Tarp pretendentų į titulus – daugybė išskirtinių automobilių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-08 12:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-08 12:00
Geriausiu Šiaurės Amerikos automobiliu pretenduoja tapti ir labai brangus kabrioletas su atgal atidaromomis priekinėmis durimis "Rolls-Royce Dawn".  Gamintojo nuotrauka
Šiau­rės Ame­ri­ko­je pa­skelb­ti pre­ten­den­tai į ge­riau­sio šių me­tų Šiau­rės Ame­ri­kos au­to­mo­bi­lio („Car and Truck­/U­ti­li­ty of the Year 2017“) ti­tu­lą, skel­bia por­ta­las au­to­news.com.

Eu­ro­po­je ren­ka­mas tik vie­nas ge­riau­sias me­tų leng­va­sis ke­lei­vi­nis au­to­mo­bi­lis. Šiau­rės Ame­ri­ko­je kiek­vie­nais me­tais skel­bia­mi du „Car and Truck­/U­ti­li­ty of the Year“ au­to­mo­bi­liai-nu­ga­lė­to­jai, iš ku­rių vie­nas yra leng­va­sis, ki­tas – vi­su­rei­gis/­pi­ka­pas. Tai dėl to, kad vi­sais ke­tu­rias ra­tais va­ro­mi pi­ka­pai yra ypač po­pu­lia­rūs JAV ir Ka­na­do­je.

2016 me­tų ge­riau­sia Šiau­rės Ame­ri­kos leng­vo­ji ma­ši­na bus ren­ka­ma iš 43 pre­ten­den­tų. Juos ren­ka 60 žur­na­lis­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja. Kaip ir kas­met, nu­ga­lė­to­jai bus pa­skelb­ti 2017-ųjų pra­džio­je vyk­sian­čio­je De­troi­to (JAV) tarp­tau­ti­nė­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je. Skir­tin­gai nei Eu­ro­po­je, Ame­ri­ko­je pre­ten­den­tų į ge­riau­sio me­tų au­to­mo­bi­lio var­dą są­ra­šas dar ga­li keis­tis, į jų per li­ku­sį pus­me­tį dar ga­li bū­ti įtrauk­ti nau­ji mo­de­liai, ar­ba iš­brauk­ti se­ni. Tai da­ry­ti bus lei­džia­ma net tuo­met, kai spa­lį bus ga­lu­ti­nai at­rink­ti kon­kur­so fi­na­li­nin­kai.

Per­nai rin­ki­muo­se „Car and Truck­/U­ti­li­ty of the Year 2017“ ge­riau­sio­jo pa­sau­ly­je leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio ti­tu­lą lai­mė­jo kom­pak­ti­nis „Hon­da Ci­vic“, ge­riau­sio vi­su­rei­gio/­pi­ka­po – „Vol­vo XC90“. An­trą ir tre­čią vie­tas tarp leng­vų­jų ma­ši­nų lai­mė­jo „Chev­ro­let Ma­li­bu“ ir „Maz­da MX-5“, tarp vi­su­rei­gių/­pi­ka­pų – „Hon­da Pi­lot“ ir „Nis­san Ti­tan XD“.

Šie­met iš 43 pre­ten­den­tų į ge­riau­sio Šiau­rės Ame­ri­kos me­tų au­to­mo­bi­lio ti­tu­lą po 12 yra vo­kiš­kų ir ame­ri­kie­tiš­kų, 9 – ja­po­niš­ki, po 4 ko­rė­jie­tiš­kus ir bri­tiš­kus, 2 – ita­liš­ki mo­de­liai.

Įdo­mu, kad Šiau­rės Ame­ri­ko­je ren­gia­ma­me kon­kur­se tap­ti me­tų au­to­mo­bi­liais pre­ten­duo­ja ir la­bai bran­gūs iš­skir­ti­niai mo­de­liai. Jų yra net 8. Tai – „Bent­ley Mul­san­ne“, „Bent­ley Ben­taya­ga“, „Lin­coln Con­ti­nen­tal“, „Mer­ce­des-Benz S650 May­bach“, „Pors­che 718 Box­ter“ ir „Pors­che Cay­man“ (šie du mo­de­liai rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja kaip vie­nas), „Rolls-Roy­ce Dawn“, „Ja­guar XE“ ir „“Ja­guar F-Pa­ce“.

Leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, pre­ten­duo­jan­tys tap­ti „Car and Truck­/U­ti­li­ty of the Year 2017“

1.„A­cu­ra NSX“
2.„Al­fa Ro­meo Julia“
3.„Au­di A4“
4.„Au­di R8“
5.„Bent­ley Mulsanne“
6.„Buick Cascada“
7.„Buick LaCrosse“
8.„Ca­dil­lac CT6“
9.„Chev­ro­let Cruze“
10.„Chev­ro­let Bolt“
11.„Fiat 124“
12.„Ge­ne­sis G90“
13.„Hyun­dai Elantra“
14.„In­fi­ni­ti Q60“
15.„Ja­guar XE“
16.„Kia Cadenza“
17.„Lin­coln Continental“
18.E kla­sės „Mer­ce­des-Benz“
19.„Mer­ce­des-Benz S650 Maybach“
20.„Mer­ce­des-Benz SL-Class““
21.„Mer­ce­des-Benz SLC-Class“
22.„Mi­ni Clubman“
23.„Mit­su­bis­hi Mirage“
24.„Pors­che 718 Box­ter“ ir „Pors­che Cayman“
25.„Rolls-Roy­ce Dawn“
26.„Toyo­ta Pri­us Prime“
27.„Vol­vo S90“.

Šal­ti­nis: au­to­news.com.

Vi­su­rei­giai/­pi­ka­pai, pre­ten­duo­jan­tys tap­ti „Car and Truck­/U­ti­li­ty of the Year 2017“

1.„Au­di Q7“
2.„Bent­ley Bentayaga“
3.„Buick Envision“
4.„Ca­dil­lac XT5“
5.„Chrys­ler Pacifica“
6.„GMS Acadia“
7.„In­fi­ni­ti QX30“
8.„Kia Sportage“
9.„Mer­ce­des-benz GLS-Class“
10.„Ja­guar F-Pace“
11.„Maz­da CX-9“
12.„Nis­san Armada“
13.„Ford F-se­ries Su­per Duty“
14.„Ford F-se­ries Raptor“
15.„Hon­da Ridgeline“
16.„Nis­san Titan“

Šal­ti­nis: au­to­news.com.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami