Tauragiškių „žaliąją“ viziją įprasmins elektromobilis

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2016-09-07 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2016-09-07 06:00
Kol kas elektromobiliai nei tarp vietos, nei tarp valstybės valdžios nėra labai populiarūs, nes jie - nepigūs. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Tau­ra­gės ra­jo­no va­do­vai puo­se­lė­ja idė­ją tap­ti eko­lo­giš­kiau­sia ša­lies sa­vi­val­dy­be, o no­rė­da­mi tai įro­dy­ti, ke­ti­na įsi­gy­ti elek­tro­mo­bi­lį, įreng­ti ke­lias jam įkrau­ti rei­ka­lin­gas sto­te­les.

Sa­vo idė­jas tau­ra­giš­kiai nu­ma­tę įgy­ven­din­ti per me­tus. Iš­ban­džiu­sie­ji ke­lio­nes elek­tro­mo­bi­liais jų su­ma­ny­mą pa­lai­ko, bet pers­pė­ja: kol Lie­tu­vo­je tin­ka­mai ne­iš­vys­ty­tas įkro­vi­mo sto­te­lių tink­las, tol ke­liau­ti elek­tro­mo­bi­liais ga­li­ma tik trum­pais at­stu­mais. Il­ges­nės ke­lio­nės ga­li ap­kars­ti.

Sie­kia bū­ti ekologiškiausi

Tau­ra­gės ra­jo­no me­ras Si­gi­tas Mi­čiu­lis „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad įsi­gy­ti elek­tro­mo­bi­lį – jau nė­ra tik idė­ja, mat šiuo me­ti ren­gia­mi bū­si­mo pir­ki­mo kon­kur­so do­ku­men­tai. „No­ri­me tap­ti ža­liau­sia, eko­lo­giš­kiau­sia, drau­giš­kiau­sia gam­tai sa­vi­val­dy­be gal ne tik Lie­tu­vo­je“, – ti­ki­no jis. Esą elek­tro­mo­bi­lis te­bū­tų vie­na prie­mo­nių, pa­dė­sian­čių siek­ti to­kio tiks­lo.

Sigitas Mičiulis: „Norime tapti žaliausia, ekologiškiausia, draugiškiausia gamtai savivaldybe." /www.taurage.lt nuotrauka

Me­ro ti­ki­ni­mu, iš pra­džių elek­tro­mo­bi­lį teks įkrau­ti įpras­ta­me ga­ra­že, nes įkro­vi­mo sto­te­lių Tau­ra­gė­je kol kas nė­ra. Ta­čiau jau ar­ti­miau­siu me­tu už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas gre­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­sta­to ke­ti­na­ma įreng­ti dvi elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­les. Jo­mis ga­lės nau­do­tis vi­si Tau­ra­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Elek­tro­mo­bi­lis bus skir­tas me­ri­jos dar­buo­to­jams va­ži­nė­ti po ra­jo­ną, juo bus ve­žio­ja­mi sve­čiai, de­le­ga­ci­jos. Die­ną elek­tro­mo­bi­lis „dirbs“, nak­tį – krau­sis.

Tau­ra­gės val­džia ne­ke­ti­na ap­si­ri­bo­ti elek­tro­mo­bi­liu. Pla­nuo­ja­ma, kad sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis Tau­ra­gės au­to­bu­sų par­kas įsi­gis bent vie­ną ar du elek­tra va­ro­mus au­to­bu­sus ke­lei­viams ve­žio­ti.

Ban­dy­mas pasiteisino

Lie­tu­vo­je kol kas re­ta sa­vi­val­dy­bė yra įsi­gi­ju­si ar iš­si­nuo­mo­ju­si elek­tro­mo­bi­lių. Me­tus nuo­mo­tu to­kiu au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­jo Kau­no ra­jo­no me­ri­jos val­di­nin­kai. Jo nau­do­ji­mas, kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ ti­ki­no šio ra­jo­no me­ro Va­le­ri­jaus Ma­kū­no pa­ta­rė­jas Ed­mun­das Ma­li­šaus­kas, pa­si­tei­si­no, tik iš­ki­lo tam ti­krų prob­le­mų.

„Bai­gian­tis nuo­mos lai­kui elek­tro­mo­bi­lis pra­dė­jo vis daž­niau ges­ti. Nuo šie­met jo dau­giau ne­be­nuo­mo­ja­me, nes nuo­mo­to­jas nu­ta­rė šio au­to­mo­bi­lio dau­giau ne­tai­sy­ti“, – tei­gė E. Ma­li­šaus­kas.

Anot jo, elek­tro­mo­bi­lis itin pra­ver­tė va­ži­nė­ti po Kau­no ra­jo­ną. Ta­čiau to­li­mes­nėms ke­lio­nėms, pa­vyz­džiui, į Vil­nių, kur ra­jo­no me­rui tek­da­vo daž­nai vyk­ti, jis ne itin ti­ko – ba­te­ri­ja ne­bu­vo to­kia tal­pi, kad leis­tų nu­va­žiuo­ti di­des­nį at­stu­mą.

„Blo­giau­sia, kad tiek mū­sų ra­jo­ne, tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je yra per men­kai iš­vys­ty­tas elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo tink­las. Ti­ki­mės, kad lai­kui bė­gant ši prob­le­ma bus iš­spręs­ta. Jau da­bar ra­jo­no mies­te­liuo­se – Gar­lia­vo­je, Rau­dond­va­ry­je bei kai kur ki­tur pla­nuo­ja­ma įreng­ti įkro­vi­mo sto­te­les. Tad nors įsi­gy­ti elek­tro­mo­bi­lių kol kas ne­ke­ti­na­me, to­kio pir­ki­nio ti­krai ne­at­si­ža­da­me at­si­ra­dus įkro­vi­mo aikš­te­lių tink­lui“, – tvir­ti­no E. Ma­li­šaus­kas.

Vie­na pir­mų­jų iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų elek­tro­mo­bi­lį įsi­gi­jo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Jos spe­cia­lis­tai aps­kai­čia­vo, kad dy­ze­li­nio va­rik­lio va­ro­mu au­to­mo­bi­liu nu­va­žiuo­ti 100 ki­lo­me­trų kai­nuo­ja 11,3 eu­ro, elek­tro­mo­bi­liu – vos 2,3 eu­ro, t. y. be­veik 5 kar­tus ma­žiau.

„Ver­tin­ti rei­kė­tų ne tik eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­das, bet ir ga­li­my­bę sos­ti­nė­je elek­tro­mo­bi­liu va­žiuo­ti au­to­bu­sams skir­ta juo­sta, ne­mo­ka­mai pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį. Šių ga­li­my­bių eko­no­miš­kai net įver­tin­ti ne­įma­no­ma, kaip ir to, kad toks au­to­mo­bi­lis į ap­lin­ką ne­iš­me­ta jo­kių iš­me­ta­mų­jų du­jų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­žy­mė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Ri­čar­das Slap­šys,

Nė­ra populiarūs

Lie­tu­vos elek­tro­mo­bi­lių aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Lau­ry­nas Jo­ku­žis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad kol kas elek­tro­mo­bi­liai nei tarp vie­tos, nei tarp vals­ty­bės val­džios nė­ra la­bai po­pu­lia­rūs, nes jie – ne­pi­gūs. Sa­vi­val­dy­bėms tai bran­gus pir­ki­nys, ku­rio nie­kas ne­sub­si­di­juo­ja. Tad kiek­vie­na me­ri­ja skai­čiuo­ja pi­ni­gus ir ren­ka­si pi­giau­sią va­rian­tą, ku­ris, anot L. Jo­ku­žio, to­li gra­žu nė­ra eko­lo­giš­kiau­sias, be to, ir jo eksp­loa­ta­ci­ja nė­ra pi­giau­sia. Tuo tar­pu elek­tro­mo­bi­lių (nors jie nė­ra pi­gūs) iš­lai­ky­mo iš­lai­dos, pa­ly­gin­ti su įpras­tų au­to­mo­bi­lių, yra kur kas men­kes­nės.

„Sa­vi­val­dy­bės kon­kur­so bū­du per­ka au­to­mo­bi­lius ir iš tų įmo­nių, ku­rios tam ti­kros kla­sės ir spe­ci­fi­ka­ci­jos au­to­mo­bi­lį pa­siū­lo už ma­žiau­sią kai­ną. Elek­tro­mo­bi­lių kai­nos su įpras­tų au­to­mo­bi­lių kai­no­mis var­žy­tis ne­la­bai ga­li“, – sa­kė L. Jo­ku­žis. Anot jo, kol kas elek­tro­mo­bi­lius tu­ri tik re­ta sa­vi­val­dy­bė ar vals­ty­bi­nės val­džios ins­ti­tu­ci­ja.

Ar­tė­ja lūžis

L. Jo­ku­žio tei­gi­mu, kol kas elek­tro­mo­bi­liai yra la­biau en­tu­zias­tų trans­por­to prie­mo­nė, nors to, kad bū­tent jai pri­klau­so leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių at­ei­tis, jau nie­kas gin­čy­ti ne­ga­lė­tų.

„Lū­žis rin­ko­je pra­si­de­da nuo to mo­men­to, kai to­kias trans­por­to prie­mo­nes pra­de­da­ma par­da­vi­nė­ti rin­kos da­ly­viams prie­ina­ma kai­na ar­ba vals­ty­bės ly­giu pra­de­da­mos tai­ky­ti tam ti­kros su­bsi­di­jos“, – aiš­ki­no Lie­tu­vos elek­tro­mo­bi­lių aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas. Jis ti­ki­no, kad to­kias su­bsi­di­jas, sie­kian­čias 3–5 tūkst. eu­rų, tai­ko JAV, taip pat Nor­ve­gi­ja, Vo­kie­ti­ja ir kai ku­rios ki­tos Eu­ro­pos ša­lys. Be to, šiuo me­tu po tru­pu­tį ran­da­si ir nau­do­tų elek­tro­mo­bi­lių rin­ka, ga­lin­ti pa­ten­kin­ti tau­pes­nių pir­kė­jų po­rei­kius.

„Iš an­trų ran­kų sa­vo 3 me­tų se­nu­mo elek­tro­mo­bi­lį nu­si­pir­kau už 12 tūkst. eu­rų, jis bu­vo nu­va­žia­vęs 20 tūkst. ki­lo­me­trų. Ne­ma­nau, kad ana­lo­giš­kos komp­lek­ta­ci­jos įpras­tas au­to­mo­bi­lis kai­nuo­tų ma­žiau“, – kal­bė­jo L. Jo­ku­žis. Anot jo, bū­tent ne­nau­ji elek­tro­mo­bi­liai, kaip ir pa­pras­ti au­to­mo­bi­liai, bus prie­ina­miau­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu re­gis­truo­ta apie 200 elek­tro­mo­bi­lių. Ti­ki­ma­si, kad iki ki­tų me­tų pa­bai­gos jų skai­čius pa­dvi­gu­bės. Aki­vaiz­du, kad esa­mų Vil­niu­je, Kau­ne, au­to­ma­gis­tra­lė­je Vil­nius-Kau­nas elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių ne­už­teks. To­dėl pla­nuo­ja­ma plės­ti jų tink­lą.

Kaip in­for­ma­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, iki 2020 me­tų ma­gis­tra­lė­je „Via Bal­ti­ca“ nuo Len­ki­jos iki Lat­vi­jos ir ke­ly­je tarp Pa­ne­vė­žio ir Vil­niaus nu­ma­to­ma įreng­ti po 10 įkro­vi­mo sto­te­lių, au­to­ma­gis­tra­lė­je Klai­pė­da-Vil­nius – dar bent 11. Mies­tuo­se, tu­rin­čiuo­se dau­giau kaip 25 tūkst. gy­ven­to­jų ar ku­ror­to sta­tu­są, nu­ma­ty­ta įreng­ti apie 150 sto­te­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami