Teismas leido tęsti Vilniaus vakarinio aplinkkelio statybos konkursą Papildyta 16.30

BNS 2015-07-03 15:55
BNS
2015-07-03 15:55
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Teis­mas po ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sio by­li­nė­ji­mo­si pa­ga­liau lei­do tęs­ti 90 mln. eu­rų ver­tės Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tę­si­nio ran­go­vo kon­kur­są, ku­rį lai­ki­nai bu­vo su­stab­džiu­si vie­na di­džiau­sių Lat­vi­jos ke­lių sta­ty­bos bend­ro­vių „Lat­vi­jas til­ti“ kar­tu su bend­ro­ve „Kau­no ke­liai“. Bend­ro­vės pra­ne­šė spren­di­mą jau aps­kun­du­sios Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Ape­lia­ci­nis teis­mas penk­ta­die­nį at­me­tė bend­ro­vių skun­dą ir lei­do tęs­ti kon­kur­są, BNS pra­ne­šė tei­sė­jos Ra­sos Gu­džiū­nie­nės pa­dė­jė­ja Ie­va Vaiš­vi­lie­nė. Tas pats teis­mas ba­lan­dį bu­vo lai­ki­nai su­stab­dęs mies­tui itin svar­bų kon­kur­są. Nau­jas teis­mo spren­di­mas įsi­ga­lio­jo iš kar­to, ne­pai­sant to, kad jis aps­kųs­tas.

Teis­mas ne­pa­kei­tė bend­ro­vėms ne­pa­lan­kios ge­gu­žės 4 die­nos Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties.

„Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas tin­ka­mai ir tei­sin­gai įver­ti­no įro­dy­mus, (...) vi­sa­pu­siš­kai ir ob­jek­ty­viai iš­aiš­ki­no ir tei­sin­gai nu­sta­tė by­los ap­lin­ky­bes, at­sklei­dė by­los es­mę, tei­sin­gai aiš­ki­no ir tai­kė vie­šuo­sius pir­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čias tei­sės nor­mas ir pri­ėmė tei­sė­tą spren­di­mą, ku­rio nai­kin­ti nė­ra pa­grin­do“, - ra­šo­ma nu­tar­ty­je.

Ape­lia­ci­nis teis­mas at­si­sa­kė kreip­tis ES Tei­sin­gu­mo Teis­mą, nes tei­si­nės by­los nuo­sta­tos ne­bu­vo su­si­ju­sios su ES tei­se. Anot teis­mo, bend­ras ap­link­ke­lio tie­si­mo ir elek­tros li­ni­jos iš­kė­li­mo dar­bų kon­kur­sas ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, be to, ap­link­ke­lio an­tro­jo eta­po sta­ty­bos me­tu šiuos pir­kus dar­bus at­ski­rai, bu­vo pa­tir­ta 507,1 tūkst. eu­rų nuo­sto­lių.

„Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ par­eiš­kė, kad teis­mas ne­pag­rįs­tai at­si­sa­kė kreip­tis į ES Tei­sin­gu­mo Teis­mą ir ne­įsi­gi­li­no į by­los es­mę.

„Mes pra­šo­me Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mo, kad bū­tų pa­siek­tas vi­siems pri­im­ti­nas aiš­ku­mas ir pa­dė­tas taš­kas, o ne kab­le­lis. Teis­mo nu­tar­tis bus nau­din­ga vi­siems rin­kos da­ly­viams bei to­kius dar­bus per­kan­čioms sa­vi­val­dy­bėms, o ga­liau­siai dėl jo lai­mės Lie­tu­vos žmo­nės - jie ga­lės bū­ti ti­kri, kad jų su­mo­ka­mi mo­kes­čiai pa­nau­do­ja­mi skaid­riai, o už inf­ras­truk­tū­rą ne­per­mo­ka­ma“, - pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė „Lat­vi­jas til­ti“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ge­na­di­jus Kam­ka­lo­vas.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vas Ed­var­das Va­ro­nec­kas BNS sa­kė, jog da­bar bus lau­kia­ma Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos iš­va­dos ir tik po to bus pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis su kon­kur­są lai­mė­ju­siais ran­go­vais.

„Teis­mas pa­sa­kė, kad vi­sos pro­ce­dū­ros bu­vo at­lik­tos tei­sin­gai. Ki­ta ver­tus, ieš­ko­vai dar tu­ri vie­ną mė­ne­sį skun­di­mui Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. Ne­ži­nau, ar nau­do­sis ta tei­se. Ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju šiai die­nai spren­di­mas įsi­tei­sė­jo ir nie­kas ne­truk­do tęs­ti pro­ce­dū­rų“, - tvir­ti­no E.Va­ro­nec­kas.

Kon­kur­są lai­mė­ju­sios bend­ro­vės „Kau­no til­tai“ va­do­vas Al­das Ru­se­vi­čius BNS sa­kė, jog pro­jek­to pa­bai­ga ti­kriau­siai nu­si­kė­lė į 2017 me­tus, ta­čiau tik pa­si­ra­šiu­sius su­tar­tį ir tu­rint par­eng­tą pro­jek­tą, bus ma­ty­ti, ka­da tiks­liai bus baig­tas ap­link­ke­lis.

„Vie­nas da­ly­kas tai, kad dar pra­eis šiek tiek lai­ko, kol pa­si­ra­šy­si­me su­tar­tį. Mes ne­ži­no­me tiks­liai, ka­da ga­lė­si­me ją pa­si­ra­šy­ti, bet jau fak­tas tas, kad mes pra­ra­do­me ge­riau­sią lai­ką star­tui. Tik pra­ėjus pro­ce­dū­roms ga­li­ma pra­dė­ti dar­bo pro­jek­to ren­gi­mą, tai bet ko­kiu at­ve­ju mes pra­ra­do­me vie­ną se­zo­ną. Aš ma­nau, kad da­bar pro­jek­to pa­bai­ga nu­si­kė­lė į 2017 me­tus“, - sa­kė A.Ru­se­vi­čius.

Di­džiau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se ke­lių ir til­tų sta­ty­bos bend­ro­vė „Kau­no til­tai“ su par­tne­riais dar­bus at­liks už 89,692 mln. eu­rų.

Kon­kur­są skun­dė ne tik Lat­vi­jos ir Kau­no bend­ro­vės, bet ir įmo­nės „Leg­ra­na“ ir „El­tel Ne­tworks“, ku­rios gin­či­jo jo da­lį dėl elek­tros li­ni­jos per­kė­li­mo. Šių dar­bų už­sa­ko­vė yra elek­tros per­da­vi­mo įmo­nė „Litg­rid“ - sta­tant ap­link­ke­lį, nu­ma­ty­ta 19,6 km il­gio 110 kV oro li­ni­ją pa­keis­ti ka­be­li­ne.

Sta­tant ap­link­ke­lį, bus nu­ties­tas 5,4 km il­gio ke­lias nuo Ozo gat­vės Vir­šu­liš­kė­se iki Uk­mer­gės gat­vės, ku­ri pe­rei­na į ke­lią Vil­nius-Pa­ne­vė­žys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami