Taksi įmonės vadovas: jei žmonės važinėtų ne po vieną – iškviesti taksi būtų lengviau

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-24 10:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-24 10:36
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Dau­ge­lis vil­nie­čių su­si­tai­kė su min­ti­mi, kad iš­sik­vies­ti tak­si sa­vai­tal­ga­lio nak­tį – mi­si­ja ne­įma­no­ma.  Kal­bin­tas vie­nos tak­si bend­ro­vės va­do­vas sa­ko, kad to­kia si­tua­ci­ja su­sik­los­tė dėl ke­lių prie­žaš­čių – di­de­lio klien­tų ak­ty­vu­mo sa­vait­ga­liais bei įpro­čio va­žiuo­ti tak­si au­to­mo­bi­liu po vie­ną.

Klien­tų skai­čius sa­vait­ga­lį – pen­kis kar­tus didesnis

Au­to­mo­bi­lių nuo­ma be­si­ver­čian­čios bend­ro­vės „Kab­rio­le­tas“ di­rek­to­rius And­rė­jus Skin­de­ris sa­ko, kad Lie­tu­vo­je nė­ra įpras­ta nau­do­tis tak­si pa­slau­go­mis pa­pras­to­mis die­no­mis, ta­čiau sa­vait­ga­lį tai tam­pa vie­nin­te­le trans­por­to prie­mo­ne.

„Pap­ras­to­mis die­no­mis iš­kvie­ti­mų skai­čius yra ga­na ne­di­de­lis, ly­gi­nant su sa­vait­ga­lį gau­na­mais iš­kvie­ti­mais, jis ski­ria­si 5 – 6 kar­tus. To­kia si­tua­ci­ja yra dėl to, nes žmo­nės dar nė­ra įpra­tę vyk­ti į dar­bą tak­si au­to­mo­bi­liu. Dau­ge­liui at­ro­do, kad tai yra bran­gu, ta­čiau jei­gu vyks­ta 3 – 4 žmo­nės – tai ke­lio­nei iš­lei­džia­ma tiek pat, kiek ke­liau­jant­vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu“, - žur­na­lis­tams sa­kė A. Skin­de­ris.

Įmo­nės va­do­vas pri­du­ria, kad nak­ti­mis iš­sik­vies­ti tak­si bū­tų leng­viau, jei­gu klien­tai su­tik­tų, kad au­to­mo­bi­liu va­žiuo­tų ne tik vie­nas žmo­gus.

„Mū­sų įmo­nė at­li­ko ty­ri­mą ir nu­sta­tė­me, kad be­veik 45 proc. mū­sų klien­tų va­žiuo­ja vie­ni, tai yra iš ke­tu­rių lais­vų ke­lei­vių sė­dy­nių yra uži­ma­ma vie­na. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad to­kia ke­lio­nė yra ne­efek­ty­vi tiek klien­tui, tiek ir tak­si vai­ruo­to­jui: Vil­niu­je klien­tų nak­tį bū­na daug, to­dėl vai­ruo­to­jai tu­ri grįž­ti tiek pat kar­tų į cen­trą, o žmo­nių iš­ve­žio­ja­ma ma­žiau“, - kal­bė­jo au­to­mo­bi­lių nuo­mos įmo­nės „Kab­rio­le­tas“ di­rek­to­rius.

Tak­si už­sie­ny­je – ne pra­ban­ga, bet alternatyva

A.Skin­de­rio tei­gi­mu, už­sie­ny­je tak­si pa­slau­ga nė­ra lai­ko­ma pra­ban­ga, tai grei­čiau al­ter­na­ty­va ki­toms trans­por­to prie­mo­nėms.

„Vil­nius nuo ki­tų di­džių­jų Eu­ro­pos sos­ti­nių ski­ria­si ne tak­si kai­no­mis,ly­gi­nant pa­gal per­ka­mą­ją ga­lią, bet po­žiū­riu. Mes dar ne­sa­me įpra­tę skai­čiuo­ti sa­vo lai­ko, jo ver­tin­ti, taip pat pa­mirš­ta­me, kad nuo­sa­vo au­to­mo­bi­lio sa­nau­dos nė­ra tik ku­ras, tai yra ir jo prie­žiū­ra, de­ta­lių kei­ti­mas, to­dėl ke­lio­nė kiek­vie­ną ry­tą nuo Jus­ti­niš­kių iki cen­tro Jums kai­nuo­ja ne 2 eu­rus, bet 3 ar 4, nes rei­kia įskai­čiuo­ti vis­ką“, - sa­kė „Kab­rio­le­tas“ va­do­vas.

A.Skin­de­ris siū­lo vil­nie­čiams at­kreip­ti dė­me­sį kiek žmo­nių bū­na vie­na­me au­to­mo­bi­ly­je ry­ti­nių ar va­ka­ri­nių spūs­čių me­tu..

„Pag­rin­di­nė „kams­čių“ prob­le­ma yra ne švie­sa­fo­rai ar ke­liai, di­džiau­sia prob­le­ma esa­me mes, nes dau­ge­lis žmo­nių vai­ruo­ja as­me­ni­nius au­to­mo­bi­lius, nė­ra lin­kę koo­pe­ruo­tis kar­tu su kai­my­nais, bend­ra­dar­biai­si. Jei­gu kas ry­tą kiek­vie­nas vil­nie­tis pa­im­tų sa­vo kai­my­ną, ar­ba bend­ra­dar­biai į na­mus vyk­tų kar­tu vie­nu tak­si au­to­mo­bi­liu, tai bū­tų ir grei­čiau ir pi­giau ne­gu da­bar“, - įžval­go­mis da­li­no­si A. Skin­de­ris.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kęstas  195.182.79.210 2015-02-24 16:07:11
Dėl visko kalti klientai, važinėja ne po vieną, ir iš vis kalti, kad važinėja.
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami