Techninės apžiūros lipdukų nelaidoja

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-27 06:00
XXI a. vairuotojams į TA stotį vis dar tenka grįžti lipduko. LŽ archyvo nuotrauka
Prieš ke­lias die­nas pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, esą tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) lip­du­kai, ku­riais ženk­li­na­mi trans­por­tų prie­mo­nių su ga­lio­jan­čia TA vals­ty­bi­niai nu­me­riai, ne­bė­ra pri­va­lo­mi. Ta­čiau at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos šią ži­nią su­sku­bo pa­neig­ti.

Kaip LŽ pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Šlė­de­ris, lip­du­kas nė­ra bū­ti­ny­bė tik nau­jai Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­toms trans­por­to prie­mo­nėms.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią pro­ce­dū­rą nau­jai Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­mai trans­por­to prie­mo­nei vi­sų pir­miau­sia pri­va­lu at­lik­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą. Vė­liau trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jas ke­liau­ja į VĮ „Re­gi­tra“ pa­da­li­nį, kur iš­duo­da­mi vals­ty­bi­niai re­gis­tra­ci­jos nu­me­riai. Jais pa­puo­šus au­to­mo­bi­lį vai­ruo­to­jai įpras­tai vėl ke­liau­ja į tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­tį. Čia (be ei­lės) iš­duo­da­mas nau­jas tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­sas, ku­ria­me įra­šo­mas au­to­mo­bi­liui su­teik­tas vals­ty­bi­nis nu­me­ris, o ant nu­me­rio užk­li­juo­ja­mas tech­ni­nės ap­žiū­ros lip­du­kas.

„Pa­gal šiuo me­tu nu­sta­ty­tas tai­syk­les nau­jai re­gis­truo­toms trans­por­to prie­mo­nėms tech­ni­nės ap­žiū­ros lip­du­kas ne­pri­va­lo­mas. Rea­liai ne­lai­ko­ma pra­si­žen­gi­mu, jei vai­ruo­to­jas at­gal į TA sto­tį ne­grįš ir dve­jus me­tus iki ki­tos pri­va­lo­mos tech­ni­nės ap­žiū­ros, va­ži­nės be šio lip­du­ko. Ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma vai­ruo­to­jų vis dėl­to pas mus at­vyks­ta ir gau­na nau­ją tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­są, kar­tu - ir lip­du­ką“, - pa­ste­bė­jo „Tran­seks­tos“ di­rek­to­rius.

To­kia pa­pil­do­ma pro­ce­dū­ra pa­grįs­tai pik­ti­na da­lį nau­jai re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų. Mat pa­pil­do­mai ne tik gaiš­ta­mas lai­kas, bet už nau­jai iš­duo­tą do­ku­men­tą ir lip­du­ką, grį­žus į tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­tį, ten­ka pa­pil­do­mai pa­klo­ti 2 eu­rus. Tiems vai­ruo­to­jams, ku­rie ap­žiū­rai pa­tei­kia Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tą au­to­mo­bi­lį, už lip­du­ką pa­pil­do­mai mo­kė­ti ne­rei­kia. Jo kai­na įskai­čiuo­ta į TA stan­dar­ti­nį TA pro­ce­dū­ros įkai­nį (leng­va­jam au­to­mo­bi­liui – iki 14,48 Eur).

„Dis­kri­mi­na­ci­jos ne­ma­tau. Pro­ce­dū­ra da­bar to­kia, kad su nau­ju vals­ty­bi­niu nu­me­riu grį­žu­siam vai­ruo­to­jui tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tro spe­cia­lis­tai tu­ri iš­duo­ti nau­ją do­ku­men­tą. Na­tū­ra­lu, kad tai kai­nuo­ja“, - sa­kė G. Šlė­de­ris.

Po 2 me­tų tek­tų grąžinti

„Tran­seks­tos“ di­rek­to­riaus tei­gi­mu, ne kar­tą svars­ty­ta, ar tech­ni­nės ap­žiū­ros lip­du­kų, kaip per­tek­li­nės prie­mo­nės, ne­rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti vi­sai.

„Ta­čiau nuo 2018 m. Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­sian­čio­je ES di­rek­ty­vo­je nu­ma­ty­ta, kad tech­ni­nę ap­žiū­rą pra­ėju­sios trans­por­to prie­mo­nės vie­naip ar ki­taip pri­va­lo bū­ti pa­žy­mė­tos. Ga­li­my­bės dvi - ar­ba kli­juo­jam lip­du­kus, ar­ba de­dam TA pa­tvir­ti­nan­čius ants­pau­dus į re­gis­tra­ci­jos liu­di­ji­mą. Jei pra­dė­si­me ants­pau­duo­ti liu­di­ji­mą, anks­čiau ar vė­liau ja­me ne­li­kus vie­tos, ga­li tek­ti jį keis­ti. Tad at­si­sa­ky­ti lip­du­kų da­bar lyg ir nė­ra pra­smės, nes nuo 2018 me­tų vėl tek­tų juos grą­žin­ti“, - dės­tė tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių at­sto­vas.

Jo tei­gi­mu, tech­ni­nės ap­žiū­ros lip­du­kai pa­de­da dirb­ti ir ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nams - rei­dų me­tu jiems leng­viau „fil­truo­ti“ po­ten­cia­lius tai­syk­lių pa­žei­dė­jus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami