Tikro miesto visureigio paieškos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-18 06:00
„Renault Kadjar“. Tomo Fedaravičiaus (LŽ) nuotrauka
Žmo­nių no­rą vai­ruo­ti di­des­nius, ga­lin­ges­nius, grei­tes­nius au­to­mo­bi­lius ga­li­ma užg­niauž­ti ne­bent vi­sus vai­ruo­to­jus pri­vers­ti­nai su­so­di­nus at­gal į ark­liais trau­kia­mus ve­ži­mus. Bet ir tuo­met kai­my­nai Vy­tau­tas ir Jo­gai­la ne­abe­jo­ti­nai ma­tuo­sis, ku­rio ku­zė ris­no­ja grei­čiau ar trau­kia dau­giau.

Vi­suo­me­nei pa­isant lo­giš­kų sau­gaus eis­mo rei­ka­la­vi­mų ir lenk­ty­nėms gat­vė­se ta­rus griež­tą „ne“, au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams te­ko at­ras­ti nau­ją re­cep­tą, ku­ris leis­tų vai­ruo­to­jams ke­ly­je įtvir­tin­ti sa­vo au­to­ri­te­tą. Pa­na­cė­ja ras­ta – mies­to vi­su­rei­giai! At­ro­do, du iš pa­žiū­ros ne­su­de­ri­na­mus da­ly­kus sa­vy­je su­de­ri­nęs au­to­mo­bi­lių seg­men­tas ta­po ga­min­to­jų lai­min­guo­ju lo­te­ri­jos bi­lie­tu ir par­da­vi­mo ra­ke­ta. Vi­su­rei­gis mies­tie­čiui skam­ba it ok­si­mo­ro­nas. Juo­lab kad ir už­mies­ty­je gy­ve­nan­čiam žmo­gui re­tai ka­da ten­ka kas­dien min­ti vieš­ke­liu. Vis­gi klau­si­mą „Kiek ei­na ta­vo ma­ši­na“, pa­gal nau­ją­ją lo­gi­ką, grei­čiau­siai de­rė­tų pa­keis­ti klau­si­mu „Kur ei­na?“ – „Vi­sur ei­na, – at­sa­ky­si­te. – Ir Ge­di­mi­no pros­pek­tu, ir ma­gis­tra­lė­mis A1 bei A2. Ži­nai, net prie pir­ties (Drus­ki­nin­kų van­dens pra­mo­gų par­ke) ga­liu pri­va­žiuo­ti.“

Įdo­mu tai, kad prie šio au­to­mo­bi­lių seg­men­to at­si­ra­di­mo ir iš­pli­ti­mo smar­kiai pri­si­dė­jo ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų smū­gis per minkš­tą au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės sė­dy­nę. Jei ne ža­lių­jų tai­syk­lių pa­ska­tin­ti nau­jau­si lai­mė­ji­mai va­rik­lių in­ži­ne­ri­jos, ae­ro­di­na­mi­kos ir leng­ves­nių kė­bu­lo me­džia­gų sri­ty­se, dar ne­se­niai var­giai bū­tu­me įsi­vaiz­da­vę, jog be­veik dvi to­nas sve­rian­tį dič­kį temps 1,2 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis su tur­bi­na.

Au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai taip įsis­mar­ka­vo, kad šian­dien pa­va­di­nant vi­su­rei­giais į vie­ną ei­lę su­sta­to­mi ir „Fiat 500X“ (ma­ža­sis su­bkom­pak­ti­nis mies­to vi­su­rei­gis) su pra­stes­niems ke­liams skir­ta „Trac­tion Plus“ kon­tro­lės sis­te­ma ir „Toyo­ta Land Crui­ser“ (be­ke­lės be­ge­mo­tas), už ku­rio vai­ro sė­dus prie­ky­je sto­vin­tis 500X be­veik ne­ma­to­mas.

Pa­kaks iš­ve­džio­ji­mų, nes be­bur­bant ten­ka pri­pa­žin­ti, jog mies­to vi­su­rei­giai pa­tin­ka ir šių ei­lu­čių au­to­riui. Tuo la­biau kad nau­jau­si mo­de­liai, ver­ti­nant tik iš­orę, aki­vaiz­džiai tam­pa vis spor­tiš­kes­ni, o spus­te­lė­jus ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą – dar di­na­miš­kes­ni. To­dėl šį­kart pa­ly­gin­ki­me du pa­na­šu­mų tu­rin­čius, bet la­bai skir­tin­gus mies­to vi­su­rei­gius, ku­riuos te­ko iš­ban­dy­ti pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis.

„Hyundai Tucson“./Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Vy­riš­kas „Tuc­son“ pradas

Te­ko ban­dy­ti nau­ją­jį tvir­tai su­dė­tą, iš anks­tes­nio­jo „ix35“ mo­de­lio ki­lu­sį Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jo mies­to vi­su­rei­gį su ben­zi­ni­niu 1,6 T-GDI va­rik­liu bei pir­mą kar­tą šia­me mo­de­ly­je pa­nau­do­ta 7 laips­nių au­to­ma­ti­ne dvi­gu­bos san­ka­bos grei­čių dė­že ir su dy­ze­li­niu 2,0 l CRDI va­rik­liu bei me­cha­ni­ne grei­čių dė­že.

Pui­kiau­sią įspū­dį pa­li­ko be men­kiau­sių prie­kaiš­tų ir „duo­bių“, pre­ci­ziš­kai vei­kian­ti dvi­gu­bos san­ka­bos grei­čių dė­žė. Vis dėl­to dėl va­rik­lių pa­si­rin­ki­mo ne men­kes­nį tei­gia­mą įspū­dį pa­li­ko dy­ze­li­nis va­rik­lis, su­si­do­ro­jęs su už­duo­ti­mis ne tik mies­te, bet ir už­mies­ty­je. Kom­for­to iš­troš­ku­siems vai­ruo­to­jams sa­lo­ne gir­di­mas dy­ze­li­nis „trak­to­riu­kas“ ga­li kel­ti ne­igia­mų emo­ci­jų, ta­čiau tie, ku­riems ma­lo­niai burz­gian­tis dy­ze­lis tik pa­kurs­to nuo­ty­kių dva­sią, ti­krai ga­li rink­tis iš pri­im­ti­niau­sio va­rian­to. Prie­ki­niais ra­tais va­ro­ma­me „Tuc­son“ ins­ta­liuo­tas 1,7 CRDi 85 kW (116 AG) va­rik­lis, o ke­tu­riais ra­tais va­ro­muo­se va­rian­tuo­se mon­tuo­ja­mi 2,0 l 100 kW (136 AG) ar­ba 136 kW (185 AG) mo­to­rai.

Ta­čiau eko­no­miš­ku­mo ir eko­lo­giš­ku­mo po­žiū­riu Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jui yra kur to­bu­lė­ti. „Eu­ro 6“ stan­dar­tą kol kas ati­tin­ka vie­nin­te­lis ban­dy­tas 1,6 li­tro ben­zi­ni­nis va­rik­lis, ta­čiau prie vi­du­ti­nių dek­la­ruo­ja­mų de­ga­lų są­nau­dų ten­ka pri­ra­šy­ti pa­pil­do­mus po­rą li­trų.

Nau­ja au­to­mo­bi­lio pa­ka­ba pui­kiai su­si­do­ro­ja net ir su di­des­niais ke­lio ne­ly­gu­mais. Jei iš­jung­si­te kai ku­riuos elek­tro­ni­nius pa­gal­bi­nin­kus, au­to­mo­bi­liu ga­lė­si­te mė­gau­tis mak­si­ma­liai. Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ban­dy­to­mis, pui­kiai vei­kian­ti eis­mo juo­stos lai­ky­mo­si sis­te­ma pa­ti­ki­mai vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lį ne­tgi le­kiant kiek vin­giuo­tais už­mies­čio ke­liais. Be­lie­ka tik psi­cho­lo­gi­nis bar­je­ras – nuo 100 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio vai­ro pa­kel­ti ran­kas. Tik ne­už­si­mer­ki­te! Pui­kiai vei­kia ir mies­te ga­lin­tys pra­vers­ti elek­tro­ni­niai au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo pa­gal­bi­nin­kai.

Vis­gi di­des­niu tem­pu už­mies­ty­je ban­dy­da­mas įveik­ti stai­ges­nius ke­lio po­sū­kius aki­vaiz­džiai jun­ti, jog au­to­mo­bi­lis dėl aukš­tes­nio svo­rio cen­tro tam nė­ra pri­tai­ky­tas, ir ati­trau­ki pė­dą nuo ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lo. Vi­sais ki­tais po­žiū­riais nau­ja­sis „Tuc­son“ yra pui­kus ke­liau­to­jo au­to­mo­bi­lis. Pro­tin­gai iš­dė­lio­tos dė­tu­vės, erd­vus sa­lo­nas ir ba­ga­ži­nė leis be var­go su­si­pa­kuo­ti man­tą ke­tu­rių šei­mos na­rių ke­lio­nei. Nu­kly­dus nuo ke­lio ga­li­ma va­do­vau­tis ir de­ši­nia­ja­me už­pa­ka­li­nio veid­ro­dė­lio kam­pe ke­lią ro­dan­čiu kom­pa­su.

At­ei­ties už­duo­tis „Tuc­son“ kū­rė­jams – pa­si­sam­dy­ti rim­tų in­ter­je­ro di­zai­no pro­fe­sio­na­lų iš Eu­ro­pos, ku­rie at­nau­jin­tų da­bar blan­kiai, pa­ly­gin­ti su au­to­mo­bi­lio iš­ore, at­ro­dan­čią sa­lo­no ap­dai­lą. Ta­čiau jei ne­si­vai­ko­te nau­jau­sių ma­dų, „Tuc­son“ vi­du­je ti­krai jau­si­tės lyg na­mie.

Dai­lus ir vi­krus „Qash­qai“ „pusbrolis“

Per­vi­lio­ti di­zai­ne­rių ko­rė­jie­čiams re­ko­men­duo­čiau iš Pra­ncū­zi­jos ga­min­to­jo „Re­nault“, ku­rio nau­jau­sias mies­to vi­su­rei­gis „Kad­jar“ pa­si­žy­mi aukš­to­sios ma­dos sti­liu­mi. Jis leng­ves­nis ir, tie­są sa­kant, mo­te­riš­kes­nis nei „Tuc­son“. Ge­riau­sias va­rian­tas – „Re­nault“ mies­to vi­su­rei­gis su aukš­čiau­sio ly­gio „In­tens“ ap­dai­los komp­lek­tu, o jei esa­te me­lo­ma­nas – „Bo­se“ gar­so sis­te­ma.

Lo­giš­ka bū­tų „Kad­jar“ ly­gin­ti su Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­po­je graibs­to­mu „bro­liu dvy­niu“ – „Nis­san Qash­qai“. Tik ne au­to­mo­bi­lius, o jų va­rik­lius. Anks­čiau šie­met ban­dy­tam nau­ja­jam „Qash­qai“, tu­rin­čiam 1,6 l ben­zi­ni­nį DIG-T va­rik­lį, no­rint kiek la­biau spus­te­lė­ti, trū­ko ga­lios ir su­ki­mo mo­men­to, o 1,6 l dCI „Kad­jar“ su ke­tu­rių ra­tų pa­va­ros ga­li­my­be už­mies­ty­je da­rant il­ges­nius len­ki­mus lei­do jaus­tis drą­siau.

Pra­ncū­ziš­ka­sis „Kad­jar“ sa­vo ga­ba­ri­tais yra kiek di­des­nis nei ja­po­niš­kas, nors pa­sta­ro­jo ba­ga­ži­nė­je, nu­len­kus už­pa­ka­li­nes sė­dy­nes, vie­tos vi­su šim­tu li­trų dau­giau. Aukš­čiau­sio ly­gio įran­gos ver­si­ja ap­rū­pin­ta elek­tro­ni­niais sta­ty­mo pa­gal­bi­nin­kais, o „Bo­se“ komp­lek­ta­ci­ja ga­li pa­si­gir­ti ne tik 19 co­lių rat­lan­kiais, ne­prie­kaiš­tin­ga sa­lo­no ir iš­orės ap­dai­la, bei pa­grin­di­nė­mis LED švie­so­mis.

Ži­no­ma, no­rint tin­ka­mai įver­tin­ti ga­min­to­jo pa­siū­ly­mą, rei­kė­tų žiū­rė­ti, kas pa­tei­kia­ma ne tik eli­ti­nės, bet ir že­mes­nės komp­lek­ta­ci­jos ver­si­jo­se, ku­rios orien­tuo­tos į dau­ge­lį šio eko­no­mi­nio seg­men­to mies­to vi­su­rei­gių, to­kių kaip „Kad­jar“ ar „Qash­qai“, pir­kė­jų.

Pi­giau­sios „Li­fe“ komp­lek­ta­ci­jos „Re­nault Kad­jar“ šiuo me­tu siū­lo­mas su 1,2 l, 130 AG tur­bo­ben­zi­ni­niu tie­sio­gi­nio įpurš­ki­mo va­rik­liu ir komp­lek­tuo­ja­mas su 6 laips­nių me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že. „Li­fe“ ver­si­jo­je įreng­tas oro kon­di­cio­nie­rius, gar­so apa­ra­tū­ra su „Blue­tooth“ są­sa­ja, LED die­nos ži­bin­tai, grei­čio re­gu­lia­to­rius su ri­bo­tu­vu, au­to­ma­ti­nis sto­vė­ji­mo stab­dys ir daug ki­tos įran­gos.

Ver­dik­tas trum­pas ir aiš­kus – jei sva­jo­ja­te įsi­gy­ti nau­ją­jį „Qash­qai“, bū­ti­nai iš­ban­dy­ki­te ir „Kad­jar“. La­bai ti­kė­ti­na, jog pra­ncū­ziš­kas pa­tiks la­biau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Valdas  217.147.36.231 2015-11-23 22:20:29
Tucson visai patiko. Apskritai apart kuro sanaudu tie Hyundai dzipukai yra demesio verti agregatai.
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami