Teismas: pažeidimo nuotrauka nėra įrodymas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-03 06:00
Tarp dažniausiai gyventojų įranga fiksuojamų KET pažeidimų – pavojingas vairavimas, pėsčiųjų nepraleidimas perėjoje ir važiavimas degant draudžiamam šviesoforo signalui. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­no­je by­lų nu­ta­rus, kad ne­ga­li­ma baus­ti vai­ruo­to­jo vien tik pa­gal gy­ven­to­jo pa­teik­tas nuo­trau­kas, ku­rio­se už­fik­suo­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mas, pi­lie­tiš­ki gy­ven­to­jai ėmė svars­ty­ti, ar ver­ta var­gin­tis ir nuo­trau­ko­se už­fik­suo­tus pa­žei­di­mus siųs­ti po­li­ci­jai bei sa­vi­val­dy­bių vie­šo­sios tvar­kos sky­riams.

Ne­skun­džia­mo­je Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ty­je, ku­rią pra­ėju­sią sa­vai­tę ad­mi­nis­tra­ci­nė­je by­lo­je pri­ėmė tei­sė­ja Ro­si­ta Pa­tac­kie­nė, bu­vo pa­žy­mė­ta, kad iš by­lo­je esan­čių nuo­trau­kų ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti tiks­laus lai­ko ar da­tos, ka­da jos bu­vo pa­da­ry­tos ir ka­da tiks­liai bu­vo už­fik­suo­tas Juo­zo J. gal­būt įvyk­dy­tas KET pa­žei­di­mas, to­dėl nė­ra pa­grin­do nuo­trau­kas lai­ky­ti ne­gin­či­ja­mu vai­ruo­to­jo kal­tės įro­dy­mu.

Pa­sak teis­mo, nei pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą su­ra­šiu­si sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja, nei nuo­bau­dą vai­ruo­to­jui sky­ręs jos ko­le­ga „pa­tys įvy­kio vie­to­je ne­bu­vo ir tin­ka­mo­mis prie­mo­nė­mis ne­už­fik­sa­vo gal­būt pa­da­ry­to pa­žei­di­mo“, o va­do­va­vo­si tik vie­no Vil­niaus gy­ven­to­jo elek­tro­ni­niu pa­štu pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir nuo­trau­ko­mis.

Be to, teis­mo tei­gi­mu, nag­ri­nė­jant elek­tro­ni­niu pa­štu gau­tą pra­ne­ši­mą, ne­bu­vo pa­ti­krin­tas pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos ti­kru­mas, pa­ti­ki­mu­mas ir ati­tik­tis jo nu­ro­dy­toms ap­lin­ky­bėms.

„Vie­nin­te­lis ga­li­mo ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo įro­dy­mas – au­to­mo­bi­lio „Mer­ce­des-Benz E270“ nuo­trau­ka, ne­bu­vo pa­da­ry­ta par­ei­gū­no, tu­rin­čio tei­sę su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą, to­dėl tu­ri bū­ti ver­ti­na­ma kaip pra­ne­ši­mas apie tei­sės pa­žei­di­mą, – pa­žy­mi­ma tei­sė­jos nu­tar­ty­je. – Teis­mo iš­va­dos tu­ri bū­ti grįs­tos tik to­kiais įro­dy­mais, ku­rie ne­ke­lia pa­grįs­tų abe­jo­nių sa­vo įro­do­mą­ja ga­lia ir leis­ti­nu­mu. To­dėl as­mens pa­da­ry­ta nuo­trau­ka, ku­rio­je už­fik­suo­tas ga­li­mas tei­sės pa­žei­di­mas, au­ten­tiš­ku­mas, ne­pa­ti­krin­ti įsta­ty­mo nu­ma­ty­to­mis prie­mo­nė­mis, ne­ga­li tu­rė­ti es­mi­nės įro­do­mo­sios ga­lios.“

Te­be­ver­ti­na, kaip įrodymą

Toks tei­sė­jos spren­di­mas su­kė­lė ne­men­ką pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių gy­ven­to­jų bruz­de­sį, nes vis dau­giau žmo­nių, pa­si­ry­žu­sių stab­dy­ti ke­lių chu­li­ga­nus, ap­si­rū­pi­na vaiz­do re­gis­tra­to­riais bei ki­to­kia tech­ni­ka ir ak­ty­viai fik­suo­ja KET pa­žei­dė­jus, o pra­ne­ši­mus siun­čia po­li­ci­jai. Žmo­nės ti­ki­si, kad chu­li­ga­nams bus skir­tos de­ra­mos baus­mės, o ka­rą Lie­tu­vos ke­liuo­se bend­ro­mis pi­lie­čių ir po­li­ci­jos pa­stan­go­mis pa­vyks su­stab­dy­ti. Tai­gi, gy­ven­to­jų pa­stan­gos ne­tek­tų pra­smės, jei­gu nuo­trau­ko­se už­fik­suo­tų KET pa­žei­di­mų teis­mai ne­lai­ky­tų įro­dy­mais, o pa­žei­dė­jus iš­tei­sin­tų.

Tramdyti vairuojančių chuliganų policininkai vieni nespėtų, prie to smarkiai prisideda ir pilietiški gyventojai. /Kauno VPK nuotrauka

Ta­čiau LŽ kal­bin­ti po­li­ci­jos ir sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ti­ki­no, kad tei­sė­jos R. Pa­tac­kie­nės spren­di­mas vie­no­je mi­nė­to­je by­lo­je ne­pa­da­rys įta­kos gy­ven­to­jų pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos apie KET pa­žei­di­mus trak­ta­vi­mui. Pa­žei­dė­jai ir to­liau bus bau­džia­mi pa­gal gy­ven­to­jų pa­teik­tas nuo­trau­kas, vaiz­do me­džia­gą ir ki­tus įro­dy­mus.

„Sa­vi­val­dy­bė, ga­vu­si me­džia­gą iš gy­ven­to­jų, ne­bau­džia (nu­si­žen­gu­sio­jo KET - red.) tik tuo at­ve­ju, jei pra­ne­šė­jas pats no­ri iš­lik­ti ano­ni­mas ir svars­tant by­lą teis­me ne­ga­lė­tų liu­dy­ti bei su­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie pa­ste­bė­tą nu­si­žen­gi­mą. Vi­sais ki­tais at­ve­jais ir to­liau pla­nuo­ja­me tai­ky­ti pra­kti­ką, kad kal­ti­nin­kas bus bau­džia­mas, jei gy­ven­to­jas in­for­muo­ja apie pa­žei­di­mą sos­ti­nė­je ir at­siun­čia nuo­trau­ką bei pa­pil­do­mų įro­dy­mų“, - in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė In­ga Si­ma­no­ny­tė.

Po­li­ci­jos tei­gi­mu, par­ei­gū­nai gy­ven­to­jų pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie KET pa­žei­di­mus ir to­liau ver­tins kaip įro­dy­mus. Ypač svar­bi in­for­ma­ci­ja apie šiurkš­tų chu­li­ga­niš­ką el­ge­sį ke­liuo­se, ku­ris daž­niau­siai už­fik­suo­ja­mas au­to­mo­bi­liuo­se įreng­tais vaiz­do re­gis­tra­to­riais. Daž­niau­si gy­ven­to­jų įran­ga fik­suo­ja­mi pa­žei­di­mai - vai­ruo­to­jas pa­vo­jin­gai vai­ruo­ja, ne­pra­lei­džia pės­čių­jų pe­rė­jo­je ir va­žiuo­ja de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

„Su­si­pa­ži­nus su mi­nė­ta Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi ga­li­ma su­tik­ti, kad ne kiek­vie­nam KET pa­žei­di­mui įro­dy­ti pa­kan­ka vien pa­da­ry­tos nuo­trau­kos. Šio­je by­lo­je as­muo bu­vo kal­ti­na­mas tuo, kad pa­li­ko sto­vė­ti au­to­mo­bi­lį ten, kur su­sto­ju­si trans­por­to prie­mo­nė kliu­dė ki­tų trans­por­to prie­mo­nių ar pės­čių­jų eis­mui. To­kiam pa­žei­di­mui įro­dy­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ne tik nu­fo­tog­ra­fuo­ja au­to­mo­bi­lį, bet ir nu­brai­žo sche­mą, ku­rio­je yra nu­ro­do­mi at­stu­mai, ar­ba pa­ima vai­ruo­to­jo, ku­riam truk­do sto­vin­tis au­to­mo­bi­lis pra­va­žiuo­ti, pa­aiš­ki­ni­mą. Įro­dy­mai tu­ri bū­ti su­rink­ti taip, kad ne­kil­tų abe­jo­nių, jog KET pa­žei­di­mas bu­vo pa­da­ry­tas“, - si­tua­ci­ją įver­ti­no Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vė Li­na Ne­mei­kai­tė.

Pra­ne­ši­mai įro­do nu­si­žen­gi­mą

Kaip pa­vyz­dį, pa­sak jos, ga­li­ma pa­teik­ti ir daug ki­to­kių teis­mo spren­di­mų, kai vai­ruo­to­jai bu­vo pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn pa­gal as­me­nų po­li­ci­jai ar sa­vi­val­dy­bėms at­siųs­tas nuo­trau­kas. An­tai Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2013 me­tų spa­lio 2 die­ną sa­vo nu­ta­ri­me pa­žy­mė­jo: „Ko­le­gi­ja yra tos nuo­mo­nės, kad nors ant by­lo­je esan­čios fo­to­nuo­trau­kos, ku­rio­je už­fik­suo­tas pa­žei­dė­jos au­to­mo­bi­lis, sto­vin­tis ant ve­jos, nė­ra nu­ro­dy­ta nuo­trau­kos da­ry­mo da­ta ir lai­kas, ta­čiau elek­tro­ni­nio laiš­ko, ku­riuo bu­vo at­siųs­ta mi­nė­ta nuo­trau­ka, ko­pi­ja pa­tvir­ti­na, jog nuo­trau­ka bu­vo pa­da­ry­ta elek­tro­ni­nio laiš­ko ko­pi­jo­je nu­ro­dy­tu lai­ku.“ Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas 2014 me­tų ge­gu­žės 8 die­nos nu­ta­ri­mu ad­mi­nis­tra­ci­nė­je by­lo­je taip pat pri­pa­ži­no, kad as­mens pa­teik­ta nuo­trau­ka ir liu­di­ji­mas teis­me yra pa­kan­ka­mas pa­grin­das pri­pa­žin­ti ki­tą as­me­nį kal­tu dėl pa­da­ry­to KET pa­žei­di­mo, t. y. pa­li­kus sto­vė­ti au­to­mo­bi­lį ant ša­li­gat­vio.

„Po­li­ci­ja dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria tiems pra­ne­ši­mams, ku­riuo­se in­for­muo­ja­ma apie pa­žei­di­mus, ke­lian­čius grės­mę eis­mo ir žmo­nių sau­gu­mui: pa­vo­jin­gai ir chu­li­ga­niš­kai vai­ruo­ja­ma, pe­rė­jo­se ne­pra­lei­džia­mi pės­tie­ji, ne­pai­so­ma švie­so­fo­ro sig­na­lų. Ma­no­me, kad bend­ros gy­ven­to­jų, po­li­ci­jos ir sa­vi­val­dy­bių pa­stan­gos pri­si­de­da prie eis­mo sau­gu­mo si­tua­ci­jos ge­ri­ni­mo mū­sų ša­ly­je. Po­li­ci­ja dė­kin­ga gy­ven­to­jams, ku­rie el­gia­si pi­lie­tiš­kai ir in­for­muo­ja apie da­ro­mus KET pa­žei­di­mus", - pa­žy­mė­jo L. Ne­mei­kai­tė.

Su­lau­kia tūks­tan­čių pranešimų

2014 me­tais Po­li­ci­jos re­gis­truo­ja­mų įvy­kių re­gis­tre iš vi­so už­fik­suo­ti 33 578 as­me­nų pra­ne­ši­mai apie pa­da­ry­tus KET pa­žei­di­mus vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ga­vus iš as­me­nų pra­ne­ši­mą apie pa­da­ry­tą KET pa­žei­di­mą, pra­de­da­ma ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­los tei­se­na. Par­ei­gū­nas, ti­rian­tis pra­ne­ši­mą apie pa­žei­di­mą, kvie­čia į po­li­ci­ją trans­por­to prie­mo­nės, ku­ria gal­būt bu­vo pa­da­ry­tas pa­žei­di­mas, sa­vi­nin­ką (val­dy­to­ją) ar jo nu­ro­dy­tą ki­tą as­me­nį, ku­ris vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę.

At­siž­vel­giant į teis­mų for­muo­ja­mą pra­kti­ką nag­ri­nė­jant ad­mi­nis­tra­ci­nio pa­žei­di­mo by­las, ku­rios pra­dė­tos pa­gal ki­tų as­me­nų pa­teik­tas nuo­trau­kas ar vaiz­do įra­šus, trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kui ar val­dy­to­jui ne­su­ti­kus su pa­žei­di­mu, apk­lau­sia­mas ir pa­žei­di­mą už­fik­sa­vęs as­muo.

Pa­sak po­li­ci­jos, pa­gal as­me­nų at­siųs­tą in­for­ma­ci­ją, tin­ka­mai su­rin­kus įro­dy­mus, ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ta daug nu­si­žen­gu­sių vai­ruo­to­jų, tai­ky­tos ir griež­tos ad­mi­nis­tra­ci­nės nuo­bau­dos.

Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 256 straips­ny­je nu­ma­ty­ta, kad įro­dy­mai ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­lo­je yra bet ku­rie fak­ti­niai duo­me­nys, ku­riais rem­da­mie­si or­ga­nai (par­ei­gū­nai) įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka nu­sta­to, ar yra pa­da­ry­tas ad­mi­nis­tra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas, ar jo nė­ra, ar dėl jo pa­da­ry­mo tas as­muo kal­tas, ir ki­to­kias ap­lin­ky­bes, tu­rin­čias reikš­mės by­lai tei­sin­gai iš­spręs­ti.

Tei­sė tir­ti pra­ne­ši­mus apie trans­por­to prie­mo­nių su­sto­ji­mo ir sto­vė­ji­mo tvar­kos pa­žei­di­mus yra su­teik­ta ir sa­vi­val­dy­bių įga­lio­tiems as­me­nims, to­dėl pra­ne­ši­mus apie to­kius KET pa­žei­di­mus as­me­nys ga­li siųs­ti ir sa­vi­val­dy­bėms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
kritikas  78.58.253.253 2015-02-03 13:04:16
Jeigu kas nors slapinsis ant teisejos namo sienos ir bus nufotografuotas ar teiseja laikys tai pazeidimu
17 1  Netinkamas komentaras
taip ir taip  193.219.62.101 2015-02-03 12:44:02
Visiškai teisingas teismo sprendimas. Pamačius pažeidėją, reikia pranešti institucijoms, turinčioms teisę rinkti įrodymus ir juos fiksuoti bei surašyti protokolą. Priešingu atveju, fotošopo pagalba galima padaryti tokių fotonuotraukų, kad žmogus iš kalėjimo neišlįs, o ne tik bus nubaustas. Be to, neaišku kada tos nuotraukos darytos-gal prieš metus ar du, o bausti galima tik prieš tam tikrą laiką padarytą pažeidimą. Policija ragindama žmones fiksuoti pažeidimus nuotraukose, daro patys pažeidimą ir klaidina žmones.
6 17  Netinkamas komentaras
Valdas  213.252.196.2 2015-02-03 11:34:29
Pries kuri laika pora tokiu belekaip salia namu (judri gatve) ant vejos ar ivaziavima uztatanciu kultunu uzfiksavau ir nusiunciau policijai (Panevezys). veliau is ju atejo laiskas informuojantis kad nubausti, o man padekojo. Taip ir turetu but.
17 1  Netinkamas komentaras
geras  78.56.36.225 2015-02-03 10:43:23
kokie teisėjai tokie ir sprendymai ,kokia valdžia tokie ir istatymai,rinkymai artėja galvokit.
9 2  Netinkamas komentaras
teismų  178.16.37.152 2015-02-03 10:37:17
sprendimai padeda , kad Lietuvoje būtų betvarkė ir kas turi pinigų, kur nori ten stato. Buvo atvejis, kai grįžau namo, laiptinės durys užstatytos lengva mašina taip, kad vos nesuplėšiau paltą, kol pralindau per siaurą plyšį patekti į laiptinę. Net ant tiek durnai bukas vairuotojas, kad net nesuvokia, kad laiptinės duris atsidaro į išorės pusę.Arba stato mašina ant žaliosios vejos prie namo sienos po langais. Ir teismai tokius išteisina?????? Peršasi tokios mintys:arba teisėjų moralės trūkumas arba patys taip elgiasi............
9 2  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami