Tarnybiniai automobiliai dūžta dažniau už nuosavus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-18 09:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-18 09:36
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ava­ri­ją su­kė­lu­sio au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas – ne vai­ruo­to­jas, o įmo­nė. To­kią ryš­kė­jan­čią ten­den­ci­ją jau ne pir­mi me­tai pa­ste­bi drau­di­mo ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tai.

Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je 2013 me­tų duo­me­ni­mis, 1 iš 13 įmo­nių apd­raus­tų au­to­mo­bi­lių pa­ten­ka į eis­mo įvy­kius dėl jį vai­ra­vu­sių as­me­nų kal­tės. Tai ly­giai du kar­tus daž­niau už pri­va­čius au­to­mo­bi­lius – tik 1 iš 26 gy­ven­to­jų apd­raus­tų au­to­mo­bi­lių pri­pa­žįs­ta­mas ava­ri­jos kal­ti­nin­ku. Drau­di­kai, rem­da­mie­si sa­vo pa­tir­ti­mi, ka­te­go­riš­kai at­me­ta ty­či­nio au­to­mo­bi­lių dau­žy­mo ga­li­my­bę, ta­čiau su­tin­ka su ži­no­mo psi­cho­lo­go Ole­go La­pi­no įžval­go­mis, kad eg­zis­tuo­ja tam ti­kras vai­ruo­to­jų ti­pas, ku­rių at­sa­ko­my­bės jaus­mas stip­riai pa­šly­ja vos sė­dus prie dar­bo­vie­tės au­to­mo­bi­lio vai­ro.

Per pra­ėju­sius me­tus vien „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je už­fik­sa­vo dau­giau kaip 3 tūkst. pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo eis­mo įvy­kių, ku­rių kal­ti­nin­kai vai­ra­vo tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius – jie su­da­ro 28 proc. vi­sų ava­ri­jų kal­ti­nin­kų.

Drau­di­kų duo­me­nys taip pat at­sklei­džia, kad eis­mo įvy­kių, ku­rių kal­ti­nin­kais pri­pa­žįs­ta­mi įmo­nių dar­buo­to­jai, rim­tes­nės ir pa­sek­mės. Vi­du­ti­nė ža­la, ku­rią pra­ėju­siais me­tais įmo­nėms iš­mo­kė­jo „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je, sie­kė 3250 li­tų – be­veik 700 li­tų dau­giau už vi­du­ti­nę ža­lą, at­ly­gin­tą pri­va­taus au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui.

„Keis­ta, ta­čiau di­des­nio tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių ava­rin­gu­mo ne­ga­li­ma pa­aiš­kin­ti jo­kiais ki­tais fak­to­riais tik pa­čių vai­ruo­to­jų nuo­sta­to­mis, nes mi­nė­ti bend­ro­vių au­to­mo­bi­liai nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo as­me­ni­nių – tai dau­giau­sia leng­vo­sios trans­por­to prie­mo­nės“, - dės­to Ne­ri­jus Gied­rai­tis, „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je trans­por­to ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas.

Psi­cho­lo­gas Ole­gas La­pi­nas ma­no, kad šios ten­den­ci­jos ne­rei­kė­tų tai­ky­ti vi­siems dar­buo­to­jams, nes vis­kas pri­klau­so nuo vai­ruo­jan­čio­jo as­me­ny­bės.

„Y­ra tri­jų ka­te­go­ri­jų žmo­nės. Pir­mie­ji tiek vai­ruo­da­mi sa­vo au­to­mo­bi­lį, tiek tar­ny­bi­nį lai­ko­si vi­sų eis­mo tai­syk­lių, nes jiems svar­bus pats tai­syk­lių lai­ky­mo­si pri­nci­pas. An­trie­ji, pa­tys ne­ri­mas­tin­giau­si, vai­ruo­da­mi tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį yra dar at­sar­ges­ni nei vai­ruo­da­mi nuo­sa­vą, nes bi­jo su­si­ga­din­ti sa­vo re­pu­ta­ci­ją ir yra la­bai pri­klau­so­mi nuo sa­vo va­do­vo ar­ba net jo bi­jo “, – sa­ko psi­cho­lo­gas O.La­pi­nas.

Jo tei­gi­mu, dau­giau­siai rū­pes­čių ke­lia tre­čio­ji vai­ruo­to­jų gru­pė, ku­rie į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį žiū­ri ne­rū­pes­tin­gai, ypač ta­da, kai jų dar­bo są­ly­gos yra to­kios, kad su­ga­din­tą tar­ny­bi­nį trans­por­tą ga­li­ma bet ka­da pa­keis­ti ki­tu. To­kie žmo­nės gal­vo­ja, kad ne­lai­mės at­ve­ju at­sa­ko­my­bė vis tiek teks ne jiems, o įmo­nei, ku­ri leng­vai ras lė­šų pa­deng­ti nuo­sto­lius, to­dėl ir vai­ruo­da­mi ri­zi­kuo­ja daug la­biau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami