Sunkiosios technikos pardavėjų rojus Lietuvoje – laikinas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-08-03 08:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-08-03 08:00
Pirmąjį pusmetį Lietuvoje ypač augo specialiosios technikos, pavyzdžiui, šiukšliavežių paklausa. LŽ archyvo nuotraukos
Ge­gu­žę ir bir­že­lį Lie­tu­vo­je nau­jų su­nkve­ži­mių re­gis­tra­vi­mas au­go fan­tas­ti­niais tem­pais - ati­tin­ka­mai 155,3 proc. ir 142,7 proc., mū­sų ša­lis pa­gal šį ro­dik­lį jau du mė­ne­sius pir­mau­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), o skep­ti­kų vir­ka­vi­mai, kad Ru­si­jai pri­vė­rus sa­vo rin­ką lie­tu­vių ve­ži­mo vers­las nu­gar­mės į pra­ra­ją, nie­ko ver­ti.

To­kį ro­jaus vaiz­dą ga­li­ma su­si­da­ry­ti var­tant 2015 me­tų ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­sių Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­tas. Iš jų aiš­kė­ja, kad iki lie­pos du mė­ne­sius iš ei­lės esa­me aps­kri­tai vi­so ES ša­lių rin­kų nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to au­gi­mo ly­de­riai, nes Lie­tu­vos rin­ka ge­gu­žę aukš­tyn šo­ko 49 proc., o bir­že­lį – 60,8 proc. Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pri­ski­ria­mos: 1)leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2)dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3)dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); 4)au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas.

Džiaugs­mas per ankstyvas

Ge­gu­žę ge­riau­sią Eu­ro­po­je - net 233,3 proc. rin­kos šuo­lį bu­vo­me pa­sie­kę re­gis­truo­da­mi au­to­bu­sus. Ge­gu­žės bei bir­že­lio mė­ne­siais pir­ma­vo­me ES ir pa­gal dau­giau kaip 3,5 t su­nkio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mą. Pa­sku­ti­nį pa­va­sa­rio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je ACEA fik­sa­vo 140,6 proc. šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių rin­kos šuo­lį, pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį – 133,6 proc.

Tie­sa, bend­ri pus­me­čio re­zul­ta­tai dar nė­ra to­kie įspū­din­gi. ACEA duo­me­ni­mis, nuo sau­sio iki bir­že­lio, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų še­šiais pir­mai­siais mė­ne­siais, tarp 27 ES ša­lių Lie­tu­va pa­gal bend­rą nau­jo su­nkio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mą bu­vo penk­ta (au­gi­mas - 24,1 proc.)

Re­gis­truo­da­ma dau­giau kaip 16 t sve­rian­čias ma­ši­nas, dau­giau­sia su­nkve­ži­mius, taip pat – 3,5 t ir dau­giau sve­rian­čias trans­por­to prie­mo­nes Lie­tu­va tarp di­na­miš­kiau­sių ES rin­kų užė­mė 4 vie­tą (fik­suo­tas au­gi­mas ati­tin­ka­mai 50,4 proc. ir 43,8 proc.). Pra­ėju­sį pus­me­tį blo­giau pa­si­ro­dė­me tik pa­gal nau­jos iki 3,5 t svo­rio tech­ni­kos (+21,6 proc., 9-to­ji vie­ta) ir nau­jų au­to­bu­sų bei spe­cia­lio­sios su­nkio­sios tech­ni­kos re­gis­tra­vi­mą (-2,2 proc., 18-oji vie­ta). Ta­čiau ži­nant, kad nau­jo su­nkio­jo trans­por­to bu­mas Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo vos prieš tris mė­ne­sius, ga­li­me ti­kė­tis at­sig­rieb­ti ir to­se po­zi­ci­jo­se, ku­rios kol kas at­ro­do silp­niau.

Kas at­si­ti­ko Lie­tu­vos rin­kai? Ne­gi vi­sos įmo­nės ir pi­lie­čiai nu­ta­rė įsi­gy­ti po nau­ją su­nkve­ži­mį ar au­to­bu­są? To klau­sė­me nau­jo su­nkio­jo trans­por­to rin­kos ži­no­vų ir ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad la­bai džiaug­tis nė­ra dėl ko.

Kęstutis Valašimas: "Tas staigus naujų sunkvežimių registravimo šuolis yra labai gražus, bet trumpalaikis“.

Graibs­tė su­nkve­ži­mius su spe­cia­lia įranga

Kai ku­rie nau­jau­sio­je ACEA at­as­kai­to­je skel­bia­mi duo­me­nys rin­kos ži­no­vus glu­mi­na. „Ir 40 proc. au­gi­mas at­ro­do ne­rea­lus, o 143 proc. - kaž­kas ne­įti­kė­ti­no. Ti­krai ne­vyks­ta nie­ko ypa­tin­go, kad lie­tu­viai stai­ga bū­tų ėmė pirk­ti ke­lis­kart dau­giau su­nkve­ži­mių ar ki­tos tech­ni­kos“, - ste­bė­jo­si bend­ro­vės „Sku­ba“ (iki ge­gu­žės mė­ne­sio par­da­vi­nė­jo pra­ncū­ziš­kus su­nkve­ži­mius „Re­nault Trucs“, o nuo lie­pos 1 die­nos – šve­diš­kus „I­ve­co“) fi­nan­sų ir plė­tros di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Va­la­ši­mas.

Anot vers­li­nin­ko, ko­mu­na­li­nin­kai ir ke­li­nin­kai sa­vo au­to­par­kus at­nau­ji­no dėl įvai­rių prie­žas­čių. „At­nau­ji­ni­mas vi­sų pir­ma su­si­jęs su vers­lo no­ru tu­rė­ti pa­tį mo­der­niau­sią, pa­tį ge­riau­sią par­ką. Iš da­lies jį at­nau­jin­ti pa­dė­jo ir ES par­ama. Pa­vyz­džiui, ke­li­nin­kus ji pa­sie­kia ne­tie­sio­giai. Šiaip ke­li­nin­kai nau­jas ma­ši­nas per­ka už sa­vus pi­ni­gus. Ta­čiau nė­ra jo­kių abe­jo­nių, kad jų ka­sas pa­pil­do ir eu­ro­pi­nės par­amos pi­ni­gai, ku­rie at­ei­na per įvai­rius pro­jek­tus, ku­riuos re­mia ES“, - kal­bė­jo vie­nas „Sku­bos“ va­do­vų.

Jo tvir­ti­ni­mu, ko­mu­na­li­nės įmo­nės au­to­par­kus yra tie­siog pri­vers­tos at­nau­jin­ti, ka­dan­gi prieš de­šimt, o daž­nai – ir dau­giau me­tų pirk­ta tech­ni­ka jau „vos be­ju­da“, yra pa­se­nu­si tech­niš­kai ir mo­ra­liai. „Tarp ko­mu­na­li­nių įmo­nių di­dė­jo nau­jų su­nkve­ži­mių su spe­cia­lia įran­ga pa­klau­sa. Dau­gu­ma jų vi­siš­kai pri­tai­ky­ti dirb­ti mies­te, yra eko­lo­giš­ki, ga­li lais­vai ma­nev­ruo­ti siau­ro­se gat­vė­se“, - var­di­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Pri­me­na gra­žų blyksnį

Ne­pai­sant to, K. Va­la­ši­mas ACEA pa­tei­kia­mą sta­tis­ti­ką va­di­na ap­gau­lin­ga. Vi­sai ne dėl to, kad jo­je esan­tys skai­čiai ne­ati­tik­tų ti­kro­vės. „Pas­ta­ruo­ju lai­ku bu­vo pa­ste­bi­ma tik­tai la­bai di­de­lė spe­cia­lių su­nkve­ži­mių pa­klau­sa, o ki­tiems bu­vo ro­do­mas tik­tai su­si­do­mė­ji­mas. To­dėl iš­kart ke­lis kar­tus iš­au­gęs jų re­gis­tra­vi­mas ke­lia įvai­rių min­čių“, - dės­tė bend­ro­vės „Sku­ba“ fi­nan­sų ir plė­tros va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, spe­cia­lio­sios tech­ni­kos, ku­rią nu­per­ka ko­mu­na­li­nin­kų, ke­li­nin­kų ir ki­tos tar­ny­bos bei spe­cia­li­zuo­tos bend­ro­vės nė­ra daug. „Vis dėl­to di­die­ji nau­jos su­nkio­sios ko­mer­ci­nės tech­ni­kos pir­kė­jai yra įmo­nės, ve­žan­čios kro­vi­nius. Po 2013 me­tų pa­bai­go­je pra­si­dė­ju­sios geo­po­li­ti­nės kri­zės kro­vi­nių ve­ži­mo rin­ka jau spė­jo per­sio­rien­tuo­ti iš Ry­tų į Va­ka­rus, o tos įmo­nės, ku­rios da­bar in­ten­sy­viai dir­ba Va­ka­rų ir Pie­tų Eu­ro­po­je, su­spė­jo pri­si­pirk­ti nau­jų su­nkve­ži­mių. Tai di­de­lės, fi­nan­siš­kai stip­rios bend­ro­vės. Ta­čiau jo­kių šan­sų pe­ro­rien­tuo­ti sa­vo veik­los į Va­ka­rų rin­kas ne­tu­ri ma­žos įmo­nės. Tai le­mia jų fi­nan­sai. Jei tu­rė­tų fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, jų vai­ruo­to­jai jau se­niau­siai va­ži­nė­tų nau­jais su­nkve­ži­miais, o da­bar - dir­ba su se­no­mis trans­por­to prie­mo­nės, kaip ir ta­da, kai jų rin­ka bu­vo tik­tai Ry­tuo­se. Bet jai už­si­da­rius, ma­žų įmo­nių fi­nan­si­nės ga­li­my­bės ta­po dar ma­žes­nės. O į Va­ka­rus se­nais su­nkve­ži­miais va­žiuo­ti ne­ga­li, ka­dan­gi jie ne­ati­tin­ka tar­šos rei­ka­la­vi­mų“, - pa­sa­ko­jo K. Va­la­ši­nas.

Dėl to jis da­ro iš­va­dą, kad sa­vo au­to­par­kus, ku­riuo­se dar bu­vo li­kę se­nų ma­ši­nų, nu­ta­rė at­nau­jin­ti ar­ba pa­pil­dy­ti di­de­li ve­žė­jai. „Grei­čiau­siai pro­ce­sas vyks­ta la­bai grei­tai. Ma­tyt, jau me­tų pa­bai­go­je at­nau­ji­ni­mas baig­sis, to­dėl tas stai­gus nau­jų su­nkve­ži­mių re­gis­tra­vi­mo šuo­lis yra la­bai gra­žus, bet trum­pa­lai­kis“, - svars­tė vers­li­nin­kas.

Er­nes­tas Ja­ku­bo­nis, „I­ve­co“ at­sto­vy­bės Bal­ti­jos ša­lims va­do­vas, at­krei­pė dė­me­sį, kad da­bar į Lie­tu­vą at­ke­liau­ja nau­ji su­nkve­ži­miai, ku­rie bu­vo įsi­gy­ti „pa­gal anks­čiau su­da­ry­tus „se­nus“ kon­trak­tus“. Iš čia ir toks stai­gus re­gis­tra­vi­mo šuo­lis. „Į­mo­nės at­nau­ji­na sa­vo au­to­par­kus. Jei­gu ga­ben­ti kro­vi­nių jau ne­va­žiuo­ja­me į Ru­si­ją, va­di­na­si, dir­ba­me Eu­ro­po­je. Lie­tu­vos ve­žė­jai yra la­bai vers­lūs ir iš­ra­din­gi, bet ku­rio­je pa­sau­lio da­ly­je leng­vai su­ran­da klien­tų. Ta­čiau Va­ka­ruo­se rei­ka­la­vi­mai tech­ni­kai yra daug griež­tes­ni nei Ru­si­jo­je, dėl to ir vyks­ta at­si­nau­ji­ni­mas“, - sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si vers­li­nin­kas.

ES ša­lys, ku­rio­se bu­vo re­gis­truo­ta dau­giau­sia 16 t ir dau­giau sve­rian­čių nau­jų su­nkve­ži­mių, 2015 m. birželis

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva167+142,7
2.Ispanija1755+105
3.Portugalija315+104,5
4.Estija51+88,9
5.Slovakija427+69,4
6.Belgija722+55,9
7.Kroatija87+52,6
8.Italija990+50,6
9.Kipras3+50
10.Rumunija482+45,6

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. birželiu

Šal­ti­nis: ACEA

Ša­lys, ku­rio­se fik­suo­tas di­džiau­sias nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas 2015 m. I pusm.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Airija15 924+49,8
2.Graikija3519+37,8
3.Ispanija87 960+36,8
4.Slovakija5692+27,2
5.Lietuva2815+24,1
6.Čekija13 626+23,8
7.Rumunija8322+23,5
8.Danija18 651+22,4
9.Portugalija16 206+22,1
10.Di­džio­ji Britanija211 711+21,8

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. pir­muo­ju pusmečiu

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami