Tarp Lietuvoje įregistruotų elektromobilių – ir „Tesla Motors“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-04 06:00
Lietuvoje prabangūs "Tesla" markės elektromobiliai registruojami ir "Tesla Motors" pavadinimu. LŽ archyvo nuotrauka
Vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“ sa­vo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pra­dė­jo skelb­ti duo­me­nis apie Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tus leng­vuo­sius ke­lei­vi­nius (M1 kla­sės) elek­tro­mo­bi­lius, ta­čiau jos pa­teik­to­je sta­tis­ti­ko­je yra pa­va­di­ni­mų, ku­rie aps­kri­tai ne­ga­li bū­ti trans­por­to prie­mo­nės.

Anot „Re­gi­tros“, ba­lan­džio 8 die­ną Lie­tu­vos įmo­nės ir pi­lie­čiai bu­vo įre­gis­tra­vę 223 nau­jus ir nau­do­tus elek­tro­mo­bi­lius. Iš jų dau­giau nei pu­sė (119, ar­ba 53,4 proc.) bu­vo ja­po­niš­ki „Nis­san“. Pui­kiai ži­no­ma, kad šis Ja­po­ni­jos ga­min­to­jas ren­ka po­pu­lia­riau­sias pa­sau­ly­je elek­tra va­ro­mas leng­vą­sias ke­lei­vi­nes ma­ši­nas „Leaf“, to­dėl „Nis­san“ sėk­mė ne­ste­bi­na.

Nors Ame­ri­kos bend­ro­vė „Chev­ro­let“ jau ku­ris lai­kas yra su­stab­džiu­si pre­ky­bą sa­vo au­to­mo­bi­liais Eu­ro­po­je, Lie­tu­vo­je šios mar­kės elek­tro­mo­bi­liai vis dar po­pu­lia­rūs ir uži­ma tre­čią­ją vie­tą „Re­gi­tros“ su­da­ry­ta­me rei­tin­ge – po „Nis­san“ ir „Volks­wa­gen“. Nu­ste­bi­mo ne­ke­lia ir ame­ri­kie­čių bei vo­kie­čių užim­tos aukš­tos vie­tos. „Chev­ro­let“ bu­vo vie­na pa­sau­lio elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos pio­nie­rių, o jos „Volt“ vie­nu me­tu ne­tgi bu­vo po­pu­lia­riau­sias pla­ne­tos elek­tro­mo­bi­lis. „Volks­wa­gen“ ga­min­ti ir elek­tra va­ro­mas ma­ši­nas pra­dė­jo vė­liau, bet, pa­vyz­džiui, ma­ža­sis vien elek­tra va­ro­mas „E-up!“ spar­čiai už­ka­riau­ja po­zi­ci­jas.

Ku­ri ti­kro­ji „Tes­los“ vie­ta?

Ket­vir­to­je vie­to­je at­si­dū­rė BMW i ga­min­to­ja (bu­vo įre­gis­truo­ta 13 šios vo­kiš­kos mar­kės elek­tro­mo­bi­lių), maž­daug prieš po­rą me­tų rin­kai pa­siū­liu­si pra­ban­gius elek­tri­nius i3 ir i8. Ba­va­ri­jos ga­min­to­jo elek­tra va­ro­mus au­to­mo­bi­lius ga­lė­jo ap­lenk­ti Ame­ri­kos ga­myk­li­niai „Tes­la“, ta­čiau „Re­gi­tros“ pa­teik­to­je sta­tis­ti­ko­je šios mar­kės elek­tro­mo­bi­liai yra iš­skai­dy­ti. Esą ba­lan­džio pra­džio­je Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti 10 „Tes­la“ ir 9 „Tes­la Mo­tors“. Šis pa­va­di­ni­mas yra ne mar­kės, o ga­min­to­jo pa­va­di­ni­mas. Ar ne­bus čia įsi­vė­lu­si klai­da?

VĮ „Re­gi­tra“ Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo me­to­di­kos sky­riaus vir­ši­nin­kas Lai­mu­tis Sker­si­nis „Lie­tu­vos ži­nias“ už­ti­kri­no, kad jo­kios klai­dos čia nė­ra. „Tai dau­giau tech­ni­niai da­ly­kai. Grei­čiau­siai vie­ni už ki­tus (tu­ri­ma ome­ny­je „Tes­la Mo­tors“ už „Tes­la“ – aut.) bu­vo vė­liau ser­ti­fi­kuo­ti ir jiems („Tes­la Mo­tors“? – aut.) do­ku­men­tai vė­liau iš­ra­šy­ti“, – pa­aiš­ki­no „Re­gi­tros“ at­sto­vas.

Per­dirb­tų elek­tro­mo­bi­lių koziris

„Re­gi­tros“ pa­teik­to­je sta­tis­ti­ko­je yra pa­mi­nė­ta 19 Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų elek­tro­mo­bi­lių mar­kių. Ta­čiau ma­žiau­siai 4 iš mi­nė­tų mar­kių ga­min­to­jų – „Fiat“, „Maz­da“, „Ci­troen“ ir „Kia“ – ne tik kad elek­tra va­ro­mų leng­vų­jų ma­ši­nų ar hib­ri­dų ne­ga­mi­na, bet ne­tgi nė­ra gar­siai kal­bė­ję apie pla­nus to­kias ga­min­ti. Tuo pat me­tu VĮ „Re­gi­tros“ ad­mi­nis­truo­ja­ma­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre yra įre­gis­truo­ti 4 „Fiat“ (8-oji vie­ta), 2 „Ci­troen“ (12–13 vie­tos), 1 „Kia“ (15–19 vie­tos), 1 „Maz­da“ (15–19 vie­tos). Lie­tu­vos elek­tro­mo­bi­lių aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Lau­ry­nas Jo­ku­žis sa­kė, kad tai – jau Lie­tu­vo­je per­dirb­tos elek­tra va­ro­mos ma­ši­nos. „Jos bu­vo per­da­ry­tos, ser­ti­fi­kuo­tos ir įre­gis­truo­tos“, – tvir­ti­no „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Iš ne­įp­ras­tų lie­tu­viams trans­por­to prie­mo­nių mar­kių VĮ „Re­gi­tra“ pa­teik­ta­me są­ra­še at­si­dū­rė tik vie­na – nor­ve­giš­kas „Think“. Mū­sų ša­ly­je va­ži­nė­ja 1 šios mar­kės elek­tro­mo­bi­lis.

De­šimt po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je elek­tro­mo­bi­lių markių*

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)
1.„Nissan“119
2.„Volkswagen“23
3.„Chevrolet“19
4.BMW i (ga­myk­li­niai)13
5.„Tesla“10
6.„Tes­la Motors“9
7.BMW (per­dirb­ti)6
8.„Fiat“4
9.„Mitsubishi“4
10.„Ford“3

*2016 m. ba­lan­džio 8 d. duo­me­nys.

Šal­ti­nis: VĮ „Regitra“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Nesupratau  88.119.128.229 2016-05-09 16:32:54
Norit pasakyti: Fiat nebegamina 500e Citroen nebegamina C-Zero Kia nebegamina Soul EV
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami