Telefonu prie vairo dažniau plepa vyrai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-24 12:17
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-24 12:17
Tyrimas atskleidė, jog telefonu prie vairo be laisvų rankų įrangos nevengia plepėti ir vyrai.  LŽ archyvo nuotrauka
Re­tas vai­ruo­to­jas at­vi­rai pri­si­pa­žin­tų, ko­kias ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­džia vai­ruo­da­mas. Ta­čiau at­li­kus ano­ni­mi­nę vi­suo­me­nės apk­lau­są – at­sa­ky­mai ga­na nuo­šir­dūs: nuo ne­žy­maus grei­čio vir­ši­ji­mo iki sė­di­mo prie vai­ro iš­gė­rus. Ypač įdo­mu šio­je apk­lau­so­je pa­ly­gin­ti vy­rų ir mo­te­rų el­ge­sį ke­ly­je.

Grei­tį lin­kę vir­šy­ti ir vy­rai, ir moterys

Apk­lau­sos me­tu res­pon­den­tams bu­vo pa­teik­tas nu­si­žen­gi­mų ke­lių eis­mo tai­syk­lėms są­ra­šas ir pa­pra­šy­ta at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kaip daž­nai ir ko­kias tai­syk­les jie pa­žei­džia. Ty­ri­mą už­sa­kė drau­di­mo bend­ro­vė „Gjen­si­di­ge Bal­tic“, siek­da­ma iš­siaiš­kin­ti, ko­kius nu­si­žen­gi­mus yra lin­kę da­ry­ti vai­ruo­to­jai ir kaip šios „nuo­dė­mės“ ski­ria­si tarp vy­rų ir mo­te­rų.

Daž­niau­siai, tiek vy­rai, be­veik 60 pro­cen­tų, tiek mo­te­rys, be­veik 50 pro­cen­tų, pri­pa­ži­no ne­žy­miai – iki 10 km/val., vir­ši­jan­tys grei­tį. Ati­tin­ka­mai – 24 ir 16 pro­cen­tų – tei­gė vir­ši­jan­tys grei­tį 15–20 km/val. ir dau­giau.

„Vi­suo­me­nė­je vy­rau­ja daug nuo­sta­tų apie vy­rų ir mo­te­rų vai­ra­vi­mo ypa­tu­mus, tad ši apk­lau­sa bu­vo ge­ra pro­ga iš­siaiš­kin­ti, ko­kius pa­žei­di­mus są­mo­nin­gai da­ro abie­jų ly­čių vai­ruo­to­jai. Ne­pai­sant vi­sų pers­pė­ji­mų ir grei­čio vir­ši­ji­mo ap­ri­bo­ji­mų, bū­tent grei­tis iš­lie­ka daž­niau­siu pra­si­žen­gi­mu, su­ke­lian­čiu skau­džiau­sias pa­sek­mes ke­liuo­se“, – sa­kė „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Lie­tu­vos fi­lia­lo Trans­por­to ža­los su­re­gu­lia­vi­mo sky­riaus va­do­vas Ag­nius Gu­čius.

Ty­ri­mo re­zul­ta­tai pa­nei­gė ir vy­rau­jan­tį ste­reo­ti­pą, kad te­le­fo­nu dau­giau­siai kal­ba mo­te­rys. Kaip apk­lau­sos re­zul­ta­tai par­odė, net kas an­tras vy­ras pri­pa­ži­no kar­tais vai­ruo­da­mas kal­ban­tis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Tuo tar­pu to­kį nu­si­žen­gi­mą prie vai­ro yra lin­ku­si da­ry­ti kas tre­čia mo­te­ris. Pa­ste­bė­ta, jog daž­niau­siai šią nuodėmę da­ro 18–45 me­tų ir di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­tys res­pon­den­tai.

Pa­vo­jin­giau­si – 18–25 me­tų vyrai

Dar vie­na nuo­dė­mė pa­gal po­pu­lia­riau­sių nu­si­žen­gi­mų rei­tin­gą pri­klau­so mo­te­rims: jos daž­niau ne­gu vy­rai va­žiuo­ja už­si­de­gus gel­to­nai švie­so­fo­ro švie­sai. Kas penk­ta mo­te­ris ir be­veik kas šeš­tas vy­ras ne­pai­so mirk­sin­čio švie­so­fo­ro sig­na­lo.

„Į­ver­ti­nus vi­sus apk­lau­sos re­zul­ta­tus, ga­li­ma ma­ny­ti, kad aps­kri­tai dau­giau ke­lių eis­mo pa­žei­di­mų da­ro vy­rai – apk­lau­so­je jie pa­žy­mė­jo dau­giau tei­gi­nių nei mo­te­rys. Jie daž­niau vir­ši­ja grei­tį, at­lie­ka ri­zi­kin­gus ma­nev­rus, ma­žiau pa­iso ke­lių ženk­li­ni­mo nu­ro­dy­mų. Pa­aiš­kė­jo, kad są­mo­nin­gai daž­niau tai­syk­les pa­žei­džia jau­ni 18–25 me­tų vy­rai, did­mies­čių gy­ven­to­jai“, – duo­me­nis ver­ti­no A. Gu­čius.

Ne­ti­kė­tas at­vi­ru­mas ar tei­gia­mi po­ky­čiai?

Apk­lau­sos re­zul­ta­tai nu­ste­bi­no tuo, kad pės­tie­siems ne­drau­giš­kos yra tiek mo­te­rys, tiek vy­rai. Tei­gi­nį „Nep­ra­lei­džia­te pės­čių­jų, jei jie lau­kia, bet dar nė­ra įėję į pe­rė­ją“ pa­si­rin­ko po 9 pro­cen­tus res­pon­den­tų – vie­no­das vy­rų ir mo­te­rų skai­čius.

Ne­ti­kė­tai ma­žas pro­cen­tas res­pon­den­tų pri­si­pa­ži­no, kad sė­da prie vai­ro iš­gė­rę – vos 1 pro­cen­tas mo­te­rų ir 2 – vy­rų. Jei apk­laus­tie­ji iš­ties bu­vo at­vi­ri, ga­li­ma sa­ky­ti, kad toks ma­žas šį pa­žei­di­mą da­ran­čių vai­ruo­to­jų skai­čius yra pa­ti ge­riau­sia ty­ri­mo ži­nia. Nors ir vy­rau­ja ste­reo­ti­pas, jog ša­lies ke­liuo­se ma­ža kul­tū­rin­gų vai­ruo­to­jų, apk­lau­sos duo­me­nys sa­ko ką ki­tą: kas tre­čia mo­te­ris ir kas penk­tas vy­ras tei­gia nie­ka­da ne­pa­žei­di­nė­jan­tys ke­lių eis­mo tai­syk­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami