Startavę paskutiniai finišavo pirmi

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-09 01:09
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-09 01:09
Algirdo Venskaus nuotrauka
Penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę Pa­lan­gos cen­tre, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, pir­mų­jų ša­ly­je „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ įmo­nių gru­pės na­rės UAB „E­ner­gi­jos tie­ki­mas“ ir VšĮ „Au­toe­ven­tus“ or­ga­ni­zuo­tų elek­tro­mo­bi­lių lenk­ty­nių „Į­si­krauk su „E­ner­gi­jos tie­ki­mu“. Vil­nius – Pa­lan­ga“ fi­ni­šo li­ni­ją pir­mi kir­to „SOUL – Aukš­čiau­sia Pa­va­ra“ eki­pa­žas, vai­ra­vęs „KIA SOUL EV“ elek­tro­mo­bi­lį.

Elek­tro­mo­bi­lių pir­mų­jų lenk­ty­nių lai­mė­to­jų Gin­ta­ro Kau­kė­no ir Ka­ro­lio Ju­dzen­ta­vi­čiaus var­dai bus įra­šy­ti į šio, ne­abe­jo­ti­nai at­ei­ties trans­por­to is­to­ri­ją. Pra­slin­kus pu­sei am­žiaus, o gal už­teks net ke­lių de­šimt­me­čių, kad sklai­dy­da­mi au­to­mo­bi­liz­mo is­to­ri­ją jų var­dus tar­tu­me la­bai pa­gar­biai, kaip kad šian­dien me­na­me pir­mo­jo ra­lio „Ap­link Lie­tu­vą“, įvy­ku­sio 1931me­tais ir nuo ku­rio pra­si­dė­jo ša­lies au­to­mo­bi­lių spor­to is­to­ri­ja, nu­ga­lė­to­jus.

„Ko ge­ro šias uni­ka­lias, at­ei­ties au­to­mo­bi­lių trans­por­tą ir vi­są jo inf­ras­truk­tū­rą pro­pa­guo­jan­čias lenk­ty­nes, lai­mės ne grei­čiau­sias, o ra­cio­na­liau­siai vi­są ne­trum­pos ke­lio­nės marš­ru­tą su­sip­la­na­vęs eki­pa­žas, - svei­kin­da­mi nu­ga­lė­to­jus šiuos UAB „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko ir ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Da­liaus Mi­siū­no žo­džius pri­si­mi­nė dau­ge­lis, ste­bė­ju­sių lenk­ty­nių star­tą Vil­niu­je.

Lin­kė­ji­mai pa­si­ro­dė iš­ties pra­na­šiš­ki. Nu­ga­lė­to­jai ma­žiau­siai lai­ko už­tru­ko pa­pil­dy­da­mi iš­se­ku­sias au­to­mo­bi­lio ener­gi­jos ba­te­ri­jas, pa­pil­do­mam įkro­vi­mui su­sto­ję tik Elek­trė­nuo­se, kur pa­si­nau­do­jo sta­cio­na­ri­ne, „Au­to­ma­gis­tra­lės“ meis­trų su­mon­tuo­ta įkro­vi­mo įran­ga, ir Kryž­kal­ny­je, kur įkro­vi­mo tink­lą Lie­tu­vo­je plė­to­jan­čių „E­lek­tro­mo­bi­lių“ ir „Da­la­so“ bend­ro­vių spe­cia­lis­tai spe­cia­liai šioms lenk­ty­nėms bu­vo įren­gę DBT grei­to įkro­vi­mo sto­te­lę.

„Mū­sų per­ga­lę lė­mė vy­ku­siai pa­si­rink­ta lenk­ty­nių tak­ti­ka bei stra­te­gi­ja ir, ži­no­ma, au­to­mo­bi­lio tech­ni­nės ga­li­my­bės, lei­du­sios per trum­piau­sią lai­ką „pa­siim­ti“ bū­tent tiek ener­gi­jos, ku­rios už­tek­tų fi­ni­šui Pa­lan­go­je pa­siek­ti“, - lenk­ty­nių spau­dos cen­trui, Vie­šų­jų ry­šių agen­tū­rai „Vi­sus Bo­nus“ sa­kė G. Kau­kė­nas. – Vi­są 337 ki­lo­me­trų marš­ru­tą Vil­nius-Pa­lan­ga įvei­kė­me vi­du­ti­niu 70 km/val. grei­čiu, di­džiau­sias mū­sų grei­tis bu­vo 111 km/val., o ba­te­ri­jų įkro­vi­mams tru­ko va­lan­dą.

Pa­sak nu­ga­lė­to­jo, itin džiu­gu, kad ko­rė­jie­čių ga­min­to­jai įro­dė, jog ir elek­tro­mo­bi­lių ga­my­bo­je jie ne iš kel­mo spir­ti.

Elek­tro­mo­bi­lių pir­mų­jų lenk­ty­nių lai­mė­to­jai G. Kau­kė­nas su K. Ju­dzen­ta­vi­čiu­mi, be­je, star­ta­vę pa­sku­ti­niai iš de­šim­ties eki­pa­žų, vi­są dis­tan­ci­ją nu­va­žia­vo per 5 val. 27 min. 41 sek.

Nu­ga­lė­to­jų eki­pa­žui įteik­tas įspū­din­gas, spe­cia­liai šioms lenk­ty­nėms su­kur­tas jau an­trą de­šim­tį gy­vuo­jan­čios „Glas­re­mis“ me­ni­nio stik­lo stu­di­jos pri­zas. Jo au­to­riai - ge­rai ži­no­mas dai­li­nin­kas ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, jau trys de­šimt­me­čiai ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tis tarp­tau­ti­niuo­se stik­lo me­no sim­po­ziu­muo­se ir par­odo­se Re­mi­gi­jus Kriu­kas ir Ind­rė Stul­gai­tė – Kriu­kie­nė.

An­trą­ja vie­ta te­ko džiaug­tis dar vie­nam dar­niam ir tar­pu­sa­vy­je vie­nas ki­tą pui­kiai su­pran­tan­čiam Min­dau­go Plu­kio ir Ta­do Mar­ke­vi­čiaus eki­pa­žui iš „Nis­san“ ko­man­dos, lenk­ty­nia­vu­siam „Nis­san LEAF“ elek­tro­mo­bi­liu. An­trie­ji pri­zi­nin­kai ke­lio­nė­je iš Vil­niaus į Pa­lan­gą su­gai­šo 5 val. 52 min. 14 sek.

„Pir­mo­ji vie­ta - tik vie­na. Ją iš­ko­vo­ti, ži­no­ma, ge­ras jaus­mas, ta­čiau to­kio­se, ypač pir­mo­sio­se lenk­ty­nė­se ma­žes­nis nei pus­va­lan­džio de­fi­ci­tas – nė­ra tra­giš­kas. Svar­biau­sia, kad įgi­jom ne­įkai­no­ja­mos pa­tir­ties ir da­bar bū­tu­me dar ar­šes­ni prieš­inin­kai šian­dien už­ko­pu­siems ant aukš­čiau­sio­jo nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los laip­te­lio“, - ge­ros nuo­tai­kos ne­pra­ra­do M. Plu­kys.

Tre­čią­ją vie­tą su „Volks­wa­gen e-UP“ iš­ko­vo­jo „Mol­ler Au­to Sa­va­no­riai“ ko­man­dos Aud­riaus Gru­žins­ko ir Žil­vi­no Ba­bians­ko eki­pa­žas, dis­tan­ci­ją įvei­kęs per 6 val. 40 min. 14 sek.

Ket­vir­to­je vie­to­je li­ko pir­mo­ji fi­ni­ša­vu­si tarp dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių, por­ta­lo Lry­tas.lt žur­na­lis­tė Ilo­na Ste­po­nė­nė su Mant­vy­du Ži­lins­ku. Šis „Kras­ta Au­to“ ko­man­dos due­tas su BMW i3 ke­lio­nė­je su­gai­šo 7 val. 6 min. 8 sek. ir kiek dau­giau nei dviem mi­nu­tėm ap­len­kė to­kį pat au­to­mo­bi­lį vai­ra­vu­sius penk­tuo­sius pri­zi­nin­kus – „Ci­ty­Bee“ ko­man­dos Lu­ko Ste­fa­no­vi­čiaus ir Ro­lan­do Ka­ži­mė­ko due­tą.

Pri­zi­nę šeš­tą­ją vie­tą užė­mė dar vie­nas „Nis­san‘ ko­man­dos eki­pa­žas – „Nis­san e-NV200 Eva­lia“ vai­ra­vę Vai­do­tas Kvik­lys su To­mu Mar­ke­le­vi­čiu­mi (8 val. 17 min. 01 sek.), pen­kio­mis mi­nu­tė­mis pra­no­kęs „KTU in­for­ma­ti­kai“ Kęs­tu­čio Va­lin­čiaus ir Min­dau­go Jan­čiu­ko eki­pa­žą, su „Nis­san LEAF“ dis­tan­ci­ją įvei­ku­sius per 8 val. 23 min. 36 sek.

Nors elek­tro­mo­bi­lių lenk­ty­nių da­ly­viai fi­ni­ša­vo ne vie­nas pa­skui ki­tą, ta­čiau su­si­rin­ku­siems nu­ga­lė­to­jų ir pri­zi­nin­kų lau­ki­mas ne­prail­go. Mat di­džių­jų lenk­ty­nių ren­gė­jai kar­tu su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, „Au­to­ma­gis­tra­le“ ir „Klai­pė­dos re­gio­no ke­liais“ žiū­ro­vams, o la­biau­siai pa­tiems ma­žie­siems, par­en­gė siurp­ri­zą – su­tei­kė pro­gą 4-10 me­tų ber­niu­kams ir mer­gai­tėms spe­cia­liai įreng­to­je „drag“ ir sla­lo­mo lenk­ty­nių tra­so­se pa­si­var­žy­ti vai­kiš­kais elek­tro­mo­bi­liu­kais.

Ma­žų­jų ba­ta­li­jos sa­vo azar­tu ko ge­ro pra­no­ko net su­au­gu­sių­jų ko­vas.

„Į­si­krauk su Ener­gi­jos tie­ki­mu: Vil­nius – Pa­lan­ga“ re­zul­ta­tai:

1 „SOUL -Aukš­čiau­sia Pa­va­ra! “ KIA SOUL EV 05:27:41

2 NIS­SAN NIS­SAN LEAF 05:52:14

3 Mol­ler Au­to Sa­va­no­riai Volks­wa­gen e-up! 06:40:14

4 Kras­ta Au­to BMW i3 ` 07:06:08

5 Ci­ty­Bee BMW i3 07:08:41

6 NIS­SAN NIS­SAN e-NV200 08:17:01

7 „KTU in­for­ma­ti­kai“ NIS­SAN LEAF 08:23:56

8 „Rea­li­ni­ja“ VW e-up! 08:39:36

9 „E­ner­gi­jos tie­ki­mas“ Nis­san LEAF 08:54:52

10 LES­TO Nis­san LEAF 10:21:32

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami