Techninių apžiūrų centrai sugeria investicijas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-21 06:00
Pernai Seimui pakeitus TA taisykles prie techninės apžiūros centrų ir stočių rikiavosi ilgos eilės automobilių. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Pri­va­lo­mo­sios au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) sis­te­mos dar­bas to­bu­li­na­mas - vie­nas po ki­to ati­da­ro­mi mo­der­nūs TA cen­trai. Ta­čiau vai­ruo­to­jai svars­to, ar sta­ty­bos nė­ra fi­nan­suo­ja­mos iš mo­kes­čių, ku­rie su­ren­ka­mi įve­dus pa­pil­do­mus TA rei­ka­la­vi­mus.

Vil­niaus ra­jo­ne, ša­lia se­no­jo Uk­mer­gės ke­lio, grei­tai iš­kils nau­jas, itin mo­der­nus be­veik 6 mln. li­tų ver­tės au­to­mo­bi­lių TA cen­tras. Jį sta­to tech­ni­nių ap­žiū­rų įmo­nė "Tuv­li­ta". Dau­giau kaip 1300 kv. m pa­sta­tas bus baig­tas spa­lio pa­bai­go­je. Per­nai ta pa­ti įmo­nė ati­da­rė mo­der­nią TA sto­tį prie Ne­men­či­nės (Vil­niaus r.) esan­čia­me Vil­ka­rais­ty­je. Bu­vo pa­brė­žia­ma, kad nau­jo­ji sto­tis su­ma­žins TA lau­kian­čių au­to­mo­bi­lių ei­les, ku­rios iki tol su­si­da­ry­da­vo Vil­niu­je ar ne­to­li sos­ti­nės esan­čio­se TA vie­to­se.

„Ka­da tos di­de­lės ei­lės at­si­ra­do? Ogi ta­da, kai 2013 me­tų pra­džio­je bu­vo su­griež­tin­ti pri­va­lo­mų­jų tech­ni­nių ap­žiū­rų rei­ka­la­vi­mai. Kas iki tol lai­ky­ta ma­žais trū­ku­mais, lei­du­siais gau­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros kor­te­lę, pri­ėmus nau­jas TA tai­syk­les stai­ga ta­po di­de­liais de­fek­tais, ku­rių ne­pa­ša­li­nus drau­džia­ma eksp­loa­tuo­ti au­to­mo­bi­lį. To­dėl dau­giau vai­ruo­to­jų pri­vers­ti į TA at­vyk­ti ir an­trą­kart, ir tre­čią­kart. Nuo kiek­vie­nos nau­jos ap­žiū­ros įmo­nėms by­ra pa­pil­do­mi pi­ni­gai. Ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų, ypač tų, ku­rių var­du re­gis­truo­ta po ke­lias ma­ši­nas, ap­žiū­ras ati­dė­jo iki ge­res­nių lai­kų. Bet po lie­pos 1-osios, kai įsi­ga­lios nau­ji Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, vai­ruo­to­jai to­kios ga­li­my­bės jau ne­be­tu­rės. Ar­ba va­žiuo­ji už pa­sku­ti­nius pi­ni­gus at­lik­ti au­to­mo­bi­lio TA, ar­ba ati­duo­di jį į lau­žy­ną. Jei­gu lai­ku ne­pe­rei­si TA, ta­vo ma­ši­na po tri­jų mė­ne­sių bus iš­re­gis­truo­ta, o vė­liau teks mo­kė­ti už jos įre­gis­tra­vi­mą iš nau­jo“, - pik­ti­no­si į re­dak­ci­ją krei­pę­sis Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jas, ne­no­rė­jęs at­skleis­ti sa­vo pa­var­dės.

Jo vie­šą pa­si­pik­ti­ni­mą ir su­kė­lė pra­ne­ši­mai apie sta­to­mus nau­jus mi­li­jo­ni­nės ver­tės TA ob­jek­tus. „Blo­gai, kai tur­tin­gi tur­tė­ja iš pa­čių skur­džiau­sių vai­ruo­to­jų var­go“, - sa­vo nuo­mo­nę dės­tė LŽ pa­šne­ko­vas.

Sau­si skai­čiai ro­do milijonus

Pa­vir­šu­ti­niš­kai skai­čiuo­jant ga­li at­ro­dy­ti, kad Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jas yra tei­sus. Per­nai Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus tei­ku­sio Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas tvir­ti­no, jog bus iš­re­gis­truo­ja­mi ne tik tie au­to­mo­bi­liai, ku­rie bai­gus ga­lio­ti TA per 90 die­nų ne­pe­reis nau­jos ap­žiū­ros, bet ir tie, ku­rių sa­vi­nin­kai lai­ku ne­pra­tęs pri­va­lo­mo­jo vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo. „Lie­tu­vos ke­liais va­ži­nė­ja apie 200 tūkst. au­to­mo­bi­lių, ku­rių TA kor­te­lė ir drau­di­mas ne­be­ga­lio­ja. (...) Tad nu­tar­ta, kad pa­si­bai­gus drau­di­mo ar­ba tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mui au­to­mo­bi­liui lai­ki­nai su­stab­do­mas lei­di­mas da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me“, - per vie­ną in­ter­viu per­nai tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.

2013 me­tų ko­vo 1 die­ną įsi­ga­lio­ję nau­ji tech­ni­niai mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir jų prie­ka­bų rei­ka­la­vi­mai, „Tran­seks­tos“ at­sto­vų tei­gi­mu, pa­di­di­no per­nai ba­lan­dį pir­mu ban­dy­mu ne­pe­rė­ju­sių TA au­to­mo­bi­lių skai­čių nuo 53 iki 55 pro­cen­tų. Per me­tus vi­du­ti­niš­kai at­lie­ka­ma 799 tūkst. TA, tad 2 proc. su­da­ro apie 16 tūkst. ap­žiū­rų. No­rė­da­mi su­ži­no­ti ga­li­mą nau­dą, prie šio skai­čiaus pri­dė­ki­me pa­kar­to­ti­nai TA ei­nan­čius au­to­mo­bi­lius, taip pat tuos 200 tūks­tan­čių, ku­riems ga­li tek­ti pri­va­lo­mą­ją ap­žiū­rą at­lik­ti po lie­pos 1-osios, o ta­da gau­tą skai­čių pa­dau­gin­ti iš 42 - ma­žiau­siai tiek li­tų kai­nuo­ja vie­no leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio TA. Aki­vaiz­du, kad iš šių TA ap­žiū­rų su­si­da­ry­tų ke­li mi­li­jo­nai li­tų už­dar­bio.

A.Dadurka: "Jei tik sumanome ką nors keisti privalomųjų techninių apžiūrų sistemoje, visada sulaukiame vienokių ar kitokių neigiamų atsiliepimų." /LŽ archyvo nuotrauka

Vers­las pa­brė­žia pa­pil­do­mas išlaidas

Dien­raš­čio LŽ kal­bin­tas An­ta­nas Da­dur­ka, „Tran­seks­tos“ pre­zi­den­tas ir „Tuv­li­tos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas, sa­kė, kad jo va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė di­des­nes pa­ja­mas skai­čia­vo tik 2012 me­tais, kai bu­vo pa­pil­do­mai pra­dė­ti ti­krin­ti dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių dū­min­gu­mo ro­dik­liai. „Da­bar ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kiek tos pa­ja­mos bu­vo pa­di­dė­ju­sios. Ta­čiau at­kreip­siu dė­me­sį, kad jas tuoj su­ri­jo iš­lai­dos mo­der­niai pa­ti­kros tech­ni­kai įsi­gy­ti ir nau­jiems kon­tro­lie­riams sam­dy­ti, nes be jų ne­įma­no­ma at­lik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos stan­dar­tus ati­tin­kan­čių pa­ti­krų", - aiš­ki­no vers­li­nin­kas.

A. Da­dur­ka ne­igė, kad pla­nuo­jant TA cen­tro ša­lia Vil­niaus ar ki­tų TA ob­jek­tų sta­ty­bą ga­lė­jo bū­ti skai­čiuo­ja­mos pa­pil­do­mos pa­ja­mos, gau­ti­nos dėl pri­im­tų nau­jų tei­sės ak­tų. Vers­li­nin­kui keis­ti at­ro­do ir „kai ku­rių vai­ruo­to­jų prie­kaiš­tai dėl nau­jo­vių TA sis­te­mo­je.

„Daž­niau­siai vai­ruo­to­jams nau­jo­vės nie­ko ne­kai­nuo­ja, ta­čiau vis tiek ke­lia­mas ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. Dar kar­tą pa­brė­šiu, kad Lie­tu­vo­je TA ta­ri­fai yra pa­tys ma­žiau­si Eu­ro­po­je, o pa­slau­gų ko­ky­bė - aukš­čiau­sio ly­gio. Lie­tu­vo­je vai­ruo­to­jai už pir­mą­kart at­lie­ka­mą leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio TA mo­ka nuo 42 li­tų, tuo me­tu Len­ki­jo­je – 83 li­tus, Es­ti­jo­je – 110 li­tų, Ru­si­jo­je - 75 li­tus. Lat­vi­jos vai­ruo­to­jai už nau­jo au­to­mo­bi­lio TA, kai jis ti­kri­na­mas pir­mą­kart, pa­klo­ja 71 li­tą, o po tre­jų me­tų pri­va­lo TA pe­rei­ti kas­met. Ar­gi ne pa­slau­gų kai­na ir jų ko­ky­bė ge­riau­siai pa­sa­ko, kad nei „Tuv­li­ta“, nei ki­tos tech­ni­nių ap­žiū­rų įmo­nės ne­tu­ri blo­gų kės­lų Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų at­žvil­giu?“ - re­to­riš­kai klau­sė LŽ pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
LIETUVIS  78.58.61.204 2014-05-21 16:11:12
Nereikia spekuliuoti kad pas mus mažiausios apžiūros kainos - nerekia pamiršti,kad pas mus Europoje ir atlyginimai mažiausi ir manipuliuoti šiais parametrais tiesiog amoralu.
4 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami