Tamsoje be atšvaito: akimirka iki nebūties

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-27 06:00
Prietemoje keliu einantį pėstįjį be atšvaito sunkiau pastebėti.  LŽ archyvo nuotrauka
Žu­vu­sių pės­čių­jų skai­čius ženk­liai pa­dau­gė­ja spa­lio-sau­sio mė­ne­siais, kai eis­mo są­ly­gos tam­pa su­dė­tin­ges­nės, pa­blo­gė­ja ma­to­mu­mas. Tai liu­di­ja ir krau­pūs eis­mo įvy­kiai, pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis pa­sig­lem­žę gy­vy­bes.

Lem­tin­gi ke­lias­de­šimt metrų

Vie­na iš svar­biau­sių ne­lai­mių pre­ven­ci­jos prie­mo­nių – at­švai­tai. Ta­čiau juos, kaip pa­ste­bi spe­cia­lis­tai, prie sa­vo ap­ran­gos, kup­ri­nių, ran­ki­nių pri­tvir­tin­ti lin­kę pa­ly­gin­ti ne­di­de­lė da­lis pės­čių­jų. „Kam man tas at­švai­tas, aš po ke­lią gir­ta nak­ti­mis ne­blū­di­ju“, - at­ker­ta so­li­daus am­žiaus da­ma ne­mo­ka­mus at­švai­tus siū­lan­čios ak­ci­jos sa­va­no­riams.

„Ji smar­kiai klys­ta, mat at­švai­tas tam­siuo­ju par­os me­tu ga­li ap­sau­go­ti nuo mir­ties, net ir tvar­kin­gai ei­nant per ne­apš­vies­tą pės­čių­jų pe­rė­ją. Pės­tie­ji dėl ne­lai­min­gų nu­ti­ki­mų lin­kę kal­tin­ti vai­ruo­to­jus, vai­ruo­to­jai – ne­at­sar­gius pės­čiuo­sius. Bet to­kie pa­sis­vai­dy­mai pik­tais žo­džiais nie­ko ver­ti tą aki­mir­ką, kai leis­ti­nu 50 km/h grei­čiu į žmo­gų, ei­nan­tį per va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį, įsi­rė­žia au­to­mo­bi­lis. Vie­na aki­mir­ka – ir ta­vęs ne­bė­ra“, - įspė­jo sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Sa­vic­kas, ska­ti­nan­tis vi­sus pės­čiuo­sius tam­siuo­ju par­os me­tu ne­už­mirš­ti pa­si­rū­pin­ti at­švai­tu.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, da­lis pės­čių­jų, ku­rie pa­tys ne­vai­ruo­to­ja, nė ne­su­vo­kia, kad tam­so­je į ne­apš­vies­tą pe­rė­ją stai­ga iš­ėju­sį žmo­gų net ir bud­rus vai­ruo­to­jas ga­li iš­vys­ti iki jo li­kus ke­lias­de­šimt me­trų. Jei grei­tis sie­kia 50 km/h, o ke­lias ne­sau­sas, tie me­trai ga­li tap­ti lem­tin­gi.

Sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tas pa­brė­žia, kad at­švai­tas tu­ri bū­ti pri­seg­tas de­ši­nė­je dra­bu­žių pu­sė­je, au­to­mo­bi­lio ži­bin­tų aukš­ty­je, kad jį ma­ty­tų iš prie­kio at­va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai. Juo­sti­nis at­švai­tas de­da­mas ant de­ši­nės ran­kos ties al­kū­ne, o ant de­ši­nės ko­jos - že­miau ke­lio. Ant ran­ki­nės ar kup­ri­nės at­švai­tai tvir­ti­na­mi iš de­ši­nės pu­sės.

Par­ei­gū­nai pers­pė­ja visus

Į pa­sta­rą­sias ke­lias sa­vai­tes pa­daž­nė­ju­sius eis­mo įvy­kius, ku­rie bai­gė­si pės­čių­jų su­ža­lo­ji­mais ir mir­ti­mis, at­krei­pė dė­me­sį ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Jie pa­ta­ria pės­tie­siems tam­siu par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui pri­si­seg­ti at­švai­tus ar­ba ne­štis švie­čian­tį ži­bin­tą, dvi­ra­ti­nin­kams - vil­kė­ti ryš­kias­pal­ves lie­me­nes su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais, nau­do­ti dvi­ra­čių ži­bin­tus.

„E­fek­ty­viau­sia sau­gu­mo prie­mo­nė tam­siu par­os me­tu - at­švai­tas. Be at­švai­to ei­nan­tis pės­čia­sis iš tam­sos iš­ny­ra vos už 40 ar 50 me­trų, o 90 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo ke­lias daž­nai il­ges­nis, to­dėl ir įvyks­ta ne­lai­mė. Ne­žiū­rint daug­kar­ti­nių pers­pė­ji­mų apie at­švai­tų ir ki­tų švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų nau­do­ji­mo svar­bą tam­siuo­ju par­os me­tu, daug­kar­ti­nes at­švai­tų da­li­ni­mo ak­ci­jas, at­švai­tai nau­do­ja­mi ne­pa­kan­ka­mai“, - pa­žy­mi­ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to vi­suo­me­nei iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Po­li­ci­nin­kai pa­tei­kia ir šūs­nį pa­ta­ri­mų, kaip eis­mo da­ly­viams bū­ti­na sau­giai elg­tis tam­siuo­ju par­os me­tu.

Pės­tie­siems:

Pės­tie­siems įženg­ti į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį lei­džia­ma tik po to, kai jie įver­ti­na ar­tė­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių at­stu­mą ir grei­tį.

Pės­tie­ji pri­va­lo ei­ti ša­li­gat­viais ar­ba pės­čių­jų ta­kais de­ši­ne pu­se, o ten, kur jų nė­ra, - kel­kraš­čiu.

Kel­kraš­čiu ar­ba va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pa­kraš­čiu ei­nan­tys pės­tie­ji tu­ri ei­ti prieš trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo kryp­tį.

Pės­tie­ji, ei­nan­tys ne­apš­vies­tu kel­kraš­čiu ar­ba va­žiuo­ja­mo­sios da­lies kraš­tu tam­siu par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui, pri­va­lo ne­štis švie­čian­tį ži­bin­tą ar­ba vil­kė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba bū­ti prie dra­bu­žių pri­si­se­gę ki­tiems eis­mo da­ly­viams ma­to­mo­je vie­to­je at­švai­tą.

Trau­kia­mas (stu­mia­mas) pla­tes­nis kaip 1 m ve­ži­mė­lis tu­ri bū­ti su at­švai­tais: kai­rė­je ve­ži­mė­lio pu­sė­je iš prie­kio - bal­tu, o iš ga­lo - rau­do­nu.

Va­de­lio­ja­mų ve­ži­mo ar ro­gių prie­ky­je tu­ri bū­ti bal­ti, iš šo­nų - oran­ži­niai, ga­le - rau­do­ni švie­sos at­švai­tai, pri­tvir­tin­ti ge­rai ma­to­mo­se vie­to­se ir pa­žy­min­tys kraš­ti­nius ve­ži­mo ar ro­gių ga­ba­ri­tus.

Dvi­ra­ti­nin­kams:

Va­žiuo­jant ke­liu tam­siuo­ju par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui, dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tos švie­sos ži­bin­tas, o dvi­ra­čio ga­le - rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas, dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais.

Tam­siu par­os me­tu šie rei­ka­la­vi­mai tai­ko­mi va­žiuo­jant ne tik va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, bet ir kel­kraš­čiu ar dvi­ra­čių ta­ku.

Dvi­ra­čio vai­ruo­to­jai (ke­lei­viai) iki 18 me­tų, va­žiuo­da­mi (ve­ža­mi) ke­liu, pri­va­lo bū­ti už­si­dė­ję ir už­si­se­gę dvi­ra­ti­nin­ko šal­mą.

itiems vy­res­niems kaip 18 me­tų as­me­nims, dvi­ra­čiu va­žiuo­jan­tiems ke­liu, re­ko­men­duo­ja­ma bū­ti už­si­dė­jus ir už­si­se­gus dvi­ra­ti­nin­ko šal­mą.

Vai­ruo­to­jams:

Tam­siu par­os me­tu ke­ly­je, iš­sky­rus sto­vė­ti skir­tas vie­tas, pri­vers­ti­nai su­sto­ję mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jas, iš­lip­da­mas iš mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės, pri­va­lo vil­kė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2014-10-27 18:35:21
Saugiausia priemonė - saugotis, žengti į perėją tik įsitikinus saugumu. Jeigu ir toliau paliksime pėsčiųjų suvokimą, kad jiems perėjoje - pirmenybė, tolesnės žūtys - neišvengiamos. Deja, atrodo, lygtai kažkam to norisi...
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami