Stratego patirtis padėjo laimėti „Mototurizmo sprintą“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-12 19:53
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-12 19:53
Organizatorių nuotraukos
Šeš­ta­die­nį Vil­niaus apy­lin­kė­se vy­ku­sia­me „Mo­to­tu­riz­mo Sprin­te“ ke­liau­to­jas mo­to­cik­lu Ai­das Bu­bi­nas ir ra­lio lenk­ty­ni­nin­kas Vai­do­tas Ža­la įro­dė ge­ban­tys itin ge­rai pla­nuo­ti marš­ru­tą ir pa­si­žy­mė­jo is­to­ri­jos ži­nio­mis. 

Dau­giau kaip 250 mo­to­cik­li­nin­kų sa­vait­ga­lį ke­lia­vo pa­žin­ti­nia­me ren­gi­ny­je „Mo­to­tu­riz­mo sprin­tas“. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė mo­to­cik­li­nin­kus at­ras­ti ma­žiau ži­no­mas Vil­niaus ir jo apy­lin­kių vie­tas, res­tau­ruo­tus pa­vel­do ob­jek­tus. Vi­sas vie­to­ves vie­ni­jo ta pa­ti te­ma – ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to Di­džio­jo as­me­ny­bė.

Or­ga­ni­za­to­riai iš­da­vė, kad ši te­ma ne­bu­vo su­si­ju­si su jo­kiu ju­bi­lie­ju­mi ar me­ti­nė­mis, tai bu­vo tie­siog pa­ska­ti­ni­mas mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jų bend­ruo­me­nei pri­si­min­ti is­to­ri­ją, ap­lan­ky­ti ku­ni­gaikš­čiui skir­tus pa­mink­lus.

Ta­čiau tai ne­bu­vo vien tu­ris­ti­nis pa­si­va­ži­nė­ji­mas gra­žio­mis apy­lin­kė­mis po kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus: da­ly­viai per ke­tu­rias va­lan­das tu­rė­jo ap­lan­ky­ti dau­giau nei dvi de­šim­tis vie­to­vių, iš­si­mė­čiu­sių nuo Me­di­nin­kų iki Elek­trė­nų. Lai­ko ge­ro­kai per ma­žai, kad vi­sur spė­ti, tad mo­to­cik­li­nin­kams rei­kė­jo su­sip­la­nuo­ti sa­vo marš­ru­tą taip, kad spė­tų ap­lan­ky­ti kuo dau­giau ob­jek­tų ir įvyk­dy­ti kuo dau­giau taš­kais pel­nin­gų už­duo­čių.

Štai čia su­ži­bė­jo pa­ty­ręs ke­liau­to­jas mo­to­cik­lu Ai­das Bu­bi­nas, va­žia­vęs kom­pa­ni­jo­je su ra­lio lenk­ty­ni­nin­ku Vai­do­tu Ža­la. Šis, an­trą kar­tą to­kio­se var­žy­bo­se da­ly­vau­jan­tis due­tas var­žy­bų me­tu ap­lan­kė 10 ob­jek­tų, su­rin­ko dau­giau­sia, 700 taš­kų ir užė­mė pir­mą vie­tą.

Per­ga­lės re­cep­tas – tei­sin­go marš­ru­to pa­si­rin­ki­mas, kai nu­va­žiuo­da­mas ma­žiau­siai ki­lo­me­trų ga­li ap­lan­ky­ti dau­giau­siai ob­jek­tų. Prie to pri­si­dė­jo ir re­kor­di­nių va­žia­vi­mų per Eu­ra­zi­jos že­my­ną pa­tir­tis.

„Pir­miau­siai va­žia­vo­me į Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jų. Po to ėmė­me ob­jek­tus Vil­niu­je: Bi­ru­tės gat­vė­je Vy­tau­tas-kū­di­kis ant ma­mos ran­kų, pa­mink­las Vy­tau­tui Vir­šu­liš­kė­se, to­liau sku­bė­jo­me prie pa­mink­lo į Ker­na­vę ir to­liau. Vie­nas iš mo­men­tų, pa­dė­jęs lai­mė­ti – Čio­biš­kio kel­tas prie Mu­sės ir Ne­ries san­ta­kos. Daug lai­ko su­tau­pė­me pa­skam­bi­nę į kel­tą ir su­si­ta­rę, kad jis mū­sų lauk­tų rei­kia­mo­je pu­sė­je, – pa­sa­ko­jo A. Bu­bi­nas. – Taip pat mums pa­dė­jo , kad va­žia­vo­me be il­gų su­sto­ji­mų, o Ke­tu­rias­de­šimt To­to­rių kai­mą pa­sie­kė­me tie­siai miš­ko ke­liu­kais“.

Tuo tar­pu daž­niau au­to­mo­bi­liu ra­lio tra­so­se va­žiuo­jan­čiam lenk­ty­ni­nin­kui Vai­do­tui Ža­lai šis „Mo­to­tu­riz­mo sprin­tas“ bu­vo pui­ki tre­ni­ruo­tė prieš ar­tė­jan­čius va­sa­ros se­zo­no ra­lio star­tus.

„Gal­vo­jau, at­va­žiuo­siu čia gal­vos pra­vė­din­ti, bet vi­są pus­die­nį be jo­kių poil­sio per­trau­kė­lių dir­bo­me, var­žė­mės. Ir čia rei­kė­jo ne tik vai­ruo­ti, bet ir gal­vo­ti. Na, o žvyr­ke­liai va­žiuo­jant mo­to­cik­lu bu­vo pui­ki pro­ga reak­ci­jai pa­ti­krin­ti,“ - pa­sa­ko­jo V. Ža­la.

An­trą­ją vie­tą lai­mė­jo ko­man­da „Hon­da­cik­lai“ iš pen­kių na­rių: Da­rius Les­ni­kaus­kas, Do­na­tas Ber­ta­šius, Do­mas Pa­ber­žis, Gy­tis Bu­kaus­kas ir Ri­čar­das Ber­no­ta­vi­čius. 3-ąją vie­tą pa­si­da­li­no ko­man­da iš 7 na­rių: Ra­mū­nas Ga­vu­tis, Li­na Ker­šy­tė, Li­nas ir Si­mo­na Sta­ne­vi­čiai, Min­dau­gas Bi­lius, Gied­rius ir In­ga Pe­tri­ko­niai. Lai­mė­to­jus sky­rė vos 25 taš­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami