Techninės apžiūros lipdukų nebeklijuos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-01 06:00
Skaičiuojama, kad nuo birželio 1-osios įsigaliojus naujai automobilių pirmosios registracijos tvarkai, kai naujas mašinas bus leidžiama registruoti be Lietuvoje praeitos techninės apžiūros (TA), juntamai sumažės ir  TA centrų pajamos.  LŽ archyvo nuotrauka
Nuo bir­že­lio 1 die­nos Lie­tu­vo­je at­si­sa­ko­ma ženk­lo-lip­du­ko, ku­ris iki šiol pa­tvir­tin­da­vo, kad trans­por­to prie­mo­nė yra pe­rė­ju­si pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA). Dar vie­na nau­jo­vė – pir­mą­kart re­gis­truo­jant vi­siš­kai nau­jas trans­por­to prie­mo­nes iki pir­mo­sios jų pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros Lie­tu­vo­je ne­rei­kės at­lik­ti TA.

As­me­ni­nėms reik­mėms nau­do­ja­miems nau­jiems mo­pe­dams, mo­to­cik­lams, leng­vie­siems ke­lei­vi­niams au­to­mo­bi­liams bu­vo nu­sta­ty­tas 3 me­tų ter­mi­nas nuo pir­mo­jo re­gis­tra­vi­mo da­tos at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją TA. Ta­čiau į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trus ar sto­tis nau­jų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams bū­da­vo pri­va­lu už­suk­ti dar prieš re­gis­truo­jant nau­ją au­to­mo­bi­lį, mo­to­cik­lą ar mo­pe­dą. Mat nuo 2014 me­tų lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­sios nau­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos rei­ka­la­vo, kad at­vyks­tan­tys į vals­ty­bės įmo­nę „Re­gi­tra“ re­gis­truo­ti pir­ki­nio jų sa­vi­nin­kai jau pri­va­lo tu­rė­ti ga­lio­jan­čią TA.

Į „Re­gi­trą“ – be TA

Vi­siš­kai nau­jų trans­por­to prie­mo­nių at­ve­ju tai reiš­kė, kad pir­miau­sia jos val­dy­to­jas pri­va­lo už­suk­ti į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trą ir gau­ti TA, pa­skui va­žiuo­ti į „Re­gi­trą“ re­gis­truo­ti ma­ši­nos, kur jai bū­da­vo iš­duo­da­mi vals­ty­bi­niai nu­me­riai. Ne­ši­nas jais val­dy­to­jas dar kar­tą ke­liau­da­vo į TA cen­trą, kur jam be ei­lės iš­duo­da­vo nau­ją tech­ni­nį pa­są ir ant vals­ty­bi­nio nu­me­rio užk­li­juo­da­vo ženk­lą-lip­du­ką.

Rea­liai nau­jos trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jai nuo 2014 me­tų lie­pos 1 die­nos ne­bū­tų bau­džia­mi už tai, kad va­ži­nė­ja be tech­ni­nio pa­so ir lip­du­ko, nes lai­kan­tis nuo ta­da įsi­ga­lio­ju­sių nau­jų Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais pa­tai­sų duo­me­nys apie pra­ei­tą TA yra įve­da­mi į Cen­tra­li­zuo­to­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­zę (CTADB), iš ku­rios in­for­ma­ci­ja apie ap­žiū­ros ga­lio­ji­mą au­to­ma­tiš­kai per­duo­da­ma Ke­lių trans­por­to re­gis­trui. Ja­me pa­teik­tus duo­me­nis ma­to vi­sos su­in­te­re­suo­tos ins­ti­tu­ci­jos, taip pat – ir Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, ku­rios par­ei­gū­nams yra su­teik­ta tei­sė baus­ti be TA va­ži­nė­jan­čius trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kus. Ta­čiau dau­gu­ma vai­ruo­to­jų vis tiek su­grįž­da­vo į TA cen­trus pa­siim­ti tech­ni­nio pa­so ir už­sik­li­juo­ti lip­du­ko, nes taip jau­tė­si sau­giau.

Au­to­mo­bi­lius ti­krins kompiuteris

2016 me­tų ko­vo 8 die­ną pa­keis­tas su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mas „Dėl mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir jų prie­ka­bų pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros at­li­ki­mo tvar­kos ir Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ša­ly­se at­lik­tos pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros pri­pa­ži­ni­mo są­ly­gų ir tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ nu­sta­to, kad nau­jų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams jau bir­že­lio 1-ąją už­suk­ti į TA cen­trus ne­be­rei­kia. Nau­jiems au­to­mo­bi­liams, mo­to­cik­lams ir mo­pe­dams Lie­tu­vo­je at­lik­ti pir­mą­ją pri­va­lo­mą­ją TA rei­kės tik po tre­jų me­tų, o vė­liau – kas 24 mė­ne­siai. Įsi­ga­lio­jus šio įsa­ky­mo pa­kei­ti­mams, vi­soms be iš­im­ties trans­por­to prie­mo­nėms ne­be­rei­kia ant vals­ty­bi­nių nu­me­rių kli­juo­ti ir ženk­lų-lip­du­kų apie at­lik­tą TA.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos (SM) Ke­lių trans­por­to ir ci­vi­li­nės avia­ci­jos po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis, nuo bir­že­lio 1-osios įsi­ga­lio­sian­tys pa­kei­ti­mai pa­da­ry­ti va­do­vau­jan­tis Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čiais tei­si­niais ak­tais dėl TA. „Šian­dien ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ir ki­tos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos tu­ri ga­li­my­bę mo­der­nio­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis ir be lip­du­kų pa­ti­krin­ti, ar da­ly­vau­jan­ti vie­ša­ja­me eis­me trans­por­to prie­mo­nė tu­ri tei­sę ja­me da­ly­vau­ti, ar ji yra pra­ėju­si TA“, – pa­žy­mė­jo SM at­sto­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
SUSUKTA GALVIS  78.58.129.254 2016-06-03 09:41:07
Kas diena po naujiena.Kam ishradinejat dvirati, nuvykit i USA, pasimokykit ILIJOJUI kaip reike tai atlikti ir NESAMONIU NEISDARINEKIT. .
3 0  Netinkamas komentaras
Negerai  78.60.168.138 2016-06-01 07:18:35
Be lipduko numerous nepilnavertis atrodys.
3 2  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami