Taiso naujas kreivo įstatymo žabangas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-17 06:00
Šiuo metu ES šalių keliais rieda apie 2000 Lietuvoje registruotų vilkikų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Nuo lie­pos įsi­ga­lio­ju­sios nau­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­tos, ku­rio­mis re­mian­tis ga­li bū­ti iš­re­gis­truo­ta be­veik mi­li­jo­nas tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų ar­ba ne­draus­tų trans­por­to prie­mo­nių, su­kė­lė ne­ma­žai dis­ku­si­jų vi­suo­me­nė­je, o į tai sku­biai at­si­liep­da­mas Sei­mas jau ėmė svars­ty­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas.

An­tra­die­nį Sei­mas pri­ta­rė iš kar­to ke­lioms Li­be­ra­lų frak­ci­jos pa­siū­ly­toms svars­ty­ti Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms. Pri­ėmus vie­ną jų, bū­tų iš­brauk­ta nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­si įsta­ty­mo nuo­sta­ta, kad ap­ga­din­tus au­to­mo­bi­lius ar mo­to­cik­lus Lie­tu­vo­je ga­li­ma pri­va­lo­mai iš­re­gis­truo­ti re­mian­tis vien drau­di­mo bend­ro­vių iš­va­do­mis. Taip pat links­ta­ma at­si­sa­ky­ti įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams tu­rė­ti vi­sus me­tus ga­lio­jan­tį ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą. Siū­lo­ma at­siž­velg­ti į tai, kad kai ku­rios trans­por­to prie­mo­nės, pa­vyz­džiui, mo­to­cik­lai, va­žiuo­ja į gat­ves tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku.

Įtei­si­nus tei­kia­mas pa­tai­sas, drau­di­mo įmo­nės tik teik­tų in­for­ma­ci­ją apie ap­ga­din­tų trans­por­to prie­mo­nių būk­lę tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) duo­me­nų ba­zei ir trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trui. Jei trans­por­to prie­mo­nių pa­žei­di­mai tu­rės tie­sio­gi­nės įta­kos eis­mo sau­gu­mui, to­kiems au­to­mo­bi­liams ne­ei­li­nė TA bū­tų pri­va­lo­ma.

Vie­na va­liu­ta, vie­na apžiūra

Prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos ir ki­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos. Pa­vyz­džiui, tri­jų mė­ne­sių ul­ti­ma­tu­mas: au­to­mo­bi­liams, ku­rių sa­vi­nin­kai lai­ku ne­pa­si­rū­pi­na TA ar drau­di­mu, nuo šiol trims mė­ne­siams bus su­stab­do­mas lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me. Pra­ėjus šiam lai­ko­tar­piui, jei ne­at­lie­ka­mos bū­ti­nos pro­ce­dū­ras – trans­por­to prie­mo­nės bus iš­re­gis­truo­tos.

Šios įsta­ty­mo nuo­sta­tos pri­ver­tė su­ne­rim­ti tūks­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių šei­mi­nin­kus – nuo leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų iki tarp­tau­ti­nį ve­ži­mą su­nkve­ži­miais vyk­dan­čių Lie­tu­vos kom­pa­ni­jų. Mat ne­ma­žai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se kro­vi­nius ve­žan­čių vil­ki­kų į Lie­tu­vą ne­grįž­ta ir po ke­le­rius me­tus. ES ša­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos dėl skir­tin­gų pro­ce­dū­rų ir ter­mi­nų TA ga­lio­ji­mo ne­ti­kri­na. Ar vil­ki­kai yra tech­niš­kai tvar­kin­gi, ti­kri­na­ma ke­ly­je, to­se ša­ly­se vei­kian­čiuo­se ap­žiū­ros cen­truo­se iš­duo­da­mos pa­žy­mos. Nors trans­por­to prie­mo­nių rei­ka­la­vi­mai iš es­mės ES ša­ly­se ne­sis­ki­ria, vie­no­dos tvar­kos nė­ra – ski­ria­si tiek TA ga­lio­ji­mo lai­kas, tiek TA ap­žiū­ros pro­ce­dū­rų at­li­ki­mo tvar­ka.

"Jeigu bendrąją Europos valiutą eurą jau turėsime, tai kodėl negalima ES atliktos apžiūros pripažinti?“ - klausė Petras Gražulis.

Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos na­riai Pe­tras Gra­žu­lis ir Sta­sys Brun­dza šios sa­vai­tės pra­džio­je įre­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rio­mis siū­lo­ma leis­ti ki­to­se ES ša­ly­se at­lik­tą trans­por­to prie­mo­nių TA pri­pa­žin­ti ga­lio­jan­čia Lie­tu­vo­je, pro­jek­tą.

„Daug mū­sų pi­lie­čių sa­vo trans­por­to prie­mo­nė­mis yra iš­vy­kę į ki­tas ša­lis, to­dėl jei pa­vyk­tų siū­lo­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas pri­im­ti, jiems ne­rei­kė­tų spe­cia­liai dėl TA au­to­mo­bi­lio vai­ruo­ti į Lie­tu­vą. Taip pat tu­ri­me ne­ma­žai lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­jų, ku­rių su­nkve­ži­miai dir­ba už­sie­ny­je. Bend­ra TA sis­te­ma ES pa­gal di­rek­ty­vas tu­ri įsi­ga­lio­ti iki 2018 me­tų, bet nie­kas ne­truk­do tai įgy­ven­din­ti ir anks­čiau“, - pa­žy­mė­jo P. Gra­žu­lis.

Pa­sak jo, bend­ra sis­te­ma nė­ra par­an­ki šiuo me­tu TA Lie­tu­vo­je vyk­dan­čioms įmo­nėms, ku­rios, jo po­žiū­riu, prieš­ina­si tam, kad ki­to­se ES ša­ly­se at­lik­ta TA ga­lio­tų Lie­tu­vo­je. Įsta­ty­mo pa­tai­sos, ti­kė­ti­na, bū­tų nau­din­gos ir į Lie­tu­vą iš ki­tų ES ša­lių su ga­lio­jan­čia TA at­vež­tų au­to­mo­bi­lių nau­jiems šei­mi­nin­kams. "Jei­gu bend­rą­ją Eu­ro­pos va­liu­tą eu­rą jau tu­rė­si­me, tai ko­dėl ne­ga­li­ma ES at­lik­tos ap­žiū­ros pri­pa­žin­ti?“ - klau­sė Sei­mo na­rys.

Su­kė­lė dirb­ti­nių problemų

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ duo­me­ni­mis, šiuo me­tu ES ša­lių ke­liais rie­da apie 2000 Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų vil­ki­kų, ku­riems ne­pa­lan­ki nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­si nau­jo­ji tvar­ka. „Lie­tu­vos ve­žė­jams ki­lo di­de­lių kliū­čių dėl su­nkve­ži­mių, ku­rie ve­ža kro­vi­nius tarp ES ša­lių ir ku­rie ne­grįž­ta į Lie­tu­vą po ke­le­rius me­tus. Vi­si tie vil­ki­kai, ku­rie pe­rei­da­vo TA ki­to­se ES ša­ly­se, da­bar yra pa­skelb­ti ne­le­ga­lais, jiems bus su­stab­dy­tas lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me. Va­ka­rų ša­ly­se tech­ni­nė prie­žiū­ra yra ti­krai griež­ta, ir nė vie­nas ve­žė­jas tech­niš­kai ne­tvar­kin­gu au­to­mo­bi­liu ne­ri­zi­kuo­tų ten vež­ti kro­vi­nių, su­lauk­tų di­džiu­lių bau­dų. Ten dir­ba­ma nau­jau­siais eko­lo­giš­kiau­siais vil­ki­kais“, - pa­žy­mė­jo „Li­na­vos“ se­kre­to­rius trans­por­to po­li­ti­kai Gin­tau­tas Ra­mas­laus­kas.

Jis pa­brė­žė, kad jo­kių nu­sis­kun­di­mų iš ki­tų ES ša­lių ins­ti­tu­ci­jų dėl Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų vil­ki­kų tech­ni­nės būk­lės iki šiol ne­su­lauk­ta. Tad dėl nau­jo­sios tvar­kos ve­žė­jams ke­lia­mos prob­le­mos yra dirb­ti­nės. „Ve­žė­jai pa­ti­ria di­de­lių nuo­sto­lių. Vien tie­sio­gi­niai nuo­sto­liai vie­nam vil­ki­kui į Lie­tu­vą par­va­ry­ti dėl TA sie­kia apie po­rą tūks­tan­čių li­tų. Ne­tie­sio­gi­nių - dar dau­giau, mat ve­žė­jams tuo me­tu ten­ka tuos vil­ki­kus jų marš­ru­tuo­se pa­keis­ti ki­tais. Prob­le­mų ki­lo ne tik ve­žė­jams, bet ir vi­siems pi­lie­čiams, pa­vyz­džiui, dip­lo­ma­tams, ku­rie il­gą lai­ką gy­ve­na ki­to­se ES ša­ly­se“, - aiš­ki­no G. Ra­mas­laus­kas.

Ki­to­se ša­ly­se skės­čio­ja­ma rankomis

LŽ kal­bin­tas šiuo me­tu Bel­gi­jo­je vie­šin­tis Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Šlė­de­ris pa­tei­kė pa­pras­tą pa­vyz­dį: Bel­gi­jos TA įmo­nė­se, ku­rias šią sa­vai­tę ap­lan­kė „Tran­seks­tos“ de­le­ga­ci­ja, ti­ki­no, kad Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų prie­mo­nių tech­ni­nę būk­lę jie ga­lė­tų pa­ti­krin­ti, bet iš­duo­tų tik ju­ri­di­nės ga­lios ne­tu­rin­čią pa­žy­mą, o ne ga­lio­jan­tį TA lip­du­ką.

„Dėl vil­ki­kų bel­gai spren­džia taip: jei vil­ki­kas dir­ba už­sie­ny­je ir bai­gė­si jam iš­duo­tos TA ga­lio­ji­mas, sank­ci­jos ne­tai­ko­mos, ta­čiau grį­žus į Bel­gi­ją pri­va­lo­ma at­lik­ti ap­žiū­rą. Vo­kie­čiai tei­gė, kad ga­lė­tų mums per­duo­ti in­for­ma­ci­ją apie trans­por­to prie­mo­nes, ku­rių tech­ni­nė būk­lė pa­ti­krin­ta Vo­kie­ti­jo­je, bet TA lip­du­ko jie taip pat ne­duo­tų. Mū­sų ve­žė­jų įmo­nės, ne­su­tin­kan­čios su nau­ja tvar­ka, tie­siog ban­do gud­rau­ti, iš­veng­ti mo­kes­čių ir su­tau­py­ti pi­ni­gų“, - aso­cia­ci­jos nuo­mo­nės lai­kė­si G. Šlė­de­ris.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
budulis  84.46.251.37 2014-09-26 21:59:58
G.Šlėderis ir lietuviško automobilio kurėjas Stasiukas bando pasiglemžti daugiau,dar daugiau pinigėlių.o ką jei tech.netvarkingas automobilis europoje ir tai pripažysta draudimo ekspertai galima gauti draudimą?lietuvoje kabinėjasi ir prie padangų,žibintų..atsitrenkiau priekiu prisikabino del hellos temdytu galiniu žibintų.kuo jie dėti jei nesilaikiau distancijos?...
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami