Tėvų klaidos: ar jūsų mažasis dviratukininkas saugus?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-22 08:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-22 08:26
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ko­kia vai­kys­tė ir ko­kia va­sa­ra be dvi­ra­čio? Vi­so­je ša­ly­je il­gė­jan­tys dvi­ra­čių ta­kai ir au­gan­ti dvi­ra­čių kul­tū­ra lė­mė, kad vis dau­giau šei­mų kar­tu su vai­kais nau­do­ja­si šia trans­por­to prie­mo­ne tiek kas­die­nė­je bui­ty­je, tiek ak­ty­viai leis­da­mi lais­va­lai­kį. 

Vis dėl­to spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad to­li gra­žu ne kiek­vie­ni tė­vai de­ra­mai pa­si­rū­pi­na sa­vo ma­žų­jų dvi­ra­tu­ki­nin­kų sau­gu­mu. Klai­dos, ku­rias da­ro tė­vai, kar­tais bū­na dėl ne­ži­no­ji­mo – tar­ki­me, par­en­kant ne­tin­ka­mo dy­džio dvi­ra­tį, ta­čiau kar­tais – dėl ne­do­va­no­ti­no ap­lai­du­mo, pa­vyz­džiui, kai va­žiuo­jan­tys ma­žy­liai ne­dė­vi dvi­ra­ti­nin­ko šal­mo.

Vai­ko sau­gu­mas pra­si­de­da nuo tėvų

Nu­pir­ko­te vai­kui dvi­ra­tį? Jis tu­ri bū­ti ko­ky­biš­kas, pil­nai su­komp­lek­tuo­tas, o svar­biau­sia – kar­tu su dvi­ra­čiu vai­kas pri­va­lo gau­ti ir ži­nias, kaip juo sau­giai nau­do­tis. Vil­niaus aps. vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė, ko­mi­sa­rė ins­pek­to­rė Ais­tė Di­jo­kai­tė jau ne vie­ne­rius me­tus dir­ba pre­ven­ci­nį dar­bą su vai­kais, aiš­kin­da­ma apie sau­gaus eis­mo svar­bą ke­ly­je, ta­čiau kal­bė­da­ma apie ma­žų­jų dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mą ji pir­miau­sia pa­brė­žia tė­vų at­sa­ko­my­bę: „Kaip kiek­vie­nas prie­tai­sas tu­ri nau­do­ji­mo ins­truk­ci­ją, taip ir dvi­ra­tis tu­ri sa­vo nau­do­ji­mo tai­syk­les. To­dėl prieš so­din­da­mi vai­ką ant nu­pirk­to dvi­ra­čio, bū­tent tė­vai pri­va­lo iš­aiš­kin­ti sa­vo vai­kui, kaip juo sau­giai nau­do­tis. Ne­ga­na to, dvi­ra­tis tu­ri bū­ti su­komp­lek­tuo­tas – o tai reiš­kia, kad kar­tu su dvi­ra­čiu pri­va­lo­ma vai­kui nu­pirk­ti ir dvi­ra­ti­nin­ko šal­mą. Tai­syk­lės nu­ma­to, kad ke­liu dvi­ra­čiu va­žiuo­jan­tys vi­si vai­kai (iki 18 me­tų) pri­va­lo dė­vė­ti šal­mą“.

Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Ar taip ir yra? To­li gra­žu: pa­sak par­ei­gū­nės, šal­mų ne­dė­vė­ji­mas vis dar iš­lie­ka vie­na ak­tua­liau­sių prob­le­mų. O juk dvi­ra­tis – vi­sų pir­ma dėl sa­vo grei­čio – yra pa­di­din­to pa­vo­jaus trans­por­to prie­mo­nė, to­dėl šal­mas tu­rė­tų bū­ti dė­vi­mas ne tik lai­kan­tys tai­syk­lių ke­ly­je, bet vi­sa­da – dėl pa­čių vai­kų sau­gu­mo. Tė­vai pa­mirš­ta ir tai, kad dvi­ra­čio kė­du­tė­je ve­ža­mas vai­kas pri­va­lo bū­ti su šal­mu. Kaip ro­do pra­kti­ka, vai­kai daž­niau­siai nu­ken­čia ar­ba dėl sa­vo ne­at­sar­gu­mo, ar­ba dėl tė­vų ne­at­sa­kin­gu­mo – kai su dvi­ra­čiu virs­da­mi tė­vai su­ža­lo­ja ve­ža­mus vai­kus.

Pa­sak ins­pek­to­rės, su­nku įver­tin­ti dvi­ra­čiais ve­ža­mų vai­kų pa­ti­ria­mų trau­mų daž­nu­mą, nes pa­pras­tai po to­kių ne­lai­mių į po­li­ci­ją ne­si­krei­pia­ma. „Vai­kų ve­ži­mas be šal­mų, kė­du­čių svo­rio ap­ri­bo­ji­mų ne­pai­sy­mas – tai ne šiaip ap­lai­du­mas. Va­din­ki­me da­ly­kus ti­krai­siais var­dais: tai yra tai­syk­lių pa­žei­di­mas ir vai­ko ne­prie­žiū­ra. Ly­giai to­kia pa­čia ne­prie­žiū­ra ga­li­ma pa­va­din­ti ir at­ve­jus, kai ma­ži vai­kai vie­ni va­ži­nė­ja­si gat­vė­mis. Vai­kų iki 14 me­tų (iš­sky­rus 12-me­čius, tu­rin­čius dvi­ra­ti­nin­kų pa­žy­mė­ji­mus) gat­vė­se ir ke­liuo­se su dvi­ra­čiu aps­kri­tai ne­tu­rė­tų bū­ti – jie ga­li va­ži­nė­tis tik kie­me, sta­dio­ne, miš­ko ta­kuo­se, gy­ve­na­mo­sios zo­nos te­ri­to­ri­jo­se, dvi­ra­čių ta­kuo­se. Prieš me­tus įsi­ga­lio­jęs ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mas nu­ma­to, kad vy­res­ni nei 8 me­tų vai­kai ga­li va­žiuo­ti va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi pri­žiū­ri­mi su­au­gu­sių­jų. Ta­čiau vėl­gi: ar to­kia prie­žiū­ra bus efek­ty­vi, ar vi­sa­da ša­lia esan­tis su­au­gęs dvi­ra­ti­nin­kas ga­li už­ti­krin­ti, kad vai­kas su­val­dys dvi­ra­tį, stai­ga ne­pa­suks link va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi ju­dan­čių au­to­mo­bi­lių?“

Tai­syk­lės nu­ro­do, kad gat­vė­mis ir ke­liais dvi­ra­čiu vai­kas sa­va­ran­kiš­kai ga­li va­ži­nė­ti nuo 14 me­tų, o jei tu­ri dvi­ra­ti­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą – nuo 12 me­tų (Vil­niu­je to­kį pa­žy­mė­ji­mą vai­kas ga­li gau­ti iš­lai­kęs eg­za­mi­ną Vil­niaus sau­gaus eis­mo mo­kyk­lo­je). Va­žiuo­jant va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi vi­si dvi­ra­ti­nin­kai pri­va­lo dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais, ar­ba dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tos švie­sos ži­bin­tas, o ga­le – rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas. Va­žiuo­jant ke­liu tam­siuo­ju par­os me­tu ar esant blo­gam ma­to­mu­mui, be šių ži­bin­tų, dvi­ra­ti­nin­kas pri­va­lo dė­vė­ti ir lie­me­nę. Be­je, šis tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mas ga­lio­ja ir va­žiuo­jant dvi­ra­čių juo­sta – t. y. ant va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies bal­ta li­ni­ja ir dvi­ra­čio sim­bo­liu pa­žy­mė­ta vie­ta, ku­ria ga­li va­ži­nė­ti dvi­ra­čiai, ko­kia, pa­vyz­džiui, yra Vil­niaus Ge­di­mi­no pros­pek­te.

Daž­niau­sia ne­lai­mių prie­žas­tis – neatsargumas

Per pra­ėju­sius me­tus Vil­niaus aps­kri­ty­je už­re­gis­truo­ti 16 eis­mo įvy­kių, ku­rių me­tu nu­ken­tė­jo dvi­ra­čiais va­žia­vę vai­kai, iš jų 8 – dėl sa­vo pa­čių ne­at­sar­gu­mo. Šie­met iki va­sa­ros vi­du­rio bu­vo už­fik­suo­ti pen­ki to­kie įvy­kiai, vi­suo­se pen­kiuo­se vai­kai dvi­ra­ti­nin­kai nu­ken­tė­jo dėl sa­vo ne­at­sar­gu­mo.

LŽ archyvo nuotrauka

„Jei­gu jū­sų vai­kas jau yra to­kio am­žiaus, kad ga­li va­žiuo­ti gat­ve vie­nas, ir re­gu­lia­riai va­ži­nė­ja tam ti­kru marš­ru­tu, tar­ki­me, kas­dien mi­na į mo­kyk­lą, siū­lau kar­tu su juo pra­va­žiuo­ti ir įver­tin­ti marš­ru­to sau­gu­mą, o jei rei­kia – par­ink­ti te­gul ir to­li­mes­nį, bet sau­ges­nį marš­ru­tą,“ – pa­ta­ria A. Di­jo­kai­tė. Pa­sak jos, yra ke­lios si­tua­ci­jos, ku­rio­se vai­kai su­klys­ta daž­niau­siai:

- va­žiuo­da­mi per ne­re­gu­liuo­ja­mas pės­čių­jų pe­rė­jas, nors tai­syk­lės to­kiu at­ve­ju rei­ka­lau­ja nu­lip­ti nuo dvi­ra­čio ir jį per­si­ves­ti. Par­ei­gū­nės tvir­ti­ni­mu, ne­rei­kia ste­bė­tis, kad taip el­gia­si vai­kai – šios tai­syk­lės ne­pai­so ir daž­nas su­au­gęs dvi­ra­ti­nin­kas, taip ro­dy­da­mas ža­lin­gą pa­vyz­dį ma­žie­siems eis­mo da­ly­viams.

- ne­at­sar­giai vai­ruo­da­mi, per­ver­tin­da­mi sa­vo ga­li­my­bes. Vai­kas ne­įver­ti­na ke­lio dan­gos (žvy­ro, šla­pių pa­vir­šių), ne­ti­kė­tų kliū­čių (pvz. šu­li­nio dang­čio ar grin­di­nio ak­me­nų). Pri­si­de­da ir vai­ra­vi­mo įgū­džių sto­ka – ypač po žie­mos lai­ko­tar­pio, po il­ges­nės va­ži­nė­ji­mo pa­uzės.

- ne­įsi­ti­ki­nę sau­gu­mu įva­žiuo­ja į ke­lią iš ša­lia esan­čių te­ri­to­ri­jų, pa­vyz­džiui, kie­mo, ir su­si­du­ria su ke­liu va­žiuo­jan­čio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis.

- va­žiuo­ja ša­li­gat­viu, kel­da­mi pa­vo­jų pės­tie­siems, su­si­du­ria su ki­tais dvi­ra­ti­nin­kais dvi­ra­čių ta­ke. Ne taip ma­žai at­ve­jų, kai dvi­ra­ti­nin­kai – ne tik vai­kai, bet ir su­au­gu­sie­ji – at­si­tren­kia į stul­pus ar ke­lio ženk­lus.

Vai­kų dvi­ra­čiai – ver­ta rink­tis saugius

Ne tik vai­ko el­ge­sys ke­ly­je, bet ir pa­ties dvi­ra­čio komp­lek­ta­ci­ja bei ko­ky­bė tu­ri ne­ma­žos įta­kos pa­si­va­ži­nė­ji­mų sau­gu­mui: ne­ap­sau­go­ti ran­ke­nų ga­lai, ap­sau­go­mis ne­už­deng­ta gran­di­nė, aš­trūs ar ne­tin­ka­mai pri­tvir­tin­ti ak­se­sua­rai – tai pa­di­din­to pa­vo­jaus šal­ti­niai, ga­lin­tys tap­ti su­nkių ar net mir­ti­nų trau­mų prie­žas­ti­mi.

Pa­klaus­tas, į ką pir­miau­sia tu­rė­tų kreip­ti dė­me­sį vai­kui dvi­ra­tį ren­kan­tys tė­vai, dvi­ra­čių pre­ky­bos sve­tai­nės „Bik­ko.lt“ va­do­vas Ju­li­jus Zau­ra sa­ko, kad iš akies įver­tin­ti dvi­ra­čio ko­ky­bę ei­li­niam pir­kė­jui ga­li bū­ti su­nku. Vis dėl­to jis pa­ta­ria veng­ti plast­ma­si­nių žais­lų-dvi­ra­čių: „Toks pir­ki­nys ne­tai­so­mas, jo ne­įma­no­ma re­gu­liuo­ti, nė­ra at­sar­gi­nių da­lių, ta­čiau svar­biau­sia – su to­kiu dvi­ra­čiu vai­kas ne­pa­jus ti­kro ju­dė­ji­mo ma­lo­nu­mo“.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, vie­na daž­niau­sių tė­vų klai­dų – žūt­būt ieš­ko­ti pi­giau­sio dvi­ra­čio vai­kui, pri­si­den­giant pa­si­tei­si­ni­mais „čia tik po­rai me­tų“ ar­ba „vis tiek su­lau­žys“. „Ne­si­gi­li­na­ma, kad ne­for­ma­liuo­se par­da­vi­mų ka­na­luo­se įsi­gy­ti pa­tys pi­giau­si dvi­ra­čiai ne­re­tai ge­ro­kai pra­si­len­kia su sau­gu­mo ir ko­ky­bės stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mais. Vi­si vai­kiš­ki dvi­ra­čiai tu­ri ati­tik­ti Eu­ro­pos są­jun­gos EN 14765 stan­dar­tą. Ir nors šio stan­dar­to ne­ati­tin­kan­čių dvi­ra­čių rin­ko­je ma­žė­ja, ta­čiau vis dar pa­si­tai­ko. Pa­grin­di­niai šio stan­dar­to ak­cen­tai – kad vai­kiš­kas dvi­ra­tis 12-16“ ra­tais pri­va­lo bū­ti su pil­na gran­di­nės ap­sau­ga, pla­tes­niais vai­ro ran­ke­nė­lių ga­lais, o bal­ne­lio lai­kik­lis tu­ri pa­si­kel­ti iki tam ti­kro aukš­čio. Be to, la­bai svar­bu, kad dvi­ra­ty­je bū­tų ko­ji­nis stab­dys, nes jau­nes­nio am­žiaus vai­kams stab­dy­ti ran­ko­mis su­nku, o „tau­pan­tys“ ga­min­to­jai kar­tais pi­gu­mo var­dan ga­li­nia­me ra­te to­kio stab­džio ne­su­mon­tuo­ja,“ – apie es­mi­nius vai­kiš­ko dvi­ra­čio pa­si­rin­ki­mo mo­men­tus pa­sa­ko­ja J. Zau­ra.

Ko­kį šal­mą rink­tis?

Šal­mas – ne šiaip for­ma­lus ak­se­sua­ras. Jis tu­ri bū­ti ko­ky­biš­kas ir ati­tin­kan­tis EN sau­gu­mo stan­dar­tus. Pa­sak J. Zau­ros, vie­nas nuo ki­to šal­mai ski­ria­si ne tik iš­vaiz­da, ga­min­to­ju, kai­na, bet ir tech­ni­niais spren­di­mais, svo­riu, pa­to­gu­mu. „Tiek vie­ni, tiek ki­ti smū­gio at­ve­ju ap­sau­go­tų gal­vą, ta­čiau šal­mas, su­kur­tas pa­gal no­va­to­riš­kes­nius ir mo­der­nes­nius spren­di­mus, ge­riau „gu­lės“ ant gal­vos, jo kons­truk­ci­ja bus tiks­les­nė, o ir me­džia­gos, ti­kė­ti­na, ko­ky­biš­kes­nės,“ – apie svar­biau­sios dvi­ra­ti­nin­ko ap­sau­gos prie­mo­nės ypa­tu­mus pa­sa­ko­ja pre­ky­bi­nin­kas.

Ins­pek­to­rė A. Di­jo­kai­tė pa­ta­ria ren­kant vai­kui šal­mą at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad jis bū­tų tin­ka­mo dy­džio: ne­spaus­tų gal­vos, au­sų ir kak­lo ar­te­ri­jos. Šal­mas ne­tu­rė­tų bū­ti per lais­vas, jo dir­že­liai tu­rė­tų ge­rai pri­glus­ti prie vei­do, o sag­tis vi­sa­da bū­ti už­seg­ta. „Vie­nas leng­viau­sių bū­dų pa­ti­krin­ti, ar šal­mas tin­ka­mai už­dė­tas – pri­dė­ti pirš­tus: nuo an­ta­kių iki šal­mo tu­ri lik­ti dvie­jų pirš­tų tar­pe­lis,“ – pa­ta­ria par­ei­gū­nė.

LŽ archyvo nuotrauka

Sau­giau­sia vie­ta – dvi­ra­čių takai

Jau tvir­tai dvi­ra­tį mi­nan­čiam ma­ža­jam dvi­ra­ti­nin­kui sau­giau­sia vie­ta va­ži­nė­ti – dvi­ra­čių ta­kai. Dvi­ra­ti­nin­kų mies­tu sie­kian­čia­me tap­ti Vil­niu­je, pa­sak Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus, dvi­ra­čių ta­kų plė­tra orien­tuo­ta į tai, kad ne ma­žiau kaip 90 proc. vil­nie­čių gy­ven­tų ne to­liau kaip vie­no ki­lo­me­tro at­stu­mu nuo ma­gis­tra­li­nės dvi­ra­čių tra­sos, pa­to­giai su­jun­gian­čios net at­okiau­sius ra­jo­nus su cen­tru ir ki­to­mis mies­to trau­kos vie­to­mis.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mais, šiuo me­tu Vil­niu­je dvi­ra­čių ta­kų tink­las sie­kia 111,6 km, ta­čiau pla­nuo­ja­ma, kad per ar­ti­miau­sią penk­me­tį – iki 2020 me­tų, įgy­ven­di­nus dvi­ra­čių inf­ras­truk­tū­ros plė­tros eta­pus ir už­bai­gus „Eu­ro­Ve­lo-11“ tarp­tau­ti­nę tra­są, dvi­ra­čių ta­kų tink­las sos­ti­nė­je bus iš­plės­tas be­veik dvi­gu­bai – iki 219 km.

„Prieš ple­čiant dvi­ra­čių inf­ras­truk­tū­rą bus in­ven­to­ri­zuo­ta esa­ma si­tua­ci­ja – de­ta­liai bus įver­tin­ta da­bar­ti­nė tra­sų būk­lė, kaip įma­no­ma grei­čiau spren­džia­mos esa­mos prob­le­mos – pa­vyz­džiui, ne­lo­giš­kai nu­brėž­tos ta­kų li­ni­jos ar pra­stai su­tvar­ky­ti nuo­ly­džiai. Dvi­ra­čių ta­kų inf­ras­truk­tū­ra pir­miau­sia bus ple­čia­ma tie­siant ir re­kons­truo­jant ma­gis­tra­li­nes tra­sas ten, kur yra di­džiau­sias po­rei­kis – mies­to cen­tri­nė­je da­ly­je ir cen­trą su­jun­giant su gy­ve­na­mai­siais ra­jo­nais“, – apie ar­ti­miau­sius pla­nus pa­sa­ko­jo An­to­nas Ni­ki­ti­nas, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės su­si­sie­ki­mo dvi­ra­čiais pro­jek­tų va­do­vas.

Pa­sak A. Ni­ki­ti­no, vie­nas iš pri­ori­te­tų – ne­nu­trūks­ta­mi ir ko­ky­biš­kos dan­gos ta­kai prie Ne­ries, pla­tūs ir pa­to­gūs ta­kai grei­tam su­si­sie­ki­mui iš mie­ga­mų­jų ra­jo­nų, dė­me­sys bus skir­tas ir lais­va­lai­kio ta­kų plė­trai. Be to, sie­kia­ma dau­giau bend­ra­dar­biau­ti su bend­ruo­me­nė­mis, pa­čiais dvi­ra­ti­nin­kais, nu­spren­džiant apie po­ky­čius, ypač už­ti­kri­nant ne­sau­gių at­kar­pų ar taš­kų pa­tai­sy­mus.

Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ren­kan­tis marš­ru­tus šei­mos pa­si­va­ži­nė­ji­mams, ver­tė­tų įver­tin­ti jų su­dė­tin­gu­mą ir par­ink­ti la­biau tin­ka­mus vai­kui pa­gal jo am­žių ir įgū­džius. Štai, Se­na­mies­čio ar­ba Vil­niaus cen­tro dvi­ra­čių marš­ru­tai ga­li bū­ti su­dė­tin­gi ma­žes­niems vai­kams, nes juo­se ten­ka la­vi­ruo­ti tarp pės­čių­jų, o kar­tais ir au­to­mo­bi­lių. Re­krea­ci­nis Ne­ries pa­kran­čių dvi­ra­čių marš­ru­tas taip pat nė­ra tin­ka­mas pa­si­va­ži­nė­ji­mams su ma­žais ar ne­įgu­du­siais vai­kais, nes ja­me nė­ra ati­tva­rų nuo van­dens. O sau­gi ir sma­gi šei­mos ke­lio­nė lauks mi­nan­čių Ža­lių­jų eže­rų ar Va­la­ku­pių dvi­ra­čių marš­ru­tais.

Dvi­ra­tu­ki­nin­kus sau­gu­mo mo­kys ne­mo­ka­ma­me ren­gi­ny­je vi­sai šeimai

Pri­si­min­ti sau­gaus eis­mo ke­ly­je tai­syk­les, su vi­sa šei­ma įsi­trauk­ti į ak­ty­vias pra­mo­gas ir drau­ge kaup­ti ver­tin­gas ži­nias kvie­čia tra­di­ci­niu tam­pan­tis so­cia­li­nis-edu­ka­ci­nis ren­gi­nys vi­sai šei­mai „Eis­mo kiš­kiai“. Ne­mo­ka­mas sau­gaus eis­mo ren­gi­nys vi­sai šei­mai „Eis­mo kiš­kiai“ vyks rug­sė­jo 5 d. Vil­niu­je, prie Bal­to­jo til­to. Jo me­tu vai­kų ir jų tė­ve­lių lau­kia in­te­rak­ty­vios sau­gaus eis­mo pa­mo­kė­lės, pra­mo­gos ir kon­cer­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami