Taksi neįgaliesiems iš Lietuvos keliauja ir į kaimyninę Latviją

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-04 06:00
„Socialinio taksi“ paslaugą judėjimo negalią turintys žmonės vertina puikiai. „Socialinio taksi“ nuotrauka
Lie­tu­vių su­ma­ny­tas „So­cia­li­nis tak­si“ prieš pat šven­tes ėmė rie­dė­ti ir an­tra­ja­me pa­gal dy­dį Lat­vi­jos mies­te Daug­pi­ly­je pra­dės rie­dė­ti pir­ma­sis. Pa­sak uni­ka­laus pro­jek­to su­ma­ny­to­jų, tai ne tik pa­di­dins Lat­vi­jos ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų mo­bi­lu­mą, bet ir leis abie­jų ša­lių pi­lie­čiams ke­lio­nes pla­nuo­ti ne tik ša­lies vi­du­je, bet ir iš vie­nos ša­li­se į ki­tą.

Rie­dės ir Lat­vi­jos gatvėmis

Šios trans­por­to ino­va­ci­jos pra­di­nin­kai Bal­ti­jos ša­ly­se ti­ki­si, kad to­kia pa­slau­gos plė­tra ne tik at­vers du­ris ge­res­niam bend­ra­dar­bia­vi­mui tarp ša­lių, bet ir pri­si­dės prie

ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­jos prob­le­mų spren­di­mo iš es­mės. Anot vie­no iš ini­cia­ty­vos au­to­rių Arū­no Su­rvi­los, daž­nai ge­ra­no­riš­kos ne­įga­lie­siems skir­tos pa­slau­gos, ne­pa­de­da jiems pil­nat­viš­kai įsi­lie­ti į vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, mat jo­mis ne­įga­lie­ji te­ga­li nau­do­tis for­ma­liai. „Pag­rin­di­ni stab­dis ne­įga­lie­siems – ri­bo­tos ga­li­my­bės ne­var­žo­mai ju­dė­ti ir pa­tek­ti tiek į sa­va­no­riš­ko, tiek į ap­mo­ka­mo dar­bo vie­tas“, - pa­sa­ko­jo Arū­nas Su­rvi­la.

Anot jo, ne pir­mus me­tus pro­jek­to su­kaup­ta pa­tir­tis ro­do, kad pa­slau­ga su­tei­kia ne­prik­lau­so­my­bės jaus­mą ir ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ak­ty­viau da­ly­vau­ja vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me. Pro­je­ko va­do­vai ne­sle­pia, jog jau da­bar su­lau­kia skam­bu­čių iš žmo­nių, ku­rie no­rė­tų nau­do­tis „So­cia­li­nio tak­si“- pa­slau­go­mis, vyks­tant iš Lie­tu­vos į Lat­vi­ją, pa­vyz­džiui, ap­lan­kant gi­mi­nes.

„So­cia­li­nis tak­si“- tai so­cia­li­nė ino­va­ci­ja, ku­ri už­ti­kri­na sėk­min­gą ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mą į eko­no­mi­nio ir so­cia­li­nio užim­tu­mo vie­tas.

„Iš­sik­vie­tus So­cia­li­nį tak­si vai­ruo­to­jas ma­lo­niai pa­dės žmo­gui nu­si­gau­ti iš na­mų iki au­to­mo­bi­lio“, - pa­žy­mė­jo A. Su­rvi­la.

Pir­muo­sius mė­ne­sius nemokamai

Fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tys daug­pi­lie­čiai nuo šiol ga­lės in­ter­ne­tu iš­sik­vies­ti „So­cia­li­nį tak­si“. Jo vai­ruo­to­jas nu­veš į rei­ka­lin­gą vie­tą, pa­dės įlip­ti ir iš­lip­ti. To­kia pa­slau­ga pir­muo­sius mė­ne­sius bus ne­mo­ka­ma. Kaip ir dau­gu­ma mies­tų, Daug­pi­lis nė­ra pri­tai­ky­tas tu­rin­tiems ne­ga­lią, to­dėl daž­nai žmo­nes rei­kia pa­kvies­ti į gat­ves, į pi­lie­ti­nį bei kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Lat­vi­jo­je veikti

pra­de­dan­čio pro­jek­to koor­di­na­to­rė Sa­ni­ta Su­veiz­da ne­sle­pia di­de­lių vil­čių dėl „So­cia­li­nis tak­si“:

„Jau da­bar žmo­nės skam­bi­na ir klau­sia apie ga­li­my­bę ke­liau­ti Nuo 2012 me­tų Lie­tu­vo­je vei­kian­tis pro­jek­tas jau tu­ri 3 au­to­mo­bi­lius ir sa­vo pa­slau­go­mis džiu­gi­na Klai­pė­dos bei Vil­niaus gy­ven­to­jus. Gruo­džio pa­bai­go­je žmo­nėms su ne­ga­lia pri­tai­ky­ti au­to­mo­bi­liai pra­dės rie­dė­ti ne tik Daug­pi­lio, bet ir Za­ra­sų bei Kau­no gat­vė­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami