Su greičio matuokliais nesivaiko - užfiksuoja vidutinį greitį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-24 17:49
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-24 17:49
Atkarpos pradiniame ir galiniame taškuose vaizdo kameros fiksuoja mašinos valstybinius numerius ir, sistemai suskaičiavus laiką, per kurį transporto priemonė įveikė atstumą, nustatomas vidutinis greitis. LKPT nuotrauka
Jau dau­giau nei mė­ne­sį ma­gis­tra­li­nio ke­lio „Via Bal­ti­ca“ at­kar­po­je (A5 Kau­nas–­Ma­ri­jam­po­lė–­Su­val­kai), nuo 29 iki 34 ki­lo­me­tro, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) par­ei­gū­nai iš­ban­do nau­ją trans­por­to prie­mo­nių grei­čio kon­tro­lės sis­te­mą, ku­ri aps­kai­čiuo­ja kiek­vie­nos trans­por­to prie­mo­nės vi­du­ti­nį grei­tį tam ti­kra­me ke­lio sek­to­riu­je.

Įsi­ti­ki­nę sta­bi­liu sis­te­mos vei­ki­mu, pra­ėju­sią sa­vai­tę po­li­ci­nin­kai pra­dė­jo ofi­cia­liai fik­suo­ti ir skir­ti bau­das ste­bi­mo­je tra­sos at­kar­po­je grei­tį vir­ši­ju­siems pa­žei­dė­jams. Pir­mo­ji vi­du­ti­nio grei­čio ma­ta­vi­mo sa­vai­tė nu­ste­bi­no par­ei­gū­nus: už­fik­suo­ti tik ke­li at­ve­jai, kai grei­tis bu­vo vir­ši­ji­mas dau­giau kaip 40 km/val. ar 50 km/va­lan­dą.

Iš­ana­li­za­vus gau­tą sta­tis­ti­ką ma­ty­ti, kad grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų su­ma­žė­jo maž­daug 10 kar­tų. Tes­tuo­jant šią sis­te­mą bu­vo už­fik­suo­ta 10 trans­por­to prie­mo­nių, ku­rios vi­du­ti­nį grei­tį vir­ši­jo dau­giau kaip 50 km/val., o per sa­vai­tę to­kių at­ve­jų ne­bu­vo nė vie­no. Dau­giau kaip 40 km/val. grei­tį vir­ši­jo tik 2 trans­por­to prie­mo­nės, kai tes­ta­vi­mo sa­vai­tę to­kių bu­vo už­fik­suo­ta 16. Dau­giau kaip 30 km/val. grei­tį šią sa­vai­tę vir­ši­jo 11 au­to­mo­bi­lių, tes­ta­vi­mo me­tu jų bu­vo 59.

„A­ki­vaiz­du, kad to­kia sis­te­ma pa­si­tei­si­no. Kaip ne kar­tą esa­me skel­bę, vie­na pa­grin­di­nių tra­giš­kų eis­mo įvy­kių prie­žas­čių šia­me ke­ly­je yra di­de­lis grei­tis. Per sa­vai­tę dras­tiš­kų grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų su­ma­žė­jo iki mi­ni­mu­mo, va­di­na­si sa­vo tiks­lą po­li­ci­ja pa­sie­kė“, – tei­gė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris.

Pen­kių ki­lo­me­trų at­kar­pos pra­di­nia­me ir ga­li­nia­me taš­kuo­se vaiz­do ka­me­ros fik­suo­ja trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nius nu­me­rius ir sis­te­mai su­skai­čia­vus lai­ką, per ku­rį trans­por­to prie­mo­nė įvei­kė at­stu­mą, nu­sta­to­mas vi­du­ti­nis grei­tis, per ku­rį bu­vo įveik­ta at­kar­pa. At­kar­pa, ku­rio­je ma­tuo­ja­mas vi­du­ti­nis grei­tis, pa­žy­mė­ta įspė­ja­mai­siais ženk­lais.

Ana­lo­giš­kos sis­te­mos įdieg­tos ir sėk­min­gai vei­kia ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Eks­pe­ri­men­ti­nė ke­lio „Via Bal­ti­ca“ at­kar­pa pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai. Šis ke­lias pa­ženk­lin­tas vie­no­mis tra­giš­kiau­sių, gau­siau­sių ir skau­džiau­sių eis­mo ne­lai­mių vi­so­je ša­ly­je.

Ki­tą­met – iki šim­to atkarpų

Trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų, ku­rie vir­šys vi­du­ti­nį grei­tį, lau­kia bau­dos ar tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas. Šiuo me­tu, pa­vyz­džiui, už dau­giau nei 50 km/h vir­šy­tą grei­tį nu­ma­ty­ta bau­da nuo 289 iki 434 eu­rų ir tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas nuo 1 iki 6 mė­ne­sių. Po­li­ci­jos at­sto­vų tei­gi­mu, pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis ne­bus bau­džia­mi tik tie vai­ruo­to­jai, ku­rie vi­du­ti­nį grei­tį at­kar­po­je vir­ši­jo ma­žiau nei 10 km/h.

„Kol kas kal­ba­me apie vie­ną eks­pe­ri­men­ti­nę at­kar­pą. Po ke­lių mė­ne­sių įver­tin­si­me re­zul­ta­tus ir, jei sis­te­ma veiks taip, kaip ti­ki­mės, at­ėjus ru­de­niui ieš­ko­si­me ga­li­my­bių gau­ti rei­kia­mą fi­nan­sa­vi­mą, kad ki­tą­met ga­lė­tu­me įreng­ti iki šim­to to­kių at­kar­pų, ku­rio­se bū­tų ma­tuo­ja­mas vi­du­ti­nis trans­por­to prie­mo­nių grei­tis“, - pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

Jo tei­gi­mu, šim­to to­kių grei­čio ma­ta­vi­mo sek­to­rių įren­gi­mui pri­reik­tų apie 1 mln. eu­rų. Lie­tu­vos ke­liuo­se nau­jiems sek­to­ri­niams grei­čio ma­tuok­liams pre­li­mi­na­rų pa­lai­mi­ni­mą yra su­tei­ku­si ir prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pir­mi­nin­kau­ja­ma Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja, Vi­daus rei­ka­lų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

„E­sa­me tre­ti nuo ga­lo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal eis­mo įvy­kiuo­se žu­vu­sių žmo­nių skai­čių, ir iš šios duo­bės nie­kaip ne­ga­li­me iš­si­kaps­ty­ti. Ma­nau, ne­at­si­ras prieš­ta­rau­jan­čių tam, kad kuo dau­giau vai­ruo­to­jų Lie­tu­vos ke­liuo­se lai­ky­tų­si sau­gaus grei­čio, ne­bent ke­lių chu­li­ga­nai, bet jiems sie­kia­me su­da­ry­ti to­kią ap­lin­ką, kad jų ne­be­lik­tų“, - sa­kė L. Per­na­vas.

Su­tei­kia šan­są pasitaisyti

Ana­lo­giš­kos vi­du­ti­nio grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos jau yra nau­do­ja­mos Ita­li­jo­je, Olan­di­jo­je, Suo­mi­jo­je, D. Bri­ta­ni­jo­je ir ki­to­se ES ša­ly­se. Pa­sak E. Ši­le­rio, olan­dai, pa­vyz­džiui, yra pa­žen­gę dar to­liau ir nu­ma­ty­to­se at­kar­po­se ar net at­ski­ro­se eis­mo juo­sto­se fik­suo­ja ne tik grei­tį vir­ši­jan­čius vai­ruo­to­jus, bet ir tuos, ku­rie va­žiuo­ja ma­žes­niu nei leis­ti­na grei­čiu ir taip stab­do eis­mą bei pri­si­de­da prie trans­por­to spūs­čių su­si­da­ry­mo.

„Mes to dar ne­tai­ky­si­me, tai pers­pek­ty­va, - pa­ste­bė­jo E. Ši­le­ris. - Me­to­di­ka yra pa­tvir­tin­ta ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro įsa­ky­mu, o ma­tuo­ja­mų ke­lio sek­to­rių at­stu­mus itin tiks­liai aps­kai­čiuo­ja me­tro­lo­gai. Pats pri­nci­pas yra ne­tgi pa­lan­kes­nis žmo­nėms. Juk ne­ju­čia spus­te­lė­jus pe­da­lą, mo­men­ti­nio grei­čio ma­tuok­lis pa­žei­di­mą fik­suos. Tuo tar­pu ma­tuo­ja­mo­je ke­lio at­kar­po­je grei­tį trum­pam vir­ši­jęs vai­ruo­to­jas vė­liau ga­li ir pri­lė­tin­ti. Sek­to­rių bū­du ma­tuo­jant vi­du­ti­nį grei­tį, dau­ge­liu at­ve­jų grei­čio vir­ši­ji­mas aps­kai­čiuo­ja­mas ma­žes­nis nei bū­tų fik­suo­ja­mas sta­cio­na­riais mo­men­ti­nio grei­čio ma­tuok­liais“, - pa­brė­žė ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas.

Anot E. Ši­le­rio, vi­du­ti­nio grei­čio ma­ta­vi­mo sek­to­riai daž­niau­siai įren­gia­mi ne mies­to cen­truo­se, bet il­ges­nė­se stam­bių­jų gat­vių at­kar­po­se, įva­žia­vi­muo­se į mies­tus. La­biau tin­ka tos gat­vės ir ke­liai, ku­rio­se eis­mo ne­stab­do švie­so­fo­rai ar ma­žiau ša­lu­ti­nių nu­va­žia­vi­mų. Taip pat sek­to­ri­niai grei­čio ma­tuok­liai bus įren­gia­mi ma­gis­tra­li­niuo­se, kraš­to ar net ra­jo­ni­niuo­se ke­liuo­se. Sta­cio­na­rių mo­men­ti­nio grei­čio ma­tuok­lių Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, be abe­jo, ne­at­si­sa­kys, o sek­to­ri­niai grei­čio ma­tuok­liai, vi­lia­si po­li­ci­ja, taps efek­ty­via pa­pil­do­ma prie­mo­ne, ma­ži­nant grei­čiau nei leis­ti­na laks­tan­čių vai­ruo­to­jų skai­čių ke­liuo­se.

Ma­žiau korupcijos

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras taip pat pa­žy­mė­jo, kad ne bau­dos, o eis­mo ir vi­suo­me­nės sau­gu­mas yra pa­grin­di­nis po­li­ci­jos veik­los tiks­las.

Nuo šių me­tų lie­pos 1 d. bau­dų iš­ieš­ko­ji­mą per­lei­dus Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ti­ki­ma­si, kad pa­žei­dė­jams bus kur kas su­nkiau iš­veng­ti prie­vo­lės su­mo­kė­ti bau­das.

Taip pat vis re­čiau at­sa­ko­my­bės už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus pa­vyks­ta iš­veng­ti ir Lie­tu­vos ke­liuo­se smar­kau­jan­tiems vai­ruo­to­jams iš ki­tų ES vals­ty­bių. Po­li­ci­ja jau tu­ri pri­ėji­mą prie da­lies ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro ir ga­li pra­ne­ši­mą apie nuo­bau­dą, iš­siųs­ti ją ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čiams. Ti­ki­ma­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu sis­te­ma su­jungs vi­sų vals­ty­bių re­gis­trus, taip pat pa­laips­niui bus pa­ša­lin­tos pa­sku­ti­nės kliū­tys, tei­si­niai skir­tu­mai, kai ku­riais at­ve­jais truk­dan­tys iš­ieš­ko­ti bau­das iš ki­tų ES vals­ty­bių pi­lie­čių.

Ana­li­zuo­da­mi pir­mo­sios sa­vai­tės pa­žei­di­mų sta­tis­ti­ką par­ei­gū­nai nu­sta­tė, kad ne­ma­ža da­lis grei­tį vir­ši­ju­sių vai­ruo­to­jų yra ne Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, to­dėl at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma ope­ra­ty­viai ap­do­ro­ti gau­tus duo­me­nis ir pa­sie­nio ruo­žuo­se ak­ty­viai stab­dy­ti ypač ne ES vals­ty­bių, daž­niau­siai - Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos vai­ruo­to­jus, ne­lei­džiant jiems iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės. Dėl to­kių bend­rų prie­mo­nių po­li­ci­ja ta­ria­si su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba.

"Ap­ri­bo­da­mi ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jų ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nų fi­zi­nį kon­tak­tą ke­ti­na­me ko­vo­ti su ko­rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis, vis dar ne­ap­lei­džian­čio­mis šios po­li­ci­jos veik­los sri­ties. Vi­siš­kai įdie­gus šią sis­te­mą, at­ei­ty­je ga­lė­tu­mė­me at­si­sa­ky­ti ran­ki­nio grei­čio ma­ta­vi­mo, ku­rį vyk­do ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai“, – kal­bė­jo L. Per­na­vas. Jis iš­reiš­kė vil­tį, kad Vy­riau­sy­bė ru­de­nį pa­lai­kys šią idė­ją ir skirs tam pa­kan­ka­mai lė­šų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
prasome nesavivaliauti  213.197.133.150 2015-11-12 17:04:15
laiko intervalas yra dimensinis fizikinis dydis. Todėl jis yra ne skaičiuojamas, o matuojamas. Matavimo pagrindu skirtos baudos yra reglamentuojamos metrologijos istatymu. Visos teisineje srityje naudojamos matavimo priemonės privalo buti atitinkancios keliamus reikalavimus, tvarkingai iregistruotos ir atitinkamu instituciju pripazintos tinkamomis naudoti. Lietuva kol kas teisine valstybe.Elkimes civilizuotai ir pagal istatymo raide.
0 0  Netinkamas komentaras
gerbiami policininkai  213.197.133.150 2015-11-12 16:53:27
sia sistema galima naudoti tik prevenciniais ar statistiniais tikslais. Kad bausti, reikia matavimo sistema iregistruoti matavimo priemoniu registre ir atlikti metrologine patikra. kol to nera - baudimas neteisetas, iki pirmo apskundimo teisme.
0 0  Netinkamas komentaras
daro  158.130.0.242 2015-10-26 18:48:30
as turiu yanosik programele tad zinau kur artimiausi greicio matokliai
0 2  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami