Suklastotais „Volkswagen“ važinėti nedraus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-19 16:02
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-19 16:02
Vokietijos automobilių transporto agentūros (KBA) nuomone, važinėti orą teršiančiais "Volkswagen" nėra pavojinga.  LŽ archyvo nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nė au­to­mo­bi­lių trans­por­to agen­tū­ra (KBA) pri­ėmė sku­bų spren­di­mą, pa­gal ku­rį bus nu­ma­ty­tais ter­mi­nais pa­gal pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­tą prie­mo­nių pla­ną at­šau­kia­mi „Volks­wa­gen“, ku­riuos va­ro tar­šos duo­me­nis klas­to­jan­čią prog­ra­mi­nę įran­gą tu­rin­tys E 189 dy­ze­liai.

Gal­būt to­li­mam nuo tech­ni­kos pa­sau­lio žmo­gui tai ga­li skam­bė­ti par­adok­sa­liai, ta­čiau Vols­bur­go ga­min­to­ją ši ži­nia pra­džiu­gi­no.

Džiu­ge­sio prie­žas­tis pa­pras­ta – KBA ne­priė­mus spren­di­mo at­šau­ki­nė­ti ma­ši­nas su duo­me­nis klas­to­jan­čia elek­tro­ni­ka, jų šei­mi­nin­kai bū­tų ne­ga­lė­ję sa­vo „Volks­wa­gen“ ir ki­to­mis Vo­kie­ti­jos kon­cer­nui „Vols­wa­gen Group“ pri­klau­san­čio­mis de­fek­tuo­to­mis mar­kė­mis („Au­di“, „Ško­da“, „Seat“) nau­do­tis, nes ma­ši­nos bū­tų ver­ti­na­mos kaip tech­niš­kai ne­tvar­kin­gos. Da­bar „Volks­wa­gen Group“ su­teik­ta ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai pa­ša­lin­ti de­fek­tus ma­ši­no­se, ku­rios bus at­šau­ki­nė­ja­mos par­ti­jo­mis. Toks at­šau­ki­mo bū­das ir­gi la­bai pa­leng­vins klas­to­to­jų iš Vols­bur­go da­lią. O pats ga­min­to­jas jau pa­sku­bė­jo par­eikš­ti, kad duo­me­nis klas­to­jan­ti įran­ga ne­tu­ri nė men­kiau­sios įta­kos ma­ši­nos val­dy­mui ar va­žia­vi­mo sau­gu­mui.

Iš­im­tis – ne visiems

Tie­sa, de­ra at­kreip­ti dė­me­sį, kad KBA spren­di­mas ne­bus tai­ko­mas po 2012 me­tų pa­ga­min­tiems „Volks­wa­gen“, „Au­di“, „Ško­da“ ir „Seat“, ku­riuo­se įmon­tuo­ti nau­jau­sios lai­dos 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio EA 288 dy­ze­li­niai mo­to­rai. Taip pat Vo­kie­ti­jos trans­por­to agen­tū­ros pri­im­tas do­ku­men­tas ne­tu­rės jo­kios įta­kos už Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ri­bų nau­do­ja­miems de­fek­tuo­tiems „Volks­wa­gen Group“ au­to­mo­bi­liams, ku­rių at­šau­ki­mu rū­pi­na­si vie­ti­nės vy­riau­sy­bės.

„Volks­wa­gen Group“ yra pri­si­pa­ži­nu­si, kad vi­sa­me pa­sau­ly­je net 11 mln. gru­pės pa­ga­min­tų dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių tu­ri prog­ra­mi­nę įran­gą, ga­lin­čią klas­to­ti tar­šos tes­tų re­zul­ta­tus. ES ša­ly­se to­kių ma­ši­nų yra 8,5 mln., iš ku­rių 2,4 mln. va­ži­nė­ja Vo­kie­ti­jos ke­liais. Iš ne ES vals­ty­bių kol kas tik JAV yra įpa­rei­go­jus vo­kie­čius at­šauk­ti 482 tūkst. leng­vų­jų „Volks­wa­gen“ ir „Au­di“, par­duo­tų Ame­ri­kos rin­ko­je 2009–2015 me­tais.

De­fek­tus ša­lins ki­tais metais

Pa­sak „Volks­wa­gen Group“ pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, Eu­ro­pos Są­jun­go­je de­fek­tuo­tų au­to­mo­bi­lių su E189 „ko­rek­ci­jos bus pra­dė­tos 2016 m. sau­sio mė­ne­sį ir klien­tams tai pa­pil­do­mai ne­kai­nuos“. „Tech­ni­niai spren­di­mai (čia tu­ri­ma gal­vo­je klas­to­ti duo­me­nis ga­lin­čią prog­ra­mi­nę įran­gą tu­rin­čių „Au­di“, „Volks­wa­gen“, „Ško­da“ ir „Seat“ de­fek­tų ša­li­ni­mas – aut.) apims prog­ra­mi­nės įran­gos, taip pat tech­ni­nės da­lies pa­kei­ti­mus. Šiuo me­tu šios prie­mo­nės yra ku­ria­mos kiek­vie­nai su at­šau­ki­mu su­si­ju­siai se­ri­jai ir skir­tin­gų ga­my­bos me­tų mo­de­liams. Bet pir­miau­siai jos bus pa­teik­tos at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms. Vė­liau ki­to­mis sa­vai­tė­mis ir mė­ne­siais apie tai bus in­for­muo­ti ir au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai“, – to­liau dės­to­ma pra­ne­ši­me.

Su kiek­vie­nu de­fek­tuo­tos ma­ši­nos sa­vi­nin­ku „Volks­wa­gen Group“ ža­da su­si­siek­ti tie­sio­giai ir in­di­vi­dua­liai in­for­muo­ti apie bū­si­mą re­mon­tą. Pa­pil­do­mai kiek­vie­nas „Volks­wa­gen“, „Au­di“, „Ško­da“ ar „Seat“ va­ži­nė­jan­tis klien­tas ga­li ap­si­lan­ky­ti nuo spa­lio 2 die­nos vei­kian­čio­je vo­kiš­ko­je http://in­fo.volks­wa­gen.com/lt/lt/­ho­me sve­tai­nė­je ir, įve­dęs au­to­mo­bi­lio va­žiuok­lės nu­me­rį, iš kar­to su­ži­no­ti, ar jo au­to­mo­bi­lis yra at­šau­kia­mas. Pa­na­šios sve­tai­nės vei­kia ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
klausimelis  78.60.168.138 2015-10-19 21:16:27
At mano 20 metu Senate Volkswagen Golf irgi atsauks?
0 0  Netinkamas komentaras
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami