Takoskyra tarp estų ir baltų – rusiški automobiliai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-08-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-08-02 06:00
Estams automobiliai "Lada" jau praeitis.  Gamintojo nuotrauka
2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Bal­ti­jos ša­ly­se – Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je – iš vi­so bu­vo re­gis­truo­ti 31 665 nau­ji leng­vie­ji (M1 ir N1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai, ar­ba 20,5 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais (26 279). Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je pir­mas vie­tas užė­mė skir­tin­gos ma­ši­nų mar­kės – ati­tin­ka­mai „Fiat“, „Volks­wa­gen“ ir „Toyo­ta“.

To­kį vaiz­dą at­sklei­džia nau­jau­sia ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ at­as­kai­ta. Jos duo­me­ni­mis, per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gy­ven­to­jai tei­kė pir­me­ny­bę ir skir­tin­giems nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liams. Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­si bu­vo ita­liš­ki ma­žie­ji „Fiat 500“, Lat­vi­jo­je – kom­pak­tiš­ki ja­po­niš­ki mies­to vi­su­rei­giai „Nis­san Qash­qai“, Es­ti­jo­je – če­kiš­ki „Ško­da Oc­ta­via“. Nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tų dė­me­sį vi­suo­met la­biau trau­kė es­tų vai­ruo­to­jų pa­si­rin­ki­mas, nes jis ge­riau­siai at­spin­di ne vie­šo­jo sek­to­riaus ar įmo­nių, o pa­pras­tų vai­ruo­to­jų po­lin­kius. Por­ta­lo au­top­lius.lt duo­me­ni­mis, 2015 me­tų pa­bai­go­je pri­va­tūs as­me­nys Lie­tu­vo­je įsi­gi­jo 22,8 proc., Lat­vi­jo­je – 22,6 proc., o Es­ti­jo­je – apie treč­da­lį nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų.

Skur­džiau­sias pa­si­rin­ki­mas – lietuvių

Pir­mą­jį pus­me­tį es­tai rin­ko­si įvai­res­nių mar­kių (net 43) au­to­mo­bi­lius nei lat­viai ir lie­tu­viai. Mū­sų ša­lis, per tą pa­tį lai­ką re­gis­tra­vu­si 39 mar­kių ma­ši­nas, at­si­li­ko ne tik nuo Es­ti­jos, bet ir nuo Lat­vi­jos, ku­rios vai­ruo­to­jai nuo sau­sio iki lie­pos 1 die­nos įsi­gi­jo 41 mar­kės ma­ši­nas. Es­tai re­gis­tra­vo 1 „As­ton Mar­tin“, 4 „Ca­dil­lac“, 4 „Lam­bordg­hi­ni“ ir 4 „Lan­cia“, to­kių ma­ši­nų Lie­tu­vo­je iš­vis ne­re­gis­truo­ta. Lat­viai mus ap­len­kė re­gis­truo­da­mi po vie­ną pa­pil­do­mą „Dod­ge“ ir „Ca­dil­lac“.

Už­tat sau­sį-bir­že­lį Lie­tu­vo­je ma­žiau nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių pa­ty­rė re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kį. Pir­mą­jį pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2015 me­tų lai­ko­tar­piu, mū­sų ša­ly­je smu­ko še­šių (8,3 proc. „Au­di“, 75 proc. „Bent­ley“, 50 proc. „La­da“, 3,2 proc. „O­pel“, 5,5 proc. „Pors­che“ ir 19,6 proc. „Ško­da“), Lat­vi­jo­je – de­vy­nių (32,3 proc. BMW, 50 proc. „Ca­dil­lac“, 6 proc. „Da­cia“, 50 proc. „In­fi­ni­ti“, 50 proc. „Ma­se­ra­ti“, 18,8 proc. „Le­xus“, 3 proc. „Land Ro­ver“, 15,4 proc. „Seat“ ir 50 proc. „Tes­la“), Es­ti­jo­je – de­šim­ties (20 proc. „Ca­dil­lac“, 1,8 proc. „Da­cia“, 17 proc. „Fiat“, 6,8 proc. „Jeep“, 13,4 proc. „Hyun­dai“, 4,5 proc. „Ford“, 20 proc. „Lan­cia“, 6 proc. „Nis­san“; 31,4 proc. „Seat“, 5,7 proc. „Su­zu­ki“) mar­kių re­gis­tra­vi­mas.

Es­tai ne­per­ka ru­siš­kų mašinų

La­bai ski­ria­si ir Es­ti­jos 2016 me­tų pir­mų še­šių mė­ne­sių po­pu­lia­riau­sių nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių de­šim­tu­kai nuo tų de­šim­ties pre­kių ženk­lų, ku­rie bu­vo mėgs­ta­miau­si Lie­tu­vo­je.

Tarp de­šim­ties ge­riau­siai mū­sų ša­ly­je re­gis­truo­tų nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų nė­ra tri­jų mar­kių, ku­rios Es­ti­jo­je užė­mė 5, 8 ir 9 vie­tas. Tai – ati­tin­ka­mai „Hon­da“, „Su­ba­ru“ ir „Peu­geot“. Už­tat tarp de­šim­ties pir­mo­jo pus­me­čio po­pu­lia­riau­sių Es­ti­jos nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų ne­ra­si pir­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je užė­mu­sio „Fiat“, sep­tin­tą­ją – BMW, de­šim­tą­ją – „Ford“.

Tarp Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sau­sio-bir­že­lio po­pu­lia­riau­sių au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­kų yra tik vie­nas skir­tu­mas – Lie­tu­vo­je tarp ge­riau­sių­jų nė­ra Lat­vi­jo­je 9 vie­tą užė­mu­sios „Ci­troen“, tarp Lat­vi­jos – mū­sų ša­ly­je 4 vie­to­je bu­vu­sios „Ško­da“.

Skir­tin­gai nei lie­tu­viai ir lat­viai, es­tai ne­re­gis­tra­vo nė vie­nos ru­siš­kos ma­ši­nos, ku­rioms Bal­ti­jos ša­ly­se pa­pras­tai at­sto­vau­ja „La­da“. 2016-ųjų sau­sį-bir­že­lį Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ta vie­na šios ru­siš­kos mar­kės ma­ši­na, o Lat­vi­jo­je – net 197.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės Lie­tu­vo­je 2016 m. I pusm.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat“1752 (1308)**+33,9
2.„Volkswagen“1343 (1132)+18,6
3.„Toyota“1230 (994)+23,7
4.„Škoda“870 (1082)–13,6
5.„Nissan“800 (684)+17
6.„Renault“546 (273)+100
7.BMW430 (273)+57,5
8.„Kia“400 (278)+43,9
9.„Opel“361 (373)–3,2
10.„Ford“325 (249)+8,7

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I pusm.

** 2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės Lat­vi­jo­je 2016 m. I pusm.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Volkswagen“1107 (1024)**+8,1
2.„Toyota“924 (796)+16,1
3.„Nissan“819 (739)+10,8
4.„Opel“576 (221)+160,6
5.„Ford“499 (407)+22,6
6.„Renault“448 (191)+134,6
7.„Fiat“478 (383)+24,8
8.„Kia“413 (242)+70,7
9.„Citroen“308 (152)+102,6
10.BMW241 (356)–32,3

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I pusm.

** 2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės Es­ti­jo­je 2016 m. I pusm.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Toyota“1743 (1427)**+22,1
2.„Škoda“1248 (1075)+16,1
3.„Volkswagen“988 (872)+13,3
4.„Renault“961 (872)+10,2
5.„Honda“886 (823)+7,7
6.„Nissan“734 (789)–7
7.„Kia“655 (578)+13,3
8.„Subaru“605 (411)+47,2
9.„Peugeot“464 (460)+0,9
10.„Opel“241 (356)–32,3

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I pusm.

** 2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Po­pu­lia­riau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Lie­tu­vo­je 2016 m. I pusm.

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat 500“1229 (1031)**+19,2
2.„Nis­san Qashqai“451 (371)+19
3.„Ško­da Octavia“408 (557)–26,8
4.„Volks­wa­gen Passat“385 (347)+11
5.„Fiat 500X“364 (3)+12 033,3
6.„Volks­wa­gen Golf“337 (149)+126,2
7.„Toyo­ta Auris“318 (143)+122,4
8.„Kia Sportage“245 (145)+69
9.„Ško­da Superb“218 (78)+179,5
10.„Toyo­ta Corolla“208 (167)+24,6

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I pusm.

** 2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Po­pu­lia­riau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Lat­vi­jo­je 2016 m. I pusm.

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Nis­san Qashqai“427 (447)**–4,9
2.„Peu­geot 308“417 (150)+178
3.„Volks­wa­gen Golf“304 (266)+14,3
4.„O­pel Mokka“301 (81)+271
5.„Fiat 500“283 (174)+62,6
6.„Toyo­ta Auris“212 (139)+52,5
7.„Toyo­ta RAV4“203 (205)–1
8.„Toyo­ta Avensis“179 (120)+49,2
9.„Nis­san X-Trail“163 (55)+196,7
10.„Fiat 500X“144 (2)+7100

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I pusm.

** 2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Po­pu­lia­riau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Es­ti­jo­je 2016 m. I pusm.

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Ško­da Octavia“568 (534)**+4,7
2.„Nis­san Qashqai“502 (523)–4
3.„Toyo­ta Avensis“464 (343)+33
4.„Hon­da CR-V“411 (439)–6,4
5.„Toyo­ta Auris“414 (313)+32,3
6.„Volks­wa­gen Passat“394 (241)+63,5
7. „Toyo­ta RAV4“302 (289)+4,5
8.„Ško­da Yeti“245 (145)+69
9.„Ško­da Superb“285 (243)+17,3
10.„Hon­da HR-V“210 (0)

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I pusm.

** 2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
Zinovas  213.226.131.133 2016-08-03 12:01:44
Is tikruju estai jau du ar trys metai nebeperka Lada, o pas mus rusiskos masinos vis dar suranda pirkeju, jau nekalbant apie Latvija. Nieko blogo, bet takoskyra aiski.
0 0  Netinkamas komentaras
Šiek tiek nusišnekėta ...  94.11.67.163 2016-08-02 20:42:16
Kvailesnio pavadinimo nesugalvosi. Viena registruota Rusijos gamybos mašina rašinėlio autoriui - milžiniškas Lietuvos ir Estijos mados skirtumas. Rašeika dar turėtu žinoti, kad nei Latvijoje nei toje jo liaupsinamoje Eeestijoje nėra tokios didelės naudotų vakarietiškų automobilių prekybos. Lygiai taip pat, kad dalį Eeestijoje perkamų naujų auto nuperka suomiai ar net latviai ar Lietuviai.
0 0  Netinkamas komentaras
Stasys  193.189.144.66 2016-08-02 10:28:04
Toks analitinis straipsnis galėjo jau atkreipti dėmesį į vieną aplinkybę, kad Estijoje automobilių PVM yra atskaitomas, dėl to ten registruojami brangūs automobiliai, kurių savininkai gali būti ir lietuviai su latviais.
0 0  Netinkamas komentaras
Stasys  193.189.144.66 2016-08-02 10:28:03
Toks analitinis straipsnis galėjo jau atkreipti dėmesį į vieną aplinkybę, kad Estijoje automobilių PVM yra atskaitomas, dėl to ten registruojami brangūs automobiliai, kurių savininkai gali būti ir lietuviai su latviais.
0 0  Netinkamas komentaras
zaz  193.23.59.6 2016-08-02 10:09:51
Tik pamanyk, nauja grėsmė suverenitetui. Pirmyn, pirkite visokias skardines ir gipsokartonines dėžes, kai kam iš to tikrai gausis daugiau Lamborginių ir Ferarių. Tiesiog fantastiška, "į ateitį orientuota" ekonomika...
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami