Sugadinti kelio ženklai plonina vairuotojų pinigines

LŽ red@lzinios.lt 2015-05-05 06:00

red@lzinios.lt 2015-05-05 06:00
Eismo įvykio kaltininkai arba jų draudikai privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl sugadintos kelių ar kitos infrastruktūros.  LŽ archyvo nuotrauka
Kas­met ša­ly­je už­re­gis­truo­ja­ma be­veik po du tūks­tan­čius at­ve­jų, kai ava­ri­jos kal­ti­nin­kai pa­si­ša­li­na iš eis­mo įvy­kio vie­tos. Da­lis jų ma­no, kad eis­mo įvy­kį bū­ti­na re­gis­truo­ti tik tuo at­ve­ju, jei ža­la pa­da­ro­ma au­to­mo­bi­liams, ta­čiau vi­siš­kai pa­mirš­ta ke­lių inf­ras­truk­tū­rą, ku­ri yra kaž­kie­no nuo­sa­vy­bė.

Toks "už­mar­šu­mas" vai­ruo­to­jams ga­li la­bai bran­giai kai­nuo­ti. Kaip sa­ko­ma drau­di­mo bend­ro­vės "Er­go In­su­ran­ce" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, daž­niau­siai ap­ga­di­na­mi ke­lių inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tai yra ati­tva­rai, kel­kraš­čiuo­se įreng­ti stul­pe­liai, ke­lio ženk­lai, gat­vės apš­vie­ti­mo stul­pai. "Er­go In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas ti­ki­na, kad 70 proc. at­ve­jų vai­ruo­to­jai ne­in­for­muo­ja po­li­ci­jos ir drau­di­kų dėl mi­nė­tiems ob­jek­tams pa­da­ry­tos ža­los. To­kiu at­ve­ju lai­ko­ma, kad kal­ti­nin­kas pa­si­ša­li­no iš eis­mo įvy­kio vie­tos ir nu­slė­pė in­for­ma­ci­ją nuo drau­di­mo bend­ro­vės bei su­ga­din­to tur­to sa­vi­nin­ko. Daž­nai kal­ti­nin­kas apie tai su­ži­no tik tuo­met, kai gau­na kvie­ti­mą at­vyk­ti į po­li­ci­ją.

Pa­ta­ria kreip­tis ir iš­si­lie­jus alyvai

Drau­di­kų at­sto­vas pa­brė­žė, kad gat­vė­se esan­tys ke­lio ženk­lai, švie­so­fo­rai, ke­lio juo­stas ski­rian­čios tvo­re­lės ir sau­gu­mo sa­le­lės yra ke­lio ruo­žą pri­žiū­rin­čios bend­ro­vės ar­ba sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė, tad dėl šių ob­jek­tų ap­ga­di­ni­mo pa­tir­tus nuo­sto­lius, kaip ir kiek­vie­ną pri­va­čiam as­me­niui pa­da­ry­tą ža­lą, pri­va­lu at­ly­gin­ti. Iš­kvie­tus po­li­ci­ją ir už­re­gis­tra­vus eis­mo įvy­kį, nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mu rū­pi­na­si drau­di­mo bend­ro­vė, nes kiek­vie­nas au­to­mo­bi­lis pri­va­lo bū­ti apd­raus­tas vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu. Taip pat dek­la­ra­ci­ją ga­li­ma už­pil­dy­ti ir su tur­to sa­vi­nin­ku.

„Jei au­to­mo­bi­liu par­tren­kia­mas žvė­ris ar­ba iš au­to­mo­bi­lio iš­si­lie­ja aly­va, de­ga­lai – pa­da­ro­ma ne tik fi­nan­si­nė ža­la vals­ty­bei, kar­tu tai ir ža­la gam­tai. To­dėl ne­at­siž­vel­giant į tai, ar gy­ven­to­jo trans­por­to prie­mo­nė su­si­dū­ri­mo me­tu nu­ken­tė­jo, ar ne, eis­mo įvy­kį rei­kia re­gis­truo­ti“, – pa­sa­ko­ja R. Bie­liaus­kas.

Pa­sak drau­di­mo eks­per­to, kad pa­si­ša­li­no iš eis­mo įvy­kio vie­tos, vai­ruo­to­jai ne­re­tai su­ži­no tik ga­vę kvie­ti­mą at­vyk­ti į po­li­ci­ją. Eis­mo įvy­kį su­kė­lę au­to­mo­bi­liai, R.Bie­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, iden­ti­fi­kuo­ja­mi ga­na daž­nai – ap­ga­din­tų ke­lio ženk­lų ar ki­tų ob­jek­tų sa­vi­nin­kai krei­pia­si į po­li­ci­ją, drau­di­mo bend­ro­ves, per­žiū­ri­mi ste­bė­ji­mo ka­me­rų įra­šai, krei­pia­ma­si į įvy­kio liu­di­nin­kus. Su­ras­tas kal­ti­nin­kas yra bau­džia­mas už pa­si­ša­li­ni­mą iš įvy­kio vie­tos.

Ne­vei­kia ir kasko

Ki­ta ne­re­tai eis­mo įvy­kį su­kė­lu­sių vai­ruo­to­jų da­ro­ma klai­da, ka­da drau­di­mo bend­ro­vė in­for­muo­ja­ma tik apie au­to­mo­bi­liui pa­da­ry­tą ža­lą. Ne­sant ki­tų įvy­kio da­ly­vių, apie tre­tie­siems as­me­nims pri­klau­san­čių ob­jek­tų ap­ga­di­ni­mą nu­ty­li­ma ar­ba tie­siog pa­mirš­ta­ma in­for­muo­ti.

R.Bie­liaus­kas pri­si­me­na at­ve­jį, kai ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je Vil­nius-Pa­ne­vė­žys au­to­mo­bi­lis už­va­žia­vo ant ke­lio ati­tva­ro, ver­tė­si ir kri­to ant sto­go. Vai­ruo­to­jas in­for­ma­vo drau­di­mo bend­ro­vę te­le­fo­nu apie ap­lam­dy­tą au­to­mo­bi­lį, ta­čiau ne­pa­mi­nė­jo fak­to, kad per eis­mo įvy­kį taip pat bu­vo ap­ga­din­tas ir ati­tva­ras.

„To­kiais at­ve­jais drau­di­mo iš­mo­ka ga­li bū­ti ne­iš­mo­ka­ma ir už kas­ko drau­di­mu apd­raus­to au­to­mo­bi­lio pa­tir­tą ža­lą ar­ba ma­ži­na­ma, ne­pai­sant to, ar vai­ruo­to­jas vi­sų įvy­kio ap­lin­ky­bių ne­nu­ro­dė pik­ta­va­liš­kai, ar dėl ne­ži­no­ji­mo ir stre­so“, – pa­žy­mi eks­per­tas.

Už pa­si­trau­ki­mą iš eis­mo įvy­kio vie­tos Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas nu­ma­to pi­ni­gi­nę bau­dą nuo 868 iki 1158 eu­rų bei tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę at­ėmi­mą nuo 3 iki 5 me­tų. Taip pat už šį pa­žei­di­mą ga­li grės­ti nuo 15 iki 30 par­ų areš­to.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami