Stabdžių gedimą lemia ir priežiūros klaidos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-06-02 06:00
Stabdžių diskus gali pažeisti ne tik korozija, bet ir kita deformacija, atsirandanti netinkamai juos parinkus ar eksploatuojant. LŽ archyvo nuotraukos
Po šal­to­jo se­zo­no prieš va­sa­ros ke­lio­nes au­to­mo­bi­lio stab­džių sis­te­mą rei­kia ati­džiai pa­ti­krin­ti, o esant rei­ka­lui – pa­keis­ti su­di­lu­sias de­ta­les. Ge­rai vei­kian­tys stab­džiai už­ti­kri­na, kad lai­ku nu­spau­dus pe­da­lą į jū­sų veiks­mus tin­ka­mai rea­guos ir au­to­mo­bi­lis.

Stab­džių sis­te­mos re­mon­to at­ve­ju de­ta­lėms ge­riau ne­tau­py­ti, ieš­kant pi­ges­nių, ta­čiau kon­kre­čiam au­to­mo­bi­lio mo­de­liui tiks­liai ne­pri­tai­ky­tų komp­ro­mi­sų. Tau­py­mas gy­vy­biš­kai svar­bio­se au­to­mo­bi­lio sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čio­se sis­te­mo­se užp­rog­ra­muo­ja kur kas di­des­nių nuo­sto­lių.

To­bu­lė­jant au­to­mo­bi­lių sa­vy­bėms, jie va­žiuo­ja di­na­miš­kiau, įsi­bė­gė­ja grei­čiau, o izo­liuo­tas sa­lo­nas ir pla­čios gat­vės su­tei­kia pre­teks­tą už­si­mirš­ti, kad kar­tais skrie­ja­me kur kas grei­čiau, nei de­rė­tų. Stab­dy­mo sis­te­mos de­ta­lių pa­tva­ru­mas, au­gant nau­jai ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių ga­li­my­bėms, va­žia­vi­mo sau­gu­mo ir eksp­loa­ta­ci­jos at­žvil­giu tam­pa vis svar­bes­nis.

Tau­py­da­mi pralošia

Stab­džių tin­ka­mo vei­ki­mo lai­ko­tar­pį le­mia ne tik stab­džių trin­ke­lių ir dis­kų pa­tva­ru­mas, bet ir eksp­loa­ta­vi­mo są­ly­gos, vai­ra­vi­mo bū­das bei tin­ka­mas ar­ba ne­tin­ka­mas ki­tų stab­džių sis­te­mos da­lių, pa­vyz­džiui, stab­džių žar­ne­lių, hid­rau­li­nių ele­men­tų ir pa­ties stab­džių skys­čio vei­ki­mas. Juk, pa­vyz­džiui, dau­ge­lis vai­ruo­to­jų pa­mirš­ta stab­džių skys­čio pe­rio­di­nį kei­ti­mą.

„Stab­džių trin­ke­lių dė­vė­ji­ma­sis yra na­tū­ra­lus pro­ce­sas, ta­čiau dau­ge­liu at­ve­jų trin­ke­lių nau­do­ji­mo lai­kas yra trum­pes­nis nei dis­kų. Jei vai­ruo­to­jas ar jo ser­vi­so me­cha­ni­kas nu­spren­džia par­ink­ti ne­tin­ka­mas stab­džių trin­ke­les, ku­rios daž­nai bū­na pi­giau­sios ar ne­ži­no­mos kil­mės pa­kai­ta­lai, pa­sek­mės ga­li skau­džiai at­si­liep­ti tiek pi­ni­gi­nei, tiek ir sau­gu­mui“, - tei­gė ARC au­to­ser­vi­so kon­sul­tan­tas Ma­ri­ja­nas Ko­va­če­vi­čius.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, par­ink­tos ne­tin­ka­mos trin­ke­lės ga­li bū­ti per­ne­lyg „ag­re­sy­vios“ ir kur kas spar­čiau nu­dė­vė­ti stan­džių dis­kus. Tai pir­miau­sia at­si­lieps pi­ni­gi­nei. Pa­na­šiai ga­li nu­tik­ti ne­tin­ka­mai nau­do­jant, ypač jau­nes­nių vai­ruo­to­jų pa­mėg­tus, ir mi­tais api­pin­tus, spor­ti­nius dis­kus, nes jie ne­pri­tai­ky­tas stab­džių trin­ke­les „suė­da“ la­bai spar­čiai.

Ne­re­tai pa­si­tai­ko ir at­ve­jų, kai ant su­si­dė­vė­ju­sio stab­džių dis­ko už­de­da­mos nau­jos trin­ke­lės, jos dėl to dy­la itin spar­čiai. Pir­ma­sis sig­na­las, kad stab­džių dis­kai ne­vei­kia tin­ka­mai – stab­dy­mo me­tu jau­čia­mi smū­giai.

„Kei­čiant stab­džių sis­te­mos ele­men­tus bū­ti­na įsi­ti­kin­ti, kad tiek dis­kai, tiek ir ka­la­dė­lės yra tin­ka­mos, se­nus dis­kus rei­kia ge­rai ap­žiū­rė­ti. Jei jie bus su de­fek­tais, nau­jos stab­džių trin­ke­lės nu­eis per­niek. Esu ne kar­tą su­si­dū­ręs, kai ne­ko­ky­biš­kai dir­ban­tys ser­vi­sų me­cha­ni­kai nu­sle­pia nuo klien­tų dis­kų su­si­dė­vė­ji­mą ir pa­kei­čia tik ka­la­dė­les. Žmo­gui, ne­praė­jus nė pus­me­čio, vėl ky­la prob­le­mų. Ten­ka keis­ti ir dis­kus, ir vėl iš nau­jo - trin­ke­les“, - aiš­ki­no au­to­ser­vi­so kon­sul­tan­tas ir pa­ta­rė bū­ti ati­diems tvar­kant stab­džių sis­te­mą.

Gamintojai deda daug pastangų kurdami modernias stabdymo kontrolės sistemas, bet elektronika neišgelbės, jei pagrindinė „geležis“ – trinkelės ir diskai – susidėvėjusi.

Nau­ji dvie­jų da­lių diskai

Kaip vie­nas nau­jo­viš­kų ir uni­ka­lių spren­di­mų rin­ko­je šiuo me­tu yra pri­sta­to­mi dvie­jų da­lių stab­džių dis­kai, ku­rie už­ti­kri­na veiks­min­gą stab­dy­mą bet ko­kio­mis są­ly­go­mis, to­dėl ga­li bū­ti pa­nau­do­ti ne tik spor­ti­niuo­se ir pra­ban­giuo­se, bet ir kur kas pa­pras­tes­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se.

Dvie­jų da­lių stab­džių dis­ko spren­di­mas in­ži­ne­riš­kai už vie­nos da­lies dis­kus pra­na­šes­nis tuo, kad su­ma­ži­na stab­džių dis­ko svo­rį, o stab­dy­mo me­tu ten­kan­čios ap­kro­vos pa­sis­kirs­to ki­taip, pats stab­džių dis­kas tam­pa kur kas at­spa­res­nis ga­li­mai de­for­ma­ci­jai ir di­li­mui. Taip yra to­dėl, kad įkai­tęs dis­ko žie­das dvie­jų da­lių stab­džių dis­ke ne­kon­tak­tuo­ja su vė­ses­ne tvir­ti­ni­mo prie ra­to ste­bu­lės vie­ta.

„Kin­tan­tį stab­dy­mo ke­lią ir sis­te­mos vei­ki­mo efek­ty­vu­mą, kal­bant apie stab­džių da­lims ten­kan­tį vaid­me­nį, le­mia ir įvai­ri stab­džių dis­kų de­for­ma­ci­ja. Ko­ro­zi­jos pėd­sa­kai, įtrū­ki­mai, me­cha­ni­niai pa­žei­di­mai ro­do, kad stab­džių trin­ke­lių ir dis­kų due­tas ne­gro­ja iš­vien, vei­kia ne­tin­ka­mai. Jei yra me­cha­ni­nių stab­džių dis­kų pa­žei­di­mų, bū­ti­na juos keis­ti, kar­tu pa­nau­do­jant nau­ją trin­ke­lių ir ki­tų su­si­ju­sių ele­men­tų rin­ki­nį“, - pa­ta­rė M. Ko­va­če­vi­čius.

Tin­ka­mas sto­ris – svar­bus parametras

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, dau­ge­lis ser­vi­sų me­cha­ni­kų, įver­tin­da­mi stab­džių dis­kų nu­si­dė­vė­ji­mą, ne­re­tai pa­da­ro klai­dą, ne­skir­da­mi pa­kan­ka­mai dė­me­sio ma­žiau­siam leis­ti­nam stab­džių dis­kų sto­riui, mat iš akies vis­kas at­ro­do ge­rai.

„Tai la­bai klai­din­gas ir ne­pro­fe­sio­na­lus po­žiū­ris. Juk ne vel­tui ma­žiau­sias ga­li­mas stab­džių dis­kų sto­ris yra nu­ro­do­mas ne tik prie­žiū­ros ins­truk­ci­jo­se - dau­ge­lis ga­min­to­jų įspau­džia jį ir ant pa­ties dis­ko. Jei stab­džių dis­kai ne­tin­ka­mo sto­rio, tai tu­ri di­de­lę įta­ką amor­ti­za­ci­jos ir pa­ka­bos sis­te­mų dar­bui, nes at­si­ran­da pa­pil­do­ma ne­pas­kirs­ty­ta ap­kro­va“, - sa­kė kon­sul­tan­tas.

Pa­sak jo, stab­džių dis­kų sto­ris tu­ri įta­kos jų ge­bė­ji­mams aku­mu­liuo­ti ši­lu­mą. Plo­nes­ni nei ga­min­to­jo re­ko­men­duo­ja­mi dis­kai ga­liau­siai per daug kais­ta ir grei­čiau nu­dy­la, be to, tai le­mia pra­stes­nį stab­dy­mą.

„Au­to­mo­bi­lių re­mon­to sri­ty­je dar­buo­juo­si jau ke­lis de­šimt­me­čius, to­dėl pa­me­nu, kad anks­čiau su tuo pa­čiu stab­džių dis­kų rin­ki­niu au­to­mo­bi­liai "su­ne­šio­da­vo" po 2-3 stab­džių trin­ke­lių rin­ki­nius. Ir tik tuo­met pri­reik­da­vo keis­ti pa­čius dis­kus. Da­bar daž­ni at­ve­jai, kai ne­nu­va­žia­vus nė 30-40 tūkst. ki­lo­me­trų ten­ka keis­ti ne tik nau­ją trin­ke­lių komp­lek­tą, bet ir pa­čius dis­kus. Taip, kaip mi­nė­jau, daž­nai nu­tin­ka, nes prieš tai meis­trai pa­nau­do­jo plo­nes­nius nei ga­min­to­jo leis­ti­ni dis­kai“, - pa­žy­mė­jo ser­vi­so kon­sul­tan­tas.

Ži­no­ma, par­ink­ti ne­tin­ka­mo sto­rio dis­kai nė­ra vie­nin­te­lė prie­žas­tis, dėl ku­rios stab­džių sis­te­mos kur kas grei­čiau su­si­dė­vi. Įsi­gi­jus stab­džių dis­kus bū­ti­na juos iš­kart nuo­dug­niai ap­žiū­rė­ti, nes jie yra su­nkūs (sve­ria 8 kg ir dau­giau), to­dėl trans­por­ta­vi­mo me­tu smar­kiau juos trink­te­lė­jus nuo smū­gio ga­li at­si­ras­ti pa­žei­di­mų.

Tie­sa, dau­giau prob­le­mų ky­la ne dėl ga­min­to­jų bro­ko, bet dėl prie­žiū­ros gran­di­nė­je įsi­ve­lian­čio žmo­giš­ko­jo fak­to­riaus – ne­tin­ka­mo mon­ta­vi­mo, pa­nau­do­jant ne ga­min­to­jo nu­ro­dy­tus tvir­ti­ni­mo varž­tus, ne­tai­syk­lin­gai tvir­ti­nant pa­čius ra­tus ir ne­si­lai­kant ki­tų ser­vi­so ins­truk­ci­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami