Techninę apžiūrą nori liberalizuoti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-12 06:00
Vežėjai, kurių sunkvežimiai nuolatos įdarbinami užsienio šalyse, nuo šiol neprivalės jų kasmet grąžinti į Lietuvą, kad būtų atlikta privaloma techninės apžiūros procedūra. LŽ archyvo nuotrauka
Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tiks­li­no Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mą - nuo šiol ki­to­se ES ša­ly­se at­lik­tos Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių ap­žiū­ros bus pri­pa­žįs­ta­mos ir mū­sų ša­ly­je.

Šios įsta­ty­mo pa­tai­sos lau­kė ne tik už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai, vai­ruo­jan­tys Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, bet ir ve­žė­jai, ku­rių su­nkve­ži­miai nuo­la­tos įdar­bi­na­mi už­sie­nio ša­ly­se ir ku­riems nuo šiol ne­bus bū­ti­na juos kas­met grą­žin­ti į Lie­tu­vą, kad bū­tų at­lik­ta pri­va­lo­ma tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) pro­ce­dū­ra.

Ža­da įleis­ti dau­giau da­ly­vių

„Pa­sie­kė­me tik da­li­nę per­ga­lę. Mat Lie­tu­vo­je nau­jai re­gis­truo­ja­miems au­to­mo­bi­liams vis dar teks at­lik­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą, nors jie ir tu­rės ga­lio­jan­čią ki­to­je ES ša­ly­je iš­duo­tą TA re­zul­ta­tų kor­te­lę. Tai tik ma­žas žings­nis li­be­ra­li­zuo­jant tech­ni­nės ap­žiū­ros pro­ce­dū­ras. Siek­da­mi de­mo­no­po­li­zuo­ti ši­tą rin­ką įkur­si­me dar­bo gru­pę, ku­ri už­ti­krin­tų, kad tech­ni­nę ap­žiū­rą ga­lė­tų at­lik­ti dau­giau rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čių įmo­nių, ku­rios tu­ri sa­vo au­to­mo­bi­lių, tin­ka­mą įran­gą, bet šiuo me­tu ne­ga­li iš­duo­ti TA re­zul­ta­tų kor­te­lės pa­čios“, - Sei­me vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je va­kar dės­tė vie­nas iš ini­cia­ty­vos au­to­rių Sei­mo na­rys Pe­tras Gra­žu­lis.

Jau po­rą de­šimt­me­čių vyk­dy­ti tech­ni­nes ap­žiū­ras Lie­tu­vo­je yra pa­ti­kė­ta de­šim­čiai įmo­nių, ku­rios šiuo me­tu vi­so­je ša­ly­je val­do 68 TA sto­tis. Įmo­nes vie­ni­ja Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­ja „Tran­seks­ta“. Ji nu­ro­do, kad kas­met at­lie­ka­ma apie 720 tūkst. pir­mi­nių ir 300 tūkst. pa­kar­to­ti­nų tech­ni­nių ap­žiū­rų.

„Tai už­da­ras klu­bas, ku­ris ne­įsi­lei­džia ki­tų da­ly­vių. Jei įmo­nė ati­tin­ka griež­tus rei­ka­la­vi­mus, už­ti­kri­na TA ob­jek­ty­vu­mą, ko­dėl rei­kė­tų ri­bo­ti? (...) Tai bū­tų ge­riau trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jams, nes da­bar ei­lės di­džiu­lės, o sis­te­ma ne­ati­tin­ka vai­ruo­to­jų po­rei­kių. Ta­čiau „Tran­seks­ta“ val­do tech­ni­nių ap­žiū­rų duo­me­nų ba­zę ir tik nuo jos va­lios pri­klau­so, ar TA įmo­nės gaus prie­igą nau­do­tis šia ba­ze. To­kia pra­kti­ka yra ydin­ga, tai pri­pa­ži­no ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba“, - sa­kė Sei­mo na­rys Sta­sys Brun­dza.

Jo tei­gi­mu, tech­ni­nės ap­žiū­ros bū­tų at­lie­ka­mos tik to­kio­se įmo­nė­se, ku­rios bū­tų pa­ti­krin­tos, ar jos tu­ri tin­ka­mą įran­gą, ar yra ser­ti­fi­kuo­tos, ar ati­tin­ka ki­tus rei­ka­la­vi­mus. Siū­lo­ma tvar­ka bū­tų įgy­ven­di­na­ma „jo­kiu bū­du ne­ma­ži­nant rei­ka­la­vi­mų, ne­pa­lei­džiant kai­nų, ku­rios tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tos vals­ty­bės, tai tu­ri bū­ti eis­mo da­ly­vių pa­to­gu­mui". S. Brun­dzos ži­nio­mis, kai ku­rios re­gis­truo­tos TA sto­tys šiuo me­tu ne­tu­ri rei­ka­lin­gos įran­gos, ku­ria bū­tų ti­kri­na­mas pa­krau­tų su­nkve­ži­mių stab­džių sis­te­mos efek­ty­vu­mas, o kai ku­rie ve­žė­jai to­kią įran­gą tu­ri, bet TA at­lik­ti pa­tys ne­ga­li.

"Aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ sa­vi­nin­kai yra trys vy­rai, jie taip pat pre­kiau­ja au­to­mo­bi­liais ir tu­ri sa­vo ser­vi­sų tink­lus“, - pa­vo­jus įžvel­gė P. Gra­žu­lis.

No­rė­tų kel­ti kainas

„Tran­seks­tos“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Šlė­de­ris Sei­mo na­rių pu­se lū­pų me­ta­mus kal­ti­ni­mus va­di­no vi­siš­ka ne­są­mo­ne. Anot jo, tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­ja ne­tu­ri jo­kių tei­si­nių sver­tų užd­raus­ti nau­joms įmo­nėms, ku­rioms li­cen­ci­ją iš­duo­da Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja, im­tis šios veik­los.

„Į­mo­nės su­mo­ka už nau­do­ji­mą­si spe­cia­li­zuo­ta tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­ze. Jos sa­vo lė­šo­mis šią ba­zę ir su­kū­rė. Jei kam nors ne­pa­tin­ka aso­cia­ci­jos po­li­ti­ka, yra lais­vi kur­ti nau­ją aso­cia­ci­ją. Sa­ky­da­mi, kad su­kū­rė­me mo­no­po­lį, jie įsi­vaiz­duo­ja, kad „Tran­seks­ta“ yra vals­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, re­gu­liuo­jan­ti rin­ką. Ta­čiau nie­ko pa­na­šaus nė­ra“, - tvir­ti­no jis.

Pa­sak G. Šlė­de­rio, jei tech­ni­nės ap­žiū­ros at­li­ki­mo tvar­ka bū­tų li­be­ra­li­zuo­ta pa­gal Sei­mo na­rių už­mo­jus, tai iš bu­te­lio iš­lais­vin­tų dži­ną, ir ne­bū­ti­nai vai­ruo­to­jams bei trans­por­to įmo­nėms to­kia tvar­ka bū­tų nau­din­ga. Pir­miau­sia esą tek­tų pa­nai­kin­ti kai­nų už TA pro­ce­dū­ras vals­ty­bi­nį re­gu­lia­vi­mą. TA li­be­ra­li­za­vu­sios Es­ti­jos pa­vyz­dys par­odė, jog tai le­mia kai­nų ki­li­mą.

„Es­ti­jo­je TA pro­ce­dū­ros po li­be­ra­li­za­vi­mo pa­bran­go dvi­gu­bai. Iš pir­mo kar­to tech­ni­nę ap­žiū­rą pe­rė­ju­sių trans­por­to prie­mo­nių yra 98 proc., pas mus - tik 52-54 pro­cen­tai. Es­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trų at­sto­vai at­vi­rai sa­ko: "Jei ne­pra­lei­si iš pir­mo kar­to, vai­ruo­to­jai va­žiuos į ki­tą cen­trą, ku­ris ne toks ati­dus trū­ku­mams." To­kios li­be­ra­za­li­vi­mo pa­sek­mės“, - įspė­jo G. Šlė­de­ris.

Jo skai­čia­vi­mu, Lie­tu­vo­je au­to­mo­bi­lių par­kas kas­met pa­au­ga 4-5 proc., o da­bar 68 TA sto­ty­se vei­kian­čios ap­žiū­ros li­ni­jos, ku­rių dau­giau nei 200, pa­ten­ki­na po­rei­kį. „Jei TA įmo­nių smar­kiai pa­dau­gė­tų, vi­siems tek­tų da­ly­tis tą pa­tį duo­nos ke­pa­lą. Dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mus rei­kia mo­kė­ti, įran­gą rei­kia pri­žiū­rė­ti, į nau­ją in­ves­tuo­ti, to­dėl su­ma­žė­jus au­to­mo­bi­lių srau­tui tie­siog tek­tų di­din­ti kai­nas. Taip pat ne­at­mes­čiau ga­li­my­bės, kad įmo­nės už­da­ry­tų ma­žes­niuo­se mies­tuo­se vei­kian­čius cen­trus, kur at­vyks­tan­čių ma­ši­nų srau­tai ne­di­de­li. Mat jie daž­nai iš­lai­ko­mi di­des­niuo­se mies­tuo­se vei­kian­čių tų pa­čių įmo­nių cen­trų sąs­kai­ta“, - svars­tė G. Šlė­de­ris.

Tar­tis teks atskirai

Spren­di­mą pri­pa­žin­ti ki­to­se ES ša­ly­se at­lik­tą TA Lie­tu­vo­je re­gis­truo­toms trans­por­to prie­mo­nėms G. Šlė­de­ris ver­ti­no dvip­ras­miš­kai. TA at­li­ki­mo tvar­ką ap­ra­šan­ti ES di­rek­ty­va nu­ma­to, jog „vals­ty­bės na­rės tu­rė­tų bū­ti įga­lio­tos pa­skir­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je ne­san­čius tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trus at­lik­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nes ap­žiū­ras, jei tuos tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trus at­lik­ti trans­por­to prie­mo­nių ap­žiū­rą jau įga­lio­jo vals­ty­bė na­rė, ku­rio­je jie yra“.

„Tai­gi jei Lie­tu­va įga­lios ki­tą Eu­ro­pos vals­ty­bę at­lik­ti Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nę ap­žiū­rą, vis­kas ge­rai. Esa­me kal­bė­ję su Vo­kie­ti­jos tech­ni­nės ap­žiū­ros at­sto­vais, jie lyg ir su­tik­tų at­lik­ti TA, bet vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos su jais tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį. Pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra ga­lė­tų bū­ti pri­pa­žįs­ta­ma tik tuo at­ve­ju, jei ją at­lik­tų Lie­tu­vos kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos pa­skir­ti ar įga­lio­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trai. Bel­gai, kiek ži­nau, par­ašė, kad jie ne­at­liks TA Lie­tu­vo­je re­gis­truo­toms trans­por­to prie­mo­nėms", - apie iš­sis­ki­rian­čius ES vals­ty­bių po­žiū­rius kal­bė­jo „Tran­seks­ta“ va­do­vas.

Jo nuo­mo­ne, vi­siš­kai funk­cio­nuo­jan­ti bend­ra tech­ni­nių ap­žiū­rų sis­te­ma Eu­ro­po­je ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti anks­čiau­siai 2018 me­tais, kai vi­sos ES ša­lys na­rės pri­va­lės pri­si­jung­ti prie vie­nos bend­ros TA duo­me­nų ba­zės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami