Sunkvežimių rinka žydi pasienyje su NVS

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-28 06:00
Rytų Europa masiškai keičia anksčiau į NVS važinėjusius ir europinių standartų nebeatitinkančius sunkvežimius.  LŽ archyvo nuotrauka
Tris mė­ne­sius ly­de­re pa­gal re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) nau­jų su­nkve­ži­mių rin­ko­je bu­vu­si Lie­tu­va rugp­jū­tį už­lei­do po­zi­ci­jas kai­my­ni­nei Lat­vi­jai.

Nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta at­sklei­dė dar vie­ną įdo­mų da­ly­ką. Aiš­kė­ja, kad rugp­jū­čio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, iš de­šim­ties ES ša­lių, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias dau­giau nei 16 t sve­rian­čių nau­jų vil­ki­kų re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas, net še­šios ša­lys tu­ri sie­ną su Ne­prik­lau­so­mų vals­ty­bių sand­rau­gos (NVS) ša­li­mis ir ypač ak­ty­viai pra­ei­ty­je su šio­mis ša­li­mis dir­bo. „Į­mo­nės ma­siš­kai per­ka vil­ki­kus dėl to „Eu­ro 6“ stan­dar­to. Ve­žė­jai at­nau­ji­na au­to­par­ką, nes ne­tu­ri ki­tos iš­ei­ties. Jie juo­kau­ja, kad nu­va­žia­vus į Eu­ro­pą su „Eu­ro 3“ (šio eko­lo­gi­jos stan­dar­to su­nkve­ži­miais iki šiol ga­li­ma va­ži­nė­ti NVS – aut.) stan­dar­tą ati­tin­kan­čia trans­por­to prie­mo­ne, už ke­lio­nę dar tek­tų pri­mo­kė­ti“, - anks­čiau kal­bė­da­mas apie mū­sų ša­lies įmo­nes tei­gė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas Er­lan­das Mi­kė­nas.

At­ro­do, nuo rugp­jū­čio tas pat tei­gi­nys tin­ka ir vi­sai Ry­tų Eu­ro­pai.

Ry­tų Eu­ro­pos triumfas

Tarp de­šim­ties ES ša­lių, ku­rio­se pra­ėju­sį mė­ne­sį su­nkve­ži­mių rin­ka au­go spar­čiau­siai, at­si­dū­rė tik ke­tu­rios ša­lys, ne­tu­rin­čios sie­nos su NVS – Por­tu­ga­li­ja, Is­pa­ni­ja, Kroa­ti­ja ir Ita­li­ja. Pir­mo­ji ge­riau­sių­jų rei­tin­ge užė­mė 2-tą (pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų rugp­jū­čiu, šių me­tų tą pa­tį mė­ne­sį por­tu­ga­lai re­gis­tra­vo 109,2 proc. dau­giau nau­jo ir di­des­nio nei 16 t svo­rio ko­mer­ci­nio trans­por­to, ku­rį daž­niau­siai su­da­ro su­nkve­ži­miai), an­tro­ji - 5-tą (+67,3 proc.), tre­čio­ji - 9-tą (+29,4 proc.), ket­vir­to­ji – 10-tą (+25,2 proc.) vie­tas.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį fan­tas­tiš­ką nau­jų su­nkve­ži­mių re­gis­tra­vi­mo au­gi­mo re­zul­ta­tą par­odė kai­my­nė Lat­vi­ja (+169 proc.), ku­ri rugp­jū­tį užė­mė šio­je ka­te­go­ri­jo­je pir­mą vie­tą. To­kio šuo­lio nė kar­to ne­bu­vo pa­sie­ku­si mū­sų ša­lis tuo­met, kai iki tol pir­ma­vo Bend­ri­jos rin­ko­je tris mė­ne­sius iš ei­lės. LŽ pri­me­na, kad ge­gu­žę Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 115,3 proc., bir­že­lį – 142,7 proc., lie­pą – 133,6 proc. dau­giau su­nkve­ži­mių nei ati­tin­ka­mais mė­ne­siais per­nai. Rugp­jū­čio mė­ne­sį mū­sų ša­lis bu­vo tre­čia (+106,1 proc.)

Be Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos, pa­gal ge­riau­sią tei­gia­mą su­nkve­ži­mių par­da­vi­mų po­ky­tį ES de­šim­tu­ke at­si­dū­rė ir ki­ta mū­sų kai­my­nė Len­ki­ja, be to, Ru­mu­ni­ja, Suo­mi­ja, Slo­va­ki­ja ir Če­ki­ja.

Eu­ro­pos Są­jun­go­je rugp­jū­čio mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ti 15 496 nau­ji su­nkve­ži­miai, ar­ba net 19 proc. dau­giau nei 2014 me­tų pa­tį mė­ne­sį (13 019). Per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius nau­jų dau­giau kaip 16 t sve­rian­čių vil­ki­kų re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas ES su­da­rė 20,7 pro­cen­to.

Ta­čiau su­nkve­ži­miai su­da­ro tik vie­ną iš ke­tu­rių nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to da­lių, apie ku­rias ren­ka duo­me­nis ACEA. Prie ki­tų tri­jų da­lių yra pri­ski­ria­mos: 1) leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2) dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3) au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas.

Bend­ro­je "įskai­to­je" esa­me tre­ti

Iš ACEA at­as­kai­tos aiš­kė­ja, kad pa­gal di­des­nio nei 3,5 t svo­rio su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą (+101,3 proc.) Lie­tu­va tarp 27 ES vals­ty­bių rugp­jū­tį užė­mė 2-ą vie­tą (+101,3 proc.) - vėl­gi po Lat­vi­jos (+170 proc.). Pa­gal ma­žiau kaip 3,5 t sve­rian­čio ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo ki­li­mą (+16 proc.) - 10-ą. Nors rugp­jū­čio mė­ne­sį au­to­bu­sų ir ki­tų nau­jo spe­cia­lio­jo trans­por­to prie­mo­nių Lie­tu­vos įmo­nės ir fi­zi­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo vos 34, o tai bu­vo net 49,3 proc. ma­žiau nei pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ku. Ta­čiau net aš­tuo­nio­se ES ša­ly­se bu­vo fik­suo­tas dar di­des­nis šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo kry­tis nei Lie­tu­vo­je. Di­džiau­sias, sie­kęs net 83,3 proc., bu­vo Slo­vė­ni­jo­je.

Vis dėl­to tra­giš­kas nau­jų au­to­bu­sų ir ki­tų spe­cia­lių­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas mū­sų ša­ly­je ne­su­truk­dė Lie­tu­vai pa­gal bend­rai vi­so nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos au­gi­mą užim­ti tarp ES na­rių aukš­tą 3-ą vie­tą ( +42,1 proc.). Mū­sų ša­lį ap­len­kė tik Ru­mu­ni­ja (+45,8 proc.) ir Is­pa­ni­ja (+43,6 proc.).

Vi­so­je ES rugp­jū­čio mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­tos 113 865 nau­jos su­nkio­sios ko­mer­ci­nės ma­ši­nos, ar­ba 8,7 proc. dau­giau nei tą pa­tį 2014 me­tų mė­ne­sį. Per aš­tuo­nis mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su per­nai sau­siu-rugp­jū­čiu, Bend­ri­jos nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ka pa­sis­tie­bė 11,8 pro­cen­to.

ES ša­lys, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias su­nkve­ži­mių re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas, 2015 m. rugpjūtis

VietaŠalisRe­gis­tra­vo su­nkve­ži­mių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Latvija78(29**)+169
2.Portugalija228(109)+106,1
3.Lietuva308(147)+106,1
4.Rumunija375(213)+76,1
5.Ispanija880(526)+67.3
6.Suomija186(129)+44,2
7.Slovakija237(167)+41,9
8.Čekija571(429)+33,1
9.Kroatija44(34)+29,4
10.Italija889(710)+25,2

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. rugp­jū­čio mėn.

**Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­ti 2014 m. rugp­jū­čio mėn. re­gis­tra­vi­mo duo­me­nys.

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lys, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias su­nkve­ži­mių rin­kos au­gi­mas, 2015 m. sau­sis-rugpjūtis

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Portugalija1958(1189**)+64,7
2.Nyderlandai8506(5267)+61,5
3.Lietuva2138(1338)+59,8
4.Ispanija10 856(7100)+52,9
5.Di­džio­ji Britanija20 142(13 532)+48,8

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. aš­tuo­niais mė­ne­siais.

**Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­ti 2014 m. sau­sio-rugp­jū­čio re­gis­tra­vi­mo duo­me­nys.

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lys, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias vi­so su­nkio­jo trans­por­to rin­kos au­gi­mas, 2015 m. rugpjūtis

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Rumunija1563(1072)**+45,8
2.Ispanija10 071(7013)+43,6
3.Lietuva486(342)+42,1
4.Portugalija2194(1633)+34,4
5.Airija1807(1384)+30,6
6.Slovakija803(619)+29,7
7.Luksemburgas(355(278)+27,7
8.Čekija1894(1545)+22,7
9.Italija6670(5505)+21,2
10.Belgija4567(3841)+18,5

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. rugp­jū­čio mėn.

**Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­ti 2014 m. rugp­jū­čio mėn. duo­me­nys.

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lys, ku­rio­se re­gis­truo­ta dau­giau­sia nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to, 2015 m. sau­sis-rugpjūtis

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Prancūzija267 783+0,8
2.Di­džio­ji Britanija258 507+19
3.Vokietija210 708+2,4
4.Ispanija114 708+37
5.Italija92 552+10,3

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. aš­tuo­niais mė­ne­siais.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami