Teismai paralyžiavo aplinkkelio tiesimą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-01 16:24
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-01 16:24
Maždaug 9,5 mln. eurų estakados per Vilniaus centrą kertančią Geležinio Vilko gatvę kelis mėnesius uždelsusi "Latvijas tilti" sostinės aplinkkelio III etapo rangos darbų konkurse nedalyvavo. LŽ archyvo nuotraukos
Dėl to, kad ne­už­bai­gia­mas ties­ti ir ne­funk­cio­nuo­ja Vil­niaus va­ka­ri­nis ap­link­ke­lis, šim­tų mi­li­jo­nų eu­rų sko­lo­se pa­sken­du­si sos­ti­nė kas­met pa­ti­ria dar ma­žiau­siai 8,5 mln. eu­rų (29,3 mln. li­tų ) nuo­sto­lio.

Ke­lias, tu­rįs su­jung­ti IXB trans­por­to ko­ri­do­rių Ki­je­vas-Mins­kas-Vil­nius-Klai­pė­da ir Vil­niaus-Pa­ne­vė­žio au­to­ma­gis­tra­lę, bu­vo pra­dė­tas ties­ti 2009 me­tais, at­lik­ti jau du dar­bų eta­pai. Be­li­ko tre­čia­sis, per ku­rį bus nu­ties­ti pa­sku­ti­niai 5,4 km ap­link­ke­lio.

90 mln. eu­rų (310,5 mln. li­tų) ver­tės dar­bai tu­rė­jo bū­ti pra­dė­ti dar šį pa­va­sa­rį ir baig­ti 2016-ųjų ru­de­nį, bet ge­riau­siu at­ve­ju da­bar jų pa­bai­gos teks lauk­ti dar po me­tų.

Ap­link­ke­lio tie­si­mo dar­bus su­stab­dė teis­mas. Ba­lan­džio 9 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­tai­kė lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po kon­kur­są, ku­rio lai­mė­to­jos bu­vo pa­skelb­tos še­šios bend­ro­vės – „Kau­no til­tai“ kar­tu su par­tne­riais bend­ro­vė­mis „Feg­da“, „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“, „Eu­ro­via Lie­tu­va“, „Til­tu­va“ ir „A­xis Po­wer“.

Bend­ro­vės „Lat­vi­ja til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, nag­ri­nė­jan­čiam skun­dą dėl šio kon­kur­so są­ly­gų ir tvar­kos, pa­tei­kė pra­šy­mą kreip­tis iš­aiš­ki­ni­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Tei­sin­gu­mo teis­mą, ku­ria­me pro­ce­dū­ros už­trun­ka la­bai il­gai.

Apie tai su "Lie­tu­vos ži­nio­mis" kal­bė­jo­si aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos ke­liai“ pre­zi­den­tas Rim­vy­das Gra­daus­kas.

Del­si­mas kai­nuo­ja brangiai

- Teis­mai – tiek Lie­tu­vos, tiek Eu­ro­pos - ga­li už­truk­ti pri­im­ti spren­di­mus. Ap­link­ke­lio tie­si­mo dar­bai ne­vyks. Tad trans­por­tas juo ne­va­žiuos dar il­gai, ir tai di­de­lis nuo­sto­lis. Ar bus ir ki­to­kių nuo­sto­lių?

-Jei­gu Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po tie­si­mo dar­bus bū­tų pra­dė­ta vyk­dy­ti 2015-ųjų pa­va­sa­rį, ran­go­vų bū­tų lau­ku­si tik vie­na žie­ma, kai dėl šal­čių lė­ti­na­mi ar ne­tgi vi­siš­kai stab­do­mi dar­bai, jie bū­tų baig­ti 2016 me­tų ga­le. Ta­čiau pra­ėjus trims mė­ne­siams po kon­kur­so su­stab­dy­mo jau aiš­ku, kad at­lie­kant ran­gos dar­bus da­bar jau ne­pa­vyks iš­veng­ti ir an­tros žie­mos, to­dėl dar­bai truks ma­žiau­siai me­tus il­giau nei nu­ma­ty­ta – iki 2017 me­tų pa­bai­gos. Jei ti­kė­si­me pre­li­mi­na­riais Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų skai­čia­vi­mais, jau vien dėl to bus pra­ras­ta ma­žiau­siai 8,5 mln. eu­rų.

Rimvydas Gradauskas: „Neaišku, ar kai bus paskelbtas naujas konkursas, aplinkkelio statybų kaina nepašoks papildomais šimtais tūkstančių".

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­jo še­šios bend­ro­vės, pa­siū­liu­sios be­veik 90 mln. eu­rų dar­bų kai­ną. Ji bu­vo skai­čiuo­ja­ma ta­da, kai naf­tos kai­nos bu­vo pa­sie­ku­sios is­to­ri­nes že­mu­mas. Naf­tos kai­nos de­da­mo­ji skai­čiuo­jant dar­bų įkai­nius ke­lių sek­to­riu­je su­da­ro per treč­da­lį vi­sų dar­bų kai­nos. Tai­gi ne­aiš­ku, ar kai bus pa­skelb­tas nau­jas kon­kur­sas, ap­link­ke­lio sta­ty­bų kai­na ne­pa­šoks pa­pil­do­mais šim­tais tūks­tan­čių. Dėl pra­sto­vų da­bar ken­čia kon­kur­są lai­mė­ju­sios bend­ro­vės.

Yra ir ža­la Vil­niui - ter­šia­ma ap­lin­ka, nes leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai bei su­nkve­ži­miai, ku­rie ga­lė­tų ap­link­ke­liu ap­va­žiuo­ti mies­tą, da­bar jį ker­ta, kar­tais – net per pa­tį Vil­niaus cen­trą. Gaiš­ta­mas vil­nie­čių lai­kas ir de­gi­na­mi de­ga­lai spūs­ty­se, o pra­dė­jus veik­ti sos­ti­nės va­ka­ri­niam ap­link­ke­liui, ma­nau, spūs­tims pa­nai­kin­ti ne­be­rei­kė­tų nei bran­gių tram­va­jaus, nei me­tro. Taip švais­to­mi mi­li­jo­nai.

- Skun­džiant kon­kur­so są­ly­gas kel­tas Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo klau­si­mas. Ar dėl to jau yra spren­di­mas ir koks?

- „Kau­no ke­liai“ krei­pė­si į Lie­tu­vos Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą dėl, jų nuo­mo­ne, ga­li­mo kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mo, še­šioms įmo­nėms tar­pu­sa­vy­je pa­si­da­li­nant dar­bus. Ta­čiau at­li­ku­si ty­ri­mą Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pa­žei­di­mų ne­įž­vel­gė.

Įmo­nės pri­va­lo bū­ti patikimos

- Taip pat ke­lia­mas klau­si­mas, kad Lie­tu­vo­je ran­gos dar­bų pir­ki­mo kon­kur­suo­se ga­li bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mos už­sie­nio bend­ro­vės. Ar jūs ži­no­te to­kių fak­tų?

- Fak­tai ro­do prieš­in­gai. Lie­tu­vo­je vei­kia pra­ncū­zų ka­pi­ta­lo “Eu­ro­via Lie­tu­va”, suo­mių - “Lem­min­kai­nen Lie­tu­va”, is­pa­nų - “Kau­no til­tai”, ir nė vie­na jų ne­sis­kun­džia, kad Lie­tu­vo­je jau­čia dis­kri­mi­na­ci­ją. At­krei­piu dė­me­sį, kad dvi iš pa­mi­nė­tų įmo­nių yra ir Vil­niaus ap­link­ke­lio III eta­po ran­gos dar­bų nu­ga­lė­to­jos.

Iš da­lies pa­tei­si­nu tas bend­ro­ves, ku­rios da­ly­va­vo kon­kur­se, jį pra­lai­mė­jo, ta­čiau įmo­nė tu­ri rim­tus ar­gu­men­tus, kad kon­kur­so są­ly­gos bu­vo ne­tei­sin­gos ar pa­na­šiai, ir ji krei­pia­si į teis­mą. Ta­čiau, kai skun­džia­ma­si net ne­da­ly­va­vus kon­kur­se...

- Ko­kios įmo­nės, Jū­sų ma­ny­mu, ga­li sta­ty­ti stra­te­gi­nius ob­jek­tus Lie­tu­vo­je?

- Aso­cia­ci­ja „Lie­tu­vos ke­liai“ se­niai kė­lė klau­si­mą Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je ir kai ku­rio­se ki­to­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, kad vals­ty­bi­niai ke­liai yra stra­te­gi­nės reikš­mės ob­jek­tai, juo­lab - til­tai, via­du­kai, esan­tys tuo­se stra­te­gi­niuo­se ke­liuo­se, tai yra ypa­tin­gi sta­ti­niai, ir jų sta­bi­lu­mas, pa­ti­ki­mu­mas yra la­bai svar­bus. Ir ma­no­me, kad tie ran­go­vai, ku­rie dir­ba stra­te­gi­niuo­se sta­ti­niuo­se, pri­va­lo bū­ti pa­ti­krin­ti, ar ti­krai yra pa­jė­gūs tuos sta­ti­nius ko­ky­biš­kai pa­sta­ty­ti, ar ne­tu­ri ko­kių nors ki­tų tiks­lų, nei sta­ti­nių sta­ty­ba.

Šiuo me­tu dėl krei­pi­mo­si į teis­mus ke­lių tie­si­mo ša­ka Lie­tu­vo­je yra par­aly­žuo­ta. Net su­nku įsi­vaiz­duo­ti, ko­kia ža­la da­bar da­ro­ma vi­sai ša­lies eko­no­mi­kai.

Faktai

Pre­li­mi­na­rius skai­čia­vi­mus dėl to, kiek Lie­tu­vos vai­ruo­to­jams Vil­niaus va­ka­ri­nis ap­link­ke­lis at­neš­tų nau­dos, jei jis veik­tų vi­su pa­jė­gu­mu, at­li­ko Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Mies­tų sta­ty­bos ka­ted­ros do­cen­tas dr.Vy­tau­tas Gri­go­nis. Jo tei­gi­mu, įgy­ven­di­nus sos­ti­nės ap­link­ke­lio tre­čią­jį eta­pą ir lei­dus juo eis­mą, ša­lies ir Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jai per pir­muo­sius funk­cio­na­vi­mo me­tus su­tau­py­tų lai­ko už 8 mln. eu­rų (27,6 mln. li­tų), ku­ro eko­no­mi­ja su­da­ry­tų dar apie 0,5 mln. (1,7 mln. li­tų) eu­rų.

Dr. Vytautas Grigonis

„Ki­tos są­nau­dos, to­kios kaip trans­por­to lo­ka­li tar­ša ir po­vei­kis kli­ma­to kai­tai, skai­čia­vi­muo­se nė­ra ver­tin­tos, nes vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių lai­ko eko­no­mi­ja at­ne­ša di­džiau­sią nau­dą vi­suo­me­nei“, - at­krei­pė dė­me­sį moks­li­nin­kas.

Pa­sak do­cen­to dr. V.Gri­go­nio, jei Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio III eta­po ruo­žas bū­tų baig­tas po me­tų, juo va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių srau­tas su­da­ry­tų apie 27-28 tūkst. au­to­mo­bi­lių per par­ą. „Tai daug, ži­nant, kad toks pat vi­du­ti­nis srau­tas fik­suo­ja­mas ir jud­riau­sio­je Lie­tu­vo­je Vil­niaus-Kau­no au­to­ma­gis­tra­lė­je. Sos­ti­nės va­ka­ri­niu ap­link­ke­liu bū­tų nu­krei­pia­mi tran­zi­ti­niai srau­tai nuo tan­kiai ap­gy­ven­din­tų mies­to ra­jo­nų. Tarp jų – ir su­nkias­vo­rio trans­por­to, ku­ris yra tar­šus ir di­di­na grūs­tis. Tai­gi, Vil­niaus va­ka­ri­nis ap­link­ke­lis svar­bus ir sos­ti­nės, ir na­cio­na­li­niu mas­tu“, - pa­ste­bė­jo do­cen­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ponui siaip  78.60.168.138 2015-07-01 23:56:53
Kuo CIA deltas Savanoriu prospektas it vakarinis aplinkelis!!!!????
0 0  Netinkamas komentaras
Šiaip  89.117.228.193 2015-07-01 20:47:08
Ne, čia lazda su keliais galais. Pirma, jei stebėjote aplinkkelio tiesimą, turėjote pestebėti – kai tik Zuokas valdžioje, keliai tiesiami, kai tik nustumia, ir keliai sustoja. Taigi, darykite išvadas, balsuotojai, che, che, che... Antra, iš tiesų nieko tas aplinkkelis nesprendžia. Kai tik atidarė, su dieliu džiaugsmu pradėjau juo naudotis. Bet kai piko valandomis tame atsiprašant „aplinkkelyje“ kamščiuose praleidau po valandą ties didžiuoju mazgu ir ant Savanorių tilto (matyt projektavimo klaidos), mečiau tą kvailą užmačią važiuoti į Kauno pusę aplinkkeliu – traukiu senuoju keliu per Savanorių prospektą. Nors šviesoforų ir daug, bet kamščių ta kryptimi nesusidaro (matyt visi stovi aplinkkelyje). Taigi, tiek tos bėdos, gali ir neskubėti...
2 1  Netinkamas komentaras
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami