Sutvarkyta pakaba leidžia maloniai vairuoti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-06 06:00
Automobilio pakabos elementus rekomenduojama profilaktiškai tikrinti kas 15 tūkst. nuvažiuotų kilometrų. LŽ archyvo nuotrauka
Sta­bi­li­za­to­rius, lanks­tai, gu­mi­nės įvo­rės – šios au­to­mo­bi­lio pa­ka­bos de­ta­lės skir­tos tam, kad ma­ši­na ne­rei­kė­tų dar­dė­ti kaip ve­žė­čio­mis. Tin­ka­mai veik­da­mos jos da­ro vai­ra­vi­mą pa­to­gų ir ma­lo­nų.

Tra­di­ciš­kai ma­ši­nų prie­ky­je esan­tį sta­bi­li­za­to­rių ga­li­ma ras­ti dau­ge­lio mar­kių ir mo­de­lių au­to­mo­bi­lių pa­ka­bo­se. Tie­sa, ne vi­so­se. Kai ku­rių au­to­mo­bi­lių kons­truk­ci­jo­je sta­bi­li­za­to­rius nė­ra nu­ma­ty­tas.

Įvei­kia ke­lio nelygumus

Šios de­ta­lės pa­skir­tis - di­din­ti ma­ši­nos sta­bi­lu­mą va­žiuo­jant ne­ly­gia ke­lio dan­ga. Sta­bi­li­za­to­rius pa­pras­tai su­jun­gia vie­nos ašies ra­tą su ki­tos ra­tu. Jung­tį at­sto­ja me­ta­li­nis stry­pas, o jo ga­le, at­siž­vel­giant į kons­truk­ci­ją, tvir­ti­na­mos trau­ku­tės, lanks­tai. Šie mon­tuo­ja­mi prie apa­ti­nės ša­kės ar­ba amor­ti­za­to­riaus - pri­klau­so nuo au­to­mo­bi­lio mar­kės ir mo­de­lio bei ga­myk­li­nės kons­truk­ci­jos.

„Sta­bi­li­za­to­rius, kaip ir kiek­vie­na pa­ka­bos de­ta­lė, dė­vi­si, to­dėl lai­kui bė­gant rei­ka­lau­ja kei­ti­mo ar re­mon­to. Pa­pras­tai jis tvir­ti­na­mas dviem gu­mo­mis prie kė­bu­lo, o ga­luo­se prie kiek­vie­nos ašies ra­to - trau­kė­mis ar šar­ny­rais. Daž­niau­siai su­gen­da prie ra­tų esan­čios trau­kės. Dėl to au­to­mo­bi­lis, pa­si­tai­kius ke­ly­je ne­ly­gu­mams, tam­pa ne­sta­bi­lus. Sta­bi­li­za­to­riaus trau­kes ga­li­ma res­tau­ruo­ti, jei­gu šios ne­la­bai su­rū­di­ju­sios, – tai pi­giau nei keis­ti nau­jo­mis“, - pa­ta­rė au­to­mo­bi­lių re­mon­to dirb­tu­vių meis­tras Ais­tis Gi­nio­tas.

Jis pa­aiš­ki­no, kad trau­kes rei­kė­tų ap­žiū­rė­ti kas­kart, kai ti­kri­na­me va­žiuok­lę. Jei­gu jos ne­be­vei­kia tin­ka­mai, meis­trai pa­tars, ką da­ry­ti – keis­ti ar res­tau­ruo­ti.

„Skir­tin­gos komp­lek­ta­ci­jos au­to­mo­bi­liai tu­ri ar­ba ne­tu­ri sta­bi­li­za­to­rių. Pa­vyz­džiui, 1993 me­tais ga­min­tas „Hon­da Ci­vic“, į ku­rį bu­vo mon­tuo­ja­mas 1,3 li­tro dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis, sta­bi­li­za­to­riaus ne­tu­rė­jo, o toks pat mo­de­lis, tik jau su 1,6 li­tro va­rik­liu, sta­bi­li­za­to­rius – tiek ga­le, tiek prie­ky­je - tu­rė­jo. Kei­čiant ša­kes, prie ku­rių tvir­ti­na­mas sta­bi­li­za­to­rius, ga­li­ma jį įdė­ti, nors ga­myk­li­nė­je kons­truk­ci­jo­je ši de­ta­lė ir nė­ra nu­ma­ty­ta. Taip pa­di­dė­tų au­to­mo­bi­lio sta­bi­lu­mas va­žiuo­jant ne­ly­giu ke­liu ar po­sū­kiuo­se“, - kal­bė­jo A. Gi­nio­tas.

Ga­li su­kel­ti avariją

Pa­ka­bai, kei­čiant jos aukš­tį, iš­lai­ky­ti trans­por­to prie­mo­nės sta­bi­lu­mą pa­de­da lanks­tai. Jų kiek­vie­na­me au­to­mo­bi­ly­je yra ma­žiau­siai du. Lanks­tai su­mon­tuo­ti prie­ki­nė­je pa­ka­bos da­ly­je, jun­gian­čio­je ra­tus ir apa­ti­nes ar vir­šu­ti­nes ša­kes.

„Va­ži­nė­jant pra­stais ke­liais anks­čiau ar vė­liau lanks­tus teks keis­ti. Kli­bė­da­mi jie sklei­džia klek­sė­ji­mo gar­są ir pa­pras­tai gir­di­mi va­žiuo­jant per smul­kius ne­ly­gu­mus. Ži­no­ma, tai pri­klau­so nuo lanks­to būk­lės: kuo la­biau jis kli­ba, tuo gar­sas stip­rė­ja“, - pa­aiš­ki­no A. Gi­nio­tas.

Lanks­tų ge­di­mo prie­žas­čių ga­li bū­ti ke­lios. Daž­niau­sia jų - duo­bė­ti ke­liai. Dėl ne­to­ly­giai pa­sis­kirs­tan­čios ap­kro­vos pa­pras­tai su­gen­da lanks­tai ke­lei­vio pu­sė­je.

„Bū­ti­na pa­žy­mė­ti, kad lanks­tų ge­di­mas yra pa­vo­jin­gas. Bet ne tik dėl to, kad esant vie­nai su­ge­du­siai pa­ka­bos de­ta­lei dėl pa­di­dė­ju­sio krū­vio ir vib­ra­ci­jos grei­čiau dė­vi­si ir ki­tos. Smar­kiai kli­ban­tys lanks­tai ga­li iš­si­ner­ti ir at­pa­lai­duo­ti ra­tą nuo vi­sos pa­ka­bos – taip leng­va su­ga­din­ti ir vai­ro trau­kes, amor­ti­za­to­rių bei pri­šauk­ti di­de­lių bė­dų ke­ly­je. Va­žiuo­jant di­des­niu grei­čiu iš­si­nė­rę lanks­tai ga­li baig­tis ava­ri­ja“, - įspė­jo A. Gi­nio­tas.

Su­di­lu­sios ima bildėti

Gu­mi­nės pa­ka­bos įvo­rės, dar va­di­na­mos sailentblokais, su­ge­ria pa­ka­bos ju­de­sius va­žiuo­jant ne­ly­giu ke­liu. Kai gu­mi­nės įvo­rės su­dy­la, au­to­mo­bi­lis tam­pa ne­sta­bi­lus ke­ly­je. Tai ypač jau­čia­ma va­žiuo­jant di­des­niu grei­čiu, kai lai­kant vai­rą tie­siai ma­ši­na šiek tiek vin­giuo­ja, mė­to­si ke­ly­je.

„Pap­ras­tai taip nu­tin­ka dėl iš­ply­šu­sių ar jau su­ply­šu­sių įvo­rių prie­ki­nė­se pa­ka­bos de­ta­lė­se, apa­ti­nė­se ša­kė­se. Ka­dan­gi at­stu­mas tarp ša­kės ir ra­to kin­ta, au­to­mo­bi­lis tam­pa ne­sta­bi­lus, jį su­nku su­val­dy­ti, nuo­lat ten­ka "gau­dy­ti" ke­ly­je. Kai įvo­rės vi­siš­kai su­si­dė­vi, ma­ši­nos pa­ka­ba pra­de­da skleis­ti bil­de­sius. Ne­tvar­kant šio ge­di­mo pa­žei­džia­mos ir ki­tos pa­ka­bos de­ta­lės“, - tei­gė meis­tras.

Anot pa­šne­ko­vo, kei­čiant gu­mi­nes įvo­res la­bai svar­bu va­do­vau­tis ke­lio­mis tai­syk­lė­mis – gu­mą bū­ti­na su­tep­ti, nes te­pa­las ją su­minkš­ti­na. Be to, jei nau­do­ja­mas tin­ka­mas te­pa­lą, jo ne­išp­lau­na van­duo. „Kei­čiant gu­mi­nes įvo­res ge­riau­sia nau­do­ti hid­rau­li­nį pre­są - tiek iš­imant, tiek įde­dant sailentblokus. Kas­kart kei­čiant gu­mi­nes įvo­res bū­ti­na tin­ka­mai su­tep­ti te­pa­lu ša­kę, kad ki­tą­kart jas bū­tų leng­viau pa­keis­ti“, - pa­ta­rė au­to­me­cha­ni­kas.

Dau­gias­vir­tę tai­sy­ti brangiau

Au­to­mo­bi­lio pa­ka­ba yra la­biau­siai pa­žei­džia­ma jo kons­truk­ci­jos da­lis. Smū­giai va­ži­nė­jant ne­ly­giu ke­liu su­ga­di­na jun­gia­muo­sius pa­ka­bos ele­men­tus, vei­kian­ti di­de­lė ap­kro­va trum­pi­na elas­tin­gų ele­men­tų eksp­loa­ta­ci­jos lai­ką. Ka­dan­gi nuo pa­ka­bos de­ta­lių būk­lės la­biau­siai pri­klau­so au­to­mo­bi­lio sau­gu­mas ir vai­ra­vi­mo kom­for­tas, ser­vi­sų meis­trų tei­gi­mu, pa­ka­bos diag­nos­ti­ką rei­kė­tų at­lik­ti kas 15 tūkst. ki­lo­me­trų.

„Kiek­vie­nos mar­kės ir mo­de­lio au­to­mo­bi­lio pa­ka­bos prie­žiū­ra bei re­mon­tas tu­ri tam ti­krų niuan­sų. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sių „Au­di“ ir „Volks­wa­gen“ prie­ki­nė pa­ka­ba yra dau­gias­vir­tė. Prie­ky­je ji tu­ri daug ša­kių, o tai daž­nai aso­ci­juo­ja­si su bran­giu re­mon­tu. Ta­čiau dau­gias­vir­tė pa­ka­ba, nors jos re­mon­tas ir dau­giau kai­nuo­ja, ma­žiau bil­da ir barš­ka, pui­kiai dir­ba, su­ge­ria ke­lio ne­ly­gu­mus, lei­džia au­to­mo­bi­liu va­žiuo­ti minkš­tai ir so­li­džiai“, - įvar­di­jo skir­tu­mą A. Gi­nio­tas.

Jo ma­ny­mu, dau­gias­vir­tės pa­ka­bos ša­kes ge­riau­sia keis­ti iš­kart abie­jo­se pu­sė­se. Iš­kli­bu­si vie­na ša­kė per­ke­lia vi­są ap­kro­vą ir įtem­pi­mą svei­ka­jai, to­dėl daž­nas vai­ruo­to­jas, pa­ju­tęs bil­dė­ji­mą, kei­čia tik vie­ną ša­kę. Bet po pus­me­čio ten­ka keis­ti ir ki­tą, pa­skui vėl ki­tą – ir taip kas pu­sę me­tų rei­kia re­mon­tuo­ti pa­ka­bą.

Įdo­mu tai, kad kai ku­riuo­se nau­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se, tar­ki­me, aš­tun­tos lai­dos „Volks­wa­gen Pa­ssat“, di­des­niam ke­lei­vių kom­for­tui ga­ran­tuo­ti už­pa­ka­li­nė­je ke­tu­rių svir­čių pa­ka­bo­je yra pa­pil­do­mai su­mon­tuo­tos hid­roį­vo­rės. Jos su­ma­ži­na kė­bu­lo vib­ra­ci­ją ir į sa­lo­ną per­duo­da­mą triukš­mą. Už­pa­ka­li­nė pa­ka­ba pa­si­žy­mi ir di­des­ne svir­čių ei­ga. Be to, šio mo­de­lio au­to­mo­bi­ly­je ga­li bū­ti su­mon­tuo­ta nau­jau­sia DCC pa­ka­ba su pu­siau ak­ty­viais amor­ti­za­to­riais, to­dėl yra ga­li­my­bė pa­si­rink­ti tris skir­tin­gus vai­ra­vi­mo re­ži­mus – „Com­fort“, „Nor­mal“ ir „Sport“.

Iš­skir­ti­nė pneu­ma­ti­nė pakaba

Pa­sta­rai­siais me­tais at­si­ran­da vis dau­giau au­to­mo­bi­lių to­bu­li­ni­mo en­tu­zias­tų, o vie­nas po­pu­lia­riau­sių bū­dų pa­keis­ti ma­ši­ną - jos pa­že­mi­ni­mas ar­ba pa­aukš­ti­ni­mas. Pa­že­min­ti ar­ba pa­aukš­tin­ti au­to­mo­bi­lio va­žiuok­lę iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do pa­pras­ta, ta­čiau iš tie­sų pa­keis­ti pa­ka­bos tech­ni­nes sa­vy­bes ga­nė­ti­nai su­dė­tin­ga.

Tie, ku­rie ga­li ma­ši­nos kons­truk­ci­jos to­bu­li­ni­mui skir­ti dau­giau pi­ni­gų, no­rė­da­mi pa­že­min­ti au­to­mo­bi­lį ne­re­tai ga­myk­li­nę pa­ka­bą kei­čia į pneu­ma­ti­nę. Pa­grin­di­nis to­kios pa­ka­bos pra­na­šu­mas – la­bai minkš­tas va­žia­vi­mas, net minkš­tes­nis nei esant hid­rau­li­nei pa­ka­bai.

„Po­sū­kiuo­se au­to­mo­bi­lis, tu­rin­tis pneu­ma­ti­nę pa­ka­bą, be­veik ne­svy­ra į šo­nus, o stab­dant - į prie­kį. Ly­gia­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lį ga­li­ma vi­sai nu­leis­ti - taip jam su­teik­si­te dar dau­giau sta­bi­lu­mo. Ir ne­svar­bu, kiek ma­ši­na pa­krau­ta, vis tiek ga­lė­si­te pa­keis­ti pa­ka­bos aukš­tį. Vi­sas jos val­dy­mas re­gu­liuo­ja­mas“, - sa­kė ne vie­ną pneu­ma­ti­nę pa­ka­bą įren­gęs A. Gi­nio­tas.

To­kios pa­ka­bos kons­truk­ci­jos es­mė – į pneu­ma­ti­nį amor­ti­za­to­rių orą pu­čian­tis komp­re­so­rius. At­su­kus vož­tu­vą oras pa­ten­ka į amor­ti­za­to­rių, o šis pa­ke­lia au­to­mo­bi­lį į pa­gei­dau­ja­mą aukš­tį. Myg­tu­ku ga­li­ma vož­tu­vą ati­da­ry­ti ir iš­leis­ti orą. Taip pa­ka­ba nu­si­lei­džia. Pneu­ma­ti­nė­se pa­ka­bo­se daž­niau­siai nau­do­ja­mos dvie­jų ar­ba ke­tu­rių myg­tu­kų sis­te­mos. Dvie­jų myg­tu­kų sis­te­ma re­gu­liuo­ja už­pa­ka­li­nius ir prie­ki­nius ra­tus, o ke­tu­rių – kiek­vie­ną ra­tą at­ski­rai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami