Sudaužytus automobilius remontuoja neoficialiai

LŽ red@lzinios.lt 2015-12-21 06:00

red@lzinios.lt 2015-12-21 06:00
Pasirinkęs automobilį tvarkyti nelicencijuotoje įmonėje, riziką vairuotojas prisiima pats. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Au­toį­vy­kis – be­veik ne­at­sie­ja­ma vai­ra­vi­mo da­lis. Drau­di­mą tu­rin­tys vai­ruo­to­jai ga­li bū­ti ra­mūs bent jau dėl fi­nan­si­nės pu­sės – ža­la bus kom­pen­suo­ta, kad į ke­lią ga­lė­tų grįž­ti su tvar­kin­ga trans­por­to prie­mo­ne, ta­čiau ar vai­ruo­to­jai iš­ties tin­ka­mai pa­nau­do­ja iš drau­di­mo gau­tus pi­ni­gus? O gal­būt juos iš­lei­džia vi­sai ki­toms reik­mėms?

Re­mian­tis „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ duo­me­ni­mis, į įmo­nę per mė­ne­sį krei­pia­si be­veik 1000 vai­ruo­to­jų dėl su­ga­din­tų au­to­mo­bi­lių, iš jų: apie 60 proc. pa­gal Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mą­jį drau­di­mą ir apie 40 proc. – su kas­ko drau­di­mu. Vi­du­ti­nė iš­mo­ka sie­kia apie 750 eu­rų, ta­čiau tik apie 35–40 proc. drau­di­mo iš­mo­kė­tų pi­ni­gų pa­ten­ka į ofi­cia­lias au­to­mo­bi­lių re­mon­to įmo­nes.

Abe­jo­ti­na dar­bų kokybė

„Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Lie­tu­vos fi­lia­lo Trans­por­to ža­los su­re­gu­lia­vi­mo sky­riaus va­do­vas Ag­nius Gu­čius aiš­ki­na, ko­dėl ri­zi­kin­ga au­to­mo­bi­lius re­mon­tuo­ti „ga­ra­žuo­se“: „At­sa­kin­go au­to­mo­bi­lio val­dy­to­jo po­žy­mis – sie­kis ap­sau­go­ti ne tik sa­ve, bet ir ki­tus eis­mo da­ly­vius. De­ja, ne­ga­li­me už­ti­krin­ti, kad vi­si Lie­tu­vo­je ava­ri­jo­se nu­ken­tė­ję au­to­mo­bi­liai į ke­lius iš­rie­da tvar­kin­gi. Da­lis vai­ruo­to­jų pa­si­ren­ka ki­tus, ne drau­di­kų siū­lo­mus, ne­ofi­cia­liai dir­ban­čius ser­vi­sus, ku­riuo­se at­lie­ka­mi dar­bai ne­ati­tin­ka vi­sų sau­gu­mo stan­dar­tų: juo­se nau­do­ja­mos pi­gios, ne vi­sa­da pa­ti­ki­mos at­sar­gi­nės de­ta­lės, o dar­bų ko­ky­bė ne­aiš­ki. Iš­skir­ti­niais at­ve­jais, kuo­met at­si­ran­da įta­ri­mų dėl re­mon­to ko­ky­bės drau­di­ko re­ko­men­duo­ja­me ser­vi­se, drau­di­kas ga­li pa­ti­krin­ti au­to­mo­bi­lį ir pa­dė­ti iš­spręs­ti iš­ki­lu­sias prob­le­mas dėl re­mon­to ko­ky­bės, ta­čiau jei re­mon­tas at­lie­ka­mas ne­ofi­cia­lia­me ser­vi­se pre­ten­zi­jų reikš­ti ne­ga­lės, o už pa­pil­do­mus re­mon­to dar­bus klien­tas jau tu­rės mo­kė­ti pats.“

Pa­si­rin­kęs au­to­mo­bi­lį tvar­ky­ti ne­li­cen­ci­juo­to­je įmo­nė­je, ri­zi­ką vai­ruo­to­jas pri­sii­ma pats. Grei­čiau­siai jam ne­iš­duos sąs­kai­tos-fak­tū­ros, jis ne­gaus jo­kių kvi­tų, įro­dan­čių, kad au­to­mo­bi­lį re­mon­ta­vo bū­tent ten, o dar­bas bu­vo at­lik­tas ko­ky­biš­kai.

Ne­no­rint au­to­mo­bi­lio re­mon­tuo­ti drau­di­kų pa­siū­ly­ta­me ser­vi­se, svar­bu skir­ti lai­ko ki­tos įmo­nės pa­ieš­kai ir pa­si­rink­ti ją at­sa­kin­gai – ar ser­vi­se yra ga­min­to­jo re­ko­men­duo­ja­mos prie­mo­nės bei rei­ka­lin­gi sis­te­mos įran­kiai.

Ne­ten­ka ne tik garantijos

Pa­sak Kau­ne esan­čios įmo­nės „Au­tob­ro­liai“ di­rek­to­riaus Ei­man­to Ja­zo­ko, „ga­ra­žo“ ti­po dirb­tu­ves nuo ofi­cia­laus au­to­mo­bi­lių re­mon­to ser­vi­so ski­ria ko­ky­bė ir pa­ti­ki­mu­mas. Jis iš­ski­ria ke­lis punk­tus, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti vai­ruo­to­jams ap­sisp­ręs­ti ren­kan­tis au­to­ser­vi­są: „Pir­miau­sia, pa­tei­kia­ma sąs­kai­ta-fak­tū­ra su ga­ran­ti­ja. Re­mon­tuo­jant au­to­mo­bi­lį jū­sų svar­biau­sias do­ku­men­tas – sąs­kai­ta fak­tū­ra. Be jos ga­ran­ti­ja ne­ga­lio­ja, ne­bent žo­di­nė, jei, ži­no­ma, to­kia ti­ki­te. Įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja su­teik­ti pu­sės me­tų ga­ran­ti­ją kė­bu­lo re­mon­tui, o ofi­cia­lių au­to­ser­vi­sų su­tei­kia­ma ga­ran­ti­ja bent dvi­gu­bai il­ges­nė. Jei su­si­du­ria­te su si­tua­ci­ja, kuo­met ser­vi­sas ne­no­ri pa­teik­ti sąs­kai­tos fak­tū­ros ar re­mon­to są­ma­tos – ver­ta įmo­ne pa­si­do­mė­ti la­biau.

Ki­ta prob­le­ma, pa­sak E. Ja­zo­ko, yra ne­ati­tin­kan­tis stan­dar­tų da­žy­mas. Že­mes­nio ly­gio au­to­ser­vi­suo­se pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma nu­da­žy­ti au­to­mo­bi­lio lai­kan­tis Eu­ro­pos Są­jun­gos ap­lin­ko­sau­gos di­rek­ty­vos. Jos rei­ka­la­vi­mu, da­žy­mui tu­ri bū­ti nau­do­ja­mi ne skie­dik­li­niai, ken­kian­tys ap­lin­kai, o van­dens pa­grin­do da­žai. Bū­tent to­kie da­žai yra nau­do­ja­mi au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­se, o jų kai­na – ko­ne dvi­gu­bai di­des­nė nei se­no­sios kar­tos da­žų. Tad no­rint juos nau­do­ti rei­kia di­des­nių in­ves­ti­ci­jų ir au­to­mo­bi­lių srau­to ser­vi­se, ka­dan­gi van­dens pa­grin­do da­žų ga­lio­ji­mo lai­kas yra daug trum­pes­nis. Ne­ga­na to, pa­sta­rai­siais da­žy­ti ne­pa­vyks, jei ser­vi­se nė­ra įreng­ta bran­gi van­dens pa­grin­do da­žams tin­kan­ti da­žy­mo ka­me­ra. Abe­jo­ti­na, kad „ga­ra­žo“ ti­po dirb­tu­vės ga­lė­tų tu­rė­ti to­kias prie­mo­nes ir bran­gius įren­gi­nius.

„Ir ga­liau­siai jei klien­tas nu­spren­dė su­si­ras­ti au­to­ser­vi­są pats – blo­gai at­li­kus dar­bą drau­di­kai ne­ga­lės par­eikš­ti pre­ten­zi­jų. Nuo­sto­liai taip pat ne­bus at­ly­gin­ti, ka­dan­gi ne­bu­vo tin­ka­mai už­fik­suo­ti pa­pil­do­mi pa­žei­di­mai ar su­de­rin­ta re­mon­to są­ma­ta. Be to, au­to­ser­vi­sai, bend­ra­dar­biau­jan­tys su drau­di­mo įmo­nė­mis, pri­va­lo pa­keis­tas da­lis sau­go­ti san­dė­ly­je 30 die­nų. Jei drau­di­kai ar klien­tas tu­ri įta­ri­mų – tuo lai­ko­tar­piu jie ga­li pa­ti­krin­ti, ar da­lys ti­krai bu­vo pa­keis­tos. To­kia par­tne­rys­tė par­em­ta šim­tap­ro­cen­ti­niu skaid­ru­mu tarp ser­vi­so, drau­di­mo įmo­nės ir klien­to: klien­tui ati­duo­dant pa­tai­sy­tą au­to­mo­bi­lį vi­sa­da pa­aiš­ki­na­ma, ko­kios da­lys bu­vo keis­tos ir ko­kie dar­bai įvyk­dy­ti, pa­tei­kia­ma re­mon­to dar­bų są­ma­ta ir sąs­kai­ta fak­tū­ra, ku­ri ir yra il­ga­lai­kės ga­ran­ti­jos pa­grin­di­nis do­ku­men­tas“, – tei­gė įmo­nės „Au­tob­ro­liai“ di­rek­to­rius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami