Sulieknėjusi „Astra“ driokstelėjo staigmenomis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-14 06:10
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-14 06:10
„Lietuvos metų automobiliu“ išrinkta „Opel Astra“ savyje talpina kur kas daugiau nei norėtųsi tikėti iš pirmo žvilgsnio. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų vis dar lin­kę va­do­vau­tis mi­tais ir mąs­ty­mo šab­lo­nais. Ta­čiau aki­vaiz­džios tie­sos, kad ir kaip at­kak­liai įsi­ki­bę ste­reo­ti­pų lai­ky­tų­si šo­fe­riai, il­gai nu­neig­ti ne­pa­vyks.

Prieš de­šimt­me­tį sklan­dė toks po­pu­lia­rus juo­ke­lis. Anot šio, „O­pel“ mar­kės au­to­mo­bi­liai tu­ri tik du pliu­sus – vie­ną ant aku­mu­lia­to­riaus, o ki­tą ant vais­ti­nė­lės; o apie kė­bu­lų im­lu­mą rū­dims su­kur­ti iš­ti­si liau­dies tau­to­sa­kos epai.

Teks juos pa­mirš­ti! Ke­lią į vai­ruo­to­jų šir­dis jau anks­čiau pra­sis­ky­nė vie­ni iš ko­ky­bės/­kai­nos san­ty­kio ly­de­rių sa­vo seg­men­tuo­se – „Mok­ka“ ir „In­sig­nia“, o vyš­nia ant tor­to ta­po ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je pri­pa­ži­ni­mo su­lauk­ti spė­ju­si nau­jo­ji „As­tra“. Šiuo me­tu ji tvir­tai įsit­vir­ti­no bend­ra­me per­ka­miau­sių ES au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ke, o kom­pak­ti­nių au­to­mo­bi­lių seg­men­te ne­tru­kus pra­sis­kins ke­lią į TOP3.

Ar nau­jo­ji „As­tra“ iš­ties ver­ta vi­sų liaup­sių? Ne­ga­lė­tu­me at­sa­ky­ti, jei ne­iš­ban­dy­tu­me. Tes­tui iš­si­rin­ko­me „As­tra“ heč­be­ką su 100 kW (136 AG), „Eu­ro 6“ stan­dar­to dy­ze­li­ne CDTI šir­di­mi.

Dai­lus „plau­kio­jan­tis“ stogas

Svar­bi ži­nia, ar­tė­jant pa­va­sa­riui – „As­tra“, ly­gi­nant su anks­tes­nią­ja kar­ta, at­si­kra­tė ne­rei­ka­lin­go viršs­vo­rio. Au­to­mo­bi­lis pri­klau­so­mai nuo komp­lek­ta­ci­jos, vi­du­ti­niš­kai pa­leng­vė­jo nuo 130 iki 200 ki­log­ra­mų. Ga­na įspū­din­gas pa­sie­ki­mas, ku­rį pa­vy­ko įgy­ven­din­ti, mat nau­jo­sios „As­tra“ kė­bu­las bu­vo spe­cia­liai su­kur­tas tik trims šio mo­de­lio va­ria­ci­joms – heč­be­kui, uni­ver­sa­lui ir se­da­nui. Skir­tin­gai nei anks­tes­nės „As­tros“ plat­for­ma, ku­ri taip pat bu­vo pri­tai­ky­ta sep­tyn­vie­tei „Za­fi­ra“, vi­su­rei­giui „An­ta­ra“ bei kab­rio­le­tui „Cas­ca­da“. „As­tra“ pa­leng­vė­ji­mas pui­kiai jun­ta­mas ke­ly­je bei skai­čiuo­jant de­ga­lų są­nau­das.

At­si­kra­čiu­si svo­rio nau­jo­ji „As­tra“ ne tik pa­leng­vė­jo, bet ir smar­kiai iš­gra­žė­jo: ta­po verž­les­nė ir jau­nat­viš­kes­nė. Aki­vaiz­džiai de­mons­truo­ja vi­siems, kaip pri­va­lo at­ro­dy­ti karš­tas heč­be­kas. Be­veik pu­san­tro me­tro aukš­čio „As­tra“, į ku­rią ne­sun­kiai su­si­ran­gė ir 190 cm ūgio šio straips­nio, dėl ga­le pa­nau­do­to „plau­kio­jan­čio sto­go“ di­zai­no ele­men­to iš šo­no at­ro­do dar že­mes­nė (spor­tiš­kes­nė), o iš ga­lo – pla­tes­nė. Pui­kus spren­di­mas, ku­rį taip pat ra­si­te nau­ja­me premium seg­men­to „Le­xus RX“ vi­su­rei­gy­je. Štai jums ir premium „As­tra“.

Į prie­kį sė­dus aukš­tam vai­ruo­to­jui, vie­tos ga­le to­kių pat ga­ba­ri­tų ke­lei­viui pa­kaks. O tai di­de­lis sa­lo­no erd­vę pro­jek­ta­vu­sių di­zai­ne­rių ir in­ži­nie­rių ko­man­dos pa­sie­ki­mas. Ta­čiau ga­li­niai sta­trams­čiai ir ma­žes­ni stik­lai ri­bo­ja ma­to­mu­mą, ma­nev­ruo­jant at­bu­li­ne ei­ga. Vis­gi 437 cm il­gio au­to­mo­bi­lį su­ge­bė­ta iš­lanks­ty­ti taip, jog ne tik ga­le vie­tos ke­lei­viams pa­kak­tų, bet ir „As­tra“ ba­ga­ži­nės tal­pa lik­tų ne­pa­ki­tu­si – 370 li­trų. Tai kur kas dau­giau nei siū­lo „Fo­cus“ ir tik tru­pu­tė­lį ma­žiau (10 li­trų) nei „Golf“.

Vai­ra­vi­mo etalonas

Sma­giau­sia da­lis, prie ku­rios taip knie­ti, kuo grei­čiau pe­rei­ti – po­jū­čiai, vai­ruo­jant nau­ją­ją „As­tra“. Gal­būt pa­lai­ky­si­te ma­no ver­ti­ni­mą su­bjek­ty­viu, ta­čiau au­to­mo­bi­lis „pri­lim­pa“ ir ne­be­pa­lei­džia nuo pir­mų­jų ki­lo­me­trų. To­kio sklan­daus va­rik­lio su­ki­mo mo­men­to (mak­si­ma­lus 350 Nm prie 3,5–4 tūkst. ap­su­kų) per­da­vi­mo į ra­tus, šia­me seg­men­te dar ne­te­ko pa­tir­ti, o 6 laips­nių grei­čių dė­žė vei­kia taip sklan­džiai, kad iš­kart pa­mirš­ti, jog sė­di prie „me­cha­no“, o ne au­to­ma­to. Pa­si­va­ži­nė­jus „As­tra“ il­giau nei pus­die­nį ne­ju­čia ky­la jaus­mas, jog šven­to­ji trans­mi­si­jos tre­jy­bė ga­vo pa­te­pi­mą iš Vir­šaus.

„Autodina“ direktoriaus Algimanto Boguševičiaus teigimu, tikrasis „Astra“ potencialas Lietuvoje atsiskleis pavasarį atvykus universalo versijai.

Į kiek­vie­ną ak­se­le­ra­to­riaus spus­te­lė­ji­mą, itin ty­liai klak­sin­tis dy­ze­liu­kas rea­guo­ja mo­men­ta­liai. Prie itin to­ly­gaus va­žia­vi­mo, o pri­rei­kus ir pagazavimo, ne­abe­jo­ti­nai pri­si­de­da tai, kad tur­bi­na vei­kia ne­prie­kaiš­tin­gai, o jos ku­ria­mas slė­gis idea­liai tiks­liai par­ink­tas va­rik­lio ap­su­koms. In­ži­ne­ri­jos meis­tro kū­ri­nys – ki­taip ne­įvar­din­si. Aukš­tą įver­ti­ni­mą ga­li­ma skir­ti ir va­žiuok­lei tin­ka­mai „su­val­gan­čiai“ vi­sas duo­bes.

Nors pro­fe­sio­na­lios moks­li­nės įran­gos stai­gių po­sū­kių me­tu iš­ma­tuo­ti su­ki­mo­si in­ten­sy­vu­mą apie iš­il­gi­nę ašį ne­tu­rė­jo­me, ta­čiau aki­vaiz­du, jog pa­ka­bos slo­pi­ni­mo cha­rak­te­ris­ti­kos yra pui­kios ir net at­lie­kant stai­gų kliū­ties iš­ven­gi­mo ma­nev­rą, tin­ka­mai vai­ruo­to­jo su­val­dy­ta „As­tra“ ne­at­si­durs grio­vy­je. Tai­gi po­sū­kiuo­se „As­trai“ sta­bi­lu­mo ga­li pa­vy­dė­ti iš es­mės vi­si kon­ku­ruo­jan­tys heč­be­kai.

Ban­dy­tas „dy­ze­lis“ sma­gus ne tik iš vai­ra­vi­mo pers­pek­ty­vos. Spor­ti­nio di­zai­no prie­tai­sų sky­de­ly­je įsi­žie­bę de­ga­lų są­nau­dų rod­me­nys taip pat pa­tei­si­no lū­kes­čius. Vai­kan­tis spor­ti­nio ad­re­na­li­no, „As­tra“ mo­to­ras virš­ki­no po dau­giau nei 6 li­trus dy­ze­lio. Ta­čiau pa­sis­ma­gi­nus ir grį­žus į rea­ly­bę, ne­sun­kiai su­ge­bė­jo­me kris­ti že­miau 5l/100 km žy­mos.

Elek­tro­ni­kos klejonės

Štai pri­ėjo­me prie fi­na­li­nės da­lies – de­gu­to šaukš­to, ku­ris iš­sprog­dins vi­są me­daus sta­ti­nę. Na, ne vi­sai. Su­pran­ta­ma, jog su­kro­vęs į nau­jau­sią „As­tra“ iki tol kom­pak­ti­nia­me seg­men­te be­veik ne­re­gė­tas elek­tro­ni­kos ir pa­gal­bi­nių vai­ruo­to­jo sis­te­mų ino­va­ci­jas, „O­pel“ smar­kiai ri­zi­ka­vo.

To­kios vaiz­do ka­me­rų bei da­vik­lių įga­lin­tos nau­jo­vės, kaip pa­gal­bi­nė au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo par­ale­liai sis­te­ma vei­kė pui­kiai, įvai­ruo­da­ma „As­tra“ net ir į siau­riau­sią įma­no­mą tar­pą. Ne­prie­kaiš­tin­gai į po­ky­čius ke­ly­je rea­ga­vo ir pri­si­tai­kan­čių prie­ki­nių ži­bin­tų sis­te­ma, pa­ge­ri­nan­ti ma­to­mu­mą stai­giuo­se ke­lio vin­giuo­se – va­žiuo­ti nak­tį daug sau­giau.

Ta­čiau smar­kiai er­zi­no per di­de­lis par­ka­vi­mo sis­te­mos ju­tik­lių jau­tru­mas. Pa­ban­džius ją iš­jung­ti, sis­te­ma vėl, ka­da pa­no­rė­ju­si, ak­ty­vuo­da­vo­si ir par­ano­jiš­kai im­da­vo klyk­ti, nors iki kliū­ties li­kęs pus­me­tris. Taip pat ke­lis­kart nu­ste­bi­no, už­da­rant du­re­les, be jo­kios pa­aiš­ki­na­mos prie­žas­ties pyp­sė­ti ėmęs au­to­mo­bi­lio sig­na­las.

Gal tai aliu­zi­ja į iš­ma­nią­ją „O­pel OnS­tart“ pa­slau­gą, ku­ri, kaip teig­ta anks­čiau, Lie­tu­vo­je tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti nuo šių me­tų rugp­jū­čio? Ji leis ne tik pa­vers­ti au­to­mo­bi­lį 4G in­ter­ne­to taš­ku, bet ir nuo­to­li­niu bū­du siųs­ti duo­me­nis apie au­to­mo­bi­lio sis­te­mų būk­lę, ge­di­mus bei 24 val. per par­ą gau­ti in­for­ma­ci­ją. Štai taip – su­sto­jus au­to­mo­bi­liui, skam­bi­na­te į ser­vi­są, o meis­trai jau ma­to, koks ge­di­mas nu­ti­ko. Be to, iš­ma­nio­sios prog­ra­mė­lės pa­gal­ba bus ga­li­ma ne tik va­gys­tės at­ve­ju au­to­mo­bi­lį su­stab­dy­ti, bet ir pri­vers­ti ne­nu­trūks­ta­mai pyp­sė­ti. Štai taip – pypt! Nuo ino­va­ci­jų ne­pa­sis­lėp­si.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Test  78.56.213.127 2016-03-17 12:09:20
ieskojom pas dylerius dyzelio ale tik bendza siule isbandyt tada. tai ir paemem benza hibrid,, tik avensis.
0 0  Netinkamas komentaras
Alas  213.252.196.2 2016-03-15 10:17:06
Nors dyzelio ir nepirksciau, bet tikrai geras automobilis.
2 0  Netinkamas komentaras
Lietuvis  195.182.75.6 2016-03-14 10:11:59
Automobilių rubriukoje tikėjausi pasakityti apie automobilius. O čia rašo apie opelius...
0 4  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami