Teikia Seimui pataisas dėl lėktuvais keliaujančių keleivių registracijos Atnaujinta

BNS 2016-01-06 16:15
BNS
2016-01-06 16:15
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė teik­ti Sei­mui svars­ty­ti pa­tai­sas, ku­rios leis­tų re­gis­truo­ti ir įpa­rei­go­tų skry­džių bend­ro­ves tei­sė­sau­gai teik­ti in­for­ma­ci­ją apie vi­sus oro trans­por­tu į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čius ir iš jos iš­vyks­tan­čius as­me­nis.

„Vi­suo­ti­nis ži­no­ji­mas, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri ga­li­my­bę gau­ti ir ana­li­zuo­ti (...) duo­me­nis, su­stip­rins nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos po­vei­kį, nes tiek nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vai, tiek po­ten­cia­liai nu­si­kal­ti­mus lin­kę da­ry­ti as­me­nys tu­rės iš nau­jo įver­tin­ti pa­di­dė­ju­sią ri­zi­ką už­si­trauk­ti at­sa­ko­my­bę dėl sa­vo ne­tei­sė­tos veik­los“, – tei­gia pa­tai­sų ini­cia­to­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM).

„Ma­ži­nant ga­li­my­bes ne­bau­džia­mai da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą ar ki­to­kį tei­sės pa­žei­di­mą, su­ma­žė­tų ri­zi­ka ne tik vi­sai vi­suo­me­nei, bet ir nuo ne­ap­gal­vo­tų veiks­mų pa­sek­mių bū­tų ap­sau­go­ti po­ten­cia­liai nu­si­kals­ti lin­kę as­me­nys, bū­tų stip­ri­na­ma bend­ra nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos įta­ka“, – ra­šo­ma Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Lie­tu­va ke­lei­vių re­gis­tra­vi­mą ini­ci­juo­ja na­cio­na­li­niu ly­giu, ne­lau­kiant, kol Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­ims sa­vo spren­di­mą dėl ati­tin­ka­mos di­rek­ty­vos. Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė – Laz­daus­kie­nė sa­kė, kad ne tik Lie­tu­va, bet ir ke­lios ki­tos at­ski­ros ša­lys taip pat spren­džia dėl in­for­ma­ci­jos apie ke­lei­vius kau­pi­mo na­cio­na­li­niu ly­giu.

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai, tu­rin­tys ga­lu­ti­nai pri­tar­ti duo­me­nų apie oro trans­por­to ke­lei­vius kei­ti­mui­si, vis la­biau re­mia šią idė­ją, nors dau­ge­lį me­tų blo­ka­vo ją nuo­gąs­tau­da­mi dėl ga­li­mų as­mens pri­va­tu­mo pa­žei­di­mų.

Pro­jek­to au­to­riai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) nu­ro­do, kad siū­lo­mos prie­mo­nės su­ma­žin­tų „ga­li­my­bes ne­bau­džia­mai da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą“, su­ma­žė­tų te­ro­riz­mo ir ki­tų or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ri­zi­ka, o po­ten­cia­liai nu­si­kals­ti lin­kę as­me­nys bū­tų ap­sau­go­ti „nuo ne­ap­gal­vo­tų veik­mų pa­sek­mių“.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius taip pat ti­ki, kad prie­mo­nės pa­di­dins ir pa­čių ke­lei­vių sau­gu­mą – anot jo, to­kią tvar­ką jau yra įsi­ve­du­sios Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Pra­ncū­zi­ja ir Da­ni­ja.

Spar­čiau svars­ty­ti ke­lei­vių re­gis­tra­vi­mą ir in­for­ma­ci­jos apie juos tei­sė­sau­gai tei­ki­mą Lie­tu­va pra­dė­jo po per­nai lap­kri­tį vy­ku­sių gink­luo­tų iš­puo­lių Par­yžiu­je, nu­si­ne­šu­sių be­veik 130 gy­vy­bių.

Pa­žeis­tų tei­sę į privatumą

Vy­riau­sy­bės Sei­mui tei­kia­mos įsta­ty­mų pa­tai­sos, ku­rio­mis Lie­tu­vo­je nu­ma­to­ma įtei­sin­ti vi­sų ke­lei­vių lėk­tu­vais as­mens duo­me­nų rin­ki­mą, pa­žeis­tų tei­sę į pri­va­tu­mą, ma­no Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to at­sto­vė Na­ta­li­ja Bi­tiu­ko­va.

„Mū­sų nuo­mo­ne, ga­li­ma įžvelg­ti tei­sės į pri­va­tu­mą pa­žei­di­mą, nes šių prie­mo­nių tai­ky­mo bū­ti­nu­mas ir pa­grįs­tu­mas nė­ra pa­kan­ka­mi, ypač at­siž­vel­giant į tai, kad nė­ra nu­ma­ty­ta aiš­kių nu­si­kal­ti­mų rū­šių, dėl ku­rių bū­tų ren­ka­mi duo­me­nys – nu­ma­ty­ta, kad bū­tų ren­ka­mi duo­me­nys apie vi­sus as­me­nis (...), duo­me­nys yra ren­ka­mi ne­nuas­me­nin­ti, apie kon­kre­čius in­di­vi­dus, ne­pa­da­riu­sius jo­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos, tar­ki­me, apie ma­ne ar jus, skren­dan­čius į Briu­se­lį“, – BNS sa­kė ŽTSI di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja tei­sės klau­si­mais N. Bitiukova

Ji pa­brė­žė, jog Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos iš­va­do­se pa­žy­mė­tas ga­li­mas pro­jek­to prieš­ta­ra­vi­mas Kons­ti­tu­ci­jai, ku­ri lei­džia rink­ti duo­me­nis tik teis­mo spren­di­mu ar tik at­si­ra­dus ne­pap­ras­ta­jai pa­dė­čiai. Šiuo at­ve­ju tai bū­tų da­ro­ma au­to­ma­tiš­kai, be teis­mo, bet ku­riuo me­tu.

Anot N. Bi­tiu­ko­vos, Eu­ro­pos lyg­me­niu vei­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos jau ku­rį lai­ką kri­ti­ka­vo pa­ly­gin­ti švel­nes­nę Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) ren­gia­mą di­rek­ty­vą dėl va­di­na­mų­jų ke­lei­vių duo­me­nų įra­šų (angl. Pa­ssen­ger na­me re­cord, PNR) rin­ki­mo. Kri­ti­ka iš­sa­ky­ta dėl to, kad di­rek­ty­vo­je ne­bu­vo aiš­kiai apib­rėž­ti nu­si­kal­ti­mai, ku­riuos pa­da­riu­sių ar ku­riais įta­ria­mų as­me­nų duo­me­nys bū­tų ren­ka­mi. Taip pat kri­ti­kuo­tas ir per il­gas siū­ly­tas duo­me­nų sau­go­ji­mo lai­kas. N.Bi­tiu­ko­va sa­kė, jog Sei­mui tei­kia­mo­se pa­tai­so­se lai­ko­ma­si že­mes­nių stan­dar­tų, nei EP svars­to­ma­me di­rek­ty­vos va­rian­te, ku­riam gruo­dį yra pri­ta­ręs Pi­lie­čių lais­vių, tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

„Lie­tu­vo­je, kaip su­pran­tu, pla­nuo­ja­ma rink­ti vi­sų ke­lei­vių duo­me­nis, be jo­kio įta­ri­mo, kad vie­nas ar ki­tas ke­lei­vis ga­lė­jo pa­da­ry­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Tai iš es­mės stan­dar­tas yra že­mes­nis, nei svars­ty­tos di­rek­ty­vos (...), kad bū­tų kaž­koks pa­grįs­tas įta­ri­mas“, – sa­kė ji.

Ji taip pat abe­jo­jo, ar Sei­mui pri­ta­rus pro­jek­tui, o vė­liau pri­ėmus di­rek­ty­vą ES, ne­kil­tų prob­le­mų de­ri­nant eu­ro­pi­nius ir na­cio­na­li­nius tei­sės ak­tus.

Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos di­rek­to­rius Al­gir­das Kun­či­nas dar lap­kri­tį VRM par­en­gus pro­jek­tą taip pat ra­gi­no Vy­riau­sy­bę jo ne­svars­ty­ti bei pa­lauk­ti šiuo klau­si­mu ES ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mų. Jis tuo­met pri­ta­rė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos tei­si­nin­kų iš­sa­ky­tai nuo­mo­nei, jog pa­tai­sos ga­li bū­ti ne­su­de­ri­na­mos su Kons­ti­tu­ci­ja, ta­čiau ne­at­me­tė, jog iš es­mės to­kios nuo­sta­tos pa­di­dė­jus te­ro­riz­mo grės­mei, ga­lė­tų bū­ti svars­to­mos.

Pro­jek­to au­to­riai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) nu­ro­do, kad siū­lo­mos prie­mo­nės su­ma­žin­tų „ga­li­my­bes ne­bau­džia­mai da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą“, su­ma­žė­tų te­ro­riz­mo ir ki­tų or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ri­zi­ka, o po­ten­cia­liai nu­si­kals­ti lin­kę as­me­nys bū­tų ap­sau­go­ti „nuo ne­ap­gal­vo­tų veik­mų pa­sek­mių“.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius taip pat ti­ki, kad prie­mo­nės pa­di­dins ir pa­čių ke­lei­vių sau­gu­mą – anot jo, to­kią tvar­ką jau yra įsi­ve­du­sios Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Pra­ncū­zi­ja ir Da­ni­ja.

Spar­čiau svars­ty­ti ke­lei­vių re­gis­tra­vi­mą ir in­for­ma­ci­jos apie juos tei­sė­sau­gai tei­ki­mą Lie­tu­va pra­dė­jo po per­nai lap­kri­tį vy­ku­sių gink­luo­tų iš­puo­lių Par­yžiu­je, nu­si­ne­šu­sių be­veik 130 gy­vy­bių.

Šiuo me­tu skry­džių bend­ro­vės in­for­ma­ci­ją par­ei­gū­nams tei­kia tik apie tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čius ir tik tei­sė­sau­gos įstai­gų pra­šy­mu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami