Teršalų emisijos klastojimo skandalas kliudė ir „Renault“ Papildyta 17.50

Vidmantas UŽUSIENISv.uzusienis@lzinios.lt   2016-01-15 16:35
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
 
2016-01-15 16:35
Prancūzijos teisėsaugai kilo įtarimų, kad „Renault“ irgi savo gaminamuose automobiliuose klastoja teršalų duomenis. LŽ archyvo nuotrauka
Ket­vir­ta­die­nį Pra­ncū­zi­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Re­nault“ ak­ci­jos bu­vo pra­ra­du­sios iš­kart 24,2 proc. sa­vo ver­tės – vos per die­ną kom­pa­ni­jos vie­na ak­ci­ja at­pi­go nuo 86,6 iki 69,7 eu­rų, pra­ne­šė por­ta­las te­leg­raph.co.uk.

Jo ži­nio­mis, ket­vir­ta­die­nį bend­ra Pra­ncū­zi­jos kom­pa­ni­jos ak­ci­jų ver­tė bu­vo nu­kri­tu­si net 5 mlrd. eu­rų. Ta­čiau va­kar jos bran­go pa­aiš­kė­jus, kad bent jau kol kas įvy­kiai „Re­nault“ nė­ra pa­na­šūs į „Volks­wa­gen“ su­kel­tą „dy­zel­gei­tą“, kai vo­kie­čių ga­min­to­jas ty­čia su­kčia­vo spe­cia­lia iš­ma­nią­ja įran­ga per tech­ni­nes ap­žiū­ras dirb­ti­nai ma­žin­da­mas duo­me­nis apie iš­me­ta­mus ter­ša­lus.

„Re­nault“ ak­ci­jų ver­tė į is­to­ri­nes 20 me­tų že­mu­mas nu­si­ri­to nau­jie­nų agen­tū­rai APF pa­skel­bus apie kai ku­riuo­se kom­pa­ni­jos biu­ruo­se at­lie­ka­mas kra­tas. Agen­tū­ros duo­me­ni­mis, ga­li­mus klas­to­ji­mo at­ve­jus au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­se ti­rian­tys Pra­ncū­zi­jos eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai at­li­ko da­lies „Re­nault“ pri­klau­san­čių kom­piu­te­rių poė­mį.

Agen­tū­ra „Bloom­berg“ ci­tuo­ja pra­ncū­zų Vi­suo­ti­nės dar­bo kon­fe­de­ra­ci­jos, pa­pras­čiau va­di­na­mos prof­są­jun­go­mis, at­sto­vą Flo­ra­ną Gri­mal­dį, ku­ris pa­tvir­ti­no, jog kra­tos „Re­nault“ biu­ruo­se su­si­ję su įta­ri­mais, jog „Re­nault­“i ir­gi klas­to­ja ter­ša­lų emi­si­jos duo­me­nis. „Ky­la įspū­dis, kad ty­ri­mas su­si­jęs su au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mais ter­ša­lų stan­dar­tais „Volks­wa­gen“ duo­me­nų klas­to­ji­mo fo­ne“, – agen­tū­rai „Bloom­berg“ sa­kė F.Gri­mal­dis.

Tuo pa­čiu prof­są­jun­gos at­sto­vas at­sklei­dė tu­rįs ži­nių, kad at­lie­kant kra­tas bu­vo do­mi­ma­si tais „Re­nault“ kom­pa­ni­jos do­ku­men­tais, ku­riuo­se kal­ba­ma apie au­to­mo­bi­lių ter­ša­lų iš­me­ti­mo tes­tų re­zul­ta­tus ir va­rik­lių ser­ti­fi­ka­vi­mu. Pa­sak te­leg­raph.co.uk šal­ti­nių, kol kas ty­rė­jai ne­ra­do sva­rių įro­dy­mų, kad pa­si­tai­kan­tys ne­ati­ti­ki­mai tarp fak­ti­nių ir dek­la­ruo­ja­mų­jų kenks­min­gų me­džia­gų iš­me­ti­mo emi­si­jų „Re­nault“ au­to­mo­bi­liuo­se ga­lė­jo at­si­ras­ti dėl ty­či­nės veik­los.

Anot nau­jie­nų agen­tū­ros „Reu­ters“, va­kar Pra­ncū­zi­jos kon­cer­nas ne­ko­men­ta­vo ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mų.

„Dy­zel­gei­to“ skan­da­las ki­lo Ame­ri­ko­je 2015 me­tų ru­dens pra­džio­je, kai bu­vo ap­tik­ta, jog Vo­kie­ti­jos „Volks­wa­gen“ į kai ku­rių sa­vo au­to­mo­bi­lių mo­to­rus įmon­ta­vo spe­cia­lią įran­gą, ku­ri at­va­rius ma­ši­ną į pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą ją at­lie­kant klas­to­da­vo ang­lies dvi­de­gi­nio iš­me­ti­mo duo­me­nis. Ne­tru­kus jau pats kon­cer­nas pri­pa­ži­no, kad klas­to­ji­mo prog­ra­ma bu­vo įmon­tuo­ta į 11 mi­li­jo­nų ne tik dy­ze­li­nius, bet ir ben­zi­ni­nius va­rik­lius tu­rin­čių „Volks­wa­gen“ vi­sa­me pa­sau­ly­je. Te­leg­raph.co.uk tvir­ti­ni­mu, vo­kie­čiams kvai­las poel­gis jau kai­na­vo 6,7 mlrd. JAV do­le­rių. Dar vi­sai ne­se­niai bu­vo kal­ba­ma, kad iš vi­so skan­da­las kon­cer­no sąs­kai­tas ap­kar­pys 30 mlrd. JAV do­le­rių, ta­čiau prieš ke­lias die­nas Ame­ri­kos vy­riau­sy­bė par­eiš­kė, jog vien tik jos ieš­ki­nys ga­li siek­ti 80 mi­li­jar­dų.

„Re­nault“ at­sto­vė Lie­tu­vo­je UAB „Sos­te­na“ dien­raš­čiui LŽ at­siun­tė to­kį ko­men­ta­rą:

„Po to kai JAV ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra (EPA) at­sklei­dė, kad pir­mau­jan­tis au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas nau­do­ja ter­ši­mo duo­me­nis klas­to­jan­čią prog­ra­mi­nę įran­gą, Pra­ncū­zi­jos Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no ne­prik­lau­so­mą tech­ni­nę ko­mi­si­ją.

Šios ne­prik­lau­so­mos tech­ni­nės ko­mi­si­jos tiks­las yra pa­tvir­tin­ti, kad Pra­ncū­zi­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ne­nau­do­ja pa­na­šios įran­gos sa­vo au­to­mo­bi­liuo­se.

To­dėl mi­nis­trų ka­bi­ne­to įga­lio­ta Pra­ncū­zi­jos Ser­ti­fi­ka­vi­mo ko­mi­si­ja (UTAC) šiuo me­tu ti­ria 100 rin­ko­je esan­čių au­to­mo­bi­lių, tarp ku­rių yra ir 25 „Re­nault“ au­to­mo­bi­liai (tai ati­tin­ka kom­pa­ni­jos rin­kos da­lį Pra­ncū­zi­jo­je). Iki 2015 m. gruo­džio mė­ne­sio pa­bai­gos bu­vo pa­ti­krin­ta 11 au­to­mo­bi­lių, tarp ku­rių 4 bu­vo „Re­nault“ mar­kės ir tai lei­do pra­dė­ti pro­duk­ty­vias dis­ku­si­jas su „Re­nault“ in­ži­nie­rių ko­man­da.

Pra­ncū­zi­jos Ener­gi­jos ir kli­ma­to agen­tū­ra (DGEC) prie Eko­lo­gi­jos, tva­raus vys­ty­mo ir ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, ku­ri yra pa­grin­di­nis ne­prik­lau­so­mos tech­ni­nės ko­mi­si­jos at­sto­vas, šiuo me­tu jau lai­ko­si nuo­mo­nės, kad vyks­tan­tis ty­ri­mas at­skleis, kad to­kios įran­gos „Re­nault“ au­to­mo­bi­liuo­se nė­ra.

Tai yra ge­ra ži­nia „Re­nault“ kom­pa­ni­jai.

Šiuo me­tu at­lie­ka­mi tes­tai at­ve­ria ke­lius pri­tai­ky­ti ge­res­nius spren­di­mus „Re­nault“ tar­šos re­gu­lia­vi­mo pla­ne pri­sta­ty­tiems esa­miems ir bū­si­miems „Re­nault“ au­to­mo­bi­liams, sie­kiant pa­ge­rin­ti mū­sų au­to­mo­bi­lių ener­gi­nį efek­ty­vu­mą.

Tuo pat me­tu Kon­ku­ren­ci­jos, var­to­to­jų ap­sau­gos ir ko­vos su su­kčia­vi­mu de­par­ta­men­tas prie Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos (DGCCRF) nu­spren­dė pra­tęs­ti pa­pil­do­mus me­džia­gų ir ga­my­bos vie­tų ty­ri­mus, sie­kiant ga­lu­ti­nai pa­tvir­tin­ti ne­prik­lau­so­mos tech­ni­nės ko­mi­si­jos pir­mą­sias iš­va­das.

DGCCRF at­sto­vai ap­si­lan­kė pa­grin­di­nė­je įmo­nės būs­ti­nė­je, „Re­nault“ tech­ni­nia­me cen­tre Lar­dy­je ir tech­no­lo­gi­jų cen­tre Guyan­cour­te.

„Re­nault“ ko­man­dos vi­siš­kai bend­ra­dar­biau­ja su ne­prik­lau­so­ma tech­ni­ne ko­mi­si­ja ir Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, ku­rie nu­spren­dė at­lik­ti pa­pil­do­mus ty­ri­mus.

Po sėk­min­gai pa­si­bai­gu­sios Par­yžiaus kli­ma­to kon­fe­ren­ci­jos (COP21), „Re­nault“ ke­ti­na dar la­biau pa­di­din­ti sa­vo in­dė­lį į pla­ne­tą tau­so­jan­čius pra­mo­nės spren­di­mus.

Šiuo me­tu „Re­nault Group“ jau yra tarp 3 pir­mau­jan­čių kom­pa­ni­jų (pir­mi 2013 m., an­tri 2014 m.), ku­rios sėk­min­gai vys­to ang­lies diok­si­do tar­šos prog­ra­mą. Per pa­sku­ti­niuo­sius 3 me­tus „Re­nault Group“ 10 proc. su­ma­ži­no kom­pa­ni­jos au­to­mo­bi­lių ang­lies diok­si­do tar­šą.“

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
VW keliu  78.60.168.138 2016-01-15 23:39:02
Ar volkswagen skandalo pradzioje ne ta pati snekejo?
0 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami