Susidūrę kelyje vyrai tariasi, o moterys pildo deklaracijas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-11 06:00
Patekusios į eismo įvykį, moterys policiją kviečia dvigubai dažniau nei vyrai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vy­rai daž­niau lin­kę au­toį­vy­kių pa­sek­mes iš­spręs­ti tar­pu­sa­vy­je ir pa­tys at­ly­gin­ti ža­lą, o mo­te­rys lai­ko­si ofi­cia­lios tvar­kos – pil­do drau­di­mo dek­la­ra­ci­jas, pri­rei­kus kvie­čia par­ei­gū­nus. To­kius skir­tin­gų ly­čių reak­ci­jos skir­tu­mus at­sklei­dė drau­di­mo bend­ro­vės „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ už­sa­ky­tas vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mas, sie­kian­tis iš­siaiš­kin­ti vai­ruo­to­jų elg­se­ną su­kė­lus smul­kų au­toį­vy­kį.

Kur klum­pa vairuotojai

Du treč­da­liai bent kar­tą smul­kų au­toį­vy­kį su­kė­lu­sių vai­ruo­to­jų nu­ro­dė, kad jo me­tu ap­ga­di­no ki­tą sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį. Daž­niau šį at­sa­ky­mo va­rian­tą rin­ko­si mo­te­rys. Tuo tar­pu vy­rai tei­gė daž­niau su­kė­lę ža­los ki­tam va­žiuo­jan­čiam au­to­mo­bi­liui – 19 proc. res­pon­den­tų vy­rų ir vos 10 proc. apk­laus­tų­jų mo­te­rų pri­pa­ži­no pa­da­rę ža­los va­žiuo­jan­tiems au­to­mo­bi­liams.

Šias ten­den­ci­jas pa­ste­bė­jo ir drau­di­mo bend­ro­vės „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Lie­tu­vos fi­lia­lo Trans­por­to ža­los su­re­gu­lia­vi­mo sky­riaus va­do­vas Ag­nius Gu­čius: „Vai­ruo­to­jai vy­rai vai­ruo­ja ri­zi­kin­giau, re­čiau lai­ko­si sau­gaus at­stu­mo, to­dėl, kaip ro­do vi­di­niai mū­sų duo­me­nys, daž­niau ap­ga­di­na ki­tą au­to­mo­bi­lį eis­mo me­tu. Jie įpras­tai pa­da­ro ža­los ki­to au­to­mo­bi­lio ga­li­nei kė­bu­lo da­liai. Mo­te­rys la­biau pa­iso sau­gaus at­stu­mo, ta­čiau daž­niau su­ke­lia ža­los par­kuo­da­mos au­to­mo­bi­lį, pa­vyz­džiui, ap­ga­di­na veid­ro­dė­lius, nu­brė­žia da­žus.“

Skir­tin­gai spren­džia problemą

Įvy­kio me­tu, kuo­met ap­ga­di­na­mas ki­tas au­to­mo­bi­lis, dau­giau nei 43 proc. res­pon­den­tų vy­rų at­sa­kė as­me­niš­kai ta­rę­si su nu­ken­tė­ju­siuo­ju vai­ruo­to­ju ir pa­tys at­ly­gin­da­vę ža­lą. Apk­lau­sos re­zul­ta­tai par­odė, jog smul­kių au­toį­vy­kių iš­siaiš­ki­ni­mas tar­pu­sa­vy­je – po­pu­lia­riau­sias spren­di­mas tarp vy­rų. Kas tre­čias ža­los pa­da­ręs vai­ruo­to­jas vy­ras pil­do drau­di­mo dek­la­ra­ci­ją.

Mo­te­rų elg­se­na pa­ste­bi­mai ski­ria­si nuo vy­rų – daž­niau­siai smul­kių au­toį­vy­kių me­tu jos pil­do dek­la­ra­ci­ją. Taip at­sa­kė dau­giau nei 40 proc. res­pon­den­čių. Po­li­ci­ją mo­te­rys kvie­čia taip pat du­kart daž­niau nei vy­rai. As­me­niš­kai nu­ken­tė­ju­siam vai­ruo­to­jui at­ly­gi­na ža­lą 32 proc. mo­te­rų.

„Mo­te­rys at­sar­ges­nės, daž­niau dve­jo­jan­čios, no­rin­čios iš­girs­ti spe­cia­lis­tų nuo­mo­nę. Dėl šios prie­žas­ties jos daž­niau skam­bi­na pa­si­tei­rau­ti, kaip pil­dy­ti dek­la­ra­ci­ją ir vis­ką at­lik­ti pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką“, – tei­gė A. Gu­čius.

Pa­si­ša­li­nan­čių nedaug

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, tik ne­di­de­lis pro­cen­tas apk­laus­tų­jų yra pa­si­ša­li­nę iš įvy­kio vie­tos. Tei­gia­mai at­sa­kė tik 2 proc. res­pon­den­tų. „Ty­ri­mas par­odė, jog vai­ruo­to­jai iš smul­kių au­toį­vy­kių ša­lin­tis nė­ra lin­kę ir pa­da­ry­tą ža­lą at­ly­gi­na. Ga­li­me tik ti­kė­tis, jog to­kie skai­čiai ne­di­dės, bet prieš­in­gai – ma­žės, – kal­bė­jo A. Gu­čius ir pri­mi­nė, – no­rint iš­veng­ti smul­kių au­toį­vy­kių, vai­ruo­to­jams bū­ti­na lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo ir ne­sku­bė­ti, nes sku­bė­ji­mas ir ne­pa­ma­tuo­ti spren­di­mai ga­li pa­da­ry­ti dau­giau ža­los.“

Va­sa­rio mė­ne­sį at­lik­to­je apk­lau­so­je da­ly­va­vo 1002 18–75 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Apk­lau­są drau­di­mo bend­ro­vės „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ už­sa­ky­mu at­li­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami