Sukurta unikali „Rail Baltica“ vizualizacija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-27 09:06
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-27 09:06
Projektuojamo „Rail Baltica“ kelio nuo Kauno iki Latvijos sienos atkarpos vizualizaciją geležinkelio internetinėje  svetainėje galima sustabdyti bet kurioje iš 60-ies scenų ir trimatėje panoraminėje fotografijoje peržiūrėti būsimo kelio animaciją, LG nuotrauka
Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ par­en­gė uni­ka­lią vi­zua­li­za­ci­ją, lei­džian­čią iš pa­ukš­čio skry­džio pa­žvelg­ti į pro­jek­tuo­ja­mo „Rail Bal­ti­ca“ ke­lio nuo Kau­no iki Lat­vi­jos sie­nos at­kar­pą, tei­gia­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai.

Anot pra­ne­ši­mo, vi­zua­li­za­ci­ją ga­li­ma su­stab­dy­ti bet ku­rio­je iš 60-ies sce­nų ir tri­ma­tė­je pa­no­ra­mi­nė­je fo­tog­ra­fi­jo­je per­žiū­rė­ti bū­si­mo ke­lio ani­ma­ci­ją, rea­lų da­bar­ti­nį vie­to­vės vaiz­dą, pa­sta­tus, miš­kus, ka­na­lus, lau­kus bei ke­lius. Vi­zua­li­za­ci­ja pa­tal­pin­ta sve­tai­nė­je www.rail-bal­ti­ca.lt.

Ši vi­zua­li­za­ci­ja bus ak­tua­li skir­tin­goms su­in­te­re­suo­toms ša­lims – skly­pų sa­vi­nin­kams, ku­rių te­ri­to­ri­ją ar jos da­lį kirs pro­jek­tuo­ja­mas ke­lias, sa­vi­val­dy­bėms, bū­si­miems ran­go­vams, ne­tgi pro­jek­tuo­to­jams, tiks­li­nan­tiems pro­jek­tą.

Pa­sak vi­zua­li­za­ci­jos par­en­gi­mo koor­di­na­to­riaus, UAB „Re­tro­gar­sas“ di­rek­to­riaus Ro­mo Sker­sio, ji yra ab­so­liu­čiai uni­ka­li ir kol kas ne­tu­ri jo­kių ana­lo­gų vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„Vyk­dy­da­mi šį pro­jek­tą su­si­dū­rė­me su uni­ka­lia ir ga­na su­nkia už­duo­ti­mi – pri­si­lai­kant pre­ci­ziš­ko GPS koor­di­na­čių tiks­lu­mo, 200 ki­lo­me­trų at­kar­po­je už­fik­suo­ti da­bar­ti­nę bū­si­mo ke­lio erd­vę ir jo­je at­vaiz­duo­ti že­mė­la­piuo­se esan­tį brė­ži­nį. Tai pa­da­ry­ti ne­nau­do­jant ka­ri­nė­je pra­mo­nė­je nau­do­ja­mų skrai­dy­mo prie­tai­sų bu­vo ga­na su­dė­tin­ga, nes Lie­tu­vo­je nė­ra to­kio skrai­dy­mo apa­ra­to, ku­ris ga­lė­tų pra­skris­ti tiks­liu marš­ru­tu. Su kū­ry­bi­ne gru­pe su­ra­do­me spren­di­mą ga­lin­tį su­si­do­ro­ti su iš­šū­kiu – pa­da­ry­ti tai, ko dar nie­kas ne­da­rė“, – sa­kė R. Sker­sis.

Pro­jek­tuo­ja­mo „Rail Bal­ti­ca“ ke­lio marš­ru­te bu­vo su­žy­mė­tos tiks­lios fo­tog­ra­fa­vi­mo koor­di­na­tės ir jo­se nu­fo­tog­ra­fuo­tas sfe­ri­nis vaiz­das. Vė­liau vi­sa se­ka šių fo­tog­ra­fi­jų bu­vo su­jung­ta ir taip su­kur­tas skry­džio įspū­dis. Prog­ra­mi­niu po­žiū­riu vi­zua­li­za­ci­jos ko­das yra ab­so­liu­čiai uni­ka­lus ir spe­cia­liai kur­tas šiai vi­zua­li­za­ci­jai.

Bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to di­rek­ci­ja šia vi­zua­li­za­ci­ja da­lin­sis su mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­mis, in­ter­ne­to ži­niask­lai­dos sve­tai­nė­mis ir taip sieks mak­si­ma­laus skaid­ru­mo vi­suo­me­nei pri­sta­tant šį vi­sam šiau­ri­niam Eu­ro­pos re­gio­nui svar­bų pro­jek­tą. De­ta­les­nio ke­lio pro­jek­ta­vi­mo me­tu pa­gal su­in­te­re­suo­tų gru­pių po­rei­kius pla­nuo­ja­ma šią vi­zua­li­za­ci­ją pil­dy­ti iš­sa­mes­ne in­for­ma­ci­ja – pla­nuo­ja­mas įreng­ti triukš­mą slo­pi­nan­čias sie­nu­tes, til­tus, san­ka­sas, per­va­žas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Pagrauda  78.60.231.248 2016-01-28 11:08:51
Nuo tų laikų, kai "Čaikos" maršrutas Talinas-Ryga- Vilnius- Minskas buvo panaikintas, aplinkybės yra pakitusios iš esmės, todėl spręsti apie Talinas-Ryga-Vilnius europinės vėžės 240 km/val greičio linijos aktualumą pagal tai, kad buvo panaikinta "Čaika" nebūtų pagrindo. Be to, ši keleivinė linija ateityje per Druskininkus- Balstogę galėtų būti pratęsta iki Varšuvos. Akivaizdu, kad tokiu atveju ja iš Vilniaus į vieną ir kitą pusę naudotųsi ir Minsko, Baltarusijos gyventojai. Tad keleivių pakaktų dėl jos atsipirkimo problemų neturėtų kilti. Kas dėl krovinių apimties Šiaurė- Pietūs kryptimis tai vargu ar galima ko gero tikėtis. Taigi 240 km/val greičio linija Vilnius-Ryga- Talinas- (gal ir iki Helsinkio) visų pirma tiestina, kaip keleivinė, kovinių pervežimas čia būtų tik kaip papildomos pajamos iš to.
1 0  Netinkamas komentaras
Bubulis  78.62.105.128 2016-01-28 01:59:40
Įdomu, kur jūs gausite krovinių tai Europinei vėžei. Suomiai po šiai dienai turi senovišką rusų vėžę 1524 mm ir nežada jos keisti. Nei Latvijoje, nei Estijoje nėra masinių krovinių, kaip metalų rūdos. Galų gale yra jūros kelias Šiaurė - Pietūs. Didžiausia krovinių apyvarta vyksta iš Rytų į Vakarus, o tenai rusiška vėžė. O keleivinis eismas atsiperka tik tada, kai Intercity ekspresai vyksta kas 30 min. Jeigu tas maršrutas būtų aktualus, tai niekas nenaikintų senosios "Čaikos" Talinas - Ryga - Vilnius - Minskas.
0 0  Netinkamas komentaras
Pagrauda  78.60.231.248 2016-01-27 17:58:52
O kiek toks žaisliukas kainavo, ar tik ne ES lėšomis tai daroma. Matyt, sąmoningai tokie duomenys informacijoje nutylimi. Gal Landsbergis su anūku ES parlamentaru galėtų pasidomėti, ar ne ES paramos lėšos čia švaistomos. Be to, ir apskritai, ar Lietuvos ES parlamentarams nevertėtų kelti pačios "Rail Baltica" vėžės maršruto vietų ekonominio ir politinio racionalumo, vėžės maršruto ekspertizių skaidrumo klausimą. Juk "Rail Baltica" pagal idėją savo maršrutu turi sujungti ES šalių sostines, ši idėja nebuvo pakeista, tačiau neaišku kieno valia ir galia vietoje vėžės maršruto per Vilnių jis atsirado per Kauną ir Kazlų Rūdą. Taip Lietuva praktiškai tapo žemesnio suverenumo už kitas ES nares šalimi, nes iš Vilniaus atimta lygi su kitomis sostinėmis "Rail Baltica" maršruto per sostinę teisė. Be to, taip yra pažeidžiamos ne tik Lietuvos, bet ir visų ES piliečių teisės tuo, kad jie negalės atvykti į Vilnių "Rail Baltica", t.y. taip, kaip buvo patvirtinta šio greitojo geležinkelio tiesimo idėjoje.
1 2  Netinkamas komentaras
Na na  188.69.207.176 2016-01-27 10:03:24
Mus tik ir maitina ir valdo vizualizacijom. Demokratijos vizualizacija, rusu puolimo haliucinacija, gerbuvio mirazas:-)
3 1  Netinkamas komentaras
Kuo bloga?  213.252.196.2 2016-01-27 09:56:43
A bloga kartu su socdemais palakstyti virtualiu keleliu?
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami