Su dviračiu ant stogo – į požeminę aikštelę

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-19 06:00
Patogiausias būdas gabenti dviračius automobiliu – ant mašinos grąžulo montuojamas laikiklis. LŽ archyvo nuotrauka
Dvi­ra­čio, bai­da­rės ar ki­tos ak­ty­viam poil­siui skir­tos stam­bes­nių ga­ba­ri­tų įran­gos į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę su­grūs­ti ne­pa­vyks. To­dėl mėgs­tan­tie­ji lais­va­lai­kiu ne tik pa­plū­di­my­je gu­lė­ti, bet ir pa­ju­dė­ti su­si­du­ria su di­le­ma: ko­kie trans­por­ta­vi­mui skir­ti lai­kik­liai ar ba­ga­ži­nės leis­tų pa­to­giau­siai ga­ben­ti vi­są man­tą?

Au­to­mo­bi­li­nių lai­kik­lių ir ba­ga­ži­nių yra įvai­riau­sių. Stan­dar­tiš­ki lai­kik­liai yra skir­ti dvi­ra­čiams, sli­dėms ar­ba van­dens in­ven­to­riui – ma­žoms val­tims, bur­len­tėms, bang­len­tėms – ga­ben­ti. Ta­čiau ski­ria­si jie ne tik ga­min­to­jų pre­kės ženk­lais, kai­na, bet ir tvir­ti­ni­mo bū­du, pa­to­gu­mu.

„No­rint lai­kik­lį tvir­tin­ti ant au­to­mo­bi­lio sto­go, pir­miau­sia ten tu­ri bū­ti įtai­sy­ti sker­si­niai. Jei jų nė­ra, teks įsi­gy­ti. Sker­si­niai pa­si­ren­ka­mi at­siž­vel­giant į ma­ši­nos mar­kę ar mo­de­lį, mat ski­ria­si ant sto­go esan­čių tvir­ti­ni­mo taš­kų iš­dės­ty­mas. Jei au­to­mo­bi­lis di­de­lis, o sker­si­niai pla­tūs, ant jų ga­li­ma su­tal­pin­ti ir ba­ga­ži­nę, ir dviem dvi­ra­čiams skir­tus lai­kik­lius. Bet kro­vi­nių ga­be­ni­mas ant sto­go tu­ri vie­ną ryš­kų mi­nu­są: dėl pa­pil­do­mo oro pa­sip­rie­ši­ni­mo va­žiuo­jant vi­du­ti­niš­kai penk­ta­da­liu iš­au­ga de­ga­lų są­nau­dos. Be to, jei au­to­mo­bi­lis aukš­tas, už­kel­ti dvi­ra­čius ant sto­go ir nu­im­ti bus ne­pa­to­gu“, – LŽ pa­sa­ko­jo par­duo­tu­vės Ba­ga­zi­nes.lt va­dy­bi­nin­kas Si­mo­nas Zam­kaus­kas.

Par­kuo­tis su kro­vi­niu pavojinga

Pra­sčiau­sias pa­si­rin­ki­mas, pa­sak spe­cia­lis­to, yra ant au­to­mo­bi­lio už­pa­ka­li­nio dang­čio įtai­so­mi lai­kik­liai. To­kios kons­truk­ci­jos mon­ta­vi­mas už­trun­ka. Be to, dvi­ra­čiai yra tvir­ti­na­mi lai­kik­lio dir­žais, ku­rie lin­kę at­si­lais­vin­ti. Tad ga­be­nant dvi­ra­čius il­ges­nį at­stu­mą teks ne kar­tą sto­ti ir vėl pri­verž­ti dir­žus. Nau­do­jant ant ba­ga­ži­nės mon­tuo­ja­mus lai­kik­lius, taip pat iš­ky­la ne­men­ka ti­ki­my­bė, kad au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė anks­čiau ar vė­liau bus su­brai­žy­ta.

No­rint to iš­veng­ti, tek­tų kas­kart prieš už­de­dant lai­kik­lį au­to­mo­bi­lio už­pa­ka­li­nę da­lį mak­si­ma­liai šva­riai nu­plau­ti. Ki­taip dėl vib­ra­ci­jos ir trin­ties lai­kik­liu pri­spaus­ti ne­šva­ru­mai pa­žeis kė­bu­lo da­žus.

Įver­ti­nus vi­sus šiuos fak­to­rius, pa­aiš­kė­ja, kad pa­to­giau­sias ir ma­žiau­siai ri­zi­kin­gas bū­das yra ant au­to­mo­bi­lio kab­lio (grą­žu­lo) mon­tuo­ja­mi dvi­ra­čių lai­kik­liai, ku­riais, ne­ly­gu ti­pas, ga­li­ma ga­ben­ti iki ke­tu­rių dvi­ra­čių. Tie­sa, trans­por­tuo­jant to­kiu bū­du de­ra ne­pa­mirš­ti, jog prie au­to­mo­bi­lio pri­tvir­tin­ti ve­ža­mi dvi­ra­čiai ne­tu­rė­tų už­deng­ti už­pa­ka­li­nio re­gis­tra­ci­jos nu­me­rio. Šiam rei­ka­lui „Re­gi­tra“ iš­duo­da spe­cia­liai ve­ža­miems dvi­ra­čiams skir­tą trans­por­to prie­mo­nės re­gis­tra­ci­jos nu­me­rio len­te­lę. Ją ga­li­ma tvir­tin­ti tiek prie lai­kik­lio, tiek prie pa­čių dvi­ra­čių.

Di­di­na de­ga­lų sąnaudas

Ba­ga­zi­nes.lt kon­sul­tan­to tei­gi­mu, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kių ir ga­min­to­jo, ski­ria­si lai­kik­lių bei ba­ga­ži­nių kai­nos. La­biau­siai ver­ti­na­ma, ta­čiau ne pi­giau­sia yra Skan­di­na­vi­jos ga­min­to­jų įran­ga.

Ren­kan­tis ant sto­go mon­tuo­ja­mas ba­ga­ži­nes taip pat ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į jų tal­pą, už­rak­tus, bet ir ae­ro­di­na­mi­nes sa­vy­bes, nuo ku­rių pri­klau­so de­ga­lų są­nau­dos ke­ly­je.

„Skan­di­na­vai pir­miau­sia ga­mi­na sau, o tik vė­liau pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­ja. O kai sau ga­mi­ni, tai iš­ties ko­ky­biš­kai. Nors ge­rai ver­ti­na­ma ir pra­ncū­zų, vo­kie­čių ga­min­to­jų įran­ga. Aiš­ku, kar­tais pa­si­tai­ko vi­so­kio bro­ko. Siek­da­mi nuo to ap­sau­go­ti, pa­ti­ki­mi par­da­vė­jai su­tei­kia ga­ran­ti­jas. Vis dėl­to daž­niau ne­sma­gių nu­ti­ki­mų nu­tin­ka ne dėl bro­ko, bet dėl vai­ruo­to­jų ne­ap­dai­ru­mo. Bū­na at­ve­jų, kai ant sto­go vež­da­mi dvi­ra­čius vai­ruo­to­jai už­si­mirš­ta ir ne­sėk­min­gai ban­do įva­žiuo­ti į po­že­mi­nę sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Tas pats ir su lai­kik­liais ant kab­lio: kai ma­nev­ruo­ji at­bu­li­ne ei­ga, rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad ve­ži kro­vi­nį“, – pa­žy­mė­jo S. Zam­kaus­kas.

Au­to­mo­bi­liai – ne guminiai

„ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas juo­ka­vo, jog kai karš­tis tvoks­te­li iki mak­si­mu­mo, o gy­ven­to­jai ma­siš­kai iš­si­ruo­šia prie jū­ros, eže­rų ir ki­tų van­dens tel­ki­nių, ri­bo­ta au­to­mo­bi­lio tal­pa daž­nam vai­ruo­to­jui ima at­ro­dy­ti kur kas di­des­nė. „No­rė­da­mi su­tau­py­ti žmo­nės daž­nai ban­do su­tilp­ti pa­tys ir dar su­tal­pin­ti vi­sus sa­vo daik­tus į vie­ną au­to­mo­bi­lį, užuot va­žia­vę sau­giai ir pa­to­giai. Au­to­mo­bi­liai kar­tais ap­krau­na­mi taip, kad jais va­žiuo­ti tam­pa pa­vo­jin­ga ir kenks­min­ga“, – sa­kė R. Bie­liaus­kas.

Tuo­met kup­ri­nės, pa­la­pi­nės, pa­plū­di­mio pra­mo­goms skir­ti daik­tai, ke­pi­mo gro­te­lės, su­lanks­to­mos kė­dės su­krau­na­mos ne vien au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je, bet ir sa­lo­ne, daž­niau­siai trans­por­to prie­mo­nės ga­le. Sau­lė­to­mis die­no­mis ga­li­ma pa­ste­bė­ti ne vie­ną poil­siau­to­jų pil­ną trans­por­to prie­mo­nę, ku­rios už­pa­ka­li­nis lan­gas taip ap­krau­tas daik­tais, jog var­gu ar vai­ruo­to­jas pro jį ką ma­to.

Drau­di­mo eks­per­tas pa­brė­žė, kad per­kro­vus au­to­mo­bi­lį daik­tais, ve­žant per daug ke­lei­vių ap­ri­bo­ja­mas vai­ruo­to­jo ma­to­mu­mas, o kar­tu – ir ga­li­my­bės tin­ka­mai ver­tin­ti si­tua­ci­ją ke­ly­je.

„Daž­niau­siai to­kiais at­ve­jais ava­ri­jos su­ke­lia­mos, kai ge­rai ne­ma­ty­da­mas, kas vyks­ta už au­to­mo­bi­lio, vai­ruo­to­jas va­žiuo­ja at­bu­li­ne ei­ga ir at­si­tren­kia į ki­tus eis­mo da­ly­vius ar įvai­rius stul­pe­lius, ke­lio ženk­lus, užt­va­rus, bor­te­lius, – kal­bė­jo R. Bie­liaus­kas. – Dar pa­vo­jin­ges­nės si­tua­ci­jos, kai va­žiuo­da­mas ne­ma­žu grei­čiu dėl pra­sto ma­to­mu­mo vai­ruo­to­jas ne­pas­te­bi jį iš už­pa­ka­lio len­kian­čios trans­por­to prie­mo­nės ir pats ban­do at­lik­ti len­ki­mo ma­nev­rą.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami