Suomiškais stebuklais neįtikėjo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-23 06:00
Pastaruoju metu „Nexbtl“ kiekis vasariniame dyzeline pasiekė 45 proc., o žieminiame – net 56 proc., ir visas šis kiekis nėra apmokestinamas akcizu. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Sei­mas šį mė­ne­sį ko­ne vien­bal­siai pri­ta­rė spren­di­mui pa­nai­kin­ti ak­ci­zų leng­va­tas ben­zi­nui ir dy­ze­li­nui, tu­rin­tiems bio­lo­gi­nės kil­mės me­džia­gų. At­si­nau­ji­nan­čiu dy­ze­li­nu, ku­rį pa­ti pri­sta­to kaip nau­jos kar­tos bio­de­ga­lus, pre­kiau­jan­ti „Nes­te Lie­tu­va“ su­abe­jo­jo, ar pa­vyks šį pro­duk­tą iš­lai­ky­ti Lie­tu­vos rin­ko­je, ku­ri pri­pil­dy­ta pir­mos kar­tos iš rap­sų spau­džia­mo me­ti­lo es­te­rio.

„Y­ra la­bai di­de­lė ri­zi­ka, kad nau­jos kar­tos „Nexbtl“ dy­ze­li­nu pa­pil­dy­tų pro­duk­tų ga­li ne­lik­ti. Ta­čiau ne­no­riu tap­ti blo­guo­ju pra­na­šu – skai­čiuo­si­me, žiū­rė­si­me. Tai yra iš­skir­ti­nis pro­duk­tas pa­sau­lio mas­tu. Lie­tu­va jo tu­rė­jo. Bū­tų la­bai gai­la mū­sų klien­tų, ku­rie iš­ban­dė nau­juo­sius de­ga­lus ir pa­ju­to tei­gia­mą skir­tu­mą. La­bai daug pri­klau­sys nuo to, ko­kį su­si­ta­ri­mą dėl did­me­ni­nės de­ga­lų kai­nos pa­vyks pa­siek­ti su „Or­len Lie­tu­va“. Tuo­met ir pa­aiš­kės, ar nau­jos kar­tos dy­ze­li­nas liks rin­ko­je“, – sa­kė bend­ro­vės „Nes­te Lie­tu­va“ di­rek­to­rius Rin­gau­das Stei­kū­nas.

Py­lė gausiai

Pri­min­si­me, kaip vei­kė lig­šio­li­nė ak­ci­zų leng­va­tų bio­de­ga­lams sis­te­ma.

Į va­sa­ri­nį dy­ze­li­ną šiuo me­tu pri­va­lo­ma įmai­šy­ti 7 proc. pir­mos kar­tos bio­de­ga­lų – rie­ba­lų rūgš­čių me­ti­lo es­te­rio (RRME). Už šį kie­kį ak­ci­zo leng­va­ta nė­ra tai­ko­ma. Jei bio­de­ga­lų da­lis mi­ši­ny­je sie­kia iki 30 proc., ak­ci­zu ne­ap­mo­kes­ti­na­ma da­lis, vir­ši­jan­ti pri­va­lo­mus 7 pro­cen­tus (pa­vyz­džiui, jei bio­de­ga­lų yra 27 proc., tuo­met leng­va­ta tai­ko­ma 20 proc.). Ta­čiau jei bio­de­ga­lų da­lis vir­ši­ja 30 proc., vi­sai bio­de­ga­lų da­liai tai­ko­ma leng­va­ta. Tai­gi jei dy­ze­li­no ak­ci­zas yra 330 eu­rų už to­ną, o dy­ze­li­ne yra įmai­šy­ta 30 proc. de­ga­lų, leng­va­ta sie­kia 99 eu­rus už to­ną.

Skir­tin­gai nei RRME prie­do, nau­jos kar­tos „Nexbtl“ dy­ze­li­no į mi­ši­nį, pa­čių ga­min­to­jų tei­gi­mu, ga­li­ma mai­šy­ti kiek no­ri – nors ir šim­tą pro­cen­tų, nes pa­gal ko­ky­bi­nius par­ame­trus šie bio­de­ga­lai ne­tgi len­kia įpras­tą dy­ze­li­ną. Nors „Nes­te“ skel­bė, kad „Pro Die­sel“ de­ga­lai su­dė­ty­je tu­ri ne ma­žiau kaip 15 proc. nau­jos kar­tos bio­dy­ze­li­no, ko­ky­bės ser­ti­fi­ka­tai ro­do, jog pa­sta­ruo­ju me­tu „Nexbtl“ kie­kis va­sa­ri­nia­me dy­ze­li­ne pa­sie­kė 45 proc., o žie­mi­nia­me – net 56 pro­cen­tus. Ir vi­sas šis kie­kis nė­ra ap­mo­kes­ti­na­mas ak­ci­zu. Su­si­do­mė­ję to­kia ga­li­my­be ban­do­mo­sio­mis dy­ze­li­no par­ti­jo­mis su „Nexbtl“ šie­met ėmė pre­kiau­ti ir ki­ti Lie­tu­vo­je vei­kian­tys de­ga­li­nių tink­lai.

„Bu­vo­me pa­si­ren­gę pra­dė­ti pre­kiau­ti de­ga­lais su „Nexbtl“, jei ak­ci­zo leng­va­ta ne­bū­tų pa­nai­kin­ta. Mū­sų ver­ti­ni­mu, leng­va­tos bu­vo pa­nai­kin­tos to­dėl, kad jos vals­ty­bei kai­na­vo bran­giai ir ne­pa­sie­kė iš­kel­tų tiks­lų. Tuo me­tu, kai at­si­ra­do mi­ni­mos leng­va­tos, jų už­da­vi­nys bu­vo ska­tin­ti ša­lies bio­de­ga­lų ūkį ir at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką, taip pat – siek­ti ap­lin­ko­sau­gos tiks­lų. Ta­čiau šiuo at­ve­ju leng­va­to­mis bu­vo su­bsi­di­juo­ja­mas ki­tų ša­lių ūkis“, – sa­vo po­zi­ci­ją LŽ iš­sa­kė „Sta­toil Fuel & Re­tail“ de­ga­lų ka­te­go­ri­jos va­do­vas Ig­nas Kli­mai­tis.

Per šių metų pirmuosius 10 mėnesių akcizų lengvatos dyzelinui, kuriame biodegalai viršija 7 proc., pasiekė 9,5 mln. eurų, iš jų didžiąją dalį sudarė lengvatos dyzelinui, kuriame biodegalai viršija 30 procentų. /AFP/scanpix nuotrauka

Leng­va­tų nebenori

Pri­im­da­mi spren­di­mą dėl ak­ci­zų leng­va­tų pa­nai­ki­ni­mo įsta­ty­mų pa­tai­sų ini­cia­to­riai Sei­me skai­čia­vo, kad nuo 2014 me­tų dėl to, jog pre­kiau­ja­ma de­ga­lais, į ku­riuos įmai­šy­ta 30–60 proc. bio­dy­ze­li­no, per me­tus vals­ty­bė ne­ten­ka 66 mln. eu­rų pa­ja­mų.

Ta­čiau pa­gal Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­teik­tus duo­me­nis aki­vaiz­du, jog mi­ni­mos su­mos bu­vo iš­pūs­tos, nors rea­lūs skai­čiai ne­ką ma­žiau įspū­din­gi. „Nes­te“ nau­juo­ju dy­ze­li­nu ėmė pre­kiau­ti pra­ėju­sį spa­lį, o per vi­sus 2014 me­tus ak­ci­zų leng­va­tos dy­ze­li­nui, ku­ria­me bio­de­ga­lų da­lis vir­ši­ja 7 proc., iš vi­so su­da­rė 494 tūkst. eu­rų. Tuo tar­pu vien per šių me­tų pir­muo­sius 10 mė­ne­sių ak­ci­zų leng­va­tos dy­ze­li­nui, ku­ria­me bio­de­ga­lai vir­ši­ja 7 proc., pa­sie­kė 9,5 mln. eu­rų, iš jų di­džią­ją da­lį su­da­rė leng­va­tos dy­ze­li­nui su di­des­ne nei 30 proc. bio­de­ga­lų da­li­mi.

Įdo­mu tai, jog leng­va­tų pa­nai­ki­ni­mą, pa­ju­tu­si nau­jo kon­ku­ren­to iš Suo­mi­jos spau­di­mą, ini­ci­ja­vo Bio­de­ga­lų aso­cia­ci­ja, pa­ti anks­čiau ini­ci­ja­vu­si šių leng­va­tų at­si­ra­di­mą.

„Mes iš šių leng­va­tų ne­už­dir­ba­me, iš jų pel­no­si did­me­ni­nin­kai. Da­bar to­mis leng­va­to­mis nau­do­jo­si, ga­li­ma sa­ky­ti, vie­na įmo­nė ir, jei ne įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, ki­lo grės­mė, jog vi­sas dy­ze­li­nas ga­li bū­ti pa­keis­tas „Nexbtl“ pro­duk­tu. Tai di­džiu­lė ap­kro­va biu­dže­tui. Be to, Lie­tu­vos bio­de­ga­lų ga­min­to­jai, ku­rie yra tvir­ta par­ama mū­sų že­mės ūkiui ir ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę čia, tu­ri tu­rė­ti ly­gias kon­ku­ren­ci­jos ga­li­my­bes. Mes ne­sa­me nu­sis­ta­tę prieš „Nes­te“, ta­čiau ji, par­duo­da­ma čia, už­dir­ba kur kas dau­giau nei ki­tur, mat to­kių leng­va­tų, ko­kios iki šiol ga­lio­jo pas mus, jo­kio­je ki­to­je ša­ly­je nė­ra. Jų pro­duk­tas nė­ra an­tros kar­tos bio­de­ga­lai – ir joks ne ste­buk­las. Tie­siog kon­ku­ruo­ki­me ly­gio­mis są­ly­go­mis“, – pa­žy­mė­jo Bio­de­ga­lų aso­cia­ci­jos, vie­ni­jan­čios Lie­tu­vos ga­min­to­jus, va­do­vas Min­dau­gas Pa­li­jans­kas.

Pa­gal Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) ad­mi­nis­truo­ja­mą vals­ty­bės pa­gal­bos sky­ri­mo pa­gal Že­mės ūkio, mais­to ir kai­mo plė­tros ska­ti­ni­mo prog­ra­mos prie­mo­nę „Pa­ra­ma bio­de­ga­lų ga­my­bos plė­tros fi­nan­sa­vi­mui“ prog­ra­mą 6 Lie­tu­vos bio­de­ga­lų ga­min­to­jams už 2015 me­tus bus skir­ta 8,5 mln. eu­rų par­amos. To­kio pat dy­džio par­ama bu­vo skir­ta ir per­nai. NMA at­sto­vė Ais­tė Mi­lei­kai­tė LŽ pa­tvir­ti­no, jog ši par­amos prog­ra­ma bus tę­sia­ma ir ki­tais me­tais.

Siū­lo ir žie­mi­niam dyzelinui

Anot M. Pa­li­jans­ko, Lie­tu­vos bio­de­ga­lų ga­min­to­jai ga­lė­tų ga­min­ti an­tros kar­tos bio­de­ga­lus tik iš šiau­dų, o ne iš rie­ba­li­nių ir ki­tų dau­giau­sia mais­to pra­mo­nės pro­duk­tų, ta­čiau to­kiai ga­my­bai šiau­dų esą ne­pa­kak­tų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ap­lin­ki­nė­se vals­ty­bė­se. Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si iki 2020 me­tų pa­siek­ti, kad trans­por­te bū­tų su­var­to­ja­ma ne ma­žiau kaip 10 proc. iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių pa­ga­min­tų de­ga­lų. Ta­čiau, pa­gal nau­ją ES di­rek­ty­vą, pir­mos kar­tos iš rap­sų ir grū­dų ga­mi­na­mi bio­de­ga­lai ne­ga­lės su­da­ry­ti dau­giau nei 7 pro­cen­tus.

„Siū­lo­me di­din­ti bioe­ta­no­lio kie­kį ben­zi­ne iki 10 proc., o į žie­mi­nį dy­ze­li­ną mai­šy­ti 5 proc. RRME. Tai pa­dė­tų di­din­ti bio­de­ga­lų su­var­to­ji­mą Lie­tu­vo­je ir pa­siek­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus ES. Da­bar tu­ri­me si­tua­ci­ją, kad per me­tus bio­de­ga­lų su­var­to­ji­mas ne­tgi su­ma­žė­jo ir per­nai nu­kri­to iki 3,6 pro­cen­to. Šiuo me­tu Lie­tu­vos bio­de­ga­lų ga­min­to­jų tu­ri­mi pa­jė­gu­mai leis­tų pa­ten­kin­ti ša­lies po­rei­kius“, – ne­abe­jo­jo M.Pa­li­jans­kas.

Net jei pir­mos kar­tos bio­de­ga­lai pa­siek­tų lei­džia­mus 7 proc., Bio­de­ga­lų aso­cia­ci­jos va­do­vas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, kuo tek­tų už­pil­dy­ti iki už­sib­rėž­tų 10 proc. trūks­ta­mus dar 3 pro­cen­tus. „Jei Lie­tu­va no­rės iš­veng­ti gre­sian­čių mi­li­jo­ni­nių bau­dų už įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­si­lai­ky­mą, po 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų teks at­sa­ky­ti nau­ja­jai val­džiai. Ne­nuos­ta­bu, jog ar­tė­jant rin­ki­mams lais­vų pi­ni­gų biu­dže­te ieš­kan­tys val­dan­tie­ji leng­va­tų at­si­sa­kė. Bet ku­riuo at­ve­ju anks­čiau ar vė­liau teks ap­sisp­ręs­ti, ar orien­tuo­ja­mės į pa­žan­gią­sias tech­no­lo­gi­jas, ar į va­ka­rykš­tę die­ną“, – sa­kė „Nes­te Lie­tu­va“ va­do­vas R. Stei­kū­nas.

Šį pir­ma­die­nį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Sei­mui pa­teik­ta­me „Na­cio­na­li­nės at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių plė­tros prog­ra­mos 2016–2020 m. pro­jek­te“ siū­lo­ma su­for­mu­luo­ti siek­ti­ną už­da­vi­nį dėl 0,5 pro­cen­ti­nio punk­to ener­ge­ti­nės ver­tės ro­dik­lio pa­žan­gių­jų (an­tros kar­tos) bio­de­ga­lų pa­nau­do­ji­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Nostradamus  90.137.7.113 2015-12-23 18:09:02
Suomius nubaudem, tai dabar Jouloupukis su dyzelinem rogem neatskris! Kaledu Lietuvoj siemet nebus!! :(
0 0  Netinkamas komentaras
Laimis  217.147.36.231 2015-12-23 18:04:23
Kažkaip labiau tikiu suomiškais stebuklais, nei lietuviškais tauškalais :)
4 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami