Suabejojo lizingo bendrovės pateiktais duomenimis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-04 15:14
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-04 15:14
Astos Bagdonavičienės teigimu, per lizingo kompanijas Lietuvoje parduodama apie pusę naujų automobilių.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai daž­niau­siai ren­ka­si nau­do­tus iki 5 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lius, ku­rie su­da­ro 40 proc. vi­sų ša­ly­je li­zin­go bū­du įsi­gy­ja­mų au­to­mo­bi­lių, tei­gia­ma ban­ko "Swed­bank" an­tri­nės bend­ro­vės „Swed­bank li­zin­gas“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, ku­rį ci­tuo­ja nau­jie­nų agen­tū­ra BNS. Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė As­ta Bag­do­na­vi­čie­nė "Lie­tu­vos ži­nioms" tei­gė, jog "ban­ko pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja yra klai­di­nan­ti".

Pa­sak "Swed­bank li­zin­go" pra­ne­ši­mo, kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je do­mi­nuo­ja 6-9 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­liai, o Es­ti­jos gy­ven­to­jai mie­liau sė­da į vi­siš­kai nau­jus au­to­mo­bi­lius.

„Lie­tu­viai nau­jas ma­ši­nas ren­ka­si pa­na­šiai kaip lat­viai – jei­gu nu­spren­džia įsi­gy­ti ne­nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, kas an­tras toks au­to­mo­bi­lis bū­na vi­su­rei­gis. Es­tai rink­da­mie­si nau­ją ma­ši­ną la­biau skai­čiuo­ja eko­no­mi­nę nau­dą, to­dėl daž­niau per­ka ma­žes­nės kla­sės ir eko­no­miš­kes­nius au­to­mo­bi­lius. Kom­pak­ti­nės kla­sės mo­de­liai čia su­da­ro 48 proc. vi­sų par­da­vi­mų. Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je to­kių au­to­mo­bi­lių da­lis dvi­gu­bai ma­žes­nė“, – ci­tuo­ja­mas „Swed­bank“ au­to­mo­bi­lių fi­nan­sa­vi­mo sri­ties va­do­vas Jus­ti­nas De­de­la.

„Swed­bank li­zin­go“ tvir­ti­ni­mu, 33 proc. Lie­tu­vo­je li­zin­gu įsi­gy­ja­mų au­to­mo­bi­lių yra nau­ji, o 40 proc. nau­do­ti iki 5 me­tų. Il­giau nei 5 me­tus nau­do­tus au­to­mo­bi­lius lie­tu­viai, kaip ir es­tai, ren­ka­si re­tai. Lat­vi­jo­je 47 proc. įsi­gy­ja­mų au­to­mo­bi­lių yra se­nes­ni nei 5 me­tai, o 7 proc. – se­nes­ni nei 10 me­tų.

Li­zin­go kom­pa­ni­jos pra­ne­ši­me taip pat sa­ko­ma, kad au­to­mo­bi­lius li­zin­go bū­du ak­ty­viau­siai ir Lie­tu­vo­je, ir Lat­vi­jo­je, ir Es­ti­jo­je įsi­gy­ja vy­rai – jie pa­si­ra­šo apie 70 proc. vi­sų li­zin­go su­tar­čių. Vi­so­se ša­ly­se ak­ty­viau­si yra vy­res­ni nei 45 me­tų pir­kė­jai. Es­ti­jo­je jie įsi­gy­ja virš 50 proc. nau­jų au­to­mo­bi­li­nių, Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je ši da­lis su­da­ro kiek dau­giau nei 40 pro­cen­tų.

"Iš "Swed­bank li­zin­go" pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos ga­li­ma su­si­da­ry­ti įspū­dį, kad bend­ro­vės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja at­spin­di pa­dė­tį vi­so­je Lie­tu­vo­je, nors iš ti­krų­jų tai tė­ra pa­čios įmo­nės vi­daus sta­tis­ti­ka. O ša­ly­je per li­zin­go kom­pa­ni­jas yra par­duo­da­ma apie 50 proc. vi­sų iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du per­ka­mų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, - ir ši ten­den­ci­ja ne­si­kei­čia jau dau­ge­lį me­tų. Blo­giau­sia, kad skai­tant in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­tei­kė "Swed­bank li­zin­gas", su­si­da­ręs vaiz­das ver­čia ma­ny­ti, kad Lie­tu­vo­je aps­kri­tai su­ma­žė­jo li­zin­gu per­ka­mų au­to­mo­bi­lių kie­kis, nors taip nė­ra", - si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo A.Bag­do­na­vi­čie­nė.

LAA pre­zi­den­tė da­rė prie­lai­dą, kad pra­ne­ši­mo au­to­riai klai­di­nan­čią in­for­ma­ci­ją pa­sklei­dė ne­ty­čia. Anot A.Bag­do­na­vi­čie­nės, "ga­li­mas daik­tas, kad kaž­kas kaž­ką ne taip su­for­mu­la­vo".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami