Sureguliuoti žibintai – kelių džentelmeno bruožas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-01 06:00
Sureguliuoti žibintai geriau apšviečia kelią pačiam vairuotojui ir neakina kitų eismo dalyvių. LŽ archyvo  nuotrauka
Ru­de­nį ir žie­mą au­to­mo­bi­lio ži­bin­tų, kaip vie­no svar­biau­sių eis­mo sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių ele­men­tų, reikš­mė be­ne di­džiau­sia. Prie­ki­nių ži­bin­tų vaid­muo ypač svar­bus: kris­da­ma ati­tin­ka­mu kam­pu jų švie­sa tu­ri ne tik apš­vies­ti ke­lią, bet ir ne­akin­ti iš prie­kio at­va­žiuo­jan­čių vai­ruo­to­jų.

Daž­nas vai­ruo­to­jas pyks­ta, kai jį apa­ki­na ne­su­re­gu­liuo­tos prieš­ais at­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio švie­sos. Jei no­ri bū­ti ke­lių džen­tel­me­nas, sau­giai va­žiuo­ti ir ne­ga­din­ti ne­rvų ki­tiems eis­mo da­ly­viams, rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti, kaip tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti sa­vo ma­ši­nos prie­ki­nius ži­bin­tus.

Apš­vies­ti, bet ne­apa­kin­ti

„Nors ži­bin­tas tech­niš­kai ir tvar­kin­gas, dar nė­ra ga­ran­ti­jos, kad jis ke­lią apš­vie­čia tin­ka­mai ir ne­aki­na ki­tų eis­mo da­ly­vių. Tvar­kant ži­bin­tus pa­grin­di­nė už­duo­tis yra tiks­liai nu­sta­ty­ti rei­kia­mą op­ti­nę ašį, re­gu­liuo­jant op­ti­nę sis­te­mą ho­ri­zon­ta­liai – kai­riau, de­ši­niau, ir ver­ti­ka­liai – aukš­čiau, že­miau“, - aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų meis­tras Ry­tis Ža­bo­lis.

Jo tei­gi­mu, įvai­rių au­to­mo­bi­lių ži­bin­tai rei­ka­lau­ja skir­tin­go re­gu­lia­vi­mo, vie­nų jų ar­ti­mo­sios ir to­li­mo­sios švie­sos re­gu­liuo­ja­mos at­ski­rai, o ki­tų - kar­tu. Pro­fe­sio­na­lų ser­vi­se, anot R. Ža­bo­lio, ži­bin­tų diag­nos­ti­kai skir­ta spe­cia­li vie­ta, kur grin­dys ly­gios, prie­tai­sas įreng­tas jam skir­to­je vie­to­je, o ne tie­siog pri­tem­pia­mas prie au­to­mo­bi­lio.

„Kar­tą te­ko ma­ty­ti, kaip ne­va ge­ra­me ser­vi­se ži­bin­tams re­gu­liuo­ti net tik bu­vo nau­do­ja­ma op­ti­nė ka­me­ra su ne­šva­ria lin­ze, bet net re­gu­lia­vi­mo sten­das pa­sta­ty­tas ki­to­je ant grin­dų nu­ties­to lie­taus nuo­ta­ko pu­sė­je. Su­si­da­rė apie 20 laips­nių pa­svi­ri­mas. O juk grin­dys bū­ti­nai tu­ri bū­ti ly­gios. At­ra­mi­nio pa­vir­šiaus iš­il­gi­nis ir sker­si­nis nuo­ly­dis ne­ga­li vir­šy­ti net vie­no pro­cen­to! Apie ko­kį tiks­lų op­ti­nės ašies nu­sta­ty­mą to­kiu at­ve­ju dar ga­li­ma kal­bė­ti?“ - ste­bė­jo­si R. Ža­bo­lis.

Pro­fe­sio­na­liai šią pa­slau­gą tei­kian­čiuo­se ser­vi­suo­se, pa­sak jo, au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų re­gu­lia­vi­mas at­lie­ka­mas pa­si­tel­kus to­kią pat įran­gą, ko­kia yra nau­do­ja­ma au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės pa­ti­kros sto­ty­se. Ana­lo­gi­niu švie­sų re­gu­lia­vi­mo sten­du, mo­kant tin­ka­mai jį nau­do­ti, ga­li­ma grei­tai ir tiks­liai pa­ma­tuo­ti au­to­mo­bi­lio švie­sų pa­dė­tį ir ge­rai jas su­re­gu­liuo­ti. Op­ti­nė ka­me­ra įpras­tai tvir­ti­na­ma prie ver­ti­ka­lios ko­lo­nos, ant ku­rios ga­li­ma at­lik­ti re­gu­lia­vi­mą skir­tin­guo­se aukš­čiuo­se, o ana­lo­gi­nis liuks­me­tras lei­džia pa­ma­tuo­ti ži­bin­tų apš­vie­tą.

Svar­bus ir slė­gis padangose

Ži­bin­tų ti­kri­ni­mo ir re­gu­lia­vi­mo sten­dų ga­min­to­jai prie­tai­sų ins­truk­ci­jo­se vi­suo­met pa­žy­mi, kad ti­kri­na­mi ži­bin­tai pri­va­lo bū­ti sau­si ir šva­rūs, nes ne­šva­ru­mai pa­pil­do­mai iš­sklai­do švie­są ir ka­me­ra jos srau­tą fik­suo­ja su klai­do­mis.

Ži­bin­tai re­gu­liuo­ja­mi pa­sta­čius jų ly­gio re­gu­lia­to­rių ties nu­lio žy­ma. Ta­čiau bū­ti­na įsi­ti­kin­ti, kad re­gu­lia­to­rius aps­kri­tai vei­kia.

No­rint tiks­liai įver­tin­ti prie­ki­nių ži­bin­tų švie­sos srau­tą ir at­lik­ti ko­rek­ci­jas, svar­bios ir to­kios iš pa­žiū­ros ne­di­de­lės smulk­me­nos, kaip tin­ka­mas slė­gis pa­dan­go­se. Jį bū­ti­na nor­ma­li­zuo­ti pa­gal ga­min­to­jo nu­ro­dy­tą ba­rų skai­čių, bet spe­cia­liai nu­leis­ti oro ir su­ly­gin­ti slė­gio pa­gal prieš­in­gus ra­tus ne­ga­li­ma. Be to, nu­lei­dus orą, ži­bin­tai at­si­durs per ar­ti že­mės ir ko­rek­ci­jos vėl bus ne­tiks­lios.

„Jei at­lik­da­mas ma­ta­vi­mus ser­vi­so meis­tras au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jo ne­pra­šo sė­dė­ti ma­ši­no­je taip, kaip įpras­tai bū­na ap­krau­tas au­to­mo­bi­lis, jis dir­ba ne­tiks­liai. Įvyk­džius šias są­ly­gas ga­li­ma im­tis ma­ta­vi­mo sten­do su­re­gu­lia­vi­mo – jo op­ti­nė ašis pri­va­lo at­si­dur­ti ly­giag­re­čiai au­to­mo­bi­lio iš­il­gi­nei ašiai. Aukš­čiui de­rin­ti re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­tis ru­le­te ir prie­tai­so ska­le“, - aiš­ki­no R. Ža­bo­lis.

Su­de­ri­nus ži­bin­to ir prie­tai­so op­ti­nę ašį, įve­da­mas švies­še­šė­lių ri­bos nu­kry­pi­mo nuo li­ni­jos, reiš­kian­čios lem­pos cen­tro aukš­tį virš ke­lio, dy­dis. Skai­čiais jo reikš­mė yra nu­ro­dy­ta ant lip­du­ko prie ži­bin­to kor­pu­so. Pa­vyz­džiui, 1,6 proc. ati­tin­ka spin­du­lio nu­lei­di­mą 16 cen­ti­me­trų kas 10 me­trų.

„Su­re­gu­lia­vę ar­ti­mą­sias švie­sas, im­amės to­li­mų­jų. Re­gu­liuo­jant jas, švie­sos dė­mė tu­ri rem­tis į ekra­no cen­trą. Ži­bin­tuo­se su vie­nu ref­lek­to­riu­mi ji at­si­re­mia au­to­ma­tiš­kai. Jei­gu to­li­mų­jų švie­sų ži­bin­tai įmon­tuo­ti at­ski­rai, teks dar kar­tą nu­sta­ty­ti prie­tai­są ir at­lik­ti re­gu­lia­vi­mą. Taip ži­bin­tai su­re­gu­liuo­ja­mi, ta­čiau ne­pa­mirš­ki­te, kad lai­kui bė­gant vėl pa­ma­žu iš­si­de­ri­na. To­dėl at­sa­kin­giems ir ki­tus eis­mo da­ly­vius ger­bian­tiems vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­čiau ži­bin­tus re­gu­liuo­ti bent kar­tą per me­tus, o ne tik pri­spy­rus tech­ni­nei ap­žiū­rai“, - pa­lin­kė­jo meis­tras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami