Tarp aktyviausiai ieškančiųjų alternatyvos – ir lietuviai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-09 09:19
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-09 09:19
Elektromobilizacijos ir kitais alternatyviais energijos šaltiniais varomų transporto priemonių parką labai stabdo modernios infrastruktūros nebuvimas. LŽ archyvo nuotraukos
Lie­tu­va at­si­dū­rė tarp pa­čių pa­žan­giau­sių Bend­ri­jos ša­lių – taip ga­li­ma spręs­ti iš nau­jau­sio­je Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­to­je pa­teik­tų duo­me­nų apie nau­jų al­ter­na­ty­viais ener­gi­jos šal­ti­niais va­ro­mų leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo po­ky­čius Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). 

Pa­sak ACEA, bir­že­lį-rug­sė­jį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 121,1 pro­cen­tų nau­jų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rias va­ro al­ter­na­ty­vūs ener­gi­jos šal­ti­niai, dau­giau nei 2014 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį. Tai – penk­tas re­zul­ta­tas tarp 23 ES vals­ty­bių. Duo­me­nų apie al­ter­na­ty­viais ener­gi­jos šal­ti­niais va­ro­mas ma­ši­nas aso­cia­ci­jai kol kas ne­tei­kia Kroa­ti­ja, Kip­ras, Luk­sem­bur­gas, Slo­vė­ni­ja ir Mal­ta.

Ge­res­nį re­zul­ta­tą nuo rug­sė­jo 1 d. iki gruo­džio 1 d. par­odė tik Suo­mi­ja (+286,2 proc.), Ru­mu­ni­ja (+228,2 proc.), Da­ni­ja (+181,3 proc.) ir Veng­ri­ja (+129,3 proc.).

Per de­vy­nis mė­ne­sius, kaip ro­do ACEA at­as­kai­ta, Lie­tu­va pa­gal al­ter­na­ty­viais ener­gi­jos šal­ti­niais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių au­gi­mą tarp ES vals­ty­bių at­si­dū­rė an­tro­je vie­to­je – po Bul­ga­ri­jos. Šio­je ša­ly­je sau­sį-rug­sė­jį, pa­ly­gin­ti su per­nai de­vy­niais mė­ne­siais, eko­lo­giš­kos ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mas šok­te­lė­jo 500 proc., pas mus – 133,3 pro­cen­tus. Prie al­ter­na­ty­viais ener­gi­jos šal­ti­niais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių yra pri­ski­ria­mos elek­tri­nės ir van­de­ni­li­nės ma­ši­nos (jos skai­čiuo­ja­mos bend­rai), hib­ri­dai, taip pat – ma­ši­nos, ku­rios va­žiuo­da­mos kū­re­na du­jas.

Ža­lia­sis bu­mas Europoje

Lie­tu­va bu­vo vie­na iš dvie­jų ša­lių, ku­rio­se šiais me­tais iki spa­lio 1 d. ne­nu­pirk­tas nė vie­nas nau­jas „du­ji­nis“ au­to­mo­bi­lis. An­tra to­kia vals­ty­bė bu­vo Ru­mu­ni­ja. To­kias du­jo­mis va­ro­mas leng­vą­sias ma­ši­nas ga­li pa­siū­ly­ti tik „Volks­wa­gen“ im­por­tuo­to­ja Lie­tu­vo­je „Mol­ler Au­to“, ta­čiau jos at­sto­vai tei­gė, kad „du­ji­nės“ ma­ši­nos yra ga­nė­ti­nai bran­gios vi­du­ti­nio lie­tu­vio ki­še­nei, dėl to ir ne­po­pu­lia­rios. Be to, nors mū­sų ša­ly­je ir mėgs­ta­mi nau­do­ti du­jo­mis va­ro­mi au­to­mo­bi­liai, ta­čiau pirk­ti nau­jus vis dar yra blo­go sko­nio rei­ka­las.

Bet pa­gal elek­tro­mo­bi­lių (+500 proc.) ir hib­ri­dų (+100 proc.) rin­kos au­gi­mą Lie­tu­va tarp 23 ES ša­lių užė­mė ati­tin­ka­mai 2 ir 5 vie­tas. Nuo sau­sio iki spa­lio 1 d. mū­sų ša­lis abie­jo­se po­zi­ci­jo­se bu­vo an­tra. Per tris šių me­tų ket­vir­čius pir­kė­jai Lie­tu­vo­je įre­gis­tra­vo 34 elek­tro­mo­bi­lius (au­gi­mas su­da­rė net 580 proc.) ir 246 hib­ri­di­nius elek­tro­mo­bi­lius (+133,9 proc.). Ge­res­nį re­zul­ta­tą sau­sio-rug­sė­jo mė­ne­siais, skel­bia ACEA, re­gis­truo­jant elek­tro­mo­bi­lius par­odė Bul­ga­ri­ja (+900 proc.), hib­ri­di­nes leng­vą­sias ma­ši­nas – Če­ki­ja (+161,9 proc.).

Iš vi­so Eu­ro­pos Są­jun­go­je tre­čią­jį ket­vir­tį bu­vo įre­gis­truo­ta 127 661 nau­ji al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mi au­to­mo­bi­liai, ar­ba 13,4 proc. dau­giau nei 2014 me­tų lie­pą-rug­sė­jį (112 601). Per tris šių me­tų ket­vir­čius ES bu­vio įre­gis­truo­ta 415 896 nau­jos ma­ši­nos, ku­rias va­ro al­ter­na­ty­vūs de­ga­lai, ar­ba 19,8 proc. dau­giau nei per­nai sau­sį-rug­sė­jį (347 198). Dau­giau­sia al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių įre­gis­tra­vo ita­lai (165 050), bri­tai (56 281) ir pra­ncū­zai (55 393). Ino­va­ty­vie­ji vo­kie­čiai li­ko tik ket­vir­ti (39 484).

Il­ga­lai­kė perspektyva

Ta­čiau ar al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų ma­ši­nų rin­kos pa­gy­vė­ji­mas Lie­tu­vo­je yra il­ga­lai­kis da­ly­kas? O gal re­gis­tra­vi­mo šuo­lis te­bu­vo sėk­min­ga at­kar­pa, kai „ža­lio­sio­mis“ ma­ši­no­mis ap­si­pir­ko ke­le­tas ino­va­ty­vių įmo­nių, bet po to lauks sąs­tin­gis? Juk dar vi­sai ne­se­niai ir Es­ti­ja su Lat­vi­ja džiau­gė­si lai­mė­ji­mais elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos sek­to­riu­je, o 2015 me­tų tre­čią ket­vir­tį tai bu­vo tik­tai dvi iš ke­tu­rių ša­lių, ku­rio­se nau­jų ma­ši­nų, va­ro­mų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais re­gis­tra­vi­mas smu­ko. Ir ne šiaip smu­ko, o la­biau­siai iš vi­sų ES vals­ty­bių. Es­ti­jo­je smu­ki­mas su­da­rė 35,5 proc., Lat­vi­jo­je – 20,6 proc.

„Sa­ky­čiau, es­tams ir lat­viams pa­ken­kė tai, kad te­nai vals­ty­bė rė­mė nau­jų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mą. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je ši par­ama sie­kė net 50 proc. elek­tro­mo­bi­lio ver­tės. Po to par­ama bu­vo nu­trauk­ta, pre­ky­ba su­sto­jo. Pir­kė­jai pri­pra­to prie leng­va­tų ir lau­kia nau­jų. O Lie­tu­vo­je pro­ce­sas vyks­ta na­tū­ra­liai, nie­kas par­amos ne­si­ti­ki, už­tat jun­ta­mas di­džiu­lis pa­čių ino­va­ty­viau­sių įmo­nių no­ras tu­rė­ti eko­lo­giš­ką trans­por­to prie­mo­nių par­ką, ku­ris nau­do­ja ma­žai tra­dis­ci­nių de­ga­lų ir jį yra ne­bran­gu iš­lai­ky­ti“, – dien­raš­čiui LŽ dės­tė Min­dau­gas Pluk­tys, bend­ro­vės „Nis­san Nor­dic Eu­ro­pe“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims.

Ingrida Pranckevičienė: "Didžiųjų įmonių geraisiais pavyzdžiais netrukus paseks ir kitos įmonės“.

Lzi­nios.lt pri­me­na, kad „Nis­san Leaf“ šiuo me­tu yra pats po­pu­lia­riau­sias elek­tro­mo­bi­lis pa­sau­ly­je, taip pat – ir Lie­tu­vo­je.

Ge­riau­siai par­da­vi­nė­ti hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius iš Lie­tu­vos bend­ro­vių se­ka­si „Toyo­ta“ at­sto­vei UAB „Mo­to­to­ja“. Nuo me­tų pra­džios ši bend­ro­vė su­da­rė dvi di­de­les su­tar­tis – iš „Mo­to­to­jos“ 32 eko­lo­giš­kas leng­vą­sias nu­pir­ko „Švy­tu­rys-Ute­nos alus“, dar dau­giau – did­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nė „Sa­ni­tex“. Pa­sak UAB „Mo­to­to­ja“ rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės Ing­ri­dos Pra­nske­vi­čie­nės, ne­tru­kus di­de­lį kie­kį hib­ri­dų pirks ir pre­ky­bos cen­trų tink­lą „I­ki“ val­dan­ti bend­ro­vės „Pa­link“. „Hib­ri­di­za­ci­ja Lie­tu­vo­je la­bai spar­čiai įsi­bė­gė­ja ir mes la­bai džiau­gia­mės prie to pri­si­dė­da­mi. Ko­dėl vers­las ren­ka­si hib­ri­dus – vi­sų pir­ma dėl to, kad tai ap­si­mo­ka. Nes vers­li­nin­kai vi­sų pir­ma vi­sa­da pa­skai­čiuo­ja. Esa­me ti­kri, jog tai il­ga­lai­kė pers­pek­ty­va. Di­džių­jų įmo­nių ge­rai­siais pa­vyz­džiais ne­tru­kus pa­seks ir ki­tos įmo­nės“, – ne­slė­pė op­ti­miz­mo I.Pra­nske­vi­čie­nė.

ES ša­lys, ku­rio­se fik­suo­tas di­džiau­sias al­ter­na­ty­viais ener­gi­jos šal­ti­niais va­ro­mų nau­jų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mas 2015 m. I-III ketv.

VietaŠalisĮre­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Bulgarija20+900
2.Lietuva280+133,3
3.Danija2200+116,3
4.Vengrija765+76,7
5.Ispanija16103+74,7
6.Rumunija299+71,8
7.Portugalija3513+71,4
8.Graikija921+69,3
9.Suomija2622+67,8
10.Airija1992+66,1

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. I-III ketv.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami