Švedai dalysis patirtimi eismo saugumo srityje

Violeta BULC 2015-09-10 06:00
Violeta BULC
2015-09-10 06:00
Lietuva yra viena tų šalių, kuriose pernai užfiksuoti didžiausi žūčių keliuose rodikliai - 87 žūtys milijonui gyventojų (ES vidurkis – 51). AFP/Scanpix nuotrauka
Ke­lių eis­mo sau­gu­mas Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) pa­sta­rai­siais me­tais la­bai pa­ge­rė­jo: 2001–2010 me­tais žū­čių ke­liuo­se Eu­ro­po­je su­ma­žė­jo 43 proc., o 2010–2014 me­tais – dar 18 pro­cen­tų. Per­nai žū­čių ke­liuo­se ro­dik­lis Eu­ro­po­je bu­vo pats ma­žiau­sias pa­sau­ly­je. Ta­čiau ga­li­me pa­siek­ti dar dau­giau.

Per­nai Eu­ro­pos ke­liuo­se žu­vo dau­giau kaip 25 800 žmo­nių. Nors tai reiš­kia, kad, pa­ly­gin­ti su 2010 me­tais, už­fik­suo­ta 5700 ma­žiau žū­čių, šis skai­čius su­kre­čia!

La­bai su­nku su­si­tai­ky­ti su tuo, kad mū­sų ke­liuo­se kas­dien žūs­ta 70 žmo­nių, jau ne­kal­bant apie vi­sus tuos, ku­rių gy­ve­ni­mas pa­si­kei­čia po su­nkaus su­ža­lo­ji­mo eis­mo įvy­kiuo­se. Už šių skai­čių – ge­din­čios šei­mos ir žmo­gaus kan­čia. Taip pat ži­no­me, kiek tai kai­nuo­ja mū­sų eko­no­mi­kai – su žū­ti­mis ke­liuo­se su­si­ju­sios iš­lai­dos kas­met su­da­ro 1–2 proc. ES bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP).

Žū­čių ke­liuo­se ro­dik­lis ma­žiau­sias Šve­di­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Mal­to­je: ten už­fik­suo­ja­ma ma­žiau kaip 30 žū­čių mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų. O pen­kio­se Eu­ro­pos ša­ly­se skai­čiai ir to­liau smar­kiai vir­ši­ja ES vi­dur­kį: liūd­na, bet Bul­ga­ri­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je už­fik­suo­ja­ma dau­giau kaip 80 žū­čių mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų.

Lie­tu­vo­je žū­čių ke­liuo­se 2001–2010 me­tais įspū­din­gai su­ma­žė­jo 58 proc., o 2010–2013 me­tais - dar 14 pro­cen­tų. De­ja, Lie­tu­va yra vie­na tų ša­lių, ku­rio­se per­nai už­fik­suo­ti di­džiau­si žū­čių ke­liuo­se ro­dik­liai, – mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų čia te­ko 87 žū­tys (ES vi­dur­kis – 51). Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, šis skai­čius pa­di­dė­jo 3,5 pro­cen­to. Aps­kri­tai Lie­tu­vai rei­kia dar daug nu­veik­ti, kad ji pa­si­vy­tų ge­res­nių re­zul­ta­tų pa­sie­kian­čias vals­ty­bes na­res. Vi­sų pir­ma ji tu­ri ge­rin­ti ke­lių eis­mo da­ly­vių el­ge­sį, pa­si­rū­pin­ti sau­ges­nė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis ir kur­ti sau­ges­nę inf­ras­truk­tū­rą.

Kad pa­dė­tu­me Lie­tu­vai, suo­rga­ni­za­vo­me po­ri­nį Lie­tu­vos ir Šve­di­jos, vie­nos iš ša­lių, pa­sie­kian­čių ge­riau­sių re­zul­ta­tų, se­mi­na­rą. Šia­me šią sa­vai­tę Vil­niu­je vyks­tan­čia­me pra­kti­nia­me se­mi­na­re, ku­ria­me da­ly­vau­ja abie­jų ša­lių ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos eks­per­tai, dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mui.

At­sa­ko­my­bė už ke­lių eis­mo sau­gu­mą – ne­abe­jo­ti­nai bend­ra. Vals­ty­bės na­rės vyk­do dau­gu­mą ei­na­mų­jų dar­bų – už­ti­kri­na, kad bū­tų lai­ko­ma­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, vyk­do švie­ti­mo kam­pa­ni­jas, plė­to­ja ir pri­žiū­ri inf­ras­truk­tū­rą. Ta­čiau vie­na prie­žas­čių, dėl ku­rių ES te­be­pir­mau­ja pa­sau­ly­je ke­lių eis­mo sau­gu­mo sri­ty­je, yra ir pra­mo­nės sek­to­riaus bei pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės in­dė­lis.

Sa­vo ruo­žtu ES pri­ima tei­sės ak­tus ir už­ti­kri­na jų vyk­dy­mą. Vie­nas mū­sų pa­grin­di­nių tiks­lų vi­sa­da bu­vo pa­ge­rin­ti ke­lių eis­mo da­ly­vių el­ge­sį vi­so­je Eu­ro­po­je. Pa­vyz­džiui, prie­vo­lė nau­do­ti sau­gos dir­žus ir vai­kams skir­tas au­to­mo­bi­lių kė­du­tes la­bai pa­dė­jo su­ma­žin­ti žū­čių ir su­nkių su­ža­lo­ji­mų ke­liuo­se skai­čių. 2013 me­tais įve­dus bend­rą Eu­ro­pos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą už­ti­krin­ta ti­kra ju­dė­ji­mo lais­vė ES vai­ruo­to­jams ir su­ma­žin­ta su­kčia­vi­mo ti­ki­my­bė. Vai­ruo­to­jams da­bar ten­ka at­sa­ky­ti ir už už­sie­ny­je pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus, to­kius kaip grei­čio vir­ši­ji­mas ar vai­ra­vi­mas iš­gė­rus.

Tuo pat me­tu sten­gia­mės pa­ge­rin­ti trans­por­to prie­mo­nių sau­gu­mą – die­gia­me nau­jas sau­gos tech­no­lo­gi­jas ir ku­ria­me pa­žan­ges­nes trans­por­to prie­mo­nes. Daug dė­me­sio ski­ria­me ir ke­lių sau­gu­mui di­din­ti: Eu­ro­po­je sten­gia­ma­si ge­riau pro­jek­tuo­ti ke­lius ir di­din­ti tu­ne­lių sau­gą.

Per­ne­lyg daž­nai į eis­mo įvy­kius (ypač mies­tų gat­vė­se) pa­ten­ka ir su­nkiai su­ža­lo­ja­mi pės­tie­ji, dvi­ra­ti­nin­kai ir mo­to­cik­li­nin­kai. Tu­ri­me už­ti­krin­ti, kad jų sau­gu­mas bū­tų ne ma­žes­nis ne­gu vai­ruo­to­jų.

Vi­sa tai aiš­kus įspė­ji­mo sig­na­las, pri­me­nan­tis, kad no­rė­da­mi pa­siek­ti di­de­lius už­sib­rėž­tus tiks­lus tu­ri­me dė­ti dau­giau pa­stan­gų. Su­si­ti­ki­mai, ku­riuos šią va­sa­rą ir ru­de­nį ren­gia­me Ru­mu­ni­jo­je, Len­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je, su­teiks ver­tin­gą ga­li­my­bę eks­per­tams ap­si­keis­ti nuo­mo­nė­mis ir pa­si­da­ly­ti ge­riau­sia pa­tir­ti­mi. Ti­kiu, kad bend­ro­mis jė­go­mis mums pa­vyks ge­ro­kai pa­di­din­ti mū­sų ke­lių sau­gu­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami