Tamsa vėl reikalauja vairuotojų atidumo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-15 06:00
Kelininkai pataria sutemus sėstis prie vairo tik patyrusiems vairuotojams.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ly­giai po sa­vai­tės, rug­sė­jo 22-ąją, at­eis ly­gia­die­nis, po ku­rio nak­tis pus­me­čiui taps il­ges­nė už die­ną. Me­tų lai­kas, ka­da pra­de­da do­mi­nuo­ti tam­su­sis par­os me­tas, vai­ruo­to­jams vi­suo­met tam­pa iš­ban­dy­mu, ypač - ne­pa­ty­ru­siems.

Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Au­to­ma­gis­tra­lė“, pri­žiū­rin­čios svar­biau­sias Lie­tu­vo­je trans­por­to ar­te­ri­jas, di­rek­to­riaus Vla­dis­lo­vo Mo­lio tei­gi­mu, tas pats ke­lias die­ną ir nak­tį va­žiuo­jan­čiam juo žmo­gui ga­li at­ro­dy­ti vi­siš­kai skir­tin­gas. „Švie­siuo­ju par­os me­tu yra pui­kiai ma­to­mi ke­lio ženk­lai, dau­gu­ma tra­sos vin­gių ir po­sū­kių. Tam­so­je vai­ruo­to­jas pra­de­da ma­ty­ti tik ma­ši­nos ži­bin­tų apš­vies­tą ke­lio da­lį, o tai la­bai kon­cen­truo­tas plo­tas, už ku­rio ri­bų ga­li lik­ti daug da­ly­kų, bū­ti­nų no­rint ke­ly­je val­dy­ti si­tua­ci­ją“, - sa­kė V. Mo­lis.

Tam­sos pavojai

VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad tam­so­je su ap­lin­ka ypač su­si­lie­ja pės­tie­ji – tie, ku­rie pa­mirš­ta se­gė­ti at­švai­tus ar ki­tus švie­są at­spin­din­čius ele­men­tus. To­kiuo­se ke­liuo­se kaip au­to­ma­gis­tra­lės pės­čių­jų vi­siš­kai ne­tu­rė­tų bū­ti, de­ja, ti­kro­vė yra ki­ta.

„Tam­siuo­ju par­os me­tu ne­re­tas at­ve­jis, kai vai­ruo­to­jas pra­ran­da ke­lio ri­bų po­jū­tį, nes juo­das as­fal­tas pa­pras­čiau­siai su­si­lie­ja su tam­sa, ypač – jei ke­lias šla­pias, nė­ra pa­ženk­lin­tas švie­są at­spin­din­čiais sig­na­li­niais stul­pe­liais ar­ba bal­to­mis punk­ty­ri­nė­mis ar iš­ti­si­nė­mis li­ni­jo­mis. Bū­tent ta­da ky­la di­džiau­sias pa­vo­jus au­to­mo­bi­liui ne tik nu­va­žiuo­ti nuo ke­lio, bet ir iš­va­žiuo­ti į prieš­in­gos kryp­ties eis­mo juo­stą, kur su­si­dū­ri­mas ga­li tu­rė­ti tra­giš­kų pa­sek­mių“, - pa­pil­dė „Au­to­ma­gis­tra­lės“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius.

Ke­lio­nės tam­so­je – tik patyrusiems

Pa­sak M.Rin­ke­vi­čiaus, la­biau­siai su­si­rū­pin­ti dėl to, ar jų įgū­džiai lei­džia val­dy­ti trans­por­to prie­mo­nes tam­so­je, tu­rė­tų ne­pa­ty­rę, šiais me­tais tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes įgi­ję vai­ruo­to­jai. „To­kie vai­ruo­to­jai grei­čiau­siai tam­so­je dar ne­vai­ra­vo ar vai­ra­vo pa­ly­gin­ti ne­daug, to­dėl jų įgū­džiai silp­ni. Pra­de­dan­tiems vai­ruo­to­jams siū­ly­čiau rim­tai pa­gal­vo­ti, ar ru­de­niš­ko­je tam­so­je jiems ver­ta leis­tis į il­gą ke­lio­nę, - tei­gė „Au­to­ma­gis­tra­lės“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

„Au­to­ma­gis­tra­lės“ va­do­vas V. Mo­lis at­krei­pė dė­me­sį, jog pra­si­dė­jus ru­de­niui vi­si vai­ruo­to­jai pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti, kad bū­tų tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti au­to­mo­bi­lių ži­bin­tai, ant au­to­mo­bi­lių ra­tų bū­tų su­mon­tuo­tos Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čios pa­dan­gos, nes nuo to ne­re­tai pri­klau­so ne tik eis­mo sau­gu­mas, bet ir jo da­ly­vių gy­vy­bė. Vai­ruo­to­jus jis ra­gi­na lai­ky­tis leis­ti­no grei­čio, o tam­siuo­ju par­os me­tu gal­būt ne­tgi va­ži­nė­ti ma­žes­niu nei leis­ti­nas. „Tik ta­da ga­li­me bū­ti ti­kri, kad į ke­lią vai­ruo­to­jus pa­ly­dė­ję ar­ti­mie­ji vi­sa­da su­lauks jų lai­min­gai su­grįž­tan­čių", - pa­žy­mė­jo VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­rius.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Automagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami