Su naujos laidos "Audi A4" - rečiau į degalines

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-30 09:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-30 09:00
Galingiausio naujos laidos "Audi A4" ratus varys 272 AG motoras. Gamintojo nuotrauka
Šį ru­de­nį į gat­ves iš­rie­dė­sian­tis nau­jos lai­dos „Au­di A4“ se­da­nas ir „A4 Avant“ uni­ver­sa­las ža­da vai­ruo­to­jus ap­ža­vė­ti ne­pri­lygs­ta­ma di­zai­no ir tech­no­lo­gi­jų har­mo­ni­ja.

Pa­sak Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, pra­ei­vių žvilgs­nį ne­abe­jo­ti­nai pa­trauks at­pa­žįs­ta­mo si­lue­to, ta­čiau daug ap­ta­kes­nių for­mų nau­jo­jo "Au­di A4" kė­bu­las, ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams tu­rė­tų pa­tik­ti tai, kad nau­jo­ji ma­ši­na pa­ste­bi­mai ma­žiau ter­šia ap­lin­ką ang­lies dvi­de­gi­niu, o iš­au­gęs au­to­mo­bi­lio ener­ge­ti­nis efek­ty­vu­mas ir men­kes­nės nei pirm­ta­ko de­ga­lų są­nau­dos vai­ruo­to­jams su­teiks pro­gą re­čiau lan­ky­tis de­ga­li­nė­se.

Tech­no­lo­gi­jos: iš­ma­nu ir funkcionalu

Nau­ja­sis „Au­di A4“ ir „A4 Avant“ yra že­mes­nis, pla­tes­nis ir ma­sy­ves­nis už sa­vo pirm­ta­kus. 4,73 m il­gio ir 2,82 m plo­čio kė­bu­las ste­bi­na iki šiol ne­ma­ty­tu ap­ta­ku­mu - se­da­no A4 ae­ro­di­na­mi­nis koe­fi­cien­tas su­ma­žė­jo net iki 0,23, o nuo jo ne­daug at­si­lie­ka ir uni­ver­sa­las. Plo­čio ir že­mu­mo po­jū­tį dar la­biau su­stip­ri­na prie­ky­je ir ga­li­nė­je da­ly­je pri­tai­ky­tas vi­du­rio li­ni­jos ele­men­tas – re­tas pro­jek­ta­vi­mo spren­di­mas šiuo­lai­ki­nė­je kė­bu­lų ga­my­bo­je.

Dar vie­nas įdo­mus prie­ki­nės au­to­mo­bi­lio da­lies ak­cen­tas - pa­pil­do­mai mon­tuo­ja­mi nau­jo­viš­ki LED ar­ba „Ma­trix LED“ (pa­sta­rie­ji – su di­na­mi­ne po­sū­kio in­di­ka­ci­jos funk­ci­ja) ži­bin­tai, puo­šian­tys net ir sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį, kai jie yra iš­jung­ti. Švies­da­mi jie su­for­muo­ja la­bai il­gą, švie­sų ir sau­gų švie­sos srau­tą, pa­vers­da­mi LED tech­no­lo­gi­ją dar vie­nu fir­mi­niu mar­kės ženk­lo ele­men­tu.

Nau­jo­jo „Au­di A4“ kons­truk­ci­jo­je gau­su ir ki­tų nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų. Be­ne įdo­miau­si jų yra iš kon­cep­ci­nių mo­de­lių ir aukš­čiau­sios kla­sės li­mu­zi­nų pe­rim­tas „Au­di vir­tual cock­pit“ skait­me­ni­nis rod­me­nų sky­das, „Au­di MMI“ bor­to kom­piu­te­rio są­sa­ja, prie lu­bų tvir­ti­na­mas pa­gal­bi­nis ekra­nė­lis, daug nau­jų vai­ruo­to­jams skir­tų „Au­di con­nect“ in­ter­ne­to pa­slau­gų mak­si­ma­lų jung­lu­mą už­ti­kri­nan­ti iš­ma­nio­jo te­le­fo­no jung­tis, spe­cia­lus iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų sky­re­lis su įkro­vi­mo funk­ci­ja, pra­ban­gi „Bang & Oluf­sen“ gar­so sis­te­ma su erd­vi­nio gar­so at­kū­ri­mo ga­li­my­be. Pir­mą kar­tą „Au­di A4“ šei­my­no­je pri­tai­ky­ta ir prie­igos prie au­to­mo­bi­lio be rak­te­lio sis­te­ma.

Ga­lin­gi, bet taupūs

Vo­kie­ti­jo­je siū­lo­mų "Au­di A4" ar­ba "A4 Avant" va­rik­lių ga­mo­je - 7 vi­siš­kai nau­ji va­rik­liai: trys ben­zi­ni­niai TFSI ir 4 dy­ze­li­niai TDI. Ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se va­rik­lių ga­ma bus pa­na­ši, o vė­liau, ti­kė­ti­na, ji bus dar pla­tes­nė. Di­džiau­sias va­rik­lių pa­sie­kia­mas ga­lin­gu­mas svy­ruo­ja nuo 150 AG iki 272 AG.

Nors, ly­gi­nant su pirm­ta­kais, nau­jų­jų va­rik­lių ga­lia iš­au­go, vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos, ga­min­to­jo tei­gi­mu, su­ma­žė­jo net iki 21proc. Prie to ne­abe­jo­ti­nai pri­si­de­da ir iki 120 kg su­men­kęs "Au­di A4" svo­ris.

Nau­jos lai­dos vo­kiš­ki pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai ma­žiau ter­šia ir ap­lin­ką. Pa­vyz­džiui, "A4 2.0 TDI ul­tra" se­da­nas 100 km ke­lio su­nau­do­ja tik 3,7 l dy­ze­li­no, o į ap­lin­ką iš­me­ta tik 95 g/ km CO2. Toks pat "A4 Avant" uni­ver­sa­las su­de­gi­na ati­tin­ka­mai 3,8 l dy­ze­li­no, o į ap­lin­ką iš­me­ta 99 g/km CO2.

Vi­si va­rik­liai pa­si­žy­mi, pa­sak "Au­di" ga­min­to­jo, "ne­prie­kaiš­tin­ga ga­lia, aukš­tu ener­gi­niu efek­ty­vu­mu ir ne­pri­lygs­ta­mai sklan­džia ei­ga". Pa­gei­dau­jan­tiems dau­giau spor­tiš­ku­mo vai­ruo­jant ga­min­to­jas siū­lo rink­tis A4 su 6 ci­lind­rų 3 l dar­bi­nio tū­rio TDI va­rik­liu.

"Au­di" ža­da, kad šiek tiek vė­liau "Au­di A4" va­rik­lių šei­my­ną pa­pil­dys ir su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis ar­ba sin­te­ti­nė­mis du­jo­mis va­ro­mi 190 AG pa­jė­gu­mo "g-tron" ir įvai­rių kons­truk­ci­jų įkrau­na­mi hib­ri­dai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami