Švarus salono filtras – neaprasoję stiklai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-24 06:00
Salono oro filtro pakeitimas automobilyje dažniausiai neužtrunka ilgiau nei 15 minučių. LŽ archyvo nuotraukos
Pra­stas ma­to­mu­mas yra vie­na pa­grin­di­nių eis­mo įvy­kių prie­žas­čių. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku itin svar­bu, kad au­to­mo­bi­lio stik­lai bū­tų kuo šva­res­ni tiek iš iš­orės, tiek ir iš vi­daus – ne­ap­le­dė­ję ir ne­ap­ra­so­ję. 

Stik­lų šva­rą iš iš­orės pa­dės už­ti­krin­ti prieš žie­mą pa­keis­ti va­ly­tu­vai. Ta­čiau jei drėg­nu oru lan­gai per­ne­lyg ra­so­ja iš vi­daus ar­ba šal­tais žie­mos ry­tais ant jų net už­si­de­da šerkš­nas, kal­ta pra­sta oro cir­ku­lia­ci­ja sa­lo­ne. Per di­de­lę drėg­mės kon­cen­tra­ci­ją ga­li nu­lem­ti ir, pa­vyz­džiui, ne­iš­džiūs­tan­tys ki­li­mė­liai.

Įdo­mu tai, kad per vie­ną va­žia­vi­mo va­lan­dą į au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną pa­ten­ka iki 100 tūkst. li­trų oro, ku­rį iš­va­lo sa­lo­no fil­tras. Įpras­tai au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ir tech­ni­nės prie­žiū­ros ser­vi­sai re­ko­men­duo­ja šiuos fil­trus keis­ti kas 12–15 tūkst. ki­lo­me­trų, o lai­ku ne­pa­keis­tas fil­tras bet ku­riuo se­zo­nu ga­li tap­ti per­tek­li­nio lan­gų ra­so­ji­mo prie­žas­ti­mi, taip pat įvai­rių ne­ma­lo­nių kva­pų kal­ti­nin­ku.

„Sa­lo­no fil­trui ten­ka svar­bus vaid­muo re­gu­liuo­jant ma­ši­nos mi­krok­li­ma­tą. Kai sa­lo­no fil­tras už­si­kem­ša, su­ma­žė­ja ven­ti­lia­to­riaus efek­ty­vu­mas, to­dėl van­dens ga­rai lė­čiau pa­ša­li­na­mi nuo ap­ra­so­ju­sių au­to­mo­bi­lio stik­lų. Kai lau­ke šla­pia, sa­lo­no fil­tre kau­pia­si daug drėg­mės – jis taip pat ga­li tap­ti įvai­rių bak­te­ri­jų ir pe­lė­sių au­gi­mo vie­ta. Mi­kroor­ga­niz­mams ir pe­lė­siams pa­pli­tus po vė­di­ni­mo ir kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mas, au­to­mo­bi­ly­je po ku­rio lai­ko at­si­ran­da ne­ma­lo­nus kva­pas“, – sa­kė au­to­mo­bi­lių de­ta­lių sa­lo­no va­dy­bi­nin­kas Alek­se­jus Mi­tro­fa­no­vas.

Salono filtras susiurbia įvairius nešvarumus, kurie antraip kartu su oro srove patektų į automobilį.

Tu­ri tik­ti idealiai

Pa­sak pa­šne­ko­vo, sa­lo­no fil­tro kei­ti­mas daž­niau­siai yra ne­su­dė­tin­ga pro­ce­dū­ra, to­dėl vai­ruo­to­jai nu­spren­džia ją at­lik­ti pa­tys. Tie­sa, pa­ša­li­nant se­ną­jį sa­lo­no fil­trą ir įsta­tant nau­ją rei­kia ži­no­ti ke­le­tą svar­bių tai­syk­lių, ku­rios pa­dės iš­veng­ti vė­les­nių prob­le­mų ir ne­tin­ka­mo fil­tro vei­ki­mo.

„Daž­nai vai­ruo­to­jai, keis­da­mi sa­lo­no fil­trą, jį ne­tin­ka­mai įsta­to į kor­pu­są. Kur yra sa­lo­no fil­tras ir kaip jis kei­čia­mas, ap­ra­šy­ta kiek­vie­nos trans­por­to prie­mo­nės ins­truk­ci­jo­je. Ta­čiau įsta­tant fil­trą vi­suo­met rei­kė­tų ži­no­ti, kad per fil­trą pe­rei­nan­čio oro kryp­tis yra nu­ro­do­ma ma­žo­mis ro­dyk­lė­mis ant jo šo­nų. Vis­ką rei­kia da­ry­ti pa­ei­liui, pa­gal ins­truk­ci­ją. Kei­čiant fil­trą yra la­bai svar­bu idea­liai pri­tai­ky­ti jį prie kor­pu­so, fil­tras tu­ri bū­ti par­en­ka­mas in­di­vi­dua­liai kiek­vie­no au­to­mo­bi­lio mo­de­liui – jis ne­ga­li bū­ti nė tru­pu­čio per di­de­lis ar per ma­žas. Kar­tais vai­ruo­to­jai da­ro klai­dą ir par­in­kę ne vi­sai tin­ka­mą fil­trą jė­ga įsprau­džia jį į fil­tro kor­pu­są. To­kiu at­ve­ju vis tiek lie­ka ply­šių ir per juos ne­fil­truo­tas oras pa­ten­ka į au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną“, – pa­aiš­ki­no A. Mi­tro­fa­no­vas.

Dau­ge­liu at­ve­ju oro fil­trui mon­tuo­ti yra nau­do­ja­ma ant kor­pu­so esan­ti krei­pian­čio­ji plokš­te­lė, ku­ri įsta­to­ma tarp pir­mų­jų fil­tro briau­ne­lių. Tai pa­de­da tai­syk­lin­gai įdė­ti fil­trą į kor­pu­są. Jei fil­tras įsta­to­mas ne­tai­syk­lin­gai, jo briau­ne­lės su­si­lanks­tys ir į sa­lo­ną pa­teks di­de­lis kie­kis ne­fil­truo­to oro. Fil­tro de­for­ma­ci­ja ne­tai­syk­lin­gai jį įsta­čius daž­niau­siai aiš­kiai ma­to­ma ir ge­ro­kai su­ma­ži­na fil­tro efek­ty­vu­mą. Be to, il­gai­niui tai de­for­muo­ja il­ges­nią­ją fil­tro pa­grin­do briau­ną. Tin­ka­mai su­mon­tuo­to fil­tro briau­ne­lės vi­suo­met bus iš­si­dės­čiu­sios idea­liai vie­no­dais tar­pais, ly­giag­re­čiai vie­na su ki­ta ir su trum­pes­ne fil­tro kor­pu­so sie­ne­le.

Ren­ka­si su ak­ty­vin­tą­ja anglimi

Au­to­mo­bi­lių de­ta­lių spe­cia­lis­to tei­gi­mu, šian­dien vai­ruo­to­jai vie­toj pi­giau­sių pa­pras­tų sa­lo­no fil­trų ren­ka­si šiek tiek bran­ges­nius su ak­ty­vin­tą­ja ang­li­mi.

„Fil­trai su ak­ty­vin­tą­ja ang­li­mi yra dau­giask­luoks­niai, to­dėl vie­nu me­tu at­lie­ka ke­le­tą svar­bių funk­ci­jų. Jie ne tik su­lai­ko dul­kes, suo­džius ir ki­tas kie­tą­sias da­le­les, bet ir pa­ša­li­na iš oro kenks­min­gus du­ji­nius ter­ša­lus ir ne­ma­lo­nius kva­pus“, – sa­kė A. Mi­tro­fa­no­vas.

Kenks­min­gus du­ji­nius jun­gi­nius (ang­lia­van­de­ni­lius, sie­ros van­de­ni­lį, azo­to ok­si­dus) ab­sor­buo­ja mi­nė­tas ak­ty­vin­to­sios ang­lies sluoks­nis. Taip už­ti­kri­na­ma, kad oras trans­por­to prie­mo­nės vi­du­je bū­tų ne tik šva­res­nis, bet ir svei­kes­nis. Tai ypač svar­bu aler­giš­kiems žmo­nėms, taip pat as­me­nims, tu­rin­tiems jau­trią uos­lę ar kvė­pa­vi­mo ta­kų su­tri­ki­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vvvv  213.226.165.42 2015-11-24 16:58:57
Klima arba kondicionieriu susitvarkai ir langai neberasoja, kad nors ir buna aprasoje, bet greitai nudžiovina.
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami