Sunkiojo komercinio transporto griūtis prie Baltijos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-02 06:00
Sausį prekyba naujais vilkikais Lietuvoje visiškai apsnūdo.  LŽ archyvo nuotrauka
An­trą mė­ne­sį iš ei­lės Lie­tu­va tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pa­gal nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos nuo­smu­kį at­si­dū­rė pa­sku­ti­nė­se vie­to­se. Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, sau­sį mū­sų ša­ly­je rin­ka su­si­trau­kė 17 proc., 2014 me­tų gruo­dį ji bu­vo griu­vu­si tra­giš­kais 50,7 pro­cen­tais.

Per­nai gruo­džio mė­ne­sio re­zul­ta­tas bu­vo pats blo­giau­sias tarp Bend­ri­jos vals­ty­bių, 2015 me­tų sau­sio – an­tras nuo ga­lo. Be­je, 2014-ai­siais Lie­tu­va pa­gal me­ti­nį nau­jo su­nkio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kį, ku­ris sie­kė -16,3 proc., taip pat bu­vo pa­sku­ti­nė vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Mū­sų ša­ly­je gruo­dį bu­vo re­gis­truo­ta 415 nau­jų su­nkia­jam ko­mer­ci­niam trans­por­tui pri­skir­tų ma­ši­nų, 2014 me­tų sau­sio re­zul­ta­tas – 500. Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pri­ski­ria­mos: 1)leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2)dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3)dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); 4)au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas.

Gel­bė­jo leng­viau­si tarp sunkiausių

Lie­tu­vos nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ką sau­sį gel­bė­jo tik­tai iki 3,5 to­nos sve­rian­čių ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas, ku­ris, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu už­per­nai, šo­ko į vir­šų net 60,4 proc. Tai – tre­čias re­zul­ta­tas Bend­ri­jo­je. Di­des­nį mė­ne­sio šuo­lį par­odė tik­tai Bul­ga­ri­ja (+71 proc.) ir Ai­ri­ja (+69,9 proc.). Mū­sų ša­ly­je užp­raė­ju­sį mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ta 247 nau­jų ma­žiau kaip pus­ket­vir­tos to­nos sve­rian­čių ko­mer­ci­nių ma­ši­nų, 2014 me­tų sau­sį – 154.

Ta­čiau pa­gal nau­jų vil­ki­kų ir su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to, ku­ris sve­ria dau­giau nei 3,5 to­nos, re­gis­tra­vi­mas sau­sio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je kri­to la­biau­siai ES. Nau­jų vil­ki­kų re­gis­tra­vi­mas griu­vo 51,2 proc. (bu­vo re­gis­truo­tos 148 nau­jos trans­por­to prie­mo­nės), di­des­nio nei pus­ket­vir­tos to­nos trans­por­to smu­ko 52,5 proc. (149). Au­to­bu­sų ir ki­to spe­cia­lio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mas sau­sį kri­to 40,6 proc. (šį mė­ne­sį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 19 šio ti­po trans­por­to prie­mo­nių) , tai – ket­vir­tas re­zul­ta­tas nuo ga­li tarp ES vals­ty­bių. Blo­ges­nį re­zul­ta­tą re­gis­truo­da­mi šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­nas par­odė tik Slo­va­ki­ja (-94 proc.), Grai­ki­ja (-63,2 proc.) ir Če­ki­ja (-51,3 proc.).

Kai­my­nė – ir­gi duobėje

Pa­gal nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to nuo­smu­kį sau­sio mė­ne­sį ne­daug nuo Lie­tu­vos at­si­li­ko ir kai­my­ni­nė Lat­vi­ja, ku­rio­je 2015 me­tų pir­mą mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su už­per­nai sau­siu, bu­vo fik­suo­tas 19,9 proc. kry­tis. Tai tre­čias re­zul­ta­tas nuo ga­lo. Es­ti­ja prieš­in­gai: sau­sį fik­sa­vo 13,1 proc. au­gi­mą ir pa­gal šį ro­dik­lį tarp ES ša­lių bu­vo de­šim­ta. Lat­vių gy­ven­to­jai ir įmo­nės šių me­tų pir­mą­jį mė­ne­sį re­gis­tra­vo 317 nau­jų su­nkio­jo trans­por­to prie­mo­nių, es­tai – 493.

Aiš­kin­tis vil­ki­kų re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kio prie­žas­tis Lie­tu­vo­je – ne­dė­kin­gas rei­ka­las. Par­da­vė­jai apie nuo­smu­kį ne­no­ri šne­kė­ti, ar­ba duo­da at­sa­ky­mus, ku­rie jau ir­gi ta­po tra­di­ci­niai. Pir­miau­sia tei­gia­ma, kad prob­le­mos Ru­si­jo­je tik ma­ža da­li­mi truk­do in­ves­tuo­ti į nau­jas ko­mer­ci­nes trans­por­to prie­mo­nes. Esą daug dau­giau įta­kos čia pa­da­rė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) di­rek­ty­va.

EK spren­di­mu 2013-ie­ji bu­vo pa­sku­ti­niai me­tai, kai dar bu­vo ga­li­ma ES vals­ty­bė­se re­gis­truo­ti pi­ges­nius „Eu­ro5“ eko­lo­gi­jos stan­dar­tą ati­tin­kan­čius vil­ki­kus. Nuo per­nai sau­sio 1-osios Bend­ri­jo­je re­gis­truo­ja­mos tik „Eu­ro 6“ stan­dar­to ma­ši­nos, ku­rios už pirm­ta­kes yra ke­liais ar ne­tgi ke­lio­li­ka tūks­tan­čių bran­ges­nės. Tvir­ti­na­ma, kad bai­gian­tis 2013-ie­siems ir ES įmo­nės, ypač – lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo, ma­siš­kai pir­ko že­mes­nio eko­lo­gi­nio stan­dar­to pi­ges­nius vil­ki­kus ir jų ne­va už­teks il­gam. Kai ku­rie už­per­nai nu­pirk­ti vil­ki­kai bu­vo at­vež­ti į Lie­tu­vą ir re­gis­truo­ti sau­sio mė­ne­sį, esą tai ir lė­mė, kad šie­met sau­sį už­fik­suo­tas nuo­smu­kis bu­vo la­bai di­de­lis, ka­dan­gi jis bu­vo skai­čiuo­ja­mas nuo la­bai aukš­tos 2014-ųjų pir­mo mė­ne­sio ly­gi­na­mo­sios ba­zės.

Vi­so­je ES su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rei­ka­lai me­tų pra­džio­je ne­bu­vo pra­sti – ACEA sau­sį fik­sa­vo 7,6 proc. re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą. Šie­met pir­mą mė­ne­sį iš vi­so bend­ri­jos pi­lie­čiai ir įmo­nės re­gis­tra­vo 142 596 nau­jas trans­por­to prie­mo­nes, per­nai tą pa­tį mė­ne­sį – 132 578.

Ge­riau­sią su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mą fik­sa­vu­sios vals­ty­bės, 2015 m. sausis

VietaŠalisRe­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Bulgarija371 (217)+71
2.Airija5042+60,1
3.Graikija690+52,7
4.Vengrija1849+42,7
5.Portugalija2331+40,8
...10.Estija493+13,1

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m.sau­siu.

Šal­ti­nis: ACEA.

Blo­giau­sią su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mą fik­sa­vu­sios vals­ty­bės, 2015 m. sausis

VietaŠalisRe­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Slovėnija759-18
2.Lietuva415-17
3.Latvija317-15,9
4.Prancūzija28 697-9,9
5.Švedija3158-7,2.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami