Startuoja paskutinė sostinės vakarinio aplinkkelio atkarpa

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-27 15:33
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-27 15:33
Pabaigus tiesti Vilniaus vakarinį aplinkkelį kasmet sostinės biudžetas sutaupys apie 8,5 mln. eurų. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Pir­ma­die­nį iš­kil­min­gai pra­dė­ti Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po sta­ty­bos dar­bai - šis ke­lias, da­bar nu­trūks­tan­tis ties sos­ti­nės Jus­ti­niš­kių mi­kro­ra­jo­nu, ne­tru­kus bus su­jung­tas su au­to­ma­gis­tra­le Vil­nius-Pa­ne­vė­žys.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, bus nu­ties­tas ar­ba re­kons­truo­tas 5,4 km il­gio ke­lias nuo Vil­niaus Ozo gat­vės iki ma­gis­tra­li­nio ke­lio A2 Vil­niaus–­Pa­ne­vė­žys (Uk­mer­gės g.), taip pat bus re­kons­truo­ta elek­tros per­da­vi­mo li­ni­ja (19,64 km). Tai il­giau­sia iš tri­jų va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio at­kar­pų, ku­rią bai­gus ties­ti šis sos­ti­nės ap­link­ke­lis bus už­baig­ta.

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Mies­tų sta­ty­bos ka­ted­ros do­cen­to dr.Vy­tau­tas Gri­go­nio tei­gi­mu, įgy­ven­di­nus sos­ti­nės ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po dar­bus ir lei­dus juo eis­mą, ša­lies ir Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jai per pir­muo­sius funk­cio­na­vi­mo me­tus su­tau­pys 8 mln. eu­rų (27,6 mln. li­tų) dėl ma­žes­nių lai­ko są­nau­dų, ku­ro eko­no­mi­ja su­da­rys apie 0,5 mln. (1,7 mln. li­tų) eu­rų. Dėl to sos­ti­nei šis pro­jek­tas yra gy­vy­biš­kai svar­bus.

Ran­go­vai lenks laiką

Va­kar Vil­niaus ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po dar­bų pra­džios šven­tė­je da­ly­va­vo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, vie­nos pro­jek­to ran­go­vių bend­ro­vės „Kau­no til­tai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­das Ru­se­vi­čius. Pa­sak R. Ši­ma­šiaus, da­bar pats svar­biau­sias klau­si­mas - "ka­da šiuo ap­link­ke­liu va­žiuos pir­mas au­to­mo­bi­lis“.

Simbolinį kelio ženklą "Vakarinio aplinkkelio III etapo statybos darbų pradžia" įkasė Rimantas Sinkevičius, Algirdas Butkevičius ir Remigijus Šimašius.

2015 me­tų ko­vo mė­ne­sį Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po sta­ty­bos kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus – bend­ro­vę „Kau­no til­tai“ kar­tu su „Feg­da", „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“, „Eu­ro­via Lie­tu­va“, „Tilts­ta“ ir „A­xis Po­wer“. Jei­gu dar­bai bū­tų bu­vę pra­dė­ti ne­del­siant, juos pla­nuo­ta už­baig­ti 2016 me­tų ga­le. Ta­čiau dėl teis­mi­nių gin­čų dar­bų pra­džia vė­la­vo, da­bar skai­čiuo­ja­ma, kad jie ga­li už­truk­ti me­tus il­giau.

Vis dėl­to „Kau­no til­tų“ va­do­vas bu­vo nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai. „Sup­ran­ta­me, kaip svar­bu pu­sės mi­li­jo­no gy­ven­to­jų tu­rin­čiam mies­tui tu­rė­ti šį ap­link­ke­lį. Pro­jek­tą pra­dė­si­me nuo par­uo­šia­mų­jų dar­bų. Lau­kia la­bai di­de­li že­mės dar­bai. Rei­kės iš­kas­ti apie mi­li­jo­ną ku­bi­nių me­trų grun­to. Pra­dė­si­me klo­ti pa­ma­tus via­du­kams, ki­tiems trans­por­to sta­ti­niams. Ta­čiau pa­si­vy­ti pra­ras­tą lai­ką la­bai su­dė­tin­ga. Ne tik tech­no­lo­giš­kai, bet ga­li su­truk­dy­ti ir kli­ma­ti­nės są­ly­gos - per sta­ty­bai nu­ma­ty­tą lai­ką bus dvi žie­mos. Bend­ro­vės, mū­sų par­tne­rių ir vi­sų pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų var­du pa­ti­ki­nu, kad mums pa­vyks su­trum­pin­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­ką ir 2016 me­tų pa­bai­go­je ga­lė­si­me džiaug­tis at­ski­ro­mis vei­kian­čio­mis tre­čio­jo eta­po Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio at­kar­po­mis, o gal pa­vyks at­lik­ti ir vi­sus sta­ty­bos dar­bus“, - ža­dė­jo A. Ru­se­vi­čius.

Di­džiau­sias ir brangiausias

Prem­je­ras, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras ir Vil­niaus me­ras įka­sė sim­bo­li­nį ke­lio ženk­lą "Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po sta­ty­bų dar­bų pra­džia. 2015 07 27". Ta­da pa­ju­dė­jo ša­lia ce­re­mo­ni­jos vie­tos lau­ku­si ke­lių tie­si­mo tech­ni­ka.

Už­bai­gus sta­ty­bą, Vil­niaus va­ka­ri­nis ap­link­ke­lis su­jungs tarp­tau­ti­nį IXB trans­por­to ko­ri­do­rių Ki­je­vas–­Mins­kas–­Vil­nius–K­lai­pė­da su Vil­niaus–­Pa­ne­vė­žio au­to­ma­gis­tra­le ir taps ne­at­sie­ja­ma šio ko­ri­do­riaus da­li­mi. Iš vi­so ap­link­ke­lio sta­ty­ba kai­nuos be­veik 90 mln. eu­rų. Pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma 100 proc. fi­nan­suo­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šų.

Tai di­džiau­sias ir bran­giau­sias 2014-2020 me­tų ES fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio au­to­mo­bi­lių ke­lių sta­ty­bos pro­jek­tas Lie­tu­vo­je.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami