Taupantys vairuotojai automobilius remontuoja patys

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-02 21:51
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-02 21:51
4 iš 10 vairuotojų automobilius remontuoja patys. Romo Jurgaičio nuotrauka
Su­ge­dus au­to­mo­bi­liui 4 iš 10 vy­riš­ko­sios ly­ties vai­ruo­to­jų ­jį re­mon­tuo­ja pa­tys, da­lis jų į pa­gal­bą pa­sik­vie­čia drau­gą ar gi­mi­nai­tį. Ne­pai­sant įde­da­mų pa­stan­gų sa­va­ran­kiš­kai pa­ša­lin­ti ge­di­mus, re­mon­tui kas­met­ iš­lei­džia­ma su­ma su­da­ro nuo 301 iki 700 eu­rų.

To­kius duo­me­nis at­sklei­dė vy­rų vai­ruo­to­jų apk­lau­sa. „U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, jog di­des­nes su­mas re­mon­tui iš­lei­džia se­nes­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai, ir re­ko­men­duo­ja įsi­ver­tin­ti, ar daug iš­lai­dų rei­ka­lau­jan­tis au­to­mo­bi­lis ne­pa­sie­kia apy­nau­jo kai­nos.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, 4 iš 10 vai­ruo­to­jų au­to­mo­bi­lius re­mon­tuo­ja pa­tys, kiek ma­žiau nei pu­sė jų į pa­gal­bą pa­sik­vie­čia drau­gą ar gi­mi­nai­tį. 35 proc. vy­riš­ko­sios ly­ties vai­ruo­to­jų au­to­mo­bi­lius tai­so pas meis­trą ga­ra­že ir tik penk­ta­da­lis sa­vo trans­por­to prie­mo­nę re­mon­tuo­ti ve­ža į ofi­cia­lų au­to­mo­bi­lių ser­vi­są. Daž­niau­siai pa­tys ar su drau­gu, gi­mi­nai­čiu re­mon­tuo­ja ma­žų­jų mies­tų gy­ven­to­jai (65 proc.).

Di­džio­ji da­lis vai­ruo­to­jų vi­du­ti­niš­kai per me­tus re­mon­tui iš­lei­džia nuo 301 iki 700 eu­rų (64 proc.). Iki 100 eu­rų per me­tus ten­ka iš­leis­ti tik 5 proc. vai­ruo­to­jų, nuo 101 iki 300 eu­rų – penk­ta­da­liui. Pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, jog re­mon­tui dau­giau iš­lei­džia tie vai­ruo­to­jai, ku­rie va­ži­nė­ja se­nes­niais au­to­mo­bi­liais. Treč­da­lis vai­ruo­jan­čių­jų nau­jau­sius au­to­mo­bi­lius tei­gė, jog au­to­mo­bi­lio re­mon­tui vi­du­ti­niš­kai iš­lei­džia iki 100 eu­rų per me­tus, dar treč­da­lis – nuo 101 iki 300 eu­rų. Tuo tar­pu net pu­sė vai­ruo­jan­čių­jų 2001–2007 me­tų ga­my­bos au­to­mo­bi­lius, re­mon­tui kas­met ski­ria 501–700 eu­rų.

Pa­sak au­to­mo­bi­lių pir­ki­mą li­zin­guo­jan­čios „U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je par­da­vi­mų di­rek­to­riaus Au­ri­mo Kun­cos, vai­ruo­to­jai pe­rio­diš­kai ski­rian­tys ne­ma­žai lė­šų au­to­mo­bi­lio re­mon­tui tu­rė­tų ne­pra­ras­ti bud­ru­mo ir įver­tin­ti, ar jo iš­lai­ky­mas ne­tam­pa nuo­sto­lin­gas. „I­tin re­tais at­ve­jais au­to­mo­bi­lis su­gen­da taip, kad re­mon­tas eko­no­miš­kai ne­tiks­lin­gas, tuo­met pri­im­ti spren­di­mą keis­ti au­to­mo­bi­lį bū­na pa­pras­ta. Tuo tar­pu, kai iš­lai­dos nuo­la­ti­niam re­mon­tui pa­sis­kirs­to per il­gą lai­ką, ga­li­ma ir ne­pa­jus­ti, kaip se­nes­nis au­to­mo­bi­lis tam­pa „auk­so ver­tės“. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai va­žiuo­ja­ma se­nes­niu au­to­mo­bi­liu, ta­čiau jo eksp­loa­ta­ci­jai ski­ria­ma tiek lė­šų ir pi­ni­gų, kad eko­no­miš­kai ra­cio­na­liau bū­tų įsi­gy­ti apy­nau­jį ar net nau­ją au­to­mo­bi­lį“, – sa­kė A. Kun­ca.

Bend­ro­vės „U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je at­sto­vas at­krei­pia dė­me­sį, kad au­to­mo­bi­lio eko­no­miš­ku­mą rei­kė­tų ver­tin­ti skai­čiuo­jant ne tik re­mon­to, bet ir eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­das – ku­ro są­nau­das, au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ros prie­mo­nes (te­pa­lus, fil­trus ar pan.), drau­di­mą ir t. t. Taip pat rei­kė­tų at­siž­velg­ti ir į to­kius ro­dik­lis, ku­riuos su­nkiau įver­tin­ti fi­nan­si­niais skai­čiais – kiek lai­ko pra­lei­džia­ma au­to­mo­bi­lį re­mon­tuo­jant pa­čiam, kiek ne­pa­to­gu­mų pa­ti­ria­ma, kai ne­ga­li­ma nau­do­tis su­ge­du­siu au­to­mo­bi­liu, ga­lų ga­le – kiek kom­for­to su­tei­kia tu­ri­mas au­to­mo­bi­lis.

Rin­kos ty­ri­mų ir kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vė „Pri­me con­sul­ting“ gy­ven­to­jų apk­lau­są „U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je už­sa­ky­mu at­li­ko 2015 m. ko­vo 21 – ge­gu­žės 1 die­no­mis. Jos me­tu bu­vo apk­laus­ta 303 au­to­mo­bi­lį tu­rin­čių vy­rų iš vi­sos Lie­tu­vos.
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami