Sunkiojo transporto bumas prie Baltijos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-06 06:00
Plėtojant didžiuosius infrastruktūros projektus Lietuvai nuolat reikia naujos specialiosios technikos - gegužę jos registravimas išaugo daugiausiai Europoje (233,3 proc.).   Vidmanto Užusienio nuotrauka
Ge­gu­žę re­gis­truo­jant nau­ją su­nkų­jį ko­mer­ci­nį trans­por­tą blyks­te­lė­jo dvi Bal­ti­jos ša­lys – pa­gal to­kio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą Lat­vi­ja bu­vo pir­mo­je, Lie­tu­va – an­tro­je vie­to­se tarp 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių (be Mal­tos).

Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­nys ro­do, kad šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, lat­viai nu­pir­ko 49 proc., lie­tu­viai – 48,4 proc. dau­giau su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių. Prie jų pri­ski­ria­mos: 1)leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2)dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3)dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); 4)au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas. Ga­li bū­ti, kad la­bai ge­rą ge­gu­žės re­zul­ta­tą lė­mė tai, kad per­nai tą pa­tį mė­ne­sį abie­jo­se vals­ty­bė­se bu­vo fik­suo­ta la­bai ma­ža pa­ly­gi­na­mo­ji ba­zė, nuo ku­rios bu­vo skai­čiuo­ja­mas šio ge­gu­žės mė­ne­sio re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis.

Au­go nuo že­mos pa­ly­gi­na­mo­sios bazės

Pa­vyz­džiui, Lat­vi­jo­je, ACEA duo­me­ni­mis, per­nai ge­gu­žę bu­vo re­gis­truo­tos 259 nau­jos su­nkio­sios trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba net 22,2 proc. ma­žiau nei 2013-ųjų tą pa­tį mė­ne­sį (333). Pa­ly­gi­nus šie­met ge­gu­žės ir 2013-ųjų to pa­ties mė­ne­sio re­zul­ta­tus ma­ty­ti, jog šie­met ge­gu­žę lat­viai įre­gis­tra­vo 386 nau­jas su­nkio­jo trans­por­to prie­mo­nes, ar­ba tik 53 (13,7 proc.) dau­giau nei 2013 me­tų ge­gu­žę.

Lie­tu­viai, ro­do ACEA at­as­kai­tos, pa­sku­ti­nį šio pa­va­sa­rio mė­ne­sį prieš dve­jus me­tus įre­gis­tra­vo 462 su­nkią­sias ma­ši­nas, ar­ba tik 10,3 proc. ma­ši­nų ma­žiau nei šią ge­gu­žę.

Ko­dėl per­nai ge­gu­žę su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mas Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je bu­vo smu­kęs? Eks­per­tai aiš­ki­na, kad 2014-ųjų vi­du­ry­je lat­vių ir lie­tu­vių įmo­nių po­rei­kis su­nkia­jam trans­por­tui bu­vo la­bai su­ma­žė­jęs, ka­dan­gi jo vers­li­nin­kai su kau­pu pri­si­pir­ko 2013 me­tų pa­bai­go­je. Nuo 2014-ųjų sau­sio 1-osios Eu­ro­pos Są­jun­go­je bu­vo užd­raus­ta re­gis­truo­ti tas nau­jas su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to prie­mo­nes, ku­rios ati­tin­ka „Eu­ro5“ eko­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mą. Jos bu­vo žy­miai pi­ges­nės nei tos, ku­rios yra „Eu­ro 6“ stan­dar­to ir yra re­gis­truo­ja­mos da­bar,. Dėl to vers­las nau­jų au­to­mo­bi­lių su se­nuo­ju eko­lo­gi­jos stan­dar­tu 2013-ųju pa­bai­go­je sten­gė­si pri­si­pirk­ti kuo dau­giau. Ypač – Bal­ti­jos ša­lys, ku­rio­se kro­vi­nių ve­ži­mas tarp ūkio sek­to­rių uži­ma la­bai sva­rią vie­tą.

Esą po­rei­kis vėl pa­pil­dy­ti par­kus nau­jo­mis ko­mer­ci­nė­mis ma­ši­no­mis at­si­ra­do šių me­tų vi­du­ry­je, tai­gi Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je ir pa­ge­rė­jo jų re­gis­tra­ci­ja. Be­je, lat­viai tarp ES vals­ty­bių pa­gal re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą pir­mą vie­tą uži­ma an­trą mė­ne­sį iš ei­lės. Es­ti­ja ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo penk­ta.

Pir­mi tri­jo­se iš ke­tu­rių kategorijų

Vi­so­je ES ge­gu­žę bu­vo įre­gis­truo­ta 160 550 nau­jų su­nkio­jo trans­por­to prie­mo­nių, ar­ba 6 proc. dau­giau nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai (151 461). Įdo­mu, kad mū­sų ša­lis pa­gal su­nkio­jo trans­por­to prie­mo­nių au­gi­mą pir­ma­vo net tri­jo­se iš ke­tu­rių to­kių ma­ši­nų ka­te­go­ri­jų. Lie­tu­vo­je la­biau­siai iš Bend­ri­jos vals­ty­bių au­go au­to­bu­sų ir ki­to su­nkio­jo spe­cia­lio­jo (233 proc.), dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čių trans­por­to prie­mo­nių (140.6 proc.), 16 t ir di­des­nio svo­rio su­nkve­ži­mių (155,3 proc.) re­gis­tra­vi­mas. Ta­čiau an­trą Lie­tu­vos vie­tą „bend­ro­je re­gis­tra­vi­mo įskai­to­je“ lė­mė net 15,9 proc. kri­tęs ma­ši­nų, ku­rios sve­ria 3,5 t ir ma­žiau, re­gis­tra­vi­mas, mat jos su­da­ro di­džią­ją su­nkio­jo trans­por­to ma­ši­nų rin­kos da­lį.

Pir­ma­vo šia­me sek­to­riu­je Lat­vi­ja, ku­rio­je ge­gu­žę, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2014-ųjų mė­ne­siu, bu­vo įre­gis­truo­ta 36,9 proc. šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių dau­giau.

Pa­sak ACEA at­as­kai­tos, per pir­mus pen­kis 2015 me­tų mė­ne­sius ES vals­ty­bė­se bu­vo įre­gis­truo­ti 690 803 nau­ji su­nkie­ji ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai, ar­ba 11,4 proc. dau­giau nei per tą pa­tį 2014 me­tų lai­ką (620 321).

ĖS ša­lys, ku­rio­se nau­jo su­nkio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mas iš­au­go la­biau­siai 2015 m. ge­gu­žės mėn.*

VietaValstybėRe­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)
1.Latvija386+49
2.Lietuva515+48,4
3.Bulgarija311+36,4
4.Airija1928+35
5.Ispanija15 150+30,1
6.Slovakija900+22,6
7.Portugalija2712+21
8.Lenkija6222+20,8
9.Čekija2118+19,1
10.Kroatija847+18,5

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. ge­gu­žės mėn.

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lys, ku­rio­se nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mas iš­au­go la­biau­siai 2015 m. sau­sį-gegužę*

1.Graikija3106+49,4
2.Airija14 969+49,3
3.Ispanija15 150+30,1
4.Slovakija4622+26
5.Čekija11 274+23,8
6.Slovakija4622+26
7.Di­džio­ji Britanija171 049+22,6
8.Danija14 962+20,7
9.Estija204419,7
10.Rumunija6590+18,9
...12.Lietuva2318+18,3

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­sio-ge­gu­žės mėn.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami