Svarbiausios „Pekino 2014“ serijinės naujienos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-23 15:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-23 15:52
Tarptautinė Pekino automobilių paroda prasidėjo pirmadienį ir baigsis balandžio 29-ąją.
Jau se­no­kai pra­ėjo tie lai­kai, kai svar­biau­sios pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių nau­jie­nos bu­vo pri­sta­to­mos vien tik tarp­tau­ti­nė­se Že­ne­vos, Frank­fur­to, Par­yžiaus, De­troi­to par­odo­se. Jau ke­le­ri me­tai ket­ver­tu­ką pa­pil­dė ir Ki­ni­jos sos­ti­nė Pe­ki­nas. Šian­dien Ki­ni­jo­je nu­per­ka­ma dau­giau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių. Ne­tru­kus pra­si­dė­sian­čio­je 2014-ųjų tarp­tau­ti­nė­je Pe­ki­no par­odo­je bus pri­sta­ty­tos, LŽ nuo­mo­ne, še­šios se­ri­ji­nės nau­jie­nos, ku­rios pa­sau­ly­je ga­li­mai ka­ra­liaus jau ar­ti­miau­siu me­tu.

„Chev­ro­let Cru­ze II“

Nau­jos lai­dos au­to­mo­bi­lis nuo kon­ve­je­rių pra­dės rie­dė­ti an­tro­je 2015 me­tų pu­sė­je. Iš iš­orės nau­ja­sis „Chev­ro­let Cru­ze II“ pri­me­na šiek tiek pa­to­bu­lin­tą pirm­ta­ką. Be­je, pa­sta­ra­sis ku­rį lai­ką bu­vo po­pu­lia­riau­sias nau­jas au­to­mo­bi­lis kai­my­ni­nė­je Ru­si­jos rin­ko­je. Ga­min­to­jai ža­da, kad „Chev­ro­let Cru­ze II“ bus kom­pak­tiš­kes­nis ir leng­ves­nis už tą mo­de­lį, ku­ris kol kas va­di­na­mas nau­jau­siu „Cru­ze“ šei­mo­je. „Chev­ro­let“ ga­mi­nan­tis kon­cer­nas „Ge­ne­ral Mo­tors“ apie „Cru­ze II“ jo­kių nau­jie­nų kol kas ne­pas­kel­bė.

„Volks­wa­gen Touareg“

Eks­per­tų nuo­mo­ne, „Volks­wa­gen“ pa­su­ko tuo pa­čiu ke­liu, ku­riuo jau daug me­tų žy­giuo­ja „Au­di“. Dau­gu­ma šios mar­kės au­to­mo­bi­lių kaip du van­dens la­šai pa­na­šūs vie­ni į ki­tus. At­ro­do, grei­tai nuo, pa­vyz­džiui, smar­kiai pa­di­dė­ju­sio „Volks­wa­gen Pa­ssat Va­riant“ su­nku bus at­skir­ti ir vi­su­rei­gį „Toua­reg“, ku­rio at­nau­jin­tą ver­si­ją vo­kie­čiai ža­da pri­sta­ty­ti Ki­ni­jos sos­ti­nė­je vyk­sian­čio­je par­odo­je. At­nau­jin­tas mo­de­lis kaip du van­dens la­šai pa­na­šus į „Volks­wa­gen Pa­ssat All­track“. Šiaip jau Pe­ki­ne pri­sta­to­mas vi­su­rei­gis sa­vo iš­ore men­kai skir­sis nuo pirm­ta­kų. Ma­žai pa­kei­ti­mų bus pa­da­ry­ta ir „Volks­wa­gen Toua­reg“ sa­lo­ne. Va­rik­lių šei­mą pa­pil­dys tik­tai 3 l dar­bi­nio tū­rio V6 TDI dy­ze­lis, ku­ris ati­tiks „Eu­ro 6“ rei­ka­la­vi­mus.

„Ford Escort“

Kom­pa­ni­jos „Ford“ stra­te­gai ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dė, ko­kia bus iš­orė nau­jo kom­pak­ti­nio se­da­no, ku­rio ran­gas tarp ki­tų ga­min­to­jo au­to­mo­bi­lių yra laip­te­lius že­mes­nis nei „Fo­cus“. Nau­ja­sis se­da­nas bus pa­va­din­tas jau pri­mirš­tu „Fors Es­cort“ pa­va­di­ni­mu. Jo kon­cep­si­nis mo­de­lis bu­vo pri­sta­ty­tas per­nai Šan­cha­ju­je (Ki­ni­ja) vy­ku­sio­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je. Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, nau­ja­sis „Fors Es­cort“, ku­rį ga­min­to­jai pri­sta­tys Pe­ki­ne, yra su­kons­truo­tas ant anks­tes­nės lai­dos „Fo­cus“ ba­zės. Anks­tes­nis „Ford Fo­cus“ bu­vo skir­tas dau­giau­siai be­si­vys­tan­čioms Lo­ty­nų Ame­ri­kos ir Ki­ni­jos rin­koms. Nau­jo­jo „Es­cort“ ra­tus va­rys pa­tys nau­jau­si „Ford“ va­rik­liai. Tarp jų – ir tau­pu­sis 1 l dar­bi­nio tū­rio „E­co­Boost“ mo­to­ras.

„Le­xus NX“

Sen­sa­ci­jos ne­bus: Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Toyo­ta“ ofi­cia­liai pra­ne­šė, kad nau­ja­sis ma­ža­sis kro­so­ve­ris „Le­xus NX“ bus vi­siš­kai pa­na­šus į kon­cep­ci­nį mo­de­lį „Le­xus LF-NX“. Ne­pai­sant to, nau­ja­sis NX akį trau­kia verž­lia iš­ore, pra­ban­giu vi­du­mi. Kro­so­ve­ris tu­rės hib­ri­di­nę ver­si­ją, o vie­ną mo­de­lį va­rys vi­siš­kai nau­jas mo­to­ras su tur­bi­na. Žo­džiu, spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, nau­jo­ji ma­ši­na tu­ri vis­ką, ko rei­kia, kad ji tap­tų vie­nu iš po­pu­lia­riau­sių pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių pa­sau­ly­je.

An­tros lai­dos „Peu­geot 408“

Ki­ni­ja yra svar­biau­sia pra­ncū­ziš­ko se­da­no rin­ka. To­dėl la­bai sim­bo­liš­ka, kad ir nau­ja­sis „Peu­geot 408“ bus pri­sta­ty­tas Pe­ki­ne.

Pa­ste­bė­ta, kad nau­ja­sis „Peu­geot 408“ sa­vo pirm­ta­kus pri­me­na ne­bent pa­va­di­ni­mu. Nau­jo­jo au­to­mo­bi­lio pa­grin­das – iš an­tros lai­dos heč­be­ko „Peu­geot 308“ pa­sko­lin­ta va­žiuok­lė EMP2. Be­je, pa­sta­ra­sis au­to­mo­bi­lis ne­se­niai bu­vo pri­pa­žin­tas „Eu­ro­pos me­tų au­to­mo­bi­liu 2014“.

Ta­čiau nau­jos klai­dos „Peu­geot 408“ yra ke­tu­rių du­rų se­da­nas. Ma­no­ma, kad nau­ja­sis „pran­cū­zas“ ne­bus par­da­vi­nė­ja­mas Šiau­rės Ame­ri­ko­je ir Aus­tra­li­jo­je, o steng­sis įsit­vir­tin­ti li­ku­siuo­se ke­tu­riuo­se že­my­nuo­se..

„Ci­troen DS 6WR“

Su Ki­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Dong­feng“ ar­ti­mai bend­rau­jan­tis Pra­ncū­zi­jos kon­cer­nas pir­mą­kart pa­sau­liui par­odys kro­so­ve­rį „Ci­troen DS 6WR“, ku­ris bus pir­mas to­kio ti­po au­to­mo­bi­lis DS šei­mo­je. „Ci­troen DS 6WR“ yra se­ri­ji­nė per­nai pri­sta­ty­to kop­cep­to „Wild Ru­bis“ ver­si­ja. Bu­vo spė­ja­ma, kad nau­ja­sis kro­so­ve­ris sa­vo ga­ba­ri­tais bus ly­gus „Peu­geot 2008“, bet ti­kro­vė­je tai - aukš­tes­nės kla­sės ma­ši­na.. Nau­ja­sis „Ci­troen DS 6WR“, ku­rį pri­sta­tys Pe­ki­ne, į il­gį bus iš­tį­sęs 4,5 me­tro, o jo vi­sus ke­tu­ris ra­tus suks suks 1,6 l dar­bi­nio tū­rio 150 AG ir 200 AG tur­bo­mo­to­ras.

Iš pra­džių pra­ncū­zai nau­jie­ną par­da­vi­nės vien tik Ki­ni­jos rin­ko­je, o ar ji at­ke­liaus į Eu­ro­pą, kol kas ne­ap­sisp­ręs­ta.

Par­en­gė Vid­man­tas Užusienis

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami