Sumaištis dėl oro pagalvių: atšaukti milijonai automobilių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-27 06:00
Oro pagalvė ne visuomet apsaugo nuo sužalojimų. LŽ archyvo nuotrauka
Oro pa­gal­vė - toks sau­gu­mo ele­men­tas, esan­tis au­to­mo­bi­ly­je, ku­ris veiks­min­gai sau­go vai­ruo­to­ją ir ke­lei­vius ava­ri­jų me­tu. Ta­čiau tik to­kiu at­ve­ju, jei tin­ka­mai at­lie­ka sa­vo pa­skir­tį – lai­ku ir tiks­liai „iš­šau­na“.

Oro pa­gal­vių sis­te­mų (SRS) re­mon­tu, už­sii­man­tys ser­vi­sai pa­ste­bi, kad dau­ge­lis lie­tu­vių nė ne­nu­tuo­kia, ar jų vai­ruo­ja­muo­se au­to­mo­bi­liuo­se aps­kri­tai yra su­dė­tos vi­sos oro pa­gal­vės.

Di­džio­ji da­lis ša­lies au­to­par­ko yra ne­be pir­mos jau­nys­tės. O tai daž­niau­siai reiš­kia, kad au­to­mo­bi­lis vie­nu ar ki­tu me­tu bu­vo pa­te­kęs į eis­mo įvy­kį, per ku­rį pa­gal­vės ga­lė­jo iš­šau­ti.

Žai­džia sa­vo saugumu

Lie­tu­vo­je, tau­pant pi­ni­gus sa­vo sau­gu­mo sąs­kai­ta, ne­re­tai ryž­ta­ma­si prob­le­mą spręs­ti, tie­siog ap­gau­nant SRS kom­piu­te­rį – vie­toj pa­gal­vės įtai­sant var­žą. Ta­čiau ne­ver­ta ak­lai pa­si­ti­kė­ti ir įsi­gy­tu, ką tik į Lie­tu­vą im­por­tuo­tu au­to­mo­bi­liu. To­kio­mis pa­čio­mis su­kty­bė­mis už­sii­ma ir au­to­mo­bi­lius eks­por­tui par­uo­šian­tys ser­vi­sai, ku­riuos, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je, daž­nai val­do to­li gra­žu ne tvar­ka ir pe­dan­tiš­ku­mu (šis ste­reo­ti­pas la­bai re­lia­ty­vus) gar­sė­jan­tys vo­kie­čiai.

„Po­pu­lia­riau­sias pra­šy­mas – vie­toj iš­šo­vu­sios oro pa­gal­vės už­dė­ti var­žą ir iš­trin­ti klai­dą iš kom­piu­te­rio, kad prieš tech­ni­nę ap­žiū­rą sky­de­ly­je už­ges­tų lem­pu­tė. Vi­sa­da ban­do­me pa­aiš­kin­ti, kad tai nė­ra sau­gu, ta­čiau juk sa­vo nuo­mo­nės klien­tui pri­myg­ti­nai ne­įpir­ši. Esu pa­ste­bė­jęs, jog jau­nes­ni klien­tai daž­niau mąs­to apie sau­gu­mą nei se­ni vai­ruo­to­jai. Daž­niau įdė­ti nau­ją ar iš ki­to au­to­mo­bi­lio at­ke­lia­vu­sią pa­gal­vę klien­tai vy­rai pa­gei­dau­ja ir kai re­mon­tuo­ja žmo­nos au­to­mo­bi­lį. Ma­tyt, rū­pes­tin­gi vy­rai mo­te­ris my­li, bet sa­vo sau­gu­mu pa­mirš­ta rū­pin­tis“, - klien­tų įpro­čius įver­ti­no SRS ser­vi­so meis­tras Va­di­mas Bie­lic­kis.

Jo tei­gi­mu, pa­si­rin­ki­mas daž­nai pri­klau­so ir nuo nau­jos pa­gal­vės kai­nos. Po­pu­lia­res­nių au­to­mo­bi­lių oro pa­gal­vių įsi­gy­ti leng­viau, to­dėl ir jų kai­na ma­žes­nė. Bran­gių nau­jų ma­ši­nų, ku­rių da­li­mis ne­re­tai pre­kiau­ja tik au­to­ri­zuo­ti ser­vi­sai, nau­ja pa­gal­vė ga­li at­siei­ti ir ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

„Kkeis­ta, kai tau­po bran­gių au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kai. Pa­vyz­džiui, nu­si­per­ka apy­nau­jį „Vol­vo“ ir gi­ria­si ap­lin­ki­niams, ko­kia tai sau­gi ma­ši­na. Ta­da at­va­žiuo­ja į ser­vi­są ir pra­šo kuo pi­giau su­tvar­ky­ti. Gal tuo­met ver­tė­tų pirk­ti pi­ges­nį au­to­mo­bi­lį, bet jį nor­ma­liai pri­žiū­rė­ti?“, - nu­sis­te­bė­jo V. Bie­lic­kis.

Tai­kik­ly­je – „Au­di A4“

Ta­čiau net jei vai­ruo­ja­te nau­ją ar apy­nau­jį au­to­mo­bi­lį, ne­ga­li­te bū­ti šim­tu pro­cen­tų įsi­ti­ki­nę, kad pa­gal­vės jus ap­sau­gos ava­ri­jos me­tu. Tai tik pa­pil­do­ma sau­gu­mo prie­mo­nė, o ne šim­tap­ro­cen­ti­nis ga­ran­tas. Juo­lab kad ne­re­tai bro­ko SRS sis­te­mo­se pa­lie­ka ir pa­tys au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai. Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis net trys di­die­ji pa­sau­lio kon­cer­nai pra­ne­šė at­šau­kian­tys šim­ta­tūks­tan­ti­nes au­to­mo­bi­lių par­ti­jas dėl SRS sis­te­mos sau­gu­mo prob­le­mų.

Štai „Au­di“ kon­cer­nas at­šau­kė 850 tūkst. A4 se­da­nų, uni­ver­sa­lų ir „all­road“ mo­de­lių, nuo ga­myk­los kon­ve­je­rių nu­rie­dė­ju­sių 2012 me­tais. Prie­žas­tis – klai­dos prog­ra­mi­nė­je įran­go­je, dėl ku­rių oro pa­gal­vės smū­gio me­tu ga­li aps­kri­tai ne­iš­sisk­leis­ti.

Tie­sa, ga­min­to­jas, kaip įpras­ta at­šau­ki­mų at­ve­jais, pa­žy­mi, kad to­kie su­tri­ki­mai sis­te­mo­je – tik re­tos iš­im­tys. Ga­min­to­jo tei­gi­mu, vi­sų se­ri­jos au­to­mo­bi­lių bro­kuo­ta prog­ra­mi­nė įran­ga į iš­tai­sy­tą ver­si­ją ofi­cia­lių at­sto­vų sa­lo­nuo­se ga­li bū­ti at­nau­jin­ta per 20 mi­nu­čių. Šiuo me­tu iš ga­myk­lų In­golš­ta­te ir Ne­ker­sul­me iš­rie­dan­tys mo­de­liai jau tu­ri įdieg­tus vi­sus prog­ra­mi­nės įran­gos nau­ji­nius.

Ne­si­bai­gian­čios ja­po­nų problemos

Dar di­des­nė su­maiš­tis šio­mis die­no­mis ki­lo „Nis­san“ ir „Hon­da“ sto­vyk­lo­se. Vie­šai pla­ka­mas kal­ti­nin­kas – de­ta­les, taip pat ir oro pa­gal­ves, šiems ga­min­to­jams tie­kian­ti „Ta­ka­ta“ kor­po­ra­ci­ja. Di­džio­ji da­lis at­šau­kia­mų ja­po­niš­kų au­to­mo­bi­lių bu­vo im­por­tuo­ti į JAV rin­ką. Eks­per­tai šiuo me­tu ti­ria 4 at­ve­jus, kai „Hon­da“ au­to­mo­bi­liuo­se įtai­sy­tos oro pa­gal­vės ga­lė­jo tap­ti mir­ti­nai pa­si­bai­gu­sių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų prie­žas­ti­mi.

Var­to­to­jų tei­sių gy­nė­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad ši prob­le­ma ne­išsp­ren­džia­ma dar nuo 2008 me­tų, kai bu­vo pa­vie­šin­ti pir­mie­ji įta­ri­mai dėl ja­po­niš­kuo­se au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­mų ne­ti­ku­sių „Ta­ka­ta“ pa­gal­vių. Per tą lai­ką dėl šių prob­le­mų jau bu­vo at­šauk­ta be­veik 8 mln. „Hon­da“ au­to­mo­bi­lių. Da­bar ja­po­nai oro pa­gal­ves įspė­jo pa­si­keis­ti 3,5 mln. au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų 11-oje JAV vals­ti­jų.

Tei­gia­ma, kad prob­le­mos ky­la dėl drėg­mei ne­ats­pa­rios elek­tros gran­di­nės, ku­ri pa­žeis­ta pa­siun­čia ne­tei­sin­gą sig­na­lą au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­riui ir pa­gal­vė ga­li iš­šau­ti tie­siog ly­gio­je vie­to­je.

„Nis­san“ tuo tar­pu dėl ana­lo­giš­kų prob­le­mų Eu­ro­po­je at­šau­kia 30 tūkst. pa­vo­jin­gų „Mic­ra“ ma­žy­lių, pa­ga­min­tų 2008-2012 me­tais: juo­se pa­gal­vė ga­li ne tik iš­šau­ti dėl elek­tro­ni­kos klai­dos, bet ir tvir­ti­na­mo­sios jos da­lys – su­žeis­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami