TOP 7: geidžiamiausi 2015-ųjų automobiliai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-05 08:41
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-05 08:41
„BMW 2-Series Active Tourer“ „Scanpix“ nuotrauka
Ne­abe­jo­ti­na, kad šie me­tai į tra­są pa­žers in­tri­guo­jan­čių nau­jų mo­de­lių bei mo­der­nių in­ži­ne­ri­nių ne­ti­kė­tu­mų. Dau­gu­ma jų bus at­skleis­ta Frank­fur­te, Par­yžiu­je, Že­ne­vo­je, De­troi­te ir Pe­ki­ne vyk­sian­čio­se di­džio­sio­se tarp­tau­ti­nė­se au­to­mo­bi­lių par­odo­se.

Be­lau­kiant bū­si­mų nau­jie­nų, ne ma­žiau įdo­mu pa­žvelg­ti, ko­kie mo­de­liai 2015 m. ves į prie­kį per­nai po kri­zės pa­ga­liau at­si­ga­vu­sias Eu­ro­pos ir, be abe­jo, be­veik penk­ta­da­liu au­gu­sią Lie­tu­vos rin­kas. Vie­nas iš tiks­liau­siai vei­kian­čių ir au­to­ri­te­tin­giau­sių pra­na­šų – Eu­ro­pos me­tų au­to­mo­bi­lio rin­ki­mai, ku­rių nu­ga­lė­to­jas ko­vą bus pa­skelb­tas Že­ne­vos au­to­sa­lo­ne. Į Eu­ro­pos me­tų au­to­mo­bi­lio 2015 ka­rū­ną šie­met pre­ten­duo­ja sep­ty­ni mo­de­liai:

1. „BMW 2-Se­ries Ac­ti­ve Tou­rer“. Tai pir­ma­sis prie­ki­niais ra­tais va­ro­mas BMW pre­mium kla­sės kom­pak­ti­nis vie­na­tū­ris. Nau­ja­sis mo­de­lis de­biu­tu­vo su eko­no­miš­kais tri­jų ci­lind­rų ben­zi­ni­niais bei dy­ze­li­niais va­rik­liais. Ga­min­to­jas pa­žy­mi, kad „BMW 2 Se­ries Ac­ti­ve Tou­rer“ vai­ruo­to­jas ir ke­lei­viai sė­di aukš­čiau ir virš gal­vų tu­ri dau­giau erd­vės nei se­da­ne. „Ac­ti­ve Tou­rer“ eki­pa­žas sa­vo daik­tus ga­li su­si­krau­ti į 468 li­trų tal­pos ba­ga­ži­nę, ku­ri nu­len­kus už­pa­ka­li­nes sė­dy­nes iš­sip­le­čia iki 1510 li­trų. Nau­ja­sis prie­ki­niais ra­tais va­ro­mas vie­na­tū­ris spa­lį at­ke­lia­vo ir į BMW at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ sa­lo­ną.

2. „Ci­troen C4 Cac­tus“. Kaip al­ter­na­ty­vą kom­pak­ti­niams se­da­nams nau­ją­jį heč­be­ką pa­siū­lęs „Ci­troen“ pa­trau­kė ne tik fran­ko­fi­lų dė­me­sį. Pa­sak ga­min­to­jo, „C4 Cac­tus“ klo­ja pa­grin­dus „nau­jai au­to­mo­bi­lių - di­zai­no, kom­for­to, nau­din­gų tech­no­lo­gi­jų – pers­pek­ty­vai“, o jo kai­na bus Lie­tu­vo­je pra­si­de­da nuo 13 800 eu­rų. Tarp nau­jau­sių į kom­pak­ti­nį mo­de­lį įdieg­tų tech­no­lo­gi­jų mi­ni­mos ap­sau­gos nuo kė­bu­lo įbrė­ži­mų sis­te­ma „Air­bump“. Pir­mie­ji „kak­tu­sai“ jau iš­dy­go ir bend­ro­vės „Fak­to au­to“ sa­lo­ne.

3. „Ford Mon­deo“. Aukš­čiau­sią „Eu­ro NCAP“ at­lik­tų sau­gu­mo tes­tų įver­ti­ni­mą pel­nęs mo­de­lis Lie­tu­vo­je bus pri­sta­ty­tas jau ne­tru­kus, o Lat­vi­jo­je spė­jo pa­si­puoš­ti ge­riau­sio me­tų au­to­mo­bi­lio lau­rais. Nau­ja­sis ame­ri­kie­čių ga­min­to­jo šū­vis į mar­kės ger­bė­jų sim­pa­ti­jas eki­puo­tas net tris kar­tus „Me­tų va­rik­liu“ iš­rink­tu vos 1,0 l dar­bi­nio tū­rio ir tik tri­jų ci­lind­rų, bet net 125 AG pa­sie­kian­čiu tur­bo­ben­zi­ni­niu „E­co­Boost“ mo­to­ru. „Dy­ze­lių“ sto­vyk­lo­je de­biu­tuo­ja mo­de­liai su 1,6 l/115 AG ir 2,0 l 150 AG ir 180 AG TDCi mo­to­rais. Ne­trūks­ta liaup­sių ir pre­ci­ziš­kai iš­dai­lin­to­mas nau­jo­jo „Mon­deo“ kė­bu­lo li­ni­joms.

4. „Mer­ce­des-Benz C-Class“. Vai­ruo­da­mi nau­ją­jį se­da­ną, pa­si­ju­si­te lyg sė­dė­da­mi už kur kas pra­ban­ges­nio au­to­mo­bi­lio vai­ro. „Mer­ce­des-Benz“ kons­truk­to­riai pa­sis­ten­gė, kad smar­kiai pa­di­di­nus ga­ba­ri­tus ne­nu­ken­tė­tų au­to­mo­bi­lio di­na­mi­ka, kad ji bū­tų kuo ar­ti­mes­nė tai, ko­kia bū­din­ga S kla­sės li­mu­zi­nams. Į Lie­tu­vą per­nai pa­va­sa­rį at­ke­lia­vęs se­da­nas, nors ir dvi­gu­bai pi­ges­nis (nuo 37 tūkst. eu­rų) už S kla­sės li­mu­zi­ną, vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mu ne­daug kuo nu­si­lei­džia bran­ges­niam pusb­ro­liui.

5. „Nis­san Qash­qai“. Lie­tu­vos me­tų au­to­mo­bi­liu per­nai gruo­dį pa­skelb­tas an­tro­sios kar­tos „Nis­san Qash­qai“ iš­tai­sė pirm­ta­ko trū­ku­mus – blan­ko­ką iš­vaiz­dą, as­ke­tiš­ką au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną, pra­stą gar­so izo­lia­ci­ją ir barš­kan­čią va­žiuok­lę. Iš tie­sų, an­tro­sios kar­tos „Qash­qai“ nuo su­rin­ki­mo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jo pa­to­bu­lė­jęs vi­sais at­žvil­giais. Už anks­tes­nį mo­de­lį jis be­veik 5 cm il­ges­nis, 1,5 cm pla­tes­nis ir 2 cm že­mes­nis. Jo si­lue­tas at­ro­do kur kas di­na­miš­kiau, nei pirm­ta­ko. Nors ir pa­di­dė­jęs, nau­ja­sis „Qash­qai“ 40 kg leng­ves­nis už se­ną­jį, tu­ri 20 li­trų tal­pes­nę ba­ga­ži­nę ir ge­ro­kai erd­ves­nį bei ko­ky­biš­kes­nį sa­lo­ną.

6. „Re­nault Twin­go“. Es­tų spren­di­mu, ge­riau­siu jų ša­lies me­tu au­to­mo­bi­liu ta­pęs pra­ncū­zų ma­žy­lis de­mons­truo­ja kur kas ga­lin­ges­nius rau­me­nis nei įpras­ta šios kla­sės mi­nia­tū­roms. Nau­ją­jį „Twin­go“ ga­li­ma lai­ky­ti at­sa­ky­mu Lie­tu­vo­je pa­gal par­da­vi­mus pir­mau­jan­čiam ita­lų „Fiat 500“. Pra­ncū­zi­jos ga­min­to­jai iš ti­krų­jų pa­de­mons­tra­vo iš­skir­ti­nu­mą. Pa­leis­ti į gat­ves už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mą au­to­mo­bi­lį tuo me­tu, kai šios sis­te­mos at­si­sa­ko net vo­kie­čių BMW, – la­bai sa­vi­tas spren­di­mas. 0,9 li­tro tri­jų ci­lind­rų va­rik­lis lei­džia „Twin­go“ iš­vys­ty­ti mak­si­ma­lų 165 km/h grei­tį, o ga­min­to­jų dek­la­ruo­ja­mos vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos sie­kia vos 4,3 li­tro 100 ki­lo­me­trų.

7. „Volks­wa­gen Pa­ssat“. Vie­nas sėk­min­giau­sių Eu­ro­pos leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių su­lau­kė jau aš­tun­to­sios lai­dos. Nau­ja­sis "Pa­ssat" de­biu­tuo­ja su nau­jais va­rik­liais ir pa­pil­do­ma pa­gal­bi­ne įran­ga vai­ra­vi­mui pa­leng­vin­ti, gau­sy­be in­for­ma­ci­nių pra­mo­gų ir pa­to­gu­mų. Nau­ja­sis aš­tun­tos kar­tos uni­ver­sa­las yra 85 ki­log­ra­mais leng­ves­nis už pirm­ta­ką, su nau­jais efek­ty­ves­niais va­rik­liais iki 20 proc. eko­no­miš­kes­nis, iš­sis­ki­ria itin pla­čiu pa­va­ros me­cha­niz­mų pa­si­rin­ki­mu, taip pat - sa­vo lai­do­je tu­ri hib­ri­di­nį mo­de­lį. Lie­tu­vo­je nau­jo­jo „Volks­wa­gen Pa­ssat“ se­da­no kai­na pra­si­de­da nuo 20 203 eu­rų, o uni­ver­sa­lo – nuo 21 214 eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami